Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

ekwiwalent urlop koszty uzyskania

 • 05.06.2020Dofinansowanie wypoczynku pracowników i ich rodzin. Podatki i ZUS
  Powoli rozpoczyna si sezon wyjazdów wypoczynkowych. Dofinansowanie do wypoczynku pracowników oraz ich rodzin moe by udzielone nie tylko ze rodków Zakadowego Funduszu wiadcze Socjalnych, ale równie z innego róda, np. ze rodków obrotowych przedsibiorstwa. W zalenoci od tego, skd pochodzi to dofinansowanie, jaka jest jego wysoko oraz tego, czy dotyczy dorosych czy te dzieci lub modziey – róne bd skutki podatkowo-skadkowe udzielonego wsparcia.
  • 05.06.2020PIT. Firmowy samochód do celów prywatnych pracownika
   Przedsibiorca przewidzia dla wybranych pracowników prawo do korzystania z samochodu subowego do celów prywatnych. Czy po stronie pracownika powstanie przychód ju przez sam fakt zawarcia umowy dot. korzystania z pojazdu? Czy powstanie nieodpatnego przychodu naley wiza dopiero z rzeczywistym faktem skorzystania z samochodu subowego? Czy brak danych niezbdnych do rozliczenia eliminuje obowizek pracodawcy naliczenia i pobrania zaliczki na podatek? Czy pracodawca (patnik) ma obowizek ustalenia przychodu i pobrania zaliczki na PIT od wartoci paliwa? Czy koszty rat leasingu stanowi element kwot ryczatu?
   • 04.06.2020Dofinansowanie wypoczynku pracowników i ich rodzin. Podatki i ZUS
    Powoli rozpoczyna si sezon wyjazdów wypoczynkowych. Dofinansowanie do wypoczynku pracowników oraz ich rodzin moe by udzielone nie tylko ze rodków Zakadowego Funduszu wiadcze Socjalnych, ale równie z innego róda, np. ze rodków obrotowych przedsibiorstwa. W zalenoci od tego, skd pochodzi to dofinansowanie, jaka jest jego wysoko oraz tego, czy dotyczy dorosych czy te dzieci lub modziey – róne bd skutki podatkowo-skadkowe udzielonego wsparcia.
    • 27.05.2020WSA. Ulga B+R: Wynagrodzenia za urlop jako koszt kwalifikowany
     Mówic w kontekcie w art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT o kosztach kwalifikowanych, w odniesieniu do wydatków pracowniczych, naley mie na wzgldzie wszystkie wydatki poniesione w tym zakresie na badania badawczo-rozwojowe, w tym take te, obejmujce koszty wynagrodze i ubezpiecze pracowników wypacane za czas przebywania na urlopie czy te czas ich niezdolnoci do pracy i czas sprawowania opieki nad dzieckiem. Tak uzna Wojewódzki Sd Administracyjny w Rzeszowie.
     • 17.04.2020Zwolnienie z PIT dla modych - objanienia podatkowe MF
      Obowizujce od 1 sierpnia 2019 r. zwolnienie przedmiotowe, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych (tzw. ulga dla modych), polega na zwolnieniu od PIT przychodów m.in. ze stosunku pracy oraz z osobicie wykonywanej dziaalnoci na podstawie umowy zlecenia, otrzymanych przez podatnika do ukoczenia 26. roku ycia, do wysokoci nieprzekraczajcej w roku podatkowym kwoty 85 528 z. W wydanych objanieniach podatkowych Minister Finansów wyjania wtpliwoci zwizane z t ulg.
      • 16.04.2020Zwolnienie z PIT dla modych - objanienia podatkowe MF
       Obowizujce od 1 sierpnia 2019 r. zwolnienie przedmiotowe, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych (tzw. ulga dla modych), polega na zwolnieniu od PIT przychodów m.in. ze stosunku pracy oraz z osobicie wykonywanej dziaalnoci na podstawie umowy zlecenia, otrzymanych przez podatnika do ukoczenia 26. roku ycia, do wysokoci nieprzekraczajcej w roku podatkowym kwoty 85 528 z. W wydanych objanieniach podatkowych Minister Finansów wyjania wtpliwoci zwizane z t ulg.
       • 14.04.2020Pracownik chory, a co z kosztami uzyskania?
        W jednym z miesicy pracownik przebywa cay miesic na zwolnieniu lekarskim – wypaciem mu za ten czas wynagrodzenie za czas niezdolnoci do pracy. Czy w takim miesicu powinienem uwzgldni koszt uzyskania czy te nie?
        • 11.03.2020Pracownicze koszty uzyskania w rozliczeniu rocznym – problemy praktyczne
         Do rozlicze za 2018 r. kwoty pracowniczych kosztów uzyskania nie zmieniay si od wielu lat i przed wypenianiem zeznania PIT nie trzeba byo gorczkowo ledzi nowelizacje przepisów, aby wiedzie w jakiej wysokoci naley je uj. Tak byo. Ale nasta rok 2019 i... zmiany, zmiany, zmiany. Przypomnijmy zatem co si zmienio w tzw. kosztach pracowniczych, aby nic nas nie zaskoczyo. Warto take zwróci uwag na sytuacje, w których mog pojawi si wtpliwoci.
         • 10.03.2020Pracownicze koszty uzyskania w rozliczeniu rocznym – problemy praktyczne
          Do rozlicze za 2018 r. kwoty pracowniczych kosztów uzyskania nie zmieniay si od wielu lat i przed wypenianiem zeznania PIT nie trzeba byo gorczkowo ledzi nowelizacje przepisów, aby wiedzie w jakiej wysokoci naley je uj. Tak byo. Ale nasta rok 2019 i... zmiany, zmiany, zmiany. Przypomnijmy zatem co si zmienio w tzw. kosztach pracowniczych, aby nic nas nie zaskoczyo. Warto take zwróci uwag na sytuacje, w których mog pojawi si wtpliwoci.
          • 15.01.2020Zwrot kosztów uywania prywatnego samochodu subowo bez PIT
           Z uzasadnienia: Nalenoci, które wypaca na rzecz pracowników tytuem zwrotu wydatków dotyczcych wykorzystywania prywatnych samochodów osobowych w celach subowych, nie naley traktowa jako przychodów ze stosunku pracy (...) Skoro pracownik otrzymuje tylko zwrot wydatków, które obowizany jest ponosi pracodawca, to z tytuu uzyskania tego wiadczenia nie osiga adnego przysporzenia, a przez to przychodu w rozumieniu art. 12 ust. 1 w zw. z art. 11 ust. 1 updof.
           • 14.01.2020Parametry i wskaniki 2020: Pracownik
            Za przychody ze stosunku pracy uwaa si wszelkiego rodzaju wypaty pienine oraz warto pienin wiadcze w naturze bd ich ekwiwalenty, bez wzgldu na ródo finansowania tych wypat i wiadcze, a w szczególnoci:
            • 13.01.2020Parametry i wskaniki 2020: Pracownik
             Za przychody ze stosunku pracy uwaa si wszelkiego rodzaju wypaty pienine oraz warto pienin wiadcze w naturze bd ich ekwiwalenty, bez wzgldu na ródo finansowania tych wypat i wiadcze, a w szczególnoci:
             • 20.12.2019Podró zagraniczna - zwrot kosztów taksówki na lotnisko przychodem pracownika
              Wydatki ponoszone w zwizku z przejazdami taksówk lub komunikacj miejsk na dworzec kolejowy, dworzec autobusowy, do portu lotniczego znajdujcych si w tej samej miejscowoci co miejsce zamieszkania pracownika i zwrócone pracownikowi stanowi przychód podlegajcy opodatkowaniu - twierdzi fiskus.
              • 22.11.2019Wynagrodzenia i wiadczenia pracownicze - naliczanie, podatki, rachunkowo, optymalizacja
               Wynagrodzenie pracowników to nie tylko pensja, lecz take rónego rodzaju elementy dodatkowe pac - wymagane przez przepisy lub wynikajce z umowy pomidzy pracownikiem i pracodawc: ekwiwalenty, wiadczenia dodatkowe, zasiki, wynagrodzenia za czas niezdolnoci do pracy i za czas pozostawania do dyspozycji pracodawcy, rekompensaty, dofinansowania itp. Cz ze skadników jest opodatkowana, cz wolna od podatku, cz zwiksza podstaw wymiaru skadek na ubezpieczenie spoeczne, a cz nie. Pracodawcy musz rozstrzyga zagadnienia zwizane nie tylko z przychodami pracowników i zaliczaniem do nich poszczególnych rodzajów wypat i wiadcze niepieninych, ale równie z moliwoci zaliczania ich do kosztów uzyskania przychodów. Wszystko to powoduje, e zagadnienia zwizane z wynagrodzeniami s do zoone, ale jednoczenie nios ze sob spore rezerwy optymalizacyjne i oszczdnociowe. W poniedziaek koczymy przyjmowanie zapisów na e-kurs Wynagrodzenia i wiadczenia pracownicze - naliczanie, podatki, rachunkowo, optymalizacja. 
               • 18.10.2019Sposób postpowania przy stosowaniu kosztów 50% - nieregularne przychody z praw autorskich
                Jeli praca jest przedmiotem prawa autorskiego, pracownik jest twórc w rozumieniu ustawy, uzyskiwanie przychodu przez pracownika wynika z korzystania przez twórc z tych praw lub rozporzdzania prawami, umowa o prac przewiduje zrónicowanie wynagrodzenia nalenego pracownikowi na kwot zwizan z korzystaniem z praw autorskich i kwot zwizan z wykonywaniem typowych obowizków pracowniczych, prowadzona jest odpowiednia dokumentacja, a przychody uzyskane przez pracownika zostay wymienione w art. 22 ust. 9b ustawy o PIT, mona zastosowa norm 50% KUP.
                • 09.09.2019WSA. Przychody pracownika: Ryczat samochodowy za jazdy lokalne z PIT
                 Z uzasadnienia: Zwrot kosztów uywania pojazdu prywatnego do celów subowych w jazdach lokalnych przyznany pracownikowi Spóki na podstawie umowy cywilnoprawnej nie mieci si w dyspozycji art. 21 ust. 1 pkt 23b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (...) Ryczat wypacany pracownikom z tytuu uywania przez pracowników prywatnych samochodów osobowych do celów subowych stanowi przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ww. ustawy, który winien by opodatkowany wraz z innymi przychodami ze stosunku pracy.
                 • 09.09.2019Obowizki patnika w zwizku ze zwrotem kandydatom kosztów rekrutacji
                  Wypacony pracownikom zwrot kosztów zwizanych z uczestnictwem w rekrutacji, dotyczcych okresu sprzed zatrudnienia, stanowi dla tych osób przychód z innych róde. W konsekwencji, na pracodawcy nie ciy obowizek pobrania zaliczki na podatek lub zryczatowanego podatku dochodowego od dokonanego zwrotu ww. kosztów. Natomiast obowizany jest do sporzdzenia kandydatom informacji wedug ustalonego wzoru (PIT-11) - wyjani Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
                  • 25.06.2019Podróe subowe: Ryczat na przejazdy w dni wolne od pracy a PIT
                   Pytanie: Czy w ramach podróy subowej odbywanej poza granicami kraju wypacany ryczat na pokrycie kosztów przejazdów rodkami komunikacji miejscowej w dni wolne od pracy korzysta ze zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a ustawy o PIT?
                   • 24.06.2019Podróe subowe: Ryczat na przejazdy w dni wolne od pracy a PIT
                    Pytanie: Czy w ramach podróy subowej odbywanej poza granicami kraju wypacany ryczat na pokrycie kosztów przejazdów rodkami komunikacji miejscowej w dni wolne od pracy korzysta ze zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a ustawy o PIT?
                    • 12.06.2019Dofinansowanie wypoczynku pracowników i ich rodzin. Podatki i ZUS
                     Powoli rozpoczyna si sezon wyjazdów wypoczynkowych. Dofinansowanie do wypoczynku pracowników oraz ich rodzin moe by udzielone nie tylko ze rodków Zakadowego Funduszu wiadcze Socjalnych, ale równie z innego róda, np. ze rodków obrotowych przedsibiorstwa. W zalenoci od tego, skd pochodzi to dofinansowanie, jaka jest jego wysoko oraz tego, czy dotyczy dorosych czy te dzieci lub modziey – róne bd skutki podatkowo-skadkowe udzielonego wsparcia.
                     • 05.06.2019WSA. Koszty twórców: Honorarium mona ustala na podstawie czasu pracy
                      Z uzasadnienia: Art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT nie ustala wymogów co do sposobu okrelenia wynagrodzenia autorskiego. Ustawodawca pozostawi w tym zakresie swobod stronom stosunku pracy, co jest ze wszech miar uzasadnione z uwagi na przedmiot prac twórczych, ich wynik, czas wykonania utworu, a take organizacj wewntrzn pracodawcy. Kalkulacja wynagrodzenia autorskiego moe zosta oparta take na czasie powiconym przez pracownika na stworzenie utworu pracowniczego, ustalonego np. w oparciu o prowadzon przez pracodawc ewidencj.
                      • 03.06.2019Czy ryczat na samochód obejmuje paliwo? - fiskus musia zmieni zdanie
                       Warto pienina nieodpatnego wiadczenia przysugujcego pracownikowi z tytuu wykorzystania samochodu subowego do celów prywatnych, o którym mowa w art. 12 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obejmuje koszty uywania samochodu w postaci zuytego paliwa - stwierdzi Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej, biorc pod uwag stanowisko WSA w Warszawie wyraone w wyroku z 23 wrzenia 2016 r., sygn. akt III SA/Wa 2142/15.
                       • 30.04.2019Koszty sdowe, czyli ile trzeba zapaci w sdzie
                        Na koszty sdowe w sprawach cywilnych skadaj si opaty i wydatki. Koszty te, co do zasady, ponosi strona wnoszca pismo podlegajce opacie lub powodujce wydatki. Przez stron naley tu rozumie kadego uczestnika postpowania sdowego, w tym take wiadka, biegego i tumacza. Z kolei termin "pismo wnoszone do sdu" obejmuje równie skadany ustnie do protokou pozew, wniosek wszczynajcy innego rodzaju postpowanie lub inny wniosek, jeeli podlega opacie.
                        • 08.04.2019Pracownicze koszty uzyskania w rozliczeniu rocznym – problemy praktyczne
                         Kwoty pracowniczych kosztów uzyskania zostay zdefiniowane w ustawie, nie zmieniaj si ju wiele lat i w rocznych zeznaniach PIT nie trzeba tropi miejsca, gdzie naley je uj. Wydawaoby si, e nie bdzie adnych problemów z prawidowym uwzgldnieniem pracowniczych KUP w zeznaniu rocznym. Warto jednak zwróci uwag na sytuacje, w których mog pojawi si wtpliwoci.
                         • 06.03.2019Parametry i wskaniki 2019: Pracownik
                          Za przychody ze stosunku pracy uwaa si wszelkiego rodzaju wypaty pienine oraz warto pienin wiadcze w naturze bd ich ekwiwalenty, bez wzgldu na ródo finansowania tych wypat i wiadcze, a w szczególnoci:
                          • 24.08.2018wiadczenia: Korzystanie z otwartego bufetu nie generuje przychodu
                           Aby nieodpatne wiadczenie stanowio przychód podatkowy, powinna by to korzy przypisana konkretnej osobie (indywidualnemu pracownikowi), w ustalonej dla niego indywidualnie wysokoci. Tym samym, nie mona mówi o przychodzie podatkowym, w sytuacji gdy przypisana warto wiadczenia byaby jedynie wartoci statystyczn (ustalon np. przez podzielenie kosztów usugi cateringowej przez liczb uczestników wydarzenia), a nie odzwierciedlayby rzeczywistej korzyci odniesionej przez dan osob.
                           • 22.08.2018PIT: Ryczat obejmuje te tankowanie? Fiskus nie daje si przekona
                            Pytanie: Czy warto pienina nieodpatnego wiadczenia przysugujcego pracownikowi z tytuu wykorzystywania samochodu subowego do celów prywatnych, o której mowa w art. 12 ust. 2a ustawy o PIT, obejmuje wszelkie wiadczenia wynikajce z tego tytuu, w tym take warto zuytego na te cele paliwa nabytego za porednictwem kart paliwowych Spóki? W konsekwencji, czy Spóka, oprócz okrelonego w ustawie o PIT ryczatu za korzystanie z samochodów subowych do jazd prywatnych, powinna odrbnie dolicza do przychodów ze stosunku pracy ww. pracownika warto zuytego w tym celu paliwa?
                            • 20.08.2018Dojazd do pracy subowym samochodem a przychód pracownika
                             Pytanie: Czy przejazdy pracownika samochodem subowym pomidzy miejscem parkowania lub garaowania samochodu subowego znajdujcym si w miejscu zamieszkania lub pobytu tego pracownika, a miejscem pracy lub siedzib spóki stanowi realizacj obowizków subowych tego pracownika i nie prowadz do powstania po stronie tego pracownika jakiegokolwiek przychodu podatkowego, a tym samym nie prowadz po stronie patnika do powstanie obowizku odprowadzenia zaliczek z tyt. podatku dochodowego?
                             • 18.07.2018Podatki 2018: 50% koszty przy umowie o prac po zmianach
                              W ramach stosunku pracy wykonuj dziaalno twórcz w zakresie programów komputerowych w wyniku której powstaj utwory w rozumieniu ustawy o prawach autorskich i pokrewnych. Do mojego obowizku naley równie prowadzenie ewidencji czasu pracy przeznaczonego na prac twórcz, która potwierdza czasowe zaangaowanie pracownika w tak dziaalno. Ewidencja taka nie wlicza urlopów, zwolnie lekarskich, szkole, wyjazdów subowych itp. Czy w zwizku ze zmianami przepisów mam moliwo stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów?
                              • 17.07.2018Podatki 2018: 50% koszty przy umowie o prac po zmianach
                               W ramach stosunku pracy wykonuj dziaalno twórcz w zakresie programów komputerowych w wyniku której powstaj utwory w rozumieniu ustawy o prawach autorskich i pokrewnych. Do mojego obowizku naley równie prowadzenie ewidencji czasu pracy przeznaczonego na prac twórcz, która potwierdza czasowe zaangaowanie pracownika w tak dziaalno. Ewidencja taka nie wlicza urlopów, zwolnie lekarskich, szkole, wyjazdów subowych itp. Czy w zwizku ze zmianami przepisów mam moliwo stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów?
                               • 05.07.2018Dofinansowanie wypoczynku pracowników i ich rodzin. Podatki i ZUS
                                Rozpocz si sezon wyjazdów wypoczynkowych. Dofinansowanie do wypoczynku pracowników oraz ich rodzin moe by udzielone nie tylko ze rodków Zakadowego Funduszu wiadcze Socjalnych, ale równie z innego róda, np. ze rodków obrotowych przedsibiorstwa. W zalenoci od tego, skd pochodzi to dofinansowanie, jaka jest jego wysoko oraz tego, czy dotyczy dorosych czy te dzieci lub modziey – róne bd skutki podatkowo-skadkowe udzielonego wsparcia.
                                • 13.06.2018PIT: Jazdy prywatne firmowym samochodem czasem z ewidencj
                                 Pytanie: Czy z tytuu uywania subowych samochodów osobowych przez pracowników Wnioskodawcy jako pracodawca i patnik zobowizana bdzie ustali pracownikom przychód do opodatkowania w sytuacji, gdy opacaj oni koszty tego uywania wyliczone przez pracodawc na podstawie faktycznie przejechanych kilometrów i wskanika amortyzacji? Czy ustalenie przez Wnioskodawc jako pracodawc i patnika tego przychodu pracownikom do opodatkowania bdzie uzalenione od kwoty, jak zostaje miesicznie obciony pracownik?
                                 • 26.04.2018Fundusz Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych (FGP) - warunki otrzymania wiadczenia
                                  Zmiany wprowadzone do ustawy o ochronie roszcze pracowniczych w razie niewypacalnoci pracodawcy spowodoway rozszerzenie ochrony roszcze pracowników, którzy w sytuacji niewypacalnoci pracodawcy zostali pozbawieni zatrudnienia oraz wiadcze przysugujcych im z tego tytuu oraz zapewniaj przyspieszenie udzielania pomocy finansowej pracownikom w zwizku z faktycznym zaprzestaniem dziaalnoci przez pracodawc.
                                  • 05.04.2018Koszty sdowe, czyli ile trzeba zapaci w sdzie
                                   Na koszty sdowe w sprawach cywilnych skadaj si opaty i wydatki. Koszty te, co do zasady, ponosi strona wnoszca pismo podlegajce opacie lub powodujce wydatki. Przez stron naley tu rozumie kadego uczestnika postpowania sdowego, w tym take wiadka, biegego i tumacza. Z kolei termin "pismo wnoszone do sdu" obejmuje równie skadany ustnie do protokou pozew, wniosek wszczynajcy innego rodzaju postpowanie lub inny wniosek, jeeli podlega opacie.
                                   • 05.04.2018Koszty uzyskania przychodów w wysokoci 50% dla nauczycieli akademickich
                                    Z uzasadnienia: ...Dla zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów nie jest wystarczajce wyrónienie w umowie o prac czci czasu pracy przeznaczonej na prac twórcz, gdy z takiego wyrónienia nie wynika, czy jakikolwiek utwór rzeczywicie powsta i czy w zwizku z jego eksploatacj wypacono honorarium
                                    • 29.03.2018Pracownik twórca: Jak dokumentowa przekazanie praw autorskich aby móc stosowa 50% KUP
                                     Z uzasadnienia: Tylko bowiem wyrane rozrónienie, jak równie dokumentowanie prac – utworów chronionych prawem autorskim oraz wypaconych wynagrodze z tego tytuu daje podstaw do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów przy zapewnieniu waciwej realizacji obowizków patnika w zakresie prawidowego obliczania i poboru zaliczek na podatek dochodowy.
                                     • 19.03.2018NSA. Warto posików powyej diety z PIT
                                      Ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych korzysta wycznie warto tej czci otrzymanych przez pracownika wiadcze na pokrycie kosztów wyywienia w podróy (bez wzgldu na form tego wiadczenia), która nie przekracza wysokoci diety z tytuu podróy subowej. Rezygnacja przez pracodawc z wypacania diety na rzecz zapewnienia bezpatnego i penego wyywienia nie oznacza, e w takiej sytuacji ww. zwolnienie nie okrela limitu dla nalenoci zwizanych z wyywieniem pracownika podczas podróy subowej - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                      • 06.02.2018Obowizki patnika przy zatrudnianiu obywatela Ukrainy
                                       Pytanie: Jak rozliczy podatek cudzoziemca o obywatelstwie ukraiskim, który pracuje w Polsce na umow zlecenie, a okres jego przebywania na terenie Polski nie przekracza cznie 183 dni podczas danego roku kalendarzowego, przekracza cznie 183 dni podczas danego roku kalendarzowego lub zoy owiadczenie, i centrum jego interesów yciowych znajduje si w Polsce? Jak rozliczy podatek cudzoziemca, który pracuje na podstawie umowy o prac, gdy przebywa on w Polsce i innych krajach UE w roku podatkowym duej ni 183 dni lub zoy owiadczenie, i centrum jego interesów yciowych znajduje si w Polsce?
                                       • 29.01.2018NSA. Zakwaterowanie i transport pracowników oddelegowanych do pracy za granic nie stanowi ich przychodu
                                        Z uzasadnienia: Przepisy prawa pracy nie nakadaj na pracownika obowizku ponoszenia za pracodawc wydatków zwizanych ze wiadczeniem pracy w zwizku z podpisanym kontraktem zagranicznym. Inaczej rzecz ujmujc, wszystkie te wydatki, które zapewniaj wykonanie/wywizanie si pracodawcy z zawartego kontraktu s wydatkami pracodawcy a nie wydatkami ponoszonymi w imieniu/interesie pracownika. Konstatacji tej nie zmienia fakt, e pracownik korzysta ze wiadcze mu zaoferowanych, gdy to pracodawca a nie pracownik ma - w myl zawartego kontraktu - zapewni realizacj zagranicznego kontraktu.
                                        • 17.01.2018Parametry i wskaniki 2018: Pracownik
                                         Za przychody ze stosunku pracy uwaa si wszelkiego rodzaju wypaty pienine oraz warto pienin wiadcze w naturze bd ich ekwiwalenty, bez wzgldu na ródo finansowania tych wypat i wiadcze, a w szczególnoci:
                                         • 06.11.2017Premie i nagrody dla twórców a 50-proc. koszty uzyskania przychodu
                                          Pytanie: Czy moliwe jest zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów z tytuu uznaniowych premii kwartalnych ustalonych na podstawie analizy ekonomicznej wartoci efektu pracy oraz wkadu twórcy w wytworzenie utworu, których podstaw jest wynagrodzenie uzyskiwane przez pracownika w ramach stosunku pracy za przeniesienie praw autorskich oraz z tytuu nagród, które s bezporednio zwizane z rozporzdzeniem przez pracownika majtkowym prawem autorskim i stanowi pochodn korzyci jakie spóka czerpie z efektu pracy twórczej pracownika?
                                          • 30.10.2017Co obejmuje ryczat za korzystanie z samochodów subowych?
                                           Pytanie: Czy warto pienina nieodpatnego wiadczenia otrzymanego przez pracownika z tytuu wykorzystywania samochodu subowego do celów prywatnych obejmuje udostpnienie samochodu oraz ponoszenie kosztów paliwa wykorzystywanego przez pracownika do celów prywatnych, kosztów napraw, ubezpieczenia OC i AC samochodu, wymiany opon i materiaów eksploatacyjnych, a take z przegldów gwarancyjnych i pogwarancyjnych i w rezultacie Wnioskodawca, jako patnik, jest zobowizany zakwalifikowa u pracownika z tytuu nieodpatnego wykorzystywania samochodu subowego do celów prywatnych wycznie przychód w wysokoci okrelonej zgodnie z art. 12 ust. 2a oraz ust. 2b ww. oraz pobra z tego tytuu zaliczk na PIT?
                                           • 26.10.201750% kosztów uzyskania przychodów dla etatowca? - trzeba speni wiele warunków
                                            Tylko wyrane rozrónienie, jak równie dokumentowanie prac – utworów chronionych prawem autorskim oraz wypaconych wynagrodze z tego tytuu daje podstaw do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.
                                            • 26.09.2017Rónice kursowe przy rozliczaniu zagranicznych podróy
                                             Pytanie: Czy na Wnioskodawcy ciy obowizek patnika od kwoty w zotych, stanowicej rónic pomidzy kwot zwróconych pracownikowi wydatków i wypaconej diety w EUR, przeliczonej na zote wedug kursu redniego walut obcych ogaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzajcego dzie zakoczenia podróy subowej, a kwot zwróconych pracownikowi Wnioskodawcy wydatków i wypaconej diety w EUR, stanowicej koszt uzyskania przychodu Wnioskodawcy, przeliczonej na zote wedug kursu redniego walut obcych ogaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzajcego dzie uzyskania przychodu?
                                             • 15.09.2017Pracownicy za granic - kontrowersyjne i niekorzystne dla przedsibiorców stanowisko KIS
                                              Z uzasadnienia: ...w sytuacji, gdy pracodawca – mimo braku cicego na nim obowizku naoonego przepisami powszechnie obowizujcego prawa pracy – zapewni pracownikowi bezpatny przejazd na budow, to warto tych wiadcze stanowi bdzie dla pracowników przychód z innych nieodpatnych wiadcze (...) W takiej sytuacji równie warto wiadczenia w postaci pokrycia pracownikowi przez pracodawc kosztów zakwaterowania stanowi bdzie dla pracownika przychód z innych nieodpatnych wiadcze.
                                              • 28.08.2017NSA. Zwrot kosztów wyywienia ponad limit diet
                                               Z uzasadnienia: Niezalenie od formy, w jakiej zapewniono osobie odbywajcej podró wyywienie ze zwolnienia od podatku korzysta tylko ta cz otrzymanego wiadczenia zwizanego z wyywieniem, która nie przekracza wysokoci diety okrelonej w rozporzdzeniu ws. nalenoci z tytuu podróy subowej.
                                               • 11.07.2017Podróe subowe: Ryczat na przejazdy w dni wolne od pracy a PIT
                                                Pytanie: Czy w ramach podróy subowej odbywanej poza granicami kraju wypacany ryczat na pokrycie kosztów przejazdów rodkami komunikacji miejscowej w dni wolne od pracy korzysta ze zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a ustawy o PIT?
                                                • 05.07.2017WSA. Moment powstania przychodu pracownika przy systemie kafeteryjnym
                                                 Z uzasadnienia: Przychód ze stosunku pracy powstanie w momencie otrzymania nieodpatnie lub czciowo odpatnie okrelonego wiadczenia, czyli w momencie wymiany punktów na to wiadczenie, co bdzie skutkowao u pracodawcy obowizkiem obliczenia, pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy stosownie do zasad przewidzianych dla opodatkowania przychodów ze stosunku pracy okrelonych w art. 31, 32 i 38 ustawy o PIT.
                                                 • 23.06.2017NSA. wiadczenia dla oddelegowanych pracowników bez PIT
                                                  Zarówno koszty zakwaterowania, stworzenia odpowiedniego do warunków pracy zaplecza socjalnego, jak równie dojazdu do okrelonego i zmieniajcego si w zalenoci od pooenia budowy miejsca wykonywania pracy s przede wszystkim kosztami pracodawcy i to ponoszonymi w jego interesie wynikajcym z prowadzonej przez niego dziaalnoci gospodarczej, nie za w interesie pracownika. Wobec tego niezalenie od regulacji przyjtej przez ustawodawc w art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o PIT, limitujcej zwolnienie od podatku wycznie diet i innych nalenoci za czas podróy subowej pracownika, nie stanowi tego rodzaju wiadczenia przychodu okrelanego jako warto innych nieodpatnych wiadcze w rozumieniu art. 12 ust. 1 w zw. z art. 11 ust. 1 tej ustawy.
                                                  • 22.05.2017Ulga podatkowa na dziaalno badawczo-rozwojow - MF wyjania
                                                   Ministerstwo Finansów wyjania zasady odliczania tzw. kosztów pracowniczych w ramach dziaalnoci badawczo-rozwojowej (ulgi B+R). To instrument, który efektywnie obnia wysoko podatków dochodowych paconych przez podatników prowadzcych dziaalno badawczo-rozwojow. Popularno ulgi B+R ronie wraz ze wzrostem limitów odlicze. 

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] ... [ 5 ] nastpna strona »