Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

aukcje

 • 23.04.2020Zmiana terminów realizacji wybranych obowizków przedsibiorcy
  Epidemia koronowirusa spowodowaa konieczno przesunicia czci terminów realizacji obowizków administracyjnych. Dotyczy to midzy innymi rozlicze podatkowych, sprawozdawczoci finansowej czy zatrudniania cudzoziemców. Póniej wejd równie w ycie przepisy, które wprowadzaj nowe rozwizania dla firm, w tym w zakresie JPK VAT czy PPK. Zobacz, jakie terminy zostay zmienione.
  • 10.04.2020Zmiana terminów realizacji wybranych obowizków przedsibiorcy
   Epidemia koronowirusa spowodowaa konieczno przesunicia czci terminów realizacji obowizków administracyjnych. Dotyczy to midzy innymi rozlicze podatkowych, sprawozdawczoci finansowej czy zatrudniania cudzoziemców. Póniej wejd równie w ycie przepisy, które wprowadzaj nowe rozwizania dla firm, w tym w zakresie JPK VAT czy PPK. Zobacz, jakie terminy zostay zmienione.
   • 02.12.2019Opata OZE na zerowym poziomie take w 2020 r.
    W 2020 r. stawka opaty OZE bdzie nadal – ju 3. rok z rzdu – na zerowym poziomie. Opata OZE to jedna ze skadowych rachunku, który jest wystawiany odbiorcom przez dystrybutorów energii. Jak tumaczy Urzd Regulacji Energetyki, na zachowanie zerowej stawki wpyw miao kilka rónych czynników.
    • 08.05.2019WSA. Wydatki na branow imprez nie mog by kosztem podatkowym
     Z uzasadnienia: Wydatki - zwizane z udziaem w spotkaniach integracyjnych doradców podatkowych, jak i prawników, w czasie których odbywa si bd, np. wspólne zwiedzanie okrelonego obiektu, czy miejscowoci, zajcia sportowe, wspólne posiki, gry i konkursy, aukcje charytatywne, wspólne dyskusje - nie bd mogy stanowi kosztów uzyskania przychodów (...) Dziaania Wnioskodawcy skierowane bd do wskiego, wyspecjalizowanego grona osób ze rodowiska prawniczego i bd miay na celu tworzenie okrelonego wizerunku Wnioskodawcy na zewntrz, co jednoznacznie wskazuje na reprezentacyjny charakter tych wydatków.
     • 10.04.2019Klauzula naduycia prawa w ustawie o VAT
      Zgodnie z definicj okrelon w art. 5 ust. 5 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug przez naduycie prawa rozumie si dokonanie czynnoci podlegajcych opodatkowaniu VAT, w ramach transakcji, która pomimo speniania warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, miaa zasadniczo na celu osignicie korzyci podatkowych, których przyznanie byoby sprzeczne z celem, którym su te przepisy. Jest to tzw. maa klauzula obejcia prawa podatkowego. Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania obejmujca wszelkie pozostae podatki zawarta zostaa w Ordynacji podatkowej.
      • 11.10.2018VAT mara: Sprzeda uywanych czci kupionych od osób fizycznych
       Art. 120 ust. 4 ustawy o VAT stanowi, i w przypadku podatnika dokonujcego dostawy towarów uywanych, dzie sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio przez tego podatnika w ramach prowadzonej dziaalnoci, w celu odprzeday, podstaw opodatkowania podatkiem jest mara stanowica rónic midzy kwot sprzeday a kwot nabycia, pomniejszona o kwot podatku.
       • 26.04.2018Dropshipping czyli porednictwo - kiedy powstaje przychód i jak go dokumentowa
        Za dat powstania przychodu z tytuu wiadczenia usug porednictwa handlowego w oparciu o model dropshippingu naley uzna dzie wpywu rodków pieninych na rachunek bankowy porednika (dzie uregulowania nalenoci), a nie dzie przekazania tych rodków (po wczeniejszym potrceniu prowizji) na konto dostawcy, poniewa zdarzenie to ma miejsce przed wykonaniem usugi.
        • 25.08.2017Podstawa opodatkowania VAT: Porednictwo z przeniesieniem procesu wysyki na dostawc (dropshipping)
         W przypadku porednictwa, w którym porednik uzyskuje wycznie prowizj, stanowic rónic pomidzy kwot otrzyman przelewem bankowym od klienta (nabywcy), a kwot przekazan do dostawcy, podstaw opodatkowania bdzie kwota pomniejszona o kwot podatku od towarów i usug.
         • 13.06.2016Koszty przesyki a limit VAT
          Pytanie podatnika: Czy kwoty, ktre Wnioskodawca otrzymuje od nabywcw na rachunek bankowy, a ktre su opaceniu w imieniu nabywcw kosztw przesyek, stanowi sprzeda, ktra ma wpyw na przekroczenie limitu, o ktrym mowa w art. 113 ustawy o podatku od towarw i usug? Innymi sowy czy taka sprzeda stanowi w przypadku Wnioskodawcy wycznie sprzeda towarw, czy sprzeda towarw wraz z opatami za usug przesyki, jakie opacaj nabywcy na rzecz dostawcw na rachunek bankowy Wnioskodawcy?
          • 02.05.2016Prowizja z tytuu porednictwa handlowego. Skutki w PIT
           Pytanie podatnika: Co bdzie stanowi przychd w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych, przy wiadczeniu usug porednictwa handlowego poprzez aukcje internetowe lub sklep internetowy w oparciu o model logistyczny, zwany dropshippingiem?
           • 01.04.2016Sprzeda wysykowa w VAT: Koszty przesyki a limit zwolnienia podmiotowego
              Pytanie podatnika: Czy rodki pienine, ktre wpywaj na rachunek bankowy Wnioskodawcy na opacenie w imieniu kupujcego kosztw przesyki nabytego towaru, stanowi dla Niego podstaw opodatkowania i podlegaj opodatkowaniu podatkiem od towarw i usug, a tym samym rodz obowizek podatkowy i powinny by uwzgldnione przy obliczaniu limitu zwolnienia od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarw i usug?
            • 15.12.2015Transakcje internetowe a opodatkowanie PCC
             Coraz wicej przedsibiorcw sprzedaje swoje towary przez internet. Nabywcy powinni jednak pamita, e w pewnych sytuacjach bd zobowizani do zapaty podatku od czynnoci cywilnoprawnych.
             • 14.12.2015Transakcje internetowe a opodatkowanie PCC
              Coraz wicej przedsibiorcw sprzedaje swoje towary przez internet. Nabywcy powinni jednak pamita, e w pewnych sytuacjach bd zobowizani do zapaty podatku od czynnoci cywilnoprawnych.
              • 03.12.2015Indywidualna stawka amortyzacji dla budynku
               Pytanie podatnika: Czy dopuszczalne jest ustalenie dla budynku indywidualnej stawki amortyzacyjnej, wynikajcej z zastosowania skrconego do 3 lat okresu amortyzacji, tj. stawki wynoszcej 33,33%?
               • 27.11.2015Ryczat. Koszty przesyki to przychd z dziaalnoci?
                Pytanie podatnika: Czy rodki pienine, ktre wpywaj na rachunek bankowy Wnioskodawczyni na opacenie w imieniu Kupujcego kosztw przesyki nabytego towaru, stanowi dla Niej przychd z dziaalnoci gospodarczej opodatkowany ryczatem od przychodw ewidencjonowanych?
                • 28.10.2015Prawo zamwie publicznych – rzd przyj projekt nowej ustawy
                 Na wtorkowym posiedzeniu rzd przyj projekt nowego Prawa zamwie publicznych. Jak zapewniaj projektodawcy, jego wejcie w ycie uproci procedury w zamwieniach publicznych. Projekt krytykuj jednak liczni eksperci, ktrzy wskazuj na nieprecyzyjno proponowanych regulacji oraz nieuwzgldnienie postulatw przedsibiorcw.
                 • 21.09.2015Podatkowe skutki otrzymania prowizji z tytuu porednictwa handlowego
                  Pytanie podatnika: Co bdzie stanowi podstaw opodatkowania podatkiem dochodowym od osb fizycznych przy prowadzeniu porednictwa handlowego przez aukcje internetowe w oparciu o model logistyczny zwany dropshippingiem?
                  • 13.08.2015Organy podatkowe nie mog dowolnie wybiera dowodw
                   Z uzasadnienia: Organy podatkowe obowizane s bowiem do rzetelnego ustalenia stanu faktycznego rozstrzyganej sprawy i nie mog dowolnie selekcjonowa dowodw, ktre s podstaw ustale faktycznych, co oznacza, e nie mog odmawia przesuchania wiadkw zgaszanych przez podatnika na okolicznoci przez niego przytaczane, z tego np. powodu, e wedug organu okolicznoci te s ju wyjanione.
                   • 11.08.2015Sprzeda prywatnej kolekcji moe by dziaalnoci gospodarcz
                    Z uzasadnienia: Prawidowe jest zdaniem Sdu stanowisko prezentowane przez organ odwoawczy, e charakter, zakres i skala dokonywanych transakcji wyklucza uznanie dziaa skarcej jako sucych wyprzeday wasnej kolekcji biuterii w ramach gospodarowania mieniem prywatnym.
                    • 30.06.2015Sprzeda internetowa i VAT: Koszty przesyki nie zawsze stanowi cz obrotu
                     Z uzasadnienia: Art. 79 lit. c Dyrektywy 2006/112/WE wycza z podstawy opodatkowania VAT kwoty otrzymane przez podatnika od nabywcy lub usugobiorcy, jako zwrot wydatkw poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usugobiorcy, a zaksigowane na koncie przejciowym. Normuje zatem sytuacj, gdy podatnik wystpuje jako penomocnik nabywcy. Podstaw opodatkowania moe bowiem stanowi jedynie warto otrzymanego wiadczenia wzajemnego, tj. wiadczenia, ktre sprzedajcy faktycznie otrzyma do kupujcego w zamian za sprzedany towar.
                     • 31.03.2015Transakcje internetowe a opodatkowanie PCC
                      Coraz wicej przedsibiorcw sprzedaje swoje towary przez internet. Nabywcy powinni jednak pamita, e w pewnych sytuacjach bd zobowizani do zapaty podatku od czynnoci cywilnoprawnych.
                      • 08.01.2015Opodatkowanie otrzymanych prowizji
                       Pytanie podatnika: Co stanowi przychd Wnioskodawcy w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych przy wiadczeniu usug porednictwa handlowego w oparciu o model sprzeday przez Internet poprzez aukcje internetowe?
                       • 24.09.2014Kwota limitu zwolnienia Z VAT przy sprzeday wysykowej z terytorium kraju
                        Pytanie podatnika: Czy zgodnie ze zmian dotyczc zwolnienia podmiotowego VAT od 1 stycznia 2014 r., Wnioskodawca nie wlicza osiganych przychodw ze sprzeday zagranicznej do krajw Unii Europejskiej do limitu 150 tys. z pozwalajcego na zwolnienie podmiotowe VAT? Gdyby Wnioskodawca osign w danym roku podatkowym 2014 r. przychody ze sprzeday w Polsce o wartoci 140 tys. z, a przychody ze sprzeday wysykowej w przeliczeniu na PLN do Niemiec o wartoci np. 30 tys. z, do Anglii o wartoci 40 tys. z i przykadowo do Francji o wartoci 20 tys. z to czy w kolejnym roku podatkowym 2015 r. bdzie mg skorzysta ze zwolnienia podmiotowego VAT?
                        • 06.09.2013Sprzeda przez przedsibiorc majtku prywatnego a VAT
                         Z uzasadnienia: Nie mona pomin, e podatnik dokonywa sprzeday przedmiotw tego samego rodzaju, co ewidencjonowane w ramach dziaalnoci gospodarczej. Takie dziaanie jest dopuszczalne, jednak podatnik winien zadba o jasne i precyzyjne rozgraniczenie sprzeday majtku od obrotu przedmiotami tego samego rodzaju, ale majcych charakter towarw handlowych.
                         • 19.09.2012Wystawianie faktur przez porednika
                          Pytanie podatnika: Wnioskodawca jest w trakcie rozmw z przedstawicielem duej firmy niemieckiej i brytyjskiej zajmujcej si porednictwem w sprzeday towaru (aukcjoner). Sprzeda odbywa si poprzez aukcje internetowe. Wsppraca z aukcjonerem odbywa si na podstawie podpisanego zlecenia dotyczcego rozreklamowania towaru Wnioskodawcy (bdcego jego wasnoci) w imieniu Wnioskodawcy oraz porednictwie w transakcji sprzeday. Czy aukcjoner na podstawie podpisanego zlecenia o porednictwo moe wystawi w imieniu Wnioskodawcy faktury? Czy na fakturze sprzeday mog wystpowa 3 podmioty (sprzedawca towaru, kupujcy (odbiorca) towaru, wystawca dokumentu (aukcjoner))? Czy faktury mog by wystawiane w obcym jzyku?
                          • 12.01.2012W poszukiwaniu czasu
                           Czas jest do abstrakcyjnym pojciem. Jednoczenie w dziaalnoci gospodarczej ma cakiem twarde, namacalne atrybuty. Najczciej jest go za mao, co oczywicie jest odczuciem subiektywnym, bo przecie wszyscy czasu mamy tyle samo. Doba ma osiemdziesit sze tysicy czterysta sekund, ktre dzielimy wedug wasnego uznania, bd moliwoci. Czasu nie da si pomnoy jak mdrze zainwestowanych pienidzy. Jedyne co moemy zrobi, to godzc si z upywem czasu robi wszystko, by jak najefektywniej wykorzystywa kad upywajc sekund. Ba, ale jak? Dlaczego niektrym udaje si wykona wszystko w zaplanowanym terminie i mie jeszcze czas na przyjemnoci a inni spalaj si w stresie, zawalaj terminy, niedosypiaj i jeszcze bardziej zawalaj terminy przysypani niezaatwionymi sprawami?
                           • 17.02.2011Emisja CO2 – ustawa usprawni handel uprawnieniami
                            Uatwienie polskim przedsibiorcom udziau w unijnym systemie obrotu prawami do emisji dwutlenku wgla i innych gazw majcych wpyw na ocieplenie klimatu – to najwaniejszy cel przyjtego przez Rad Ministrw projektu ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazw cieplarnianych. Nadzr nad systemem handlu uprawnieniami bdzie sprawowa minister rodowiska. Ustawa zastpi regulacj z 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazw cieplarnianych i innych substancji.  
                            • 19.01.2011Aukcje internetowe: Zakupy na aukcji krajowej i podatek od czynnoci cywilnoprawnych (PCC)
                             Kupujcy na aukcjach internetowych mog, czsto bez swojej wiedzy, sta si zobowizani do zapaty podatku od czynnoci cywilnoprawnych (PCC). Podatek PCC ma bowiem obowizek zapaci kupujcy – w przypadkach przewidzianych ustaw o podatku od czynnoci cywilnoprawnych.
                             • 18.01.2011Aukcje internetowe: Sprzeda rzeczy z majtku osobistego i podatek dochodowy PIT
                              Wrd pyta, ktre otrzymujemy najczciej, pojawiaj si pytania o sposb opodatkowania podatkiem dochodowym PIT sprzeday rzeczy pochodzcych z majtku osobistego – zarwno za porednictwem ogosze prasowych, jak i – ostatnio prawie wycznie - na aukcjach internetowych Allegro. Wtpliwoci pytajcych zwizane s z coraz czciej pojawiajcymi si informacjami o nasileniu dziaa kontrolnych prowadzonych wrd aktywnych uczestnikw aukcji na Allegro – najbardziej popularnym w Polsce serwisie aukcyjnym.
                              • 13.12.2010Ochrona znakw towarowych – odpowiedzialno serwisu aukcyjnego
                               Rzecznik generalny Europejskiego Trybunau Sprawiedliwoci Niilo Jskinen wyda opini, zgodnie z ktr serwis aukcyjny poinformowany o stanowicym naruszenie przepisw uywaniu znaku towarowego moe zosta obciony odpowiedzialnoci za takie zachowanie, jeli ten sam uytkownik w dalszym cigu lub ponownie dopuszcza si takiego naruszenia. Opinia rzecznika generalnego dotyczy sporu firmy L’Oral i serwisu eBay (sprawa C-324/09).  
                               • 22.11.2010WSA: Sprzeda rzeczy uywanych na aukcjach internetowych
                                Z uzasadnienia: Uywanie towarw w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 2 podatku od towarw i usug naley rozumie jako korzystanie z nich w sensie fizycznym, a nie wystarczy samo tylko ich posiadanie w sensie cywilistycznym. Chodzi tutaj o uywanie przez bezporedniego zbywc przez wymagany okres 6-ciu miesicy. Z art. 120 ust. 1 pkt 2 lit b w zwizku z art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT wynika natomiast wprost, e ustawodawca monety ze zota, srebra lub innego metalu uzna za przedmioty kolekcjonerskie. Gdyby okazao si, e towary sprzedawane nie maj jednak charakteru kolekcjonerskiego to naleaoby uzna je za towary uywane. Bowiem przez towary uywane w rozumieniu art. 120 ust. 4 ww. ustawy pojcie „uywane” naley rozumie w dosownym tego sowa znaczeniu, a wic wycznie z ich posiadaniem. Nie istotne jest kto ich uywa ani przez jaki okres. W tym znaczeniu za towary uywane nie mogy by wic by uznane towary nowe.
                                • 11.02.2010Opodatkowanie tzw. aukcji groszowych podatkiem od hazardu
                                 Zapytanie nr 5478 do ministra finansw w sprawie opodatkowania zyskw z tzw. aukcji groszowych
                                 • 15.01.2010Ponad 10 mln z z pierwszych aukcji monet w internecie
                                  Do dzisiejszego poudnia informacj o liczbie i cenie wylicytowanych monet oraz miejscu ich odbioru mieli otrzyma wszyscy zwycizcy pierwszych internetowych aukcji, na ktrych NBP wystawi monety „65. rocznica oswobodzenia KL Auschwitz-Birkenau”. Wzio w nich udzia ponad 10 tysicy uczestnikw. Nabywcw znalazy wszystkie srebrne monety i wikszo zotych za czn kwot 10 mln 270,8 tys. z.
                                  • 14.10.2009Kolekcjonerskie monety do kupienia w internetowym serwisie aukcyjnym NBP
                                   Poczwszy od 2010 r. NBP zmienia sposb dystrybucji monet i banknotw kolekcjonerskich - srebrne i zote monety oraz banknoty bd sprzedawane na internetowych aukcjach organizowanych przez NBP. W aukcjach bd mogli uczestniczy wszyscy zainteresowani kupnem monet lub banknotw na rynku pierwotnym, w tym gwnie kolekcjonerzy indywidualni i firmy numizmatyczne. Warunkiem udziau w aukcjach bdzie wczeniejsze zarejestrowanie konta w serwisie Kolekcjoner.
                                   • 29.07.2009Prywatyzacyjne aukcje elektroniczne
                                    Rzd zmieni rozporzdzenie w sprawie szczegowego trybu zbywania akcji Skarbu Pastwa. W nowelizacji zapisano, e sprzeda akcji pastwowych firm w trybie aukcji ogoszonej publicznie moe by przeprowadzona rwnie w formie aukcji elektronicznej.
                                    • 29.05.2009Umowy sprzeday Stoczni Gdynia i Szczecin podpisane
                                     Zostay podpisane umowy w sprawie sprzeday aktyww Stoczni Szczecin i Gdynia. Minister Skarbu Pastwa Aleksander Grad poinformowa Komisj Europejsk, e wszelkie czynnoci dotyczce sprzeday aktyww zostay przeprowadzone zgodnie z ustaleniami zawartymi z Komisj, i zwrci si do niej o wyznaczenie terminu zamknicia procesu kompensacji prowadzonego zgodnie z tzw. specustaw stoczniow.
                                     • 24.04.2009Pierwsza pastwowa spka sprzedana na aukcji
                                      Ministerswo Skarbu Pastwa przeprowadzio w czwartek pierwsz aukcj zbycia 100 proc. udziaw spki pastwowej. Spk KolTram za 96 mln zakupiy Kolejowe Zakady Nawierzchniowe Cogifer Polska, z ktr o prawo zakupu rywalizoway dwie firmy – z Polski i Czech. Na sprzeda w podobnym trybie czeka blisko 70 spek, wiele ze 100-proc. lub wikszociowym udziaem Skarbu Pastwa.
                                      • 14.11.2008Rewizja dyrektywy o Europejskim Systemie Handlu Emisjami – stanowisko biznesu
                                       Rewizja Europejskiego Systemu Handlu Emisjami (EU ETS) nie powinna wprowadza zych sygnaw inwestycyjnych dla europejskich przedsibiorcw i pogarsza ich przyszej pozycji konkurencyjnej w przypadku gdy nie zostanie zawarte midzynarodowe porozumienie klimatyczne – ogosia Konfederacja Europejskiego Biznesu BUSINESSEUROPE, do ktrej naley Polska Konfederacja Pracodawcw Prywatnych Lewiatan.
                                       • 30.06.2008Polski postulat: Aukcje na 20 proc. uprawnie
                                        Polska chce, by aukcyjny system przydzielania uprawnie do emisji dwutlenku wgla dotyczy pocztkowo 20 proc. iloci zarezerwowanej dla sektora energetycznego w UE. Handel uprawnieniami do emisji CO2 oraz czyste technologie wglowe byy gwnymi tematami rozmw wicepremiera i ministra gospodarki Waldemara Pawlaka ze Stavrosem Dimasem, komisarzem UE ds. rodowiska.
                                        • 06.02.2007Okazyjne zakupy na aukcjach internetowych i podstawa opodatkowania podatkiem od czynnoci cywilnoprawnych
                                         Podstaw opodatkowania podatkiem od czynnoci cywilnoprawnych stanowi przy umowie sprzeday warto rynkowa rzeczy lub prawa majtkowego. Jak susznie zauway jeden z komentujcych poprzedni artyku (Zakupy na aukcjach internetowych i podatek od czynnoci cywilnoprawnych), cech charakterystyczn aukcji internetowych jest moliwo nabycia przedmiotw po cenie znacznie odbiegajcej od rynkowej. Std zreszt bierze si ich rosnce powodzenie. Osoby, ktre chc pozby si niechcianego prezentu, niepotrzebnego przedmiotu, czy po prostu znajduj si w trudnej sytuacji finansowej i chc szybko co sprzeda wybieraj witryny aukcyjne ze wzgldu na szybko transakcji i zewntrzn anonimowo. Myliby si jednak ten, kto sdziby pochopnie, e warto rynkowa w rozumieniu ustawy pcc jest tym samym, co warto rynkowa w rozumieniu potocznym.
                                         • 03.09.2006Aukcje internetowe, sprzeda programw i podatek PCC
                                          Pytanie: Sprzedaj od czasu do czasu na aukcjach internetowych programy komputerowe (nie bdce mojego autorstwa). Warto pojedynczej transakcji wynosi poniej 1000 z. Czy to prawda, e sprzeday oprogramowania nie obejmuje zwolnienie od podatku od czynnoci cywilnoprawnych ze wzgldu na warto poniej 1000 z?
                                          • 21.08.2006Od pierwszego wrzenia kasy fiskalne u nowych grup podatnikw
                                           Pytanie: Czy to prawda, e jeli sprzedaj midzy innymi muzyk na pytach CD i DVD, to bez wzgldu na wysoko obrotw z tej sprzeday musz mie od 1.9.2006 r. kas fiskaln?
                                           • 12.07.2006Zakup i sprzeda przedmiotw na aukcjach internetowych organizowanych na serwerach zagranicznych (2) - przez osob nieprowadzc dziaalnoci gospodarczej
                                            Na wstpie naley zaznaczy, i istnieje jeden przypadek, gdy sprzeda, obojtnie jakich przedmiotw, nie rodzi adnych konsekwencji podatkowych. Jest ni sprzeda przedmiotw niezwizanych z dziaalnoci gospodarcz, sprzedawanych po upywie penych szeciu miesicy kalendarzowych za cen nisz ni 1000z. W kadym innym przypadku sprzeda bdzie rodzia jakie konsekwencje podatkowe – bd wynikajce z Ustawy o podatku od czynnoci cywilnoprawnych, bd z Ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych.
                                            • 12.06.2006Moment rozpoczcia dziaalnoci gospodarczej
                                             Czsto zdarza si, i osoby fizyczne wykonujce dane czynnoci maj problem z okreleniem kiedy tak naprawd rozpoczynaj dziaalno gospodarcz i na jakiej podstawie precyzyjnie okreli moment jej rozpoczcia. Jak wiadomo precyzyjne okrelenie momentu rozpoczcia dziaalnoci gospodarczej jest trudne, zwaywszy, i na ten moment skada si wiele czynnoci. Sytuacj t komplikuj nie do koca spjne i zharmonizowane ze sob przepisy ustawy o swobodzie dziaalnoci gospodarczej, ustaw podatkowych (ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych i ustawy o podatku od towarw i usug) czy uregulowania dla celw ZUS a dotyczce momentu rozpoczcia dziaalnoci. Ustawy te czsto kreuj definicj dziaalnoci gospodarczej na wasne potrzeby.
                                             • 12.06.2006Aukcje internetowe i dziaalno gospodarcza - jak rozwia wtpliwoci
                                              Pytanie: Korzystam z aukcji internetowych, aby sprzeda cz niepotrzebnych mi rzeczy. Jak wiadomo, aukcje internetowe s ostatnio pod lup fiskusa, i nie chciabym narazi si na jakie nieprzyjemnoci. Mam bowiem zasadnicz wtpliwo. Ot moi znajomi rwnie posiadaj troch niepotrzebnych przedmiotw, ktre mgbym od nich odkupi po okazyjnej cenie i sprzeda na aukcji. Dochd z tej sprzeday bdzie oczywicie minimalny – bardziej chodzi o zabaw, ni o prawdziwy zarobek. W jaki sposb mgbym upewni si, e urzd skarbowy nie zakwalifikuje tej dziaalnoci do dziaalnoci gospodarczej i nie potraktuje mnie np. jako podatnika VAT?
                                              • 06.06.2006Aukcje internetowe i dziaalno gospodarcza
                                               Jakie s powody, dla ktrych urzd skarbowy moe uzna, e prowadzc handel na aukcjach internetowych prowadz dziaalno gospodarcz, mimo, e jej nie zarejestrowaem? Ilo transakcji zawieranych na serwisach umoliwiajcych aukcje internetowe lawinowo ronie. Ronie rwnie liczba liczcych si serwisw aukcyjnych, chocia wyrana przewaga jednego z serwisw nieustannie si utrzymuje. Obiecujce wyniki sprzeday i dowiadczenia dotychczasowych uczestnikw internetowych aukcji wpywaj na nieustanny wzrost liczby osb zainteresowanych– i to zarwno sprzedajcych jak i kupujcych.
                                               • 06.03.2006Aukcje internetowe i podatek od czynnoci cywilnoprawnych
                                                Prowadzc sprzeda lub nawet kupujc na aukcjach internetowych powinnimy mie wiadomo, i fiskus moe upomnie si o swoje prawa, wynikajce z przepisw dotyczcych podatku od czynnoci cywilnoprawnych. To opracowanie ma na celu wyjanienie, kiedy spoczywa na osobach prowadzcych transakcje internetowe obowizek podatkowy, a kiedy i jak ustrzec si przed kopotami ze strony urzdu podatkowego.
                                                • 24.02.2006Transakcje dokonywane na aukcjach internetowych i podatek VAT
                                                 Transakcje dokonywane na aukcjach internetowych poprzez rozliczne serwisy aukcyjne, takie chociaby jak Allegro, eBay lub wistak, stay si aktualnie czym zwyczajnym i normalnym nie tylko dla osb, ktre nie prowadz dziaalnoci gospodarczej, ale rwnie dla firm, w tym podatnikw VAT. Niniejszy artyku jest prb analizy poszczeglnych problemw, z ktrymi mog zmierzy si podatnicy VAT prowadzcy transakcje poprzez aukcje internetowe.
                                                 • 01.12.2005Sprzeda przedmiotw na aukcjach internetowych
                                                  Sprzedaj czasami rne przedmioty na aukcjach internetowych. S to rzeczy najczciej uywane i niepotrzebne, bdce moj wasnoci. Czy w zwizku z tym powinnam paci jaki podatek? Co powinnam zrobi, gdybym chciaa kupowa takie rzeczy od kogo (np. od znajomych) i sprzedawa na aukcjach internetowych? Czy do tego celu trzeba zaoy dziaalno gospodarcz?
                                                  • 08.06.2005Sprzeda przedmiotw na aukcjach internetowych
                                                   Aukcje internetowe to bardzo ostatnio popularna forma handlu. Naley sdzi, e bdzie si rozwija - operatorzy serwisw aukcyjnych wprowadzaj bowiem cay czas nowe mechanizmy, ktrych moliwoci pozwalaj ju na prowadzenie bardzo zaawansowanego handlu. Naley jednak pamita e aukcje takie mog suy zasadniczo do dwojakich celw: a) do sprzeday rzeczy uywanych, bdcych uprzednio nasz wasnoci, ktre nam s ju niepotrzebne, albo ktre sprzedajemy, poniewa akurat potrzebujemy gotwki; si rzeczy s to sprzedae sporadyczne i nieczstotliwe, chocia czasami mog przybra do spore natenie - np. przy przeprowadzce; naley tu rozrni sprzeda rzeczy uywanych do 6 miesicy i duej ni 6 miesicy b) do sprzeday rzeczy, ktre sprzedajemy z myl o uzyskaniu mary (rnicy pomidzy cen zakupu a sprzeday rzeczy); rzeczy takie kupujemy ju z zamiarem sprzeday, nie ma przy tym znaczenia, czy przy sprzeday osigniemy zysk czy nie