Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

darowizny 2006

 • 23.01.2009Przekazanie 1% podatku
  Czy zgadzacie si z twierdzeniem, i organizacje pozarzdowe na og efektywniej wykorzystuj pienidze ni jednostki finansowane z budetu? Jeli tak, powinnicie skorzysta z moliwoci wpaty 1% swojego podatku na rzecz organizacji poytku publicznego. Tak naprawd z wpat czci swojego podatku wi si jedynie dwa problemy: naley wybra dla jednego zeznania jedn organizacj, ktr chcemy wesprze, a nastpnie naley stwierdzi, czy organizacja ta znajduje si na wykazie organizacji posiadajcych status organizacji poytku publicznego w dniu 30 listopada 2008 r. Wykaz zosta ogoszony przez Ministra Pracy i Polityki Spoecznej w Monitorze Polskim z dnia 31 grudnia 2008 r. (Nr 96, poz. 827).
  • 15.01.2009Broszura informacyjna do zeznania PIT-37 o wysokoci osignitego dochodu (poniesionej straty) w 2008 roku
   Formularz jest przeznaczony dla podatnikw, do ktrych ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z pn. zm.), zwanej dalej „ustaw ”, i ktrzy w roku podatkowym:
   • 15.01.2009Broszura informacyjna do zacznika PIT/O skadanego wraz z zeznaniem PIT-28, PIT-36 lub PIT-37 za 2008 rok
    Zacznik PIT/O jest przeznaczony dla podatnikw korzystajcych z odlicze od dochodu (przychodu) lub od podatku, z wyjtkiem odlicze wydatkw mieszkaniowych.
    • 15.01.2009Broszura informacyjna do zeznania PIT-36 o wysokoci osignitego dochodu (poniesionej straty) w 2008 roku
     Formularz PIT-36 jest przeznaczony dla podatnikw, do ktrych ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z pn. zm.), zwanej dalej „ustaw”, i ktrzy niezalenie od liczby rde przychodw:
     • 05.01.2009Co dalej z ulg meldunkow?
      Zapytanie nr 2436 do ministra finansw w sprawie ulgi mieszkaniowej przewidzianej w ustawie o podatku od spadkw i darowizn
      • 18.12.2008Opodatkowanie dochodu maonkw ze sprzeday wsplnej nieruchomoci
       Pytanie podatnika: Czy dochd uzyskany w wyniku sprzeday nieruchomoci przez maonkw nieposiadajcych rozdzielnoci majtkowej, bdcych we wsplnocie maeskiej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym na podstawie art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych?
       • 08.12.2008Aby przekaza 1 proc. podatku, naley rozliczy si samodzielnie
        Interpelacja nr 4898 do ministra finansw w sprawie moliwoci przekazywania 1% podatku na rzecz organizacji poytku publicznego przez podatnikw rozliczajcych si za porednictwem patnikw (zakady pracy, organy rentowe)
        • 05.12.2008Klasyfikacja wydatkw poniesionych na inwestycje
         Pytanie podatnika: Czy Spka moe rozliczy bezporednio w kosztach uzyskania przychodw, tzn. nie kapitalizowa w wartoci pocztkowej rodka trwaego jako koszty wytworzenia koszty wskazane w pkt e), j-o), tj.: — koszty ubezpiecze inwestycji w trakcie realizacji, — koszty organizacji przetargw, — koszty bada i pomiarw geologicznych i geodezyjnych, — koszty likwidacji rodkw trwaych (np. koszty rozbirki) cznie z nieumorzon czci ich wartoci pocztkowej (likwidacja jest bezporednio zwizana z procesem inwestycyjnym), — koszty zwizane z uzyskaniem pozwole budowlanych, rodowiskowych, itp., niezbdnych do realizacji danego projektu inwestycyjnego, — opaty za uytkowanie gruntu i ubezpieczenia obiektu w czasie budowy oraz podatek od nieruchomoci od dziaek, nabytych wycznie w celach prowadzenia inwestycji, — koszty zwizane z uregulowaniem stanu prawnego gruntw, — koszty osobowe porednie, tj. koszty wynagrodze, narzutw na wynagrodzenia, delegacji zwizanych z inwestycjami i inne koszty pracownikw zaangaowanych w proces wytwarzania rodka trwaego (np. inwestorzy nadzoru) oraz pracownikw zaangaowanych w proces ustalania warunkw przyczeniowych (zawierania umw przyczeniowych), tj. koszty dotyczce osb, ktre nie s zaangaowane wycznie w wytworzenie danego rodka trwaego?
         • 02.12.2008Prezenty dla klientw a VAT
          Istota interpretacji: w wyniku ponownej analizy sprawy, uwzgldniajc zarzuty przytoczone w wezwaniu, tut. Organ odmawia zmiany stanowiska i stwierdza, i nieodpatne wydawanie przez Spk wyrobw alkoholowych i gadetw reklamowych dokonywane w cisym i bezporednim zwizku z prowadzonym przedsibiorstwem, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarw i usug jako odpatna dostawa towarw w przypadku gdy podatnikowi przysugiwao prawo do obnienia kwoty podatku nalenego o kwot podatku naliczonego od tych czynnoci w caoci lub w czci, a wydane towary nie s prezentami o maej wartoci lub prbkami.
          • 28.11.2008Orzecznictwo podatkowe: Przekazanie nagrd w zwizku ze sprzeda premiow a obowizek VAT
           W wietle art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug (Dz.U. nr 54, poz. 535 ze zm.), w brzmieniu obowizujcym od 1 czerwca 2005 r., nie stanowi dostawy przekazanie przez podatnika bez wynagrodzenia towarw nalecych do jego przedsibiorstwa, na cele wice si z tym przedsibiorstwem, nawet jeeli podatnikowi przysugiwao prawo do obnienia podatku nalenego o kwot podatku naliczonego w zwizku z nabyciem tych towarw.
           • 07.11.2008Darowizna w formie cesji praw z umowy przedwstpnej
            Pytania podatnika: Czy w przypadku takiej cesji bdzie przysugiwao Wnioskodawcy prawo do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania darowizny? Jeli tak, to czy musi speni jakie dodatkowe warunki oprcz zgoszenia w cigu 30 dni faktu nabycia praw, aby z tego zwolnienia skorzysta? Czy forma prawna umowy cesji (umowa cywilnoprawna lub akt notarialny) moe wpyn na kwesti opodatkowania?
            • 05.11.2008Orzecznictwo: Zmiana pracodawcy a zmiana warunkw pracy i pacy
             1. Porozumienie rozwizujce stosunek pracy, ktre zmierza do wyczenia automatyzmu prawnego kontynuacji stosunku pracy w przypadku przejcia zakadu pracy na innego pracodawc jest niewane ze wzgldu na sprzeczno z bezwzgldnie obowizujc norm art. 23.1 § 1 k.p. 2. Zgodnie z art. 23.1 § 1 k.p. pracodawca przejmujcy zakad pracy nie moe zmieni warunkw pracy pracownika na jego niekorzy z powodu samego przejcia zakadu pracy, bez wzgldu na to, czy pracownik wyraa zgod na tak zmian.
             • 28.10.2008Orzecznictwo: Okrelenie momentu nabycia nieruchomoci w wyniku podziau majtku wsplnego rozwodzcych si maonkw
              Skarca A. B. zoya w dniu 22 kwietnia 2007r. do Naczelnika Urzdu Skarbowego wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Skarca przedstawia nastpujcy stan faktyczny: w 1993r. skarca nabya wraz z mem lokal mieszkalny do majtku wsplnego; w tym lokalu skarca mieszkaa i bya zameldowana na pobyt stay od 1992r. Do wniosku doczono akt notarialny z 9 marca 2007r. zawierajcy umow o podzia majtku wsplnego w zwizku z faktem, i prawomocnym wyrokiem Sdu Okrgowego z <...>., sygn. akt <...>, ich zwizek maeski zosta rozwizany. W wyniku podziau skarca nabya na wyczn wasno m.in. lokal mieszkalny pooony w G. przy ul. <...> wraz z udziaem w nieruchomoci wsplnej. Skarca otrzymaa skadniki majtku o wartoci <...> z, za jej byy m - o wartoci <...> z. Podziaowi temu nie towarzyszyy adne spaty ani dopaty.
              • 28.10.2008Warunki korzystania ze zwolnienia z PCC przy nabyciu gospodarstwa rolnego
               Zapytanie nr 2094 do ministra finansw w sprawie zwolnienia z podatku od czynnoci cywilnoprawnych
               • 22.10.2008Orzecznictwo podatkowe: Umowa uyczenia przedsibiorstwa nie podlega wyczeniu spod przepisw o VAT
                Transakcja zbycia przedsibiorstwa, o ktrej mowa w art. 6 pkt 1 ustawy VAT dotyczy tylko takiej transakcji, ktra skutkuje przeniesieniem prawa do rozporzdzania przedsibiorstwem jak waciciel. Umowy obligacyjne takie jak umowy najmu i uyczenia nie nios ze sob skutkw w postaci przeniesienia prawa do rozporzdzania rzecz jak waciciel. Jeeli nie doszo w sprawie do transakcji zbycia (przeniesienia prawa do rozporzdzania przedsibiorstwem jak waciciel) skadnikw przedsibiorstwa stanowicych minimum, bez ktrego konkretne przedsibiorstwo nie mogo realizowa swoich zada gospodarczych, to przeprowadzona transakcja nie mieci si w zakresie art. 6 pkt 1 i w konsekwencji nie korzysta z wyczenia spod dziaania ustawy VAT.
                • 20.10.2008Opodatkowanie nabycia w drodze zachowku
                 W polskim systemie prawa obowizuje zasada moliwie penej realizacji woli spadkodawcy, majca zwizek z ogln zasad prawa cywilnego, tj. z zasad autonomii woli. Zasada ta jest cile zwizana ze swobod testowania, w ramach ktrej spadkobierca powouje w testamencie do dziedziczenia spadkodawcw. Interesy osb najbliszych spadkodawcy chroni natomiast instytucja zachowku.
                 • 20.10.2008Orzecznictwo podatkowe: Maonkowie pozostajcy w separacji nadal powinni by traktowani jako maestwo
                  Maonkowie wobec ktrych Sd orzek separacj na podstawie art. 61(1) par. 1 k.r. i. op. nadal podlegaj zaliczeniu do I grupy podatkowej okrelonej w art. 14 ust. 3 pkt 1 u.p.s.d. obejmujcej m. in. maonkw.
                  • 13.10.2008Opodatkowanie poyczki dla pracownika
                   W praktyce gospodarczej pracodawcy czsto udzielaj pracownikom poyczek na specjalnych, czsto preferencyjnych warunkach. Czy w takiej sytuacji pracownik otrzymuje nieodpatne wiadczenie? Czy otrzymanie przez pracownika takiej poyczki skutkuje powstaniem obowizku podatkowego?
                   • 07.10.2008Orzecznictwo: Wpata 1% na rzecz OPP po zoeniu zeznania rocznego
                    Wyrokiem z dnia 24 sierpnia 2006 r., w sprawie ze skargi E.G., Wojewdzki Sd Administracyjny w Gliwicach uchyli decyzj Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie podatku dochodowego od osb fizycznych.
                    • 01.10.2008Orzecznictwo podatkowe: Podstawa obliczenia podatku w podatku od spadkw i darowizn
                     1. Tzw. warto dugw i ciarw winna obcia (oczywicie stosunkowo) rwnie ulg z art. 16 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadkw i darowizn – Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514 ze zm. (dalej: u.p.s.d.).
                     • 26.09.2008Darowizna i polecenie darczycy – przedmiot opodatkowania podatkiem od spadkw i darowizn
                      Nabycie przez osoby fizyczne wasnoci rzeczy znajdujcych si na terytorium RP lub praw majtkowych wykonywanych na terytorium RP w drodze darowizny lub polecenia darczycy stanowi odrbne tytuy podlegajce opodatkowaniu podatkiem od spadkw i darowizn, zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadkw i darowizn (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514, ost. zm. Dz. U. z 2006 r., nr 222, poz. 1629; dalej: psd).
                      • 24.09.2008Orzecznictwo: Sprzeda majtku nie uchroni dunika przed spat nalenoci
                       Odpatne zbycie przez osob trzeci w toku procesu wytoczonego na podstawie art. 527 § 1 k.c. przedmiotw majtkowych, objtych zaskaron czynnoci prawn dunika, moe uzasadnia roszczenie wierzyciela na podstawie art. 405 i nast. k.c. o zwrot korzyci uzyskanych przez osob trzeci w wyniku zbycia.
                       • 24.09.2008MF: Przepisy o VAT nie stwarzaj barier w bezpatnym przekazywaniu towarw
                        Interpelacja nr 3389 do ministra finansw w sprawie wadliwych przepisw dotyczcych opodatkowania darowizn na rzecz ubogich i inwalidw
                        • 23.09.2008Orzecznictwo: Darowizna kocielna - problemy dowodowe
                         Zaskaronym wyrokiem z dnia 18 padziernika 2006 r. sygn. akt I SA/Bd 496/06 Wojewdzki Sd Administracyjny w Bydgoszczy oddali skarg Renaty C... i Mariusza A... na decyzj Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 25 maja 2006 r. wydan w przedmiocie podatku dochodowego od osb fizycznych za 2001 r.
                         • 18.09.2008MF: Nieobcianie podatkiem czynnoci ustanowienia suebnoci rozszczelni system podatkowy
                          Interpelacja nr 3407 do ministra finansw w sprawie naliczania podatku od spadkw i darowizn przy ustanawianiu suebnoci mieszkania
                          • 09.09.2008Skutki podatkowe przeksztacenia jednoosobowej dziaalnoci gospodarczej
                           Zapytanie nr 223 do ministra finansw w sprawie skutkw podatkowych przeksztacenia formy prowadzenia dziaalnoci gospodarczej dla przedsibiorcw bdcych beneficjentami Programu Operacyjnego Kapita ludzki
                           • 01.09.2008Orzecznictwo podatkowe: Zwolnienie tylko dla spadkw nabytych od 2007 r.
                            Otwarcie i nabycie spadku nastpuje z chwil mierci spadkodawcy, a nie w dniu wydania przez Sd postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.
                            • 26.08.2008Orzecznictwo: Darowizna na rzecz kocielnej osoby prawnej
                             1.1. Wyrokiem z dnia 27 wrzenia 2006 r. o sygn. I SA/Bd 455/06 Wojewdzki Sd Administracyjny w Bydgoszczy oddali skarg Jerzego K... i Renaty K... na decyzj Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 4 maja 2006 r. o nr PB2-4117-35/06 w przedmiocie podatku dochodowego od osb fizycznych za rok 1998. Jako podstaw prawn rozstrzygnicia podano art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postpowaniu przed sadami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. (dalej: P.p.s.a.).
                             • 20.08.2008Sprzeda darowanego mieszkania a prawo do zachowania ulgi
                              Pytanie podatnika: Czy ulga z art. 16 ust. 7 ustawy o podatku od spadkw i darowizn przysuguje w sytuacji gdy pienidze pochodzce ze sprzeday (przed upywem 5 lat) darowanego mieszkania, bdcego przedmiotem ulgi okrelonej w art. 16 ustawy o podatku od spadkw i darowizn, zostan przeznaczone na dokoczenie budowy, w sytuacji, gdy pozwolenie na jego budow uzyskane zostao w grudniu 2006 r., a wic przed dokonaniem sprzeday?
                              • 18.08.2008Orzecznictwo: Kolejny korzystny dla podatnikw wyrok w sprawie opodatkowania VAT sprzeday gruntw
                               Zaskaron do Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego w Warszawie decyzj z dnia 3 marca 2006 r., wydan na podstawie art. 14b § 5 w zw. z art. 233 § 1 pkt 1 oraz art. 239 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.; powoywanej dalej jako „Op"), a take art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.; dalej „ustawa o VAT"), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie – po rozpatrzeniu zaalenia Skarcej Marianny K. - odmwi zmiany postanowienia Naczelnika Urzdu Skarbowego Warszawa - Mokotw z dnia 8 grudnia 2005 r. w przedmiocie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.
                               • 12.08.2008Nastpstwo prawne i podatek VAT
                                Interpelacja nr 3141 do ministra finansw w sprawie naliczania podatku VAT przy przekazywaniu nastpcom prawnym rzemielniczych zakadw pracy
                                • 11.07.2008PIT od sprzeday darowanej lub odziedziczonej nieruchomoci
                                 Interpelacja nr 2534 do ministra finansw w sprawie zasad opodatkowania sprzeday nieruchomoci otrzymanych w drodze darowizny lub spadku
                                 • 08.07.2008Opodatkowanie poyczki udzielonej przez udziaowca
                                  Pytania podatnika: 1. Czy kada kolejna wypata z tytuu ju zawartej umowy poyczki o charakterze rewolwingowym (kilka wypat zostao ju dokonanych) powinna by przedmiotem podatku PCC? Jeeli Wnioskodawca spaci ca wypacon kwot, a nastpnie ponownie zostanie mu wypacona caa kwota poyczki lub jej cz, nastpnie Poyczkobiorca czciowo j spaci i znw zostanie mu ona wypacona, to czy takie wypaty kwoty poyczki bd podlega podatkowi PCC, czy te bd z PCC zwolnione?
                                  • 02.07.2008Orzecznictwo podatkowe: Suebno mieszkania
                                   Obcienie suebnoci osobist mieszkania powinno by odniesione do wartoci budynku, a nie do caej nieruchomoci.
                                   • 30.06.2008Dzia spadku i zniesienie wspwasnoci bez spat i dopat
                                    Pytanie podatnika: Czy umowa o dzia spadku i zniesienie wspwasnoci bez spat i dopat na rzecz pozostaych wspuprawnionych podlega opodatkowaniu podatkiem od czynnoci cywilnoprawnych?
                                    • 23.06.2008Opodatkowanie VAT darowizny towarw
                                     Interpelacja nr 2158 do ministra finansw w sprawie nieopodatkowanych darowizn na rzecz organizacji pozarzdowych
                                     • 18.06.2008Z podatku zwalnia take meldunek sprzed lat
                                      Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawczyni sprzedajc nieruchomo przed 14.02.2009 r. bdzie moga skorzysta z ulgi meldunkowej bez koniecznoci pacenia 19 % podatku od zbycia nieruchomoci zaliczajc jako ulg meldunkow 12-miesiczny okres zameldowania w tej nieruchomoci na pobyt stay z okresu od 01.06.1991 r. do 25.02.2004?
                                      • 18.06.2008Orzecznictwo podatkowe: Zniesienie wspwasnoci nie jest darowizn
                                       W stanie prawnym obowizujcym po 1 stycznia 2003 r. nie mona czynnoci prawnej „nieodpatnego zniesienia wspwasnoci” utosamia z czynnoci „darowizny”, o ktrej mowa w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. „d” p.d.o.f., nawet jeeli na podstawie przepisw k.c. mona byoby wskazywa na podobiestwa skutkw prawnych (ekonomicznych) tych czynnoci. Poczwszy bowiem od tej daty, ustawodawca w p.s.d. posuguje si zarwno zwrotem „darowizna”, jak rwnie okreleniem „nieodpatnego zniesienia wspwasnoci”, wyranie przez to odrniajc zakres znaczeniowy obu tych poj. Taka konstatacja wynika z potrzeby respektowania zasady wewntrznej autonomii pojciowej prawa podatkowego.
                                       • 06.06.2008Sprzeda udziaw w spce z o. o. nabytych w drodze spadku
                                        Pytania podatnika: 1. Czy zapacony podatek od spadku (od wartoci udziaw) naley potraktowa jako koszt uzyskania przychodu uzyskanego ze sprzeday tych udziaw w sp. z o.o. i w tej czci kwota podatku od spadkw zwolniona jest z podatku dochodowego (PIT-38)? 2. Czy zwolniona jest z podatku dochodowego warto udziaw spadkowych ustalona na dzie powstania obowizku podatkowego stanowica podstaw naliczenia podatku od spadku, a 19% podatek dochodowy (PIT-38) naley odliczy i zapaci od zysku (dochodu stanowicego rnic uzyskanego przychodu ze sprzeday udziaw, a kwot zapaconego podatku od spadku od nabycia tych udziaw w drodze spadku i w tym przypadku koszt uzyskania przychodu wynosi bdzie 0 z?