Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

faktura proforma

 • 24.01.2020Zgoszenie celne wywozowe - dokumenty, forma zgoszenia, rejestracja i aktualizacja danych
  Zgodnie z art. 163 UKC dokumenty zaczane do zgoszenia wymagane do zastosowania przepisów regulujcych procedur celn, do której zgaszane s towary, znajduj si w posiadaniu zgaszajcego i do dyspozycji organów celnych w chwili skadania zgoszenia celnego. Dokumenty zaczane do zgoszenia udostpnia si organom celnym, gdy wymagaj tego przepisy unijne lub gdy jest to konieczne do kontroli celnych.
  • 27.12.2018NSA: Uczestnik karuzeli VAT nie ma prawa do odliczenia podatku
   Podatnik, który wiedzia lub powinien by wiedzie o tym, e nabywajc towar uczestniczy w transakcji wykorzystywanej do popenienia oszustwa w podatku od wartoci dodanej, dla celów dyrektywy VAT powinien zosta uznany za osob biorc udzia w tym oszustwie, bez wzgldu na to, czy czerpie on korzyci z odsprzeday dóbr. W rzeczywistoci w takiej sytuacji podatnik pomaga sprawcom oszustwa i staje si w konsekwencji jego wspósprawc.
   • 23.11.2016Okres rozliczeniowy a data powstania przychodu
    Pytanie podatnika: Do nawizania wspópracy pomidzy spók a klientami dochodzi na podstawie umowy zawartej na pimie, w której okrelone s okresy rozliczeniowe. Okresy te s wielokrotnoci okresów miesicznych (np. 3 miesice, 5 miesicy, 12 miesicy, 24 miesice), w zalenoci od potrzeb klienta. Ponadto na wystawianych fakturach spóka wskazuje, za jaki okres nalene jest wynagrodzenie, którego dana faktura dotyczy. Czy spóka powinna rozpozna przychód na zasadach okrelonych w art. 12 ust. 3c ustawy o CIT, tzn. z chwil zakoczenia okresu rozliczeniowego (nie rzadziej ni raz w roku)?
    • 08.12.2015Sposb dokumentowania oraz rozliczania faktur wzywajcych do zapaty zaliczki
     Pytanie podatnika: W przypadku czci kontraktw Spka wystawia faktur przed otrzymaniem zaliczki (nie jest to faktura proforma). Na jej podstawie kontrahent ma dokona patnoci. W ostatecznym rozliczeniu rzeczywista wysoko wynagrodzenia pomniejszana jest o sum wpaconych kwot / zaliczek. W umowach przewidziany jest nie duszy ni 30 dni termin patnoci, liczony od daty wystawienia przez Wnioskodawc faktury. Jeli Wnioskodawca otrzyma wpat 30. dnia od daty wystawienia faktury lub wczeniej, to kiedy Spka powinna rozpozna obowizek podatkowy w VAT?
     • 09.12.2014Faktura proforma a obowizek podatkowy w VAT przy WNT
      Pytanie podatnika: Czy w sytuacji, gdy przed WNT uiszczono cao lub cz nalenoci na podstawie faktury „proforma”, i jednoczenie nie jest wystawiana faktura kocowa, obowizek podatkowy powstaje 15-go dnia miesica, nastpujcego po miesicu, w ktrym dokonano dostawy towaru bdcego przedmiotem wewntrzwsplnotowego nabycia towarw?
      • 18.09.2013Rozliczenie VAT w zwizku z wystawieniem faktury proforma
       Pytanie podatnika: Czy w zwizku art. 108 ustawy o podatku od towarw i usug oraz § 5 ust. 1 rozporzdzenia w sprawie zwrotu podatku niektrym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarw i usug, do ktrych nie maj zastosowania zwolnienia od podatku od towarw i usug, znoszcego obowizek oznaczania faktur sowami „faktura VAT”, dokumenty „pro forma” lub „faktury proforma”, ktre Wnioskodawca otrzymuje od dostawcw usug s dla niego podstaw do odliczenia podatku VAT z tego dokumentu?
       • 05.07.2013Podwjny VAT od faktury pro forma
        Interpelacja nr 17615 do ministra finansw w sprawie nagannej praktyki dziaania niektrych urzdw skarbowych polegajcej na naliczaniu podatku VAT od kwoty umieszczonej na fakturze wystawionej pro forma
        • 15.02.2013Potencjalne podatkowe skutki wystawienia faktury PROFORMA
         Faktura PROFORMA jest zwykle wystawiana w sytuacji, gdy przed wykonaniem usugi czy sprzeda towaru ma doj do wpacenia na rzecz sprzedawcy czci lub caoci nalenej zapaty. Cho faktura PROFORMA zawieraa zwykle te same dane co faktura VAT, to do 31 grudnia 2012 r. bya ona dokumentem stricte handlowym, nie ksigowym. Jej wystawienie nie wywoywao adnych skutkw ani na gruncie ustawy VAT, ani ustaw o podatku dochodowym.
         • 16.01.2013PKPiR – faktury za prenumerat na przeomie roku
          Jak zawsze, ostatnie miesice roku mijajcego i pierwsze miesice roku nastpnego to okres, w ktrym zamawiamy rnego rodzaju prenumeraty, subskrypcje itp. I jak co roku – powstaj wtpliwoci, pod jak dat ujmowa je w PKPiR. S bowiem dwie moliwoci.