Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

darowizny 2006

 • 22.07.2020NSA. Ulga mieszkaniowa: Fiskus nie moe wprowadza dodatkowych kryteriów
  Z punktu widzenia przepisów podatkowych dotyczcych tzw. ulgi mieszkaniowej z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT istotne jest jedynie, aby w okresie dwóch lat od dnia uzyskania dochodu z odpatnego zbycia nieruchomoci i innych praw majtkowych (a w stanie prawnym obowizujcym od 1 stycznia 2019 r. trzech lat), nastpio jego wydatkowanie na wasne cele mieszkaniowe. Skoro za cel preferowany ustawodawca podatkowy uzna m.in. spat kredytu oraz odsetek od tego kredytu na nabycie budynku mieszkalnego, a take gruntu lub udziau w gruncie, zacignitego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpatnego zbycia, to nie mona bez wyranego przepisu ustawy podatkowej wprowadza dodatkowego kryterium zwizanego z ustalaniem proporcji takiej spaty, która wynika z zacignitego wspólnie przez podatnika i jego maonka zobowizania.
  • 01.07.2020NSA. Wpata darowizny na wasne konto bez podatku
   Wykadnia art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn nie moe sprowadza si do szukania sensu poszczególnych wyrazów, lecz powinna by poczona z analiz celu regulacji prawnej. Istotne jest, czy darowizna pomidzy osobami wymienionymi w tym przepisie rzeczywicie miaa miejsce. Wymóg udokumentowania dokonanej darowizny naley traktowa jedynie jako warunek natury technicznej, majcy na celu potwierdzenie faktycznego, rzeczywistego charakteru dokonanej darowizny Naczelny Sd Administracyjny.
   • 06.05.2020MF: 0% VAT dla darowizn nie ma uzasadnienia w prawie unijnym
    Obecnie wiele firm wspiera dziaania w walce z epidemi. Polskie przepisy dotyczce podatku VAT wymagaj jednak od darczycy przekazujcego produkty na rzecz organizacji poytku publicznego zastosowania 23 proc. stawki VAT, obliczonej na podstawie pocztkowej ceny sprzeday na wszystkie towary. Jedyne zwolnienie z podatku VAT, które istnieje w przypadku dziaalnoci charytatywnej, dotyczy atwo psujcych si artykuów spoywczych i niektórych produktów IT, które stanowi niewielk cz potrzeb.
    • 24.04.2020NSA. VAT od aportu znaku towarowego otrzymanego w darowinie
     Cho wniesienie aportu do spóki jawnej ma charakter odpatnego wiadczenia usug, bowiem dokonujcy tej czynnoci otrzymuje w zamian wymiern korzy majtkow w postaci ogóu praw i obowizków wspólnika w teje spóce, to samo stwierdzenie, e dana czynno stanowi odpatne wiadczenie usug nie jest wystarczajc przesank skutkujc opodatkowaniem tej czynnoci podatkiem od towarów i usug. Dla wystpienia opodatkowania przy wniesieniu aportu konieczne jest dodatkowo stwierdzenie dokonania tej czynnoci przez podatnika VAT i to dziaajcego w takim charakterze przy tej czynnoci - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
     • 14.02.2020Kiedy sprzedajcy grunt nie zostanie uznany za podatnika VAT
      Tytu, poprzedzajcy omówienie dzisiejszej interpretacji jest nieco przewrotny. Zwykle bowiem pytajcy o swój status dowiaduj si, ze - nieoczekiwanie dla siebie - zostali uznani za podatników VAT, dokonujcych zbycia gruntu w obrocie profesjonalnym. Dzisiaj jednak o przypadku, w którym mimo, i sprzedajcy mia na zbyciu sporo dziaek, za podatnika VAT uznany nie zosta.
      • 10.10.2019VAT: Przygotowanie dziaki do inwestycji dla przyszego nabywcy nosi znamiona dziaalnoci
       Podejmowanie zorganizowanych dziaa, takich jak podzia gruntu na mniejsze dziaki, uzbrojenie terenu, wydzielenie dróg wewntrznych, uzyskanie przed sprzeda decyzji o warunkach zabudowy, wykonywanie czynnoci marketingowych, wiadczy o tym, e czynnoci zwizane ze sprzeda dziaki maj form zawodow (profesjonaln).
       • 20.09.2019NSA: Niezoenie owiadczenie nie moe pozbawia prawa do ulgi meldunkowej
        Tysice podatników, którzy przeoczyli obowizek zoenia owiadczenia, dla celów obowizujcej jeszcze nie tak dawno tzw. ulgi meldunkowej wkrótce zapewne odetchn z ulg i rozpoczn starania o zwrot pienidzy, które musieli wpaci w wyniku dziaa urzdów skarbowych. Sdy staj po stronie podatników, czego kolejnym dowodem jest prezentowany dzisiaj wyrok Naczelnego Sdu Administracyjnego.
        • 19.09.2019Skutki podatkowe otrzymania zachowku
         Osoby uprawnione do zachowku nie uzyskuj wasnoci rzeczy i praw majtkowych wynikajcych z tego prawa z chwil otwarcia spadku. Momentem nabycia rzeczy i praw majtkowych tytuem zachowku jest chwila jego wykonania.
         • 02.09.2019Zwolnienie z VAT darowizn ywnoci. Tylko na rzecz OPP i z dokumentacj
          Media cyklicznie podaj informacje o producentach lub dostawcach ywnoci, a take o wacicielach lokali zwizanych z gastronomi, którzy wyrzucaj na mietnik ywno o bliskim terminie przydatnoci do spoycia, cho mogliby przekaza j za darmo osobom potrzebujcym. Nie robi oni tego jednak z obawy o podatek od darowizny, jaki musieliby zapaci w takim przypadku - czsto w duej wysokoci. Obowizek naliczania podatku nie istnieje tylko wówczas, gdy darowizna trafi do organizacji poytku publicznego, z przeznaczeniem wycznie na cele dziaalnoci charytatywnej prowadzonej przez te organizacje. Odpada zatem moliwo przekazywania ywnoci bezporednio osobom potrzebujcym.
          • 27.08.2019Wyprawka dla dziecka pracownika bez PIT
           Pytanie: Spóka jako firma prorodzinna przekazuje podarunki dla swoich pracowników z okazji narodzin dziecka, których koszt pokrywany jest ze rodków obrotowych. Czy przekazana wyprawka z okazji narodzin dziecka na rzecz pracowników stanowi nieodpatne wiadczenie z tytuu stosunku pracy i jest opodatkowana na podstawie art. 12 ust. 1 w zw. z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w zwizku z tym czy na Spóce ci obowizki patnika wynikajce z art. 31 ww. ustawy?
           • 23.08.2019Wycena wartoci darowanych udziaów w spóce z o.o.
            Z uzasadnienia: ...Niczym nie jest poparte zaoenie, e akcje spóek notowanych na giedzie mona szybciej zamieni na gotówk, ni akcje czy udziay, które nie s na niej notowane. Równie poprawnym zaoeniem moe by teza, e udziay spóki z ograniczon odpowiedzialnoci w dobrej kondycji ekonomiczno-finansowej mog by szybciej zamienione na gotówk, ni akcje spóki obecnej na giedzie, ale o niestabilnej sytuacji finansowej.
            • 16.08.2019Umorzenie zobowizania wymaga uwzgldnienia moliwoci patniczych zobowizanego – równie przyszych
             Teza: Zgodnie z art. 41a ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu spoecznym rolników przesank zastosowania przewidzianych w tym przepisie ulg jest stwierdzenie wanego interesu zainteresowanego. Dopiero wystpienie tej przesanki daje podstaw do dziaania organu administracyjnego w ramach uznania administracyjnego i rozstrzygnicia o uldze co jednak powinno nastpi z uwzgldnieniem moliwoci patniczych wnioskodawcy oraz stanu finansów funduszów emerytalno-rentowego i skadkowego.
             • 24.07.2019NSA. Wniesienie do spóki jawnej wkadu niepieninego z majtku osobistego a VAT
              Z uzasadnienia: Definicja dziaalnoci gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usug wyranie nawizuje do obrotu profesjonalnego, czego nie mona odnie do samej czynnoci wniesienia wkadu niepieninego. W niniejszym przypadku trudno te dostrzec, aeby wykorzystywanie wartoci niematerialnej i prawnej nastpowao w sposób cigy do celów zarobkowych, skoro wniesienie wkadu jest czynnoci prawn jednorazow. Przez cige wykorzystywanie skadników majtku trzeba bowiem rozumie takie wykorzystanie, które charakteryzuje si powtarzalnoci lub dugim okresem trwania.
              • 30.05.2019NSA: Nabycie w celach prywatnych nie wyklucza moliwoci uznania zbywcy za podatnika VAT w momencie sprzeday
               Dla uznania aktywnoci za dziaalno gospodarcz bez znaczenia jest, e nieruchomoci zostay nabyte wczeniej w celach innych ni gospodarcze i stanowiy majtek prywatny nabywców, gdy w przypadku dziaalnoci gospodarczej w zakresie handlu nieruchomociami zamiar czstotliwego wykonywania czynnoci sprzeday nie musi by ujawniony w momencie ich nabycia.
               • 28.05.2019WSA. Kolejny korzystny wyrok ws. ulgi meldunkowej
                Rol i celem owiadczenia o spenieniu przesanek do skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o PIT jest potwierdzenie faktu zamieszkiwania przez podatnika przez okres 12 miesicy w zbywanym lokalu, przy czym organ podatkowy posiada moliwo samodzielnej weryfikacji tej informacji poprzez moliwo zasignicia do pastwowych zasobów informatycznych. W sytuacji, w której nie budzi wtpliwoci, e podatnik zamieszkiwa pod danym adresem i by zameldowany w tym miejscu przez wymagane co najmniej 12 miesicy, uzalenianie uprawnienia do skorzystania z przedmiotowej ulgi od zoenia owiadczenia o spenianiu warunków do takiej ulgi, nie czyni zado konstytucyjnej zasadzie proporcjonalnoci - orzek Wojewódzki Sd Administracyjny w Warszawie.
                • 14.05.2019Vatowiec otrzymuje w darowinie przedsibiorstwo
                 Zgodnie z art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego umowa darowizny polega na tym, i darczyca zobowizuje si do bezpatnego wiadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majtku. Czynno darczycy uzna mona za noszc cechy tego rodzaju dziaania o ile s w niej znamiona zobowizania, a wic zostanie zoone owiadczenie o przekazaniu darowizny a z drugiej strony obdarowany skada owiadczenie o jej przyjciu. Elementem koniecznym do uznania wiadczenia za darowizn jest brak odpatnoci wiadczenia. A jest ono nieodpatne gdy obdarowany nie daje nic w zamian za przysporzenie oraz nie zobowizuje si do jakiegokolwiek wiadczenia na rzecz darczycy w przyszoci. Cel darowizny to wycznie ch dokonania przysporzenia majtkowego na rzecz drugiej strony.
                 • 13.05.2019Vatowiec otrzymuje w darowinie przedsibiorstwo
                  Zgodnie z art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego umowa darowizny polega na tym, i darczyca zobowizuje si do bezpatnego wiadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majtku. Czynno darczycy uzna mona za noszc cechy tego rodzaju dziaania o ile s w niej znamiona zobowizania, a wic zostanie zoone owiadczenie o przekazaniu darowizny a z drugiej strony obdarowany skada owiadczenie o jej przyjciu. Elementem koniecznym do uznania wiadczenia za darowizn jest brak odpatnoci wiadczenia. A jest ono nieodpatne gdy obdarowany nie daje nic w zamian za przysporzenie oraz nie zobowizuje si do jakiegokolwiek wiadczenia na rzecz darczycy w przyszoci. Cel darowizny to wycznie ch dokonania przysporzenia majtkowego na rzecz drugiej strony.
                  • 09.05.2019Opodatkowanie spadku z Wielkiej Brytanii
                   Midzy Polsk a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Pónocnej nie zostaa zawarta umowa midzynarodowa, która regulowaaby kwestie opodatkowania spadków transgranicznych. W zwizku z powyszym, spadek z Wielkiej Brytanii bdzie podlega ogólnym zasadom opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn. Podatek od spadków i darowizn zapacony w Wielkiej Brytanii nie podlega przy tym odliczeniu od wartoci nabytej masy spadkowej.
                   • 09.05.2019NSA: Wane orzeczenie dla sprzedajcych grunty w obrocie prywatnym
                    W poszukiwaniu dodatkowych dochodów fiskus usiuje tak kwalifikowa przychody podatników, aby uzyska z tego tytuu maksymaln korzy podatkow. Naturalnym jest, e podatnicy dziaaj w przeciwnym kierunku, cho w tym samym celu. Problem pojawia si obecnie w przypadku transakcji zbycia nieruchomoci - nabytych przed laty, otrzymanych w spadku czy darowinie. Zbywcy dokonuj pewnych czynnoci, aby maksymalizowa przychód z transakcji, a fiskus ocenia te dziaania jako zorganizowan dziaalno gospodarcz. Czy susznie? Okazuje si e nie zawsze, o czym wiadczy niedawny wyrok NSA.
                    • 07.05.2019NSA. Wpata darowizny na wasne konto nie pozbawia zwolnienia z podatku
                     Z uzasadnienia: Wykadnia art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn pozwala na przyjcie, e zachowanie skarcego jako obdarowanego polegajce na jednoznacznym udokumentowaniu daty i wysokoci wpaty na rachunek skarcego jako obdarowanego speniaj cele, jakim ma suy ten przepis, to jest ochrona przed nieograniczon moliwoci powoywania si na rzekome darowizny od najbliszych dla uzyskania niezgodnych z prawem korzyci polegajcych na unikniciu opodatkowania.
                     • 24.04.2019NSA. Rzeczy osobiste nie stanowi kosztów podatkowych
                      Z uzasadnienia: Wydatek na zakup obuwia, które nie jest elementem stroju urzdowego, a które jest niezbdne kademu, bez wzgldu na to jaki zawód wykonuje oraz czy prowadzi dziaalno gospodarcz zosta poniesiony wycznie w celu uzyskania przychodu z dziaalnoci gospodarczej. Obuwie tak jak i inne elementy garderoby s ze swej natury rzeczami osobistymi, których zakup nie zalicza si do kosztów uzyskania przychodu, bez wzgldu na to czy i w jakim stopniu s uywane w trakcie wykonywanej dziaalnoci.
                      • 09.04.2019Faktura dla samego siebie
                       Przedsibiorca kupi budynek mieszkalny na cele nie zwizanie z prowadzon dziaalnoci gospodarcz i zamierza go wyremontowa. Ze wzgldu na charakter dziaalnoci gospodarczej, do remontu domu zamierza wykorzysta zasoby wasnej firmy, ewentualnie cz robót podzleci firmie, której jest wacicielem. Czy przedsibiorca, jako osoba fizyczna prowadzca dziaalno, moe za wykonan usug wystawi na swoje nazwisko faktur ze stawk 8%?
                       • 08.04.2019Faktura dla samego siebie
                        Przedsibiorca kupi budynek mieszkalny na cele nie zwizanie z prowadzon dziaalnoci gospodarcz i zamierza go wyremontowa. Ze wzgldu na charakter dziaalnoci gospodarczej, do remontu domu zamierza wykorzysta zasoby wasnej firmy, ewentualnie cz robót podzleci firmie, której jest wacicielem. Czy przedsibiorca, jako osoba fizyczna prowadzca dziaalno, moe za wykonan usug wystawi na swoje nazwisko faktur ze stawk 8%?
                        • 12.03.2019WSA. PIT od sprzeday nieruchomoci na podstawie umowy przyrzeczonej
                         Z uzasadnienia: Obowizek podatkowy z tytuu odpatnego zbycia nieruchomoci (...) nie powstaje w stosunku do spadkobierców zobowizanych do zbycia nieruchomoci na podstawie umowy przyrzeczonej, o której mowa w art. 389 i art. 390 K.c. dokonanego jako konsekwencja umowy przedwstpnej zawartej przez spadkodawc, niezobowizanego do zapaty podatku, o ile termin zawarcia umowy przyrzeczonej nastpiby wczeniej, ni 5 lat liczc od koca roku kalendarzowego, w którym nastpio nabycie, tj. z chwil otwarcia spadku.
                         • 05.03.2019WSA. Cesja dugów z PCC
                          Z uzasadnienia: Skoro czynnoci polegajce na kupowaniu wierzytelnoci w imieniu wasnym i na wasne ryzyko nie s odpatnym wiadczeniem usug w rozumieniu art. 8 ust. 1 w zwizku z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy VAT, to nie podlegaj one podatkowi od towarów i usug. Ustalenie to wyklucza zastosowanie wyczenia przedmiotowego z opodatkowania podatkiem od czynnociach cywilnoprawnych, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy o PCC.
                          • 13.02.2019WSA. Warto pocztkowa w leasingu finansowym
                           Z uzasadnienia: Warto pocztkow rodka trwaego oddanego korzystajcemu w ramach umowy leasingu finansowego ustala leasingodawca (finansujcy). Jest to take logiczne nastpstwo tego, e to finansujcy dysponuje wiedz jaki powinien uzyska zwrot, aby pokry on wspomnian warto pocztkow przedmiotu umowy. To on wczeniej naby rodek trwaych, który nastpnie oddaje leasingobiorcy. Wobec tego Wnioskodawczyni, która korzysta z nieruchomoci mieszkaniowych na podstawie umowy leasingu finansowego nie jest uprawniona do tego, aby ustali warto pocztkow rodków trwaych oddanych do korzystania w ramach wspomnianego leasingu.
                           • 13.02.2019Opodatkowanie VAT darowizny przedsibiorstwa na rzecz syna
                            Pytanie: Wnioskodawca planuje przekaza cae przedsibiorstwo swojemu synowi aktem darowizny sporzdzonym aktem notarialnym. Po podpisaniu umowy darowizny u notariusza i przekazaniu przedsibiorstwa synowi, Wnioskodawca zamierza zlikwidowa swoj dziaalno gospodarcz, a syn bdzie kontynuowa t dziaalno pod swoj firm. Jak naley rozliczy te darowizn w zakresie podatku VAT? 
                            • 04.01.2019Kiedy sprzeda majtku prywatnego bdzie opodatkowana VAT?
                             Z uzasadnienia: Dzierawa przez Wnioskodawc dziaki powoduje, e traci ona charakter majtku prywatnego. Wykorzystywanie przez Wnioskodawc w sposób cigy dla celów zarobkowych tej nieruchomoci powoduje, e dziaka ta jest wykorzystywana w prowadzonej przez Wnioskodawc dziaalnoci gospodarczej, a nie wycznie w ramach majtku osobistego.
                             • 19.12.2018NSA. Odliczenie VAT od nabycia nieruchomoci od spóki
                              Z uzasadnienia: Czynno przekazania nieruchomoci spóki jawnej jednemu ze wspólników w zwizku z rozwizaniem spóki jawnej nie stanowi odpatnej dostawy towarów. Zatem skarcej nie przysuguje, na podstawie art. 86 ust. 1 w zw. z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o podatku od towarów i usug prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikajcego z zakwestionowanych faktur.
                              • 11.12.2018NSA. Prywatna dziaka w firmie: Amortyzacja od ceny zakupu, czy rynkowej?
                               Z uzasadnienia: Wnioskodawca naby bowiem odpatnie t dziak, jako cz wikszej nieruchomoci, ale z uwagi na fakt, e po wydzieleniu dziaka ta staa si samodzielnym przedmiotem obrotu prawnego i na moment wprowadzenia jej do ewidencji rodków trwaych, nie mona byo ustali ceny jej nabycia, to naleao ustali jej warto przy zastosowaniu art. 22g ust. 8 ustawy o PIT. (...) w sytuacji potwierdzenia, e doszo do nieodpatnego nabycia ustawodawca przewidzia ju w tym przepisie sposób ustalenia wartoci, tj. "warto rynkow z dnia nabycia, chyba e umowa darowizny albo umowa o nieodpatnym przekazaniu okrela t warto w niszej wysokoci."
                               • 10.12.2018NSA. Darowizna z poleceniem sposobem na podatek
                                Z uzasadnienia: Jeeli obdarowany zostanie obciony obowizkiem wykonania polecenia, to obcienie to stanowi ciar darowizny, jednak pod warunkiem, e polecenie zostanie wykonane. Ustawodawca nie wprowadzi przy tym warunku, e beneficjentem polecenia moe by jedynie osoba trzecia, ewentualnie darczyca. Przepis ten ma wobec powyszego zastosowanie równie w sytuacji, w której beneficjentem polecenia jest sam obdarowany.
                                • 05.12.2018NSA. Nierzd bez PIT, ale konkubinat to nie sponsoring
                                 Z uzasadnienia: Niezmienna przez 11 lat stawka za rzekomo wiadczone usugi seksualne, zbieno czasowa midzy zmian relacji z czysto seksualnej na partnersk, a zakupem mieszkania od swego partnera, rozbienoci w zakresie wskazywanych przez Skarc kwot oszczdnoci oraz zeznania wiadków, nie uprawdopodobniaj, by czca ich relacja nosia znamiona nierzdu. (...) czca ich relacja wskazuje na zwizek konkubencki, a nie na odpatne wiadczenie usug seksualnych, które to czynnoci nie mog by przedmiotem prawnie skutecznej umowy.
                                 • 09.11.2018WSA: Sprawozdanie z przeznaczenia darowizny na kocieln osob prawn nie ma oznaczonej zawartoci
                                  Z uzasadnienia: Sytuacja prawna darczycy jest taka, e zostaje on obciony obowizkiem uzyskania dokumentu o nie znanej mu treci od osoby, od której, obiektywnie rzecz ujmujc, i tak nie jest w stanie go uzyska. Podatnik nie ma bowiem ani prawnej ani faktycznej moliwoci zobowizania kocielnej osoby prawnej do przedoenia sprawozdania o treci jakiej oczekuj organy podatkowe.
                                  • 26.10.2018Ulgi PIT: rodki po sprzeday nieruchomoci przeznaczone na dom letniskowy do zamieszkania
                                   O tym, czy dom mona uzna za letniskowy czy za budynek mieszkalny, decyduje jego przeznaczenie, a wic funkcja, której ma suy. Zgodnie z rozporzdzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) dom letniskowy naley do klasy budynków mieszkalnych, jednake dla oceny moliwoci skorzystania z ulgi istotne jest ustalenie, czy w danym budynku podatnik bdzie realizowa swoje cele mieszkaniowe, czy jedynie potrzeby zwizane z rekreacj i wypoczynkiem.
                                   • 27.09.2018Wczenie nieruchomoci stanowicej majtek osobisty do majtku wspólnego maonków
                                    Wczenie do majtku wspólnego nieruchomoci wchodzcej uprzednio w skad majtku osobistego jednego z maonków nie stanowi nabycia tego prawa w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy. Dat nabycia nieruchomoci przez kadego z maonków jest data nabycia przez tego maonka, który nieruchomo wczy do majtku wspólnego.
                                    • 20.09.2018Faktura dla samego siebie
                                     Przedsibiorca kupi budynek mieszkalny na cele nie zwizanie z prowadzon dziaalnoci gospodarcz i zamierza go wyremontowa. Ze wzgldu na charakter dziaalnoci gospodarczej, do remontu domu zamierza wykorzysta zasoby wasnej firmy, ewentualnie cz robót podzleci firmie, której jest wacicielem. Czy przedsibiorca, jako osoba fizyczna prowadzca dziaalno, moe za wykonan usug wystawi na swoje nazwisko faktur ze stawk 8%?
                                     • 18.09.2018WSA. Co naley do dugów spadkowych?
                                      Z uzasadnienia: Pojcie dugu w rozumieniu art. 7 ust. 1 ww. ustawy obejmuje wszelkie pienine roszczenia cywilnoprawne zwizane z przedmiotem spadku cznie z roszczeniem spadkobiercy z tytuu poczynionych przez niego nakadów na przedmiot spadku. Chodzi zatem o nakady poniesione przez spadkobierc, przy tym bezporednio dotyczce przedmiotu nabycia. (...) Nakady poniesione przez spadkobierc na nieruchomoci wchodzce w skad masy spadkowej obcia bd spadek wycznie wtedy, gdy zostay poczynione przed dat zgonu spadkodawcy, tj. dat nabycia spadku.
                                      • 14.09.2018Spadek z przeszoci: Odnowienie obowizku podatkowego
                                       Jeeli nabycie niezgoszone do opodatkowania stwierdzono nastpnie pismem, obowizek podatkowy powstaje z chwil sporzdzenia pisma; jeeli pismem takim jest orzeczenie sdu, obowizek podatkowy powstaje z chwil uprawomocnienia si orzeczenia.
                                       • 18.07.2018NSA. Wydatki na budow domu ma wykluczaj ulg w PIT
                                        Z uzasadnienia: W przypadku maonków kady z nich jest odrbnym podatnikiem, a jednym z warunków zastosowania zwolnienia jest poniesienie wydatków na budow wasnego budynku mieszkalnego, stanowicego wasno lub wspówasno podatnika. Tym samym niedopuszczalna jest taka wykadnia przepisu dotyczcego zwolnienia z opodatkowania, która pozwalaaby na uznanie, e z samego tylko faktu pozostawania w zwizku maeskim podatnik staje si wspówacicielem gruntu bdcego wasnoci drugiego z maonków, na którym wybudowany zosta budynek mieszkalny, nawet jeeli oboje bd w nim realizowa cele mieszkaniowe.
                                        • 21.05.2018NSA. Ulga meldunkowa: Akt notarialny moe by owiadczeniem
                                         Z uwagi na brak okrelenia jakichkolwiek warunków dotyczcych tak formy jak i treci owiadczenia o spenieniu warunków ulgi meldunkowej, w kadej sprawie ocenie naley podda caoksztat okolicznoci faktycznych w celu ustalenia, czy podatnik wyrazi w jakikolwiek sposób swoj wol o zamiarze skorzystania z tej ulgi. Przeanalizowa naley wszystkie dokumenty mogce mie znaczenie z punktu widzenia wymogu przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 126 w zw. z art. 21 ust. 21 ustawy o PIT (art. 8 ustawy zmieniajcej z 2008 r.), które zostay zoone do urzdu skarbowego, a wtpliwoci naley tumaczy na korzy podatnika - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                         • 18.05.2018NSA: Okolicznoci uzyskania dochodu naley uprawdopodobni
                                          Z uzasadnienia: Wg Sownika Jzyka Polskiego PWN uprawdopodobni, to "sprawi, e co staje si prawdopodobne". Z kolei przez prawdopodobn naley rozumie sytuacj, która wydaje si by prawdziwa; jest dua szansa, e si wydarzya. W ocenie rozpatrujcego spraw skadu orzekajcego do uprawdopodobnienia uzyskania okrelonych przychodów nie wystarcza jedynie wskazanie, e podatnik w okrelonych okolicznociach faktycznych móg uzyska przysporzenie we wskazywanej wysokoci. Istotne jest równie przedstawienie dodatkowych faktów (okolicznoci), a nawet dowodów uwiarygodniajcych przypuszczenie, e z dziaalnoci takiej podatnik rzeczywicie móg okrelone dochody uzyska, e byo to prawdopodobne oraz, e dochody (przysporzenia) te zostay opodatkowane lub byy wolne od opodatkowania.
                                          • 20.04.2018NSA: Wystawa artystyczna moe by zorganizowan czci przedsibiorstwa
                                           Z uzasadnienia: Posiadanie statusu podatnika podatku od towarów i usug nie jest warunkowane wykonywaniem czynnoci opodatkowanych, gdy istotny jest zamiar wykorzystania nabytych towarów do dziaalnoci gospodarczej.
                                           • 06.04.2018NSA: Opata (renta) planistyczna przy zamianie nieruchomoci
                                            Teza: Umowa zamiany nieruchomoci jako umowa suca ekwiwalentnemu przeniesieniu wasnoci nieruchomoci bez uycia pienidza w sposób oczywisty mieci si w pojciu „zbycia nieruchomoci” w rozumieniu art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Bez skutków ulepszenia planistycznego waciciel nie dysponowaby ekwiwalentnym dobrem mogcym by przedmiotem umowy zamiany. Rónica z umow sprzeday jest tylko taka, e zamiast pienidzy waciciel otrzymuje inn nieruchomo.
                                            • 26.02.2018NSA. Ulg mieszkaniow mona dziedziczy
                                             Prawo do zwolnienia od podatku dochodowego od dochodu ze sprzeday nieruchomoci, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT, ma wymiar majtkowy i jako taki moe podlega dziedziczeniu na podstawie art. 97 § 1 Ordynacji podatkowej; wydatkowanie przez spadkodawc przychodu ze sprzeday lokalu mieszkalnego na podstawie umowy przedwstpnej zawartej przez spadkodawc korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy, jeeli nastpnie doszo do zawarcia umowy przyrzeczonej przenoszcej wasno nieruchomoci - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                             • 12.02.2018NSA. Moment poniesienia wydatku a prawo do ulgi mieszkaniowej w PIT
                                              Kwota zadatku otrzymanego przy zawarciu przedwstpnej umowy sprzeday nieruchomoci i wydatkowana na spat kredytu zacignitego przez podatnika na nabycie budynku mieszkalnego korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeeli nastpnie doszo do zawarcia umowy przyrzeczonej przenoszcej wasno nieruchomoci, a kwota zadatku zostaa zaliczona na poczet ceny sprzeday nieruchomoci - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                              • 16.01.2018NSA: Tylko podatnik moe zoy wniosek o zwrot nadpaty
                                               Równie nienalenie zapacony podatek, o którym stanowi art. art. 72 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej wiza naley z wpat dokonan przez podatnika w rozumieniu art. 7 § 1 tej ustawy, a nie przez osob pozostajc poza wzem wynikajcym z obowizku podatkowego. Organ podatkowy stwierdzajc u osoby skadajcej wniosek o stwierdzenie nadpaty brak statusu podatnika, czego wymaga art. 75 § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej, zobligowany jest do odmowy wszczcia postpowania podatkowego na podstawie art. 165a § 1 tej ustawy, który expressis verbis mówi o daniu wniesionym przez osob niebdc stron - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                               • 25.10.2017Faktura dla samego siebie
                                                Przedsibiorca kupi budynek mieszkalny na cele nie zwizanie z prowadzon dziaalnoci gospodarcz i zamierza go wyremontowa. Ze wzgldu na charakter dziaalnoci gospodarczej, do remontu domu zamierza wykorzysta zasoby wasnej firmy, ewentualnie cz robót podzleci firmie, której jest wacicielem. Czy przedsibiorca, jako osoba fizyczna prowadzca dziaalno, moe za wykonan usug wystawi na swoje nazwisko faktur ze stawk 8%?
                                                • 18.10.2017NSA. Zniesienie wspówasnoci nieruchomoci spadkowej bez PIT
                                                 Zniesienie wspówasnoci nieruchomoci, w wyniku którego wspówaciciel (spadkobierca) w zamian za udzia we wspówasnoci nieruchomoci otrzymuje spat, bdc jego równowartoci, nie uzyskuje przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nawet wówczas, gdyby inne przesanki opodatkowania dochodu z odpatnego zbycia nieruchomoci lub ich czci oraz udziau w nieruchomoci zostay spenione - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                                 • 17.10.2017NSA. Dochody z prostytucji naley udowodni
                                                  Z uzasadnienia: Prawidowa wykadnia art. 20 ust. 3 ustawy o PIT nie pozwala na przyjcie jako róda pokrycia wydatków, a zatem posiadania jako legalnych dochodów z tytuu uprawiania procederu prostytucji, tych na które tylko powoa si w toku postpowania podatnik. Konieczne jest bowiem chociaby uprawdopodobnienie ich uzyskania.
                                                  • 17.10.2017Pomagasz finansowo dziecku? Fiskus musi o tym wiedzie
                                                   Brak jest podstaw do twierdzenia, e przepisy podatkowe uniemoliwiaj nieskrpowane przekazywanie rodków dzieciom przez ich rodziców. Zwolnione bowiem od podatku jest nabycie rodków pieninych, bez adnego limitu, zarówno co do liczby zawartych umów poyczek lub darowizn midzy osobami najbliszymi, jak i wartoci ich przedmiotu. Jakkolwiek ustawodawca wprowadzi pewne warunki zwolnienia, niemniej bez uszczerbku na majtku wszystkich stron umów z powodu podatku - wyjanio MF w odpowiedzi na interpelacj poselsk.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] ... [ 9 ] nastpna strona »