Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

kursy walut

 • 02.04.2012Stosowanie kursu historycznego do ustalania różnic kursowych
  Pytanie podatnika: Spółka do zapłaty zobowiązań wyrażonych w walucie obcej stosuje kurs historyczny i wykorzystuje do wyceny waluty metodę FIFO, tj. w momencie otrzymania zapłaty od kontrahenta Spółka przelicza płatności, które wpływają na rachunek walutowy po kursie kupna z dnia wpływu waluty, ogłaszanym przez bank obsługujący ten rachunek i po tym samym kursie kupna Spółka przelicza walutę na PLN gdy dokonuje zapłaty za zobowiązania tymi środkami. W takim przypadku Spółka nie ustala różnic kursowych od tzw. własnych środków pieniężnych (na rachunku walutowym). Czy Spółka postępuje prawidłowo?
  • 30.03.2012Wycena operacji w walutach obcych dla celów księgowych
   Jakie kursy walut stosować w ciągu roku obrotowego do wyceny operacji gospodarczych wyrażonych w walutach obcych dla celów księgowych?
   • 28.02.2012Opodatkowanie działalności kantorowej
    Pytanie podatnika: Czy zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych jest dochód, który przy działalności polegającej na kupnie i sprzedaży walut jest różnicą pomiędzy kursem kupna waluty, a kursem sprzedaży?
    • 07.02.2012Termin rozliczania faktur korygujących
     Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca powinien ująć przedmiotową korektę cen produktów, wynikającą z końcowej całorocznej korekty cen? Czy Wnioskodawca powinien ująć korekty cen produktów w rozliczeniu podatku za poszczególne miesiące, w których następowały transakcje sprzedaży/dostawy produktów, do których odnosi się dana zbiorcza faktura korygująca?
     • 06.02.2012Przyszłość należy do kantorów internetowych?
      Osoby spłacające kredyty walutowe coraz częściej korzystają z usług kantorów internetowych. Analitycy firmy doradczej Expander przewidują, że już niedługo waluta kupiona przez Internet będzie wykorzystywana, aby uwolnić się od bankowych kursów także przy innych usługach.
      • 03.02.2012Różnice kursowe po 1 stycznia 2012 r.
       Pytanie podatnika: Czy z uwzględnieniem art. 15a ust. 4 ustawy o CIT w brzmieniu nadanym nowelizacją ustawy, Wnioskodawca prawidłowo uznaje, że właściwe będzie stosowanie kursu średniego ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dany dzień, zamiast kursów banków obsługujących rachunki walutowe Spółki?
       • 04.01.2012Podatki 2012: Zmiany w ustawie o PIT
        Początek roku to okres w którym wchodzi w życie najwięcej nowelizacji ustaw podatkowych. Jednak w przeciwieństwie do ostatnich lat zmiany, które weszły w życie 1 stycznia br., w ustawie o podatku dochodowym nie są duże i dotyczą one głownie osób prowadzących działalność gospodarczą. Mowa tu przede wszystkim o likwidacji obowiązku zapłaty podwójnych zaliczek oraz zmianie zasad rozliczania różnic kursowych. Inne zmiany to przede wszystkim zmiana w zakresie zwolnienia podatkowego dla świadczeń związanych ze sprawowaniem pieczy zastępczej oraz świadczeń dla osób usamodzielnianych. Wprowadzono również ulgę dla oszczędzających na indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Ponadto, w ustawie o PIT określono zasady naliczania i poboru podatku od świadczeń z papierów wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych, wypłacanych na rzecz osób, których tożsamość nie została płatnikowi ujawniona (anonimowy podatnik).
        • 24.10.2011Bank Millenium przegrał z UOKiK
         Sąd Apelacyjny potwierdził, że sześć postanowień stosowanych przez bank Millennium powinno znaleźć się w Rejestrze klauzul niedozwolonych. Dotyczyły one m.in. braku zasad ustalania kursu walut, umożliwiając tym samym dowolne kształtowanie spreadu walutowego.
         • 06.10.2011Przelew z konta walutowego - jaki kurs zastosować
          Z uzasadnienia NSA: "Faktycznie zastosowany kurs waluty" to taki kurs, który był w istocie, rzeczywiście, naprawdę zastosowany. Cechy "faktycznego zastosowania" kursu nie można odnieść do sytuacji, gdy w istocie nie dochodzi do operacji przewalutowania w następstwie sprzedaży lub zakupu określonej waluty, ponieważ w takiej sytuacji nie następuje rzeczywiste wyrażenie w określonej walucie wartości pieniężnej wyrażonej pierwotnie w innej walucie. Zatem, wykładnia przyjęta w zaskarżonym wyroku, za którą opowiedział się również sąd kasacyjny, daje jasne i precyzyjne kryterium uwzględniania kursu faktycznego przy ustalaniu różnic kursowych - jest nim faktyczny obrót walutą, tj. zbycie lub nabycie waluty.
          • 31.08.2011Zasady ustalania różnic kursowych - zmiany od 1 stycznia 2012 r.
           Przedwczoraj w Dzienniku Ustaw nr 178 ogłoszona została ustawa zmieniająca ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznym oraz ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych. Nowela ta ma na celu m.in. uproszczenie podatkowych zasad ustalania różnic kursowych oraz ich ujednolicenie z przepisami ustawy o rachunkowości. Nowe przepisy, które wejdą w życie 1 stycznia 2012 r., przewidują, że przy ustalaniu różnic kursowych, w przypadku otrzymania należności lub zapłaty zobowiązań oraz sprzedaży lub kupna walut obcych, będą uwzględniane kursy faktycznie zastosowane. W pozostałych przypadkach, a także gdy nie jest możliwe uwzględnienie faktycznie zastosowanego kursu waluty w danym dniu ma być przyjmowany kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ten dzień.
           • 24.08.2011Jak nieuczciwe kantory wykorzystują okres wakacyjny?
            Coraz częściej osoby wyjeżdżające i wracające z wakacji zagranicznych stają się ofiarami nieuczciwych zagrywek kantorów – ostrzegają analitycy firmy doradczej Expander. Zazwyczaj najmniej atrakcyjne kursy kupna waluty oferują kantory ulokowane w miejscach odwiedzanych przez turystów, np. na lotniskach.
            • 28.07.2011NIK pozytywnie ocenił wykonanie budżetu
             Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła wykonanie budżetu za 2010 rok – stwierdził podczas sejmowej debaty prezes NIK Jacek Jezierski. Zaznaczył jednak, że niepokojącym zjawiskiem jest pogłębianie się nierównowagi sektora finansów publicznych.
             • 07.07.2011Stopy procentowe bez zmian
              Na zakończonym wczoraj posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej zdecydowano o pozostawieniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie – stopa referencyjna wciąż wynosi zatem 4,5% w skali rocznej. Według prognoz NBP, inflacja powinna zacząć szybciej spadać w latach 2012-2013, jednak w najbliższych miesiącach niewykluczony jest kolejny wzrost jej poziomu.
              • 05.07.2011MF o najważniejszych zmianach w VAT od dnia 1 lipca 2011 r.
               W dniu 9 czerwca 2011 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz ustawy o transporcie drogowym. Ww. ustawa została opublikowana w dniu 29 czerwca 2011 r. w Dzienniku Ustaw Nr 134, pod poz. 780. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. weszła w życie, co do zasady, z dniem 1 lipca 2011 r., z tym że przepisy dotyczące szczególnej procedury w zakresie rejestracji i rozliczania podatku przez podmioty zagraniczne świadczące usługi międzynarodowego okazjonalnego przewozu drogowego osób wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.
               • 09.06.2011Według jakiego kursu przeliczać transakcje?
                Ustawa o rachunkowości nie zawiera definicji kursu faktycznie zastosowanego. Przyjąć należy, iż chodzi o kurs, który ma faktyczne zastosowanie w danej operacji gospodarczej.
                • 13.04.2011Kolejne zmiany w VAT już w lipcu 2011
                 Ministerstwo Finansów opublikowało na swojej stronie internetowej projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz ustawy o transporcie drogowym. Zmiany zawarte w projekcie mają na celu dostosowanie przepisów ustawy o VAT do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia z dnia 15 marca 2011 r., które będzie stosowane od 1 lipca 2011 r. Ponadto, nowela przewiduje zmiany w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 22 grudnia 2010 r. znak C-438/09 Dankowski dotyczącym prawa do odliczenia podatku z faktur wystawionych przez podmiot niezarejestrowany do celów podatku VAT. W projekcie zaproponowano również uproszczoną rejestrację dla przedsiębiorców zagranicznych wykonujących okazjonalne przewozy autokarowe na terytorium Polski.
                 • 17.03.2011Orzecznictwo: Pozycje denominowane a różnice kursowe
                  Tezy: W ocenie Sądu pojęcie różnic kursowych użyte w Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. jest tożsame z pojęciem występującym na gruncie ustawy o podatku dochodowym i w ustawie o rachunkowości. Przez użyty w ustępie 20 zwrot, iż transakcja może być " wyrażona w walucie obcej" dotyczy przewidywanej płatności zobowiązania nie zaś klauzul denominacyjnych. Potwierdza to ust. 29 Rozporządzenia o treści: "Gdy zawarcie transakcji w walucie obcej prowadzi do powstania pozycji pieniężnych i gdy zachodzi zmiana kursu wymiany w okresie między dniem zawarcia transakcji, a dniem jej rozliczenia, powstają różnice kursowe. Jeżeli transakcja jest rozliczana w tym samym okresie obrotowym, w którym ją zawarto, to wszystkie związane z nią różnice kursowe ujmuje się w tym okresie. Jeżeli jednak transakcja jest rozliczana w kolejnym okresie obrotowym, różnice kursowe ujęte w każdym z następujących okresów, aż do czasu rozliczenia transakcji, ustala się na podstawie zmian kursów wymiany, które miały miejsce w każdym kolejnym okresie."
                  • 18.01.2011Roczny PIT: Rozliczenie dochodów z pracy za granicą
                   Uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za granicą, w większości przypadków należy rozliczyć się z nich także w Polsce. Kwestia ta podlega regulacjom zawartym w dwustronnych umowach w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.
                   • 18.01.2011Unijne dopłaty dla rolnictwa: Blisko 6 mld do połowy stycznia
                    W ciągu półtora miesiąca – w grudniu i przez dwa tygodnie stycznia – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach dopłat bezpośrednich za 2010 r. przekazała rolnikom ponad 5,7 mld zł. Wnioski o środki pochodzące z unijnego budżetu Wspólnej Polityki Rolnej złożyło w ubiegłym roku blisko 1,4 mln gospodarstw, pieniądze otrzymała już ponad połowa z nich.  
                    • 18.01.2011Broszura informacyjna do zeznania PIT-39 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2010 roku.
                     FORMULARZ PIT-39 JEST PRZEZNACZONY dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych lub wybudowanych po dniu 31 grudnia 2008 r. opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.
                     • 18.01.2011Broszura informacyjna do zeznania PIT-38 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2010 roku
                      Formularz jest przeznaczony dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z tytułu:
                      • 16.12.2010Kolejne postanowienia bankowych umów w rejestrze niedozwolonych klauzul
                       Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał za niedozwolone klauzule stosowane przez bank Millenium. Dotyczą one m.in. braku zasad ustalania kursu walut (tzw. spreadu) oraz niejednoznacznych przesłanek pozwalających bankowi na żądanie dodatkowego zabezpieczenia pożyczki. Decyzja jest korzystna dla posiadaczy kredytów hipotecznych.  
                       • 08.12.2010Dopłaty dla rolników: 3,5 mld w cztery dni
                        Tegoroczne płatności bezpośrednie dla rolników są rekordowo wysokie – poinformował Tomasz Kołodziej, prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W ciągu czterech pierwszych dni ich realizacji na konta bankowe ponad 456 tys. rolników ARiMR przekazała prawie 3,5 mld zł.  Agencja rozpoczęła wypłatę 1 grudnia. Do uzyskania wsparcia jest uprawnionych blisko 1,4 mln rolników, którzy wiosną tego roku złożyli wnioski o dopłaty.  
                        • 18.10.2010Unijne dopłaty dla rolników – 13 mld zł za 2010 r.
                         Na dopłaty bezpośrednie dla polskich rolników za 2010 r. zostanie przeznaczona kwota około 3,2 mld euro, czyli prawie 13 mld zł – poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 70 proc. tej sumy rolnicy otrzymają z budżetu Unii Europejskiej, a pozostałe 30 proc. zostanie sfinansowane z budżetu krajowego. Stawki płatności bezpośrednich za ten rok będą przeliczane wg kursu 3,9847 zł za euro.
                         • 29.09.2010Jak przeliczać wynagrodzenia w obcych walutach
                          Pytania podatnika: Według jakiego kursu GBP w stosunku do złotego polskiego Wnioskodawca powinien przeliczyć wynagrodzenie ze stosunku pracy, które wypłaca pracownikowi w GBP, celem obliczenia w złotych polskich wysokości przychodu pracownika oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od tego wynagrodzenia? Jak prawidłowo określić dzień uzyskania przychodu?
                          • 22.09.2010Zmiany w PDOF: Wyjaśnijmy sobie wszystko
                           Komisja „Przyjazne Państwo” przygotowała projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Projekt został 7 września br. skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Celem projektowanej noweli jest dokonanie zmian w szeregu przepisach ustawy o PIT budzących obecnie wątpliwości interpretacyjne lub powodujących rozbieżności w orzecznictwie organów podatkowych i sądów administracyjnych. Zmiany dotyczą m.in. trybu składania przez małżonków wspólnego rocznego zeznania podatkowego, zasad opodatkowania osób samotnie wychowujących dzieci, zasad przeliczania wartości wyrażonych w walutach obcych na złote polskie, stosowania niektórych zwolnień przedmiotowych. Większość zmian zgodnie z uzasadnieniem projektodawcy będzie korzystna dla podatników. Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. Poniżej przedstawiamy szczegółowe zestawienie projektowanych zmian.
                           • 25.08.2010CIT: Warunki zaliczenia wydatku do kategorii „innych wydatków”
                            Norma prawna zawarta w art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych tworzy zamknięty katalog, którego zakres nie podlega rozszerzeniu czy też zwężeniu poprzez stosowanie analogii czy wykładni rozszerzającej. Aby dany wydatek mógł być zaliczony do kategorii "innych wydatków", o których mowa w art. 12 ust. 4 pkt 6a konieczne jest by "wydatek ten nie został zaliczony do kosztów uzyskania przychodów" w rozumieniu art. 16 tej ustawy, oraz by wydatek został wcześniej przez podatnika poniesiony a następnie zwrócony podatnikowi przy czym wydatek poniesiony jest odpowiednikiem wydatku zwróconego. Tak więc "wydatek zwrócony" to ten sam, a nie taki sam wydatek, który został poniesiony.
                            • 20.08.2010Przepisy rachunkowe nie decydują o potrącalności kosztów
                             Stosownie do treści art. 15 ust. 1 (zdanie drugie) ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych koszty poniesione w walutach obcych powinny zostać przeliczone na złote według kursu średniego ogłoszonego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień zaksięgowania faktury lub innego dowodu.
                             • 27.07.2010Różnice kursowe od zobowiązań w walutach obcych
                              Pytanie podatnika: Spółka posiada w banku rachunek walutowy w EURO i za pośrednictwem tego rachunku dokonuje spłaty zobowiązań oraz otrzymuje należności wyrażone w walucie obcej, przy czym do wyceny ww. transakcji i ustalenia różnic kursowych Spółka stosuje kurs średni ogłaszany przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień zapłaty zobowiązania oraz odpowiednio dzień otrzymania należności. Spółka wybrała podatkową metodę rozliczania różnic kursowych. Jaki kurs waluty powinien być zastosowany do ustalenia różnic kursowych w momencie zapłaty zobowiązań oraz otrzymania należności w EURO w przedstawionym stanie faktycznym?
                              • 14.05.2010Nauka języka obcego i siłownia jako koszty działalności gospodarczej
                               Pytania podatnika: Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatków poniesionych na opłacenie karnetów na siłownie i basen oraz wydatków poniesionych na opłacenie treningów sportów walki? Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatków poniesionych na naukę języka rosyjskiego i angielskiego?
                               • 30.04.2010Orzecznictwo: Podstawa opodatkowania podatkiem VAT transakcji obrotu walutami
                                Teza: Z wykładni art. 30 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) wynika, że w transakcjach obrotu walutami, w których żadne opłaty i prowizje nie są naliczane, podstawę opodatkowania stanowi zrealizowany wynik (zysk brutto), przy uwzględnieniu ceny nabycia walut przez podatnika od usługobiorcy w danym okresie.
                                • 17.03.2010Rozliczanie podatkowych różnic kursowych
                                 Pytanie podatnika: Wnioskodawca realizuje transakcje gospodarcze z podmiotami zagranicznymi. Transakcje te są wyceniane w walucie obcej. Zapłata za transakcje następuje przez walutowy rachunek bankowy. Spółka przy obliczaniu wartości różnic kursowych dla ww. operacji walutowych stosuje faktyczne kursy bankowe z danego dnia. Czy, w opisanej sytuacji, Wnioskodawca może stosować kurs średni Narodowego Banku Polskiego?
                                 • 18.01.2010KNF: Ostrożnie z kredytami walutowymi
                                  Według danych Komisji Nadzoru Finansowego z końca listopada 2009 r., wartość mieszkaniowych kredytów walutowych dla ludności w polskim sektorze bankowym sięga 139,3 mld zł, co stanowi 63 proc. portfela kredytów mieszkaniowych ogółem. Na koniec 2008 r. udział ten wynosił 70 proc. W ciągu 11 miesięcy ubiegłego roku wartość kredytów walutowych wzrosła o 4,4 mld zł (o 3,3 proc. od początku 2009 r.), podczas gdy wolumen kredytów złotowych zwiększył się o 16,2 mld zł (o 28,2 proc.).
                                  • 18.01.2010Dochody z zagranicy w zeznaniu rocznym – załącznik PIT/ZG
                                   Począwszy od zeznań dotyczących roku 2006 podatnicy osiągający dochody z zagranicy mają obowiązek dołączania do zeznania formularza PIT/ZG, w którym należy wskazać państwo, z którego pochodzi dochód, wysokość tego dochodu, a także ewentualnie wysokość podatku zapłaconego za granicą.
                                   • 06.01.2010Broszura informacyjna do zeznania PIT-38 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2009 roku
                                    Formularz jest przeznaczony dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z tytułu:
                                    • 06.01.2010Broszura informacyjna do zeznania PIT-39 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2009 roku.
                                     MINISTERSTWO FINANSÓW FORMULARZ PIT-39 JEST PRZEZNACZONY dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych lub wybudowanych po dniu 31 grudnia 2008 r. opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.
                                     • 04.01.2010Lewiatan: 2010 rok będzie zdecydowanie lepszy
                                      Rok 2010 będzie dla gospodarki pod każdym względem zdecydowanie spokojniejszy i lepszy od 2009 – uważa Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Zdaniem przedsiębiorców, wynika to z faktu, że ryzyka gospodarcze są już lepiej rozpoznane (i wycenione np. przez agencje ratingowe, marże banków, czy też rynek pochodnych instrumentów kredytowych), ceny surowców i kursy walut nie zmieniają się już w sposób tak gwałtowny i nieprzewidywalny, a cały świat rozwinięty powoli wychodzi z recesji gospodarczej.
                                      • 05.11.2009PKPiR krok po kroku – odcinek 4
                                       Przychody ze sprzedaży towarów i usług ewidencjonowane są w kolumnie 7 PKPiR. Czynni podatnicy VAT księgują przychody w kwotach netto, pozostali podatnicy w kwotach brutto. Podatnicy VAT czynni, niezobowiązani do stosowania kas rejestrujących, mogą ewidencjonować przychody w księdze oraz ewidencji łącznie z podatkiem od towarów i usług (w kwocie brutto), natomiast na koniec każdego miesiąca pomniejszają przychody o należny podatek od towarów i usług, ustalony na podstawie odpowiednich ewidencji (o ewidencjach i dowodach księgowych w odcinkach 6 i 7).
                                       • 30.09.2009KPP: Rządowe prognozy wzrostu PKB zbyt ostrożne
                                        Prognozowana dynamika PKB w 2010 roku może się okazać niedoszacowana – uważa Centrum Monitoringu Legislacji Konfederacji Pracodawców Polskich, które wykonało ekspertyzę projektu przyszłorocznego budżetu państwa przyjętego przez rząd. Jednocześnie – według eksperta KPP Adama Ambrozika - Ministerstwo Finansów zbyt optymistycznie ocenia sytuację na rynku pracy.
                                        • 24.09.2009UOKiK bada działania kolejnych banków
                                         Do UOKiK nadal napływają zgłoszenia dotyczące stosowania przez banki wadliwych wzorców umownych oraz niedozwolonych praktyk przy udzielaniu kredytów denominowanych w obcych walutach. Z niemal 8 tys. w 2007 roku do ponad 10 tys. w 2008 roku wzrosła ilość skarg napływających na usługi bankowe do miejskich i powiatowych rzeczników konsumentów. Kredytobiorcy mają problemy z niejasnymi informacjami o wysokości oprocentowania, prowizji i innych opłat związanych z kredytami hipotecznymi. Z badań Urzędu wynika, że 22 proc. konsumentów finansujących w ten sposób zakup nieruchomości odczuło niekorzystny sposób przeliczania kursu waluty obcej.
                                         • 09.09.2009(Nie)potrzebna definicja kursu faktycznego
                                          Interpelacja nr 10877 do ministra finansów w sprawie zasad księgowania różnic kursowych
                                          • 23.07.2009Orzecznictwo podatkowe: Przy cesji wierzytelności leasingowych kosztem dla finansującego jest dyskonto lub wynagrodzenie
                                           1. Hipoteza normy zawartej w art. 17k ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych "z tytułu opłat, o których mowa w art. 17b ust. 1" odnosi się do opłat ponoszonych przez korzystającego w podstawowym okresie umowy z tytułu używania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustalonych zarówno w umowie leasingu operacyjnego jak i leasingu finansowego. 2. Art. 17k ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie wyłącza wobec finansującego, który przeniósł na rzecz osoby trzeciej wierzytelności z tytułu opłat, o których mowa w art. 17b ust. 1, stosowania wynikającej z art. 15 ust. 1 ogólnej zasady ustalania kosztów uzyskania przychodów.
                                           • 16.04.2009Najpierw kurs faktycznie zastosowany, potem kurs NBP
                                            Pytanie podatnika: Czy stosowanie przez Spółkę kursów średnich NBP z dnia poprzedzającego dzień wpływu środków na konto jest rozwiązaniem słusznym w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym?
                                            • 10.04.2009UOKiK pozwał bank Millennium
                                             Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów skierował pozew do sądu przeciwko Millennium. UOKiK zakwestionował część postanowień w umowach o kredyt hipoteczny, stosowanych przez ten bank. Chodzi zwłaszcza o brak jakichkolwiek zasad ustalania kursu walut oraz niejednoznaczne przesłanki pozwalające bankowi żądać dodatkowego zabezpieczenia kredytu.
                                             • 03.04.2009Podleganie ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz zasady opłacania i rozliczania składek za obywateli polskich zatrudnionych za granicą
                                              1. Ubezpieczenia społeczne obywateli polskich zatrudnionych za granicą. Krąg osób objętych ubezpieczeniami społecznymi. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2007 r. nr 11, poz. 74 z późn. zm.) obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym podlegają osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są m.in.:
                                              • 26.03.2009Wpływ kryzysu na Polskę
                                               – Polski rynek kapitałowy zareagował gwałtownie na pogorszenie się koniunktury na światowych giełdach – powiedział wiceprezes Jacek Socha, wiceprezes polskiego oddziału PriceWaterHouseCoopers podczas konferencji "Kryzys, ale jaki? Oto jest pytanie...", która w środę została zorganizowana w Warszawie przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Były przewodniczący Komisji Papierów Wartościowych i Giełd przedstawił raport „Wpływ kryzysu na polski rynek kapitałowy”.
                                               • 04.02.2009Dochody z zagranicy w zeznaniu rocznym – załącznik PIT/ZG
                                                Począwszy od zeznań dotyczących roku 2006 podatnicy osiągający dochody z zagranicy mają obowiązek dołączania do zeznania formularza PIT/ZG, w którym należy wskazać państwo, z którego pochodzi dochód, wysokość tego dochodu a także ewentualnie wysokość podatku zapłaconego za granicą.
                                                • 03.02.2009Podatek VAT 2009 – Kurs waluty dla celów VAT
                                                 W stanie prawnym obowiązującym do końca listopada 2008 r. podatnik, który na potrzeby VAT dokonywał przeliczenia kwoty wyrażonej w walucie obcej na złote polskie, odwoływał się do regulacji § 37 ust. 1–3 rozporządzenia ministra finansów z 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 97, poz. 970 z późn. zm. – dalej: rozporządzenie wykonawcze). W myśl rozporządzenia kwoty wyrażone w walucie obcej wykazywane na fakturze przeliczało się na złote według wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski bieżącego kursu średniego waluty obcej na dzień wystawienia faktury, jeżeli faktura została wystawiona w terminie, w którym podatnik obowiązany był do jej wystawienia. Jeśli na dzień wystawienia faktury bieżący kurs średni waluty obcej nie został wyliczony i ogłoszony, do przeliczenia stosowało się kurs wymiany ostatnio wyliczony i ogłoszony. W przypadku niewystawienia faktury w terminie, w którym podatnik obowiązany był do jej wystawienia, kwoty wyrażone w walucie obcej przeliczało się na złote według wyliczonego i ogłoszonego przez NBP bieżącego kursu średniego waluty obcej na dzień powstania obowiązku podatkowego.