Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

darowizny 2006

 • 09.04.2010Orzecznictwo: Wydatki na wykoczenie nowego mieszkania a ulga mieszkaniowa
  Teza: Wydatki poniesione na wykoczenie lokalu mieszkalnego oddanego przez developera w stanie niewykoczonym (surowym) mieszcz si w pojciu wydatkw poniesionych na budow lokalu mieszkalnego w rozumieniu art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.)
  • 01.04.2010Orzecznictwo: Podatek od czynnoci cywilnoprawnych przy wniesieniu wkadu niepieninego do spki
   Tezy: 1. Zgodnie z art. 1 pkt 1 lit. k) i pkt 2 ustawy o podatku od czynnoci cywilnoprawnych przedmiotem opodatkowania podatkiem od czynnoci cywilnoprawnych jest zmiana umowy spki kapitaowej a nie czynno wniesienia wkadu niepieninego. Zmiana umowy spki prawa handlowego skutkujca wniesieniem wkadu niepieninego powodujca podwyszenie kapitau zakadowego nie jest tosama z czynnoci wniesienia do spki prawa handlowego wkadu niepieninego. 2. Fakt zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarw i usug wkadw niepieninych wnoszonych do spek prawa handlowego pozostaje bez wpywu na istnienie obowizku podatkowego w zakresie podatku od czynnoci cywilnoprawnych od zmiany umowy spki. Zarwno przepis art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynnoci cywilnoprawnych jak przepis § 8 ust. 1 pkt 6 rozporzdzenia Ministra Finansw z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektrych przepisw ustawy o podatku od towarw i usug nie daje podstawy do tego by czynno wniesienia aportu do spki prawa handlowego nie podlegaa podatkowi od czynnoci cywilnoprawnych.
   • 18.03.2010Orzecznictwo: Opata planistyczna w przypadku darowizny nieruchomoci
    Teza: Pobieranie opaty z tytuu wzrostu wartoci nieruchomoci, o ktrej mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), nie obejmuje sytuacji gdy nieruchomo zostaa darowana osobie bliskiej
    • 05.03.2010Orzecznictwo: Nieodpatne przekazanie towarw i bonw towarowych
     Z uzasadnienia: Istotne z punktu widzenia zaistniaego sporu jest to, e art. 8 ust. 1 jednoznacznie stanowi, i usug jest wiadczenie, ktre nie stanowi dostawy towaru. Nie moe zatem wystpi taka sytuacja faktyczna, w rozumieniu tego unormowania, ktra jednoczenie stanowiaby dostaw towaru i wiadczenie usugi. Przepis ten wyklucza takie rozwizanie. Podkreli w tym miejscu naley, e dokonywanie okrelonej iloci zakupw w ramach np. programu lojalnociowego mieci si w zakresie czynnoci opodatkowanej podatkiem od towarw i usug w postaci dostawy towarw. Nie mona wic uzna w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku - zrealizowania okrelonej iloci naby towarw - za wiadczenie usugi. Czynnoci stanowice dostaw towaru nie mog jednoczenie poprzez ich zsumowanie stanowi usugi. Przeszkod do takiej konstatacji jest tre art. 8 ust. 1 VAT, z ktrej to wynika, e dostawa nie moe by jednoczenie usug.
     • 22.02.2010Odpatne zbycie nieruchomoci – opodatkowanie przychodu (dochodu)
      Ministerstwo Finansw udostpnio podatnikom poradnik dotyczacy opodatkowania przychodu (dochodu) z odpatnego zbycia nieruchomoci. Poniewa odpatne zbycie nieruchomoci i jego skutki podatkowe rodz wiele pyta, publikujemy informacje ministersrstwa, ktre bd na pewno dobrym wstpem do dokadnego poznania tej tematyki.
      • 22.02.2010Orzecznictwo: Organ podatkowy nie ma obowizku poszukiwania dowodw

       Teza: Okoliczno nieprzedstawienia przez stron dowodu, opnienie w jego przedstawieniu zgodnie z art. 189 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) musi wiza si z ocen tego zachowania z punktu widzenia moliwoci organu podatkowego dokadnego (art. 122 Ordynacji podatkowej) i wszechstronnego wyjanienia i zebrania materiau dowodowego (art. 187 § 1 Ordynacji podatkowej) oraz moliwoci poddania go swobodnej ocenie dowodw (art. 191 Ordynacji podatkowej).
       • 15.02.2010Orzecznictwo: Kasa rejestrujca i nieodpatne wydanie towaru
        Z uzasadnienia: Z literalnego brzmienia czci wstpnej art. 7 ust. 2 u.p.t.u. wynika wprost zdaniem Naczelnego Sdu Administracyjnego w skadzie poszerzonym, e odnosi si on do takiego przekazania towarw, ktre nastpio wycznie na cele inne ni zwizane z prowadzonym przez podatnika przedsibiorstwem. Oznacza to, e przepis ten pomija takie nieodpatne przekazania towarw, ktre zostay dokonane na cele zwizane z przedsibiorstwem prowadzonym przez podatnika.
        • 15.02.2010Opodatkowanie zachowku
         Pytanie podatnika: Czy w wietle art. 4a ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadkw i darowizn Wnioskodawczyni zobowizana jest do uiszczenia podatku od wypaconego zachowku?
         • 09.02.2010Lepiej za wczenie ni za pno
          Pytania podatnika: 1. Czy spadkobierca, posiadajc testament, ma prawo do zoenia zeznania SD-Z1 przed uzyskaniem orzeczenia sdu stwierdzajcego nabycie spadku? 2. Czy urzdnik ma obowizek przyj takie zeznanie? 3. Czy zoenie zeznania w ww. terminie (tj. przed uzyskaniem orzeczenia sdu stwierdzajcego nabycie spadku) jest podstaw do zwolnienia od podatku, przy zaoeniu, e orzeczenie zostaoby dostarczone do Urzdu Skarbowego po jego uprawomocnieniu si?
          • 08.02.2010MF: Opodatkowanie charytatywnych sms-w jest zgodne z przepisami unijnymi
           Interpelacja nr 13316 do prezesa Rady Ministrw w sprawie pobierania 22-procentowej stawki podatku VAT od darowizn przekazanych za porednictwem SMS-w
           • 03.02.2010Orzecznictwo WSA: Umowa o doywocie nie jest umow odpatn
            Z uzasadnienia: Umowa o doywocie jest umow wzajemn jednake nie jest ona umow odpatn a konstatacja ta jest istotna albowiem zwrotowi „nabycie” naley nada znaczenie cywilnoprawne, tj. obok sprzeday, kade prawem dopuszczalne przeniesienie prawa wasnoci rzeczy na osob trzeci, przy czym ustawodawca podatkowy opodatkowuje jedynie takie zbycie, ktre ma charakter odpatny. Organ interpretacyjny nieprawidowo zakwalifikowa umow o doywocie jako umow „odpatn” przy czym w aden sposb nie dokona analizy istoty „odpatnoci” tej umowy, na czym owa „odpatno” polega, co jest jej cech konstytutywn. W konsekwencji, bdnie przyjmujc opatny charakter umowy o doywocie bdnie te przyj, e w sprawie ma zastosowanie art. 19 ust. 1 i ust. 3 u.p.d.o.f. jako podstawa opodatkowania.
            • 26.01.2010Wpata 1% na rzecz organizacji poytku publicznego
             Czy zgadzacie si z twierdzeniem, e organizacje pozarzdowe na og efektywniej wykorzystuj pienidze ni jednostki finansowane z budetu? Jeli tak, powinnicie skorzysta z moliwoci wpaty 1% swojego podatku na rzecz organizacji poytku publicznego. Tak naprawd z wpat czci swojego podatku wi si jedynie dwa problemy: naley wybra dla jednego zeznania jedn organizacj, ktr chcemy wesprze, a nastpnie naley stwierdzi, czy organizacja ta znajduje si na wykazie organizacji posiadajcych status organizacji poytku publicznego zamieszczonym na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Spoecznej w Biuletynie Informacji Publicznej (adres WWW: Wykaz organizacji poytku publicznego).
             • 13.01.2010Orzecznictwo WSA: Sprzeda zorganizowanej czci przedsibiorstwa a VAT
              Z uzasadnienia: Zakad nie posiada podmiotowoci prawnej, jest wewntrzn jednostk, ktrej zasady i kryteria wyodrbnienia okrela odpowiednio umowa czy statut przedsibiorcy. Wydaje si, e rwnie w tym przypadku dochodzi do wyodrbnienia majtkowego, personalnego i organizacyjnego. Jednake w odrnieniu od oddziau, zakad nie podlega wpisowi do rejestru, brak w przepisach prawa wskazania na jego odrbn siedzib i adres, a take regulacji dotyczcej firmy. Kryterium wyodrbnienia zakadu jest rodzaj wykonywanej tam dziaalnoci czy realizowanych zada gospodarczych. Zakad realizuje bowiem najczciej tylko cz procesu gospodarczego przebiegajcego u przedsibiorcy. Z tych te wzgldw nie zawsze moliwe bdzie na gruncie podatku od towarw i usug pene utosamienie poj zakadu czy oddziau z pojciem wydzielonej czci przedsibiorstwa.
              • 13.01.2010Okres 5-letni liczy si od dnia zoenia zeznania
               Pytanie podatnika: Czy w zwizku z powyszym bdzie miaa zastosowanie ulga z art. 16 ust. 2 pkt 5a ustawy o podatku od spadkw i darowizn (ulga mieszkaniowa)? W przypadku stwierdzenia, i ulga Wnioskodawcy nie przysuguje, to czy obowizek podatkowy powstaje od chwili stwierdzenia nabycia praw do spadku czy te od momentu hipotetycznego zbycia nieruchomoci w 2010?
               • 12.01.2010Orzecznictwo: Udzia w spce handlowej bez osobowoci prawnej i status prowadzcego dziaalno gospodarcz

                Teza: Stosownie do art. 5b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych fakt udziau osoby fizycznej w handlowej spce niemajcej osobowoci prawnej (n. w spce jawnej) nie powoduje automatycznie, e osob tak mona traktowa jako podatnika prowadzcego dziaalno gospodarcz w rozumieniu art. 67b par. 1 ustawy Ordynacja podatkowa. Przychody wsplnika z udziau w spce handlowej niemajcej osobowoci prawnej uznaje si jedynie za przychody z pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej, co nie znaczy, e on sam tak dzialalno prowadzi.
                • 12.01.2010Broszura informacyjna do zacznika PIT/O skadanego wraz z zeznaniem PIT-28, PIT-36 lub PIT-37 za 2009 rok
                 Zacznik PIT/O jest przeznaczony dla podatnikw korzystajcych z odlicze od dochodu (przychodu) lub od podatku, z wyjtkiem odlicze wydatkw mieszkaniowych.
                 • 05.01.2010Broszura informacyjna do zeznania PIT-36 o wysokoci osignitego dochodu (poniesionej straty) w 2009 roku
                  FORMULARZ PIT-36 JEST PRZEZNACZONY dla podatnikw, do ktrych ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z pn. zm.), zwanej dalej „ustaw”, i ktrzy niezalenie od liczby rde przychodw:
                  • 05.01.2010Broszura informacyjna do zeznania PIT-37 o wysokoci osignitego dochodu (poniesionej straty) w 2009 roku
                   MINISTERSTWO FINANSW Formularz jest przeznaczony dla podatnikw, do ktrych ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z pn. zm.), zwanej dalej „ustaw ”, i ktrzy w roku podatkowym:
                   • 05.01.2010Orzecznictwo: Odliczenie VAT przy wydatkach na reprezentacj

                    Polski ustawodawca nie mg wprowadzi w akcie implementujcym wsplnotow dyrektyw, dotyczc oglno - unijnego podatku od wartoci dodanej, adnych nowych i szerszych wycze i ogranicze w prawie do odliczenia podatku, anieli te, ktre byy dotychczas to jest znajdujce si w ustawie z 1993 r. i innych ustawach podatkowych, na ktre ta ustawa si powouje.
                    • 31.12.2009Orzecznictwo: Podatek od spadkw i darowizn w przypadku suebnoci osobistej ustanowionej na czas okrelony

                     Z uzasadnienia: Reasumujc, skoro suebno mieszkania mona zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego ustanowi na czas okrelony, a w ustawie o podatku od spadkw i darowizn znajduje si przepis art. 13 ust. 1 pkt 2, ktrego hipoteza odpowiada najlepiej stanowi faktycznemu sprawy, to zdaniem sdu odwoawczego naley zastosowa wanie ten przepis, a nie przepis art. 13 ust. 4 w ktrym jest mowa o wiadczeniach na czas ycia osoby w wieku powyej 80 lat.
                     • 21.12.2009Korekta VAT w zwizku z nieodpatnym przekazaniem uywanego samochodu
                      Pytanie podatnika: Czy na Wnioskodawcy, w zwizku z przewidywan nieodpatn dostaw opisanego samochodu osobowego marki Fiat Grande, w grudniu 2009 r. lub w styczniu 2010 r. bdzie spoczywa obowizek zwrotu odliczonego od podatku nalenego za miesic luty 2009 r. podatku naliczonego w cznej kwocie 3.979,00 z., co bdzie skutkowao te obowizkiem dokonania przez Spk korekty podatku naliczonego w deklaracji dla podatku od towarw i usug (VAT-7) za miesic grudzie 2009 r. lub stycze 2010 r. o kwot 3.979,00 z., w trybie art. 91 ust. 7 ustawy o podatku od towarw i usug?
                      • 16.12.2009Limity odlicze w podatku dochodowym od osb fizycznych obowizujce w 2010 r.
                       (na podstawie ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych – Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z pn. zm. – zwanej dalej „ustaw”)
                       • 18.11.2009Orzecznictwo podatkowe: Przesanki zastosowania ulgi kocielnej
                        Sam fakt darowizny na rzecz kocielnej osoby prawnej, o ktrej mowa w art. 55 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Pastwa do Kocioa Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, nie uzasadnia jeszcze oceny realizacji ulgi podatkowej, uregulowanej w wymienionym przepisie. Dla osignicia zamierzonych celw podatkowych trzeba, eby sprawozdanie, o ktrym mowa w art. 55 ust. 7 ww. ustawy, zawierao dane na tyle dokadne i konkretne, aby umoliwi podatnikowi samoobliczenie podatku, a nastpnie organowi podatkowemu w pniejszym (ewentualnym) postpowaniu podatkowym ustalenie, sprawdzenie, zweryfikowanie danych o przeznaczeniu darowizny na dziaalno charytatywno-opiekucz.
                        • 17.11.2009Orzecznictwo podatkowe: Rozwizanie maestwa nie powoduje ustania stosunku powinowactwa
                         W wietle art. 26 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuczy, pojcie maonek pasierba, o ktrym mowa w art. 14 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadkw i darowizn obejmuje take byego maonka pasierba.
                         • 12.11.2009Orzecznictwo: Urzd skarbowy sprawdzi, skd pochodz pienidze na wiksze wydatki

                          Z uzasadnienia: „Organ podatkowy wysoko przychodu podatnika ustala na podstawie znamion zewntrznych, tj. wydatkw wiadczcych o sytuacji ekonomicznej podatnika. W tym celu przyrwnuje wysoko wydatkw, jakie podatnik ponis w cigu roku podatkowego, do uzyskanych przychodw, zarwno opodatkowanych, jak i zwolnionych z opodatkowania, oraz zasobw finansowych, ktre zgromadzi wczeniej. W przypadku ustalenia, e poniesione wydatki przekraczaj przychody oraz zgromadzone wczeniej zasoby finansowe, organ podatkowy zyskuje uprawnienia do przyjcia, e powstaa rnica stanowi przychd podatnika nie znajdujcy pokrycia w ujawnionych rdach lub pochodzcy ze rde nieujawnionych (por. wyrok Naczelnego Sdu Administracyjnego z dnia 21 marca 2007 roku, sygn. akt II FSK 437/06). 
                          • 10.11.2009Zachowek a podstawa opodatkowania sprzeday nieruchomoci
                           Pytanie podatnika: Czy warto zachowku bdzie miaa wpyw na wysoko podatku, ktry podatniczka bdzie zobowizana zapaci?
                           • 30.10.2009Skutki podatkowe zamiany mieszka
                            Pytanie podatnika: Wnioskodawca wraz z maonk zamierza dokona zamiany mieszkania, ktrego s wacicielami od 1996 r. Czy opisana zamiana bdzie zwolniona z podatku?
                            • 14.10.2009Orzecznictwo podatkowe: Nieodpatne przekazanie towarw na cele firmy bez VAT
                             Z uzasadnienia: Z literalnego brzmienia czci wstpnej art. 7 ust. 2 ustawy o VAT wynika wprost, e odnosi si on do takiego przekazania towarw, ktre nastpio wycznie na cele inne ni zwizane z prowadzonym przez podatnika przedsibiorstwem. Oznacza to, e przepis ten pomija takie nieodpatne przekazania towarw, ktre zostay dokonane na cele zwizane z przedsibiorstwem prowadzonym przez podatnika. Czynnoci wymienione w punktach 1 i 2 ust. 2 zostay podane jedynie jako przykady (poprzedzono je bowiem sformuowaniem "w szczeglnoci") wskazanego w czci wstpnej tego ustpu przekazania towarw na cele inne ni zwizane z prowadzonym przez podatnika przedsibiorstwem. W konsekwencji rwnie wymienione w pkt 2 tego ustpu "wszelkie inne przekazanie towarw bez wynagrodzenia, w szczeglnoci darowizny" to tylko takie przekazanie towarw, ktre zostao dokonane na cele inne ni zwizane z przedsibiorstwem prowadzonym przez podatnika.
                             • 16.09.2009Darowizna nieruchomoci a prawo do zachowania ulgi
                              Pytanie: W 2006 r. nabyem w spadku po onie poow budynku mieszkalnego. Aby skorzysta z tzw. ulgi mieszkaniowej w podatku od spadkw i darowizn, do zeznania podatkowego zoyem owiadczenie, e speniam wszystkie warunki uprawniajce mnie do skorzystania z tej ulgi oraz e bd we wspomnianym budynku zamieszkiwa. Obecnie, z powodu mojej choroby, a take cikiej sytuacji finansowej, chciabym nabyty w spadku udzia w nieruchomoci podarowa crce. Dodam, e zmiana waciciela nieruchomoci nie bdzie wiza si ze zmian mojego miejsca zameldowania i zamieszkania. Czy darowizna na rzecz crki spowoduje utrat prawa do ulgi mieszkaniowej?
                              • 04.09.2009Opodatkowanie umowy poyczki zawartej przez podmiot powizany
                               Pytanie podatnika: Czy zawierane przez Wnioskodawc umowy poyczki bd podlega podatkowi od czynnoci cywilnoprawnych?
                               • 20.08.2009Nieodpatne zniesienie wspwasnoci nieruchomoci obcionej hipotek
                                Pytanie podatnika: Czy przy ustalaniu podstawy opodatkowania podatkiem od spadkw i darowizn, warto nieruchomoci moe by pomniejszona o warto hipoteki, ktr obciona jest nieruchomo, czy te o faktyczn warto zaduenia z tytuu kredytu ustalona na dzie zawarcia ugody?
                                • 05.08.2009Orzecznictwo: Nieodpatne przekazanie towarw w ramach akcji promocyjno-reklamowej
                                 Z uzasadnienia: "Reasumujc, Sd orzekajcy w niniejszej sprawie stwierdza, e w myl art. 7 ust. 2 i ust. 3 ustawy o VAT, w brzmieniu obowizujcym od 1 czerwca 2005 r., nie stanowi dostawy towarw przekazanie przez podatnika bez wynagrodzenia towarw nalecych do przedsibiorstwa w ramach akcji promocyjno-reklamowych, na cele wice si z tym przedsibiorstwem, nawet jeeli podatnikowi przysugiwao prawo do odliczenia podatku naliczonego w zwizku z nabyciem tych towarw."
                                 • 23.07.2009206 mln z dla rozpoczynajcych dziaalno rolnicz
                                  Ju ponad 4,1 tys. rolnikw, ktrzy ubiegali si w 2008 r. o przyznanie pomocy z dziaania „Uatwianie startu modym rolnikom”, finansowanego z Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich 2007-2013, otrzymao premie w wysokoci 50 tys. z. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazaa na ich konta bankowe 206,4 mln z. Oddziay Regionalne ARiMR przyjy w 2008 r. 6,5 tys. wnioskw od modych rolnikw ubiegajcych si o premie na start zawodowy, a z tej grupy okoo 5,2 tys. otrzymao z Agencji decyzje o przyznaniu takiego wsparcia.
                                  • 23.07.2009Podwjne obywatelstwo nie ma wpywu na moliwo zastosowania ulg i zwolnie
                                   Interpelacja nr 9864 do ministra finansw w sprawie zwolnienia od podatku od darowizny spdzielczego wasnociowego prawa do lokalu
                                   • 21.07.2009Fiskus chciaby, ale dyrektywa nie pozwala
                                    Interpelacja nr 9761 do ministra finansw w sprawie zwolnienia z podatku VAT tzw. SMS-w charytatywnych
                                    • 22.06.2009Prawo do ulgi odsetkowej w razie przeniesienia wasnoci nieruchomoci
                                     Pytania podatnika: 1. Czy w przypadku przeniesienia wasnoci nieruchomoci na maoletni crk (1 rok), z ktr Wnioskodawca zamierza zamieszkiwa w przedmiotowej nieruchomoci, bdzie mg mimo tego, e przestanie by wacicielem, odlicza ulg odsetkow co roku z racji kredytu? 2. Czy w zwizku z przeniesieniem na maoletni crk wasnoci nieruchomoci, w zwizku z ktr Wnioskodawca spaca do 2033 r. kredyt hipoteczny, bdzie mg do koca spaty kredytu (do 2027 r.) odlicza ulg odsetkow?
                                     • 19.06.2009Za oddane osocze ekwiwalent jak za krew
                                      Interpelacja nr 8815 do ministra finansw w sprawie moliwoci odliczenia od podatku dochodowego od osb fizycznych kwoty stanowicej ekwiwalent wartoci krwi oddanej przez honorowych krwiodawcw
                                      • 18.06.2009Orzecznictwo: Wznowienie postpowania
                                       Z uzasadnienia: "Przede wszystkim trafnie sd pierwszej instancji badajc zgodno zaskaronej decyzji z przepisami prawa przyj, i wznowienie postpowania jest postpowaniem nadzwyczajnym, ktre ma na celu stworzenie prawnej moliwoci ponownego postpowania wyjaniajcego i podjcia ponownego rozstrzygnicia sprawy zakoczonej ostateczn decyzj podatkow. Postpowanie wznowieniowe nie moe by jednak wykorzystane do penej merytorycznej kontroli decyzji ostatecznej wydanej w postpowaniu zwykym, bowiem nie jest to kontynuacja postpowania zwykego. Toczy si ono tylko w zakresie oceny czy zachodz przesanki okrelone w art. 240 par. 1 O.p."  
                                       • 05.06.2009Podatkowa puapka przy sprzeday odziedziczonej nieruchomoci
                                        Interpelacja nr 8984 do ministra finansw w sprawie regulacji podatkowych dotyczcych podatku dochodowego od sprzeday nieruchomoci otrzymywanych w drodze spadku
                                        • 27.05.2009Sprzeda towaru samemu sobie a zwrot VAT
                                         Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawcy naley si zwrot podatku VAT od tej faktury? Czy Urzd Skarbowy mia prawo odrzuci t faktur?
                                         • 14.05.2009Czy nieodpatne przekazanie towarw powoduje konsekwencje w zakresie podatku VAT?
                                          Promocja i reklama firmy, zachcanie do zakupu oferowanych towarw i usug, wszelkie zabiegi, ktrych celem jest pozyskanie i zwizanie na stae szerokiego krgu kontrahentw, to dzi powszechna praktyka wikszoci przedsibiorcw. Podmioty wystpujce w obrocie gospodarczym korzystaj z wszelkich sposobw mogcych wpyn na zwikszenie prowadzonej sprzeday. W ramach rnorodnych akcji promocyjno-reklamowych firmy organizuj sprzeda premiow, przekazuj swoim partnerom premie rzeczowe i gadety reklamowe.
                                          • 22.04.2009Ulgi w PIT przy sprzeday nieruchomoci zale od daty jej nabycia
                                           Pytanie: Razem z bratem, w drodze dziedziczenia ustawowego po zmarej 15 grudnia 2006 r. matce, nabylimy mieszkanie, a dokadniej spdzielcze wasnociowe prawo do lokalu mieszkalnego. Sprawy formalne zwizane z nabyciem wspomnianej nieruchomoci zostay zaatwione na podstawie postanowienia sdu z 19 lipca 2007 r. W najbliszym czasie zamierzamy sprzeda ww. nieruchomo. Poniewa byam zameldowana w tym mieszkaniu tylko na pobyt czasowy, mam wtpliwoci, czy bd moga skorzysta z ulgi meldunkowej.
                                           • 17.04.2009Orzecznictwo podatkowe: Przekazywanie towarw z logo firmy na cele promocji i reklamy
                                            W wietle art. 7 ust. 2 i 3 ustawy o ptu, w brzmieniu obowizujcym od 1 czerwca 2005 r., nie stanowi dostawy towarw przekazanie przez podatnika bez wynagrodzenia towarw nalecych do jego przedsibiorstwa, na cele wice si z tym przedsibiorstwem, nawet jeeli podatnikowi przysugiwao prawo do obnienia podatku nalenego o kwot podatku naliczonego w zwizku z nabyciem tych towarw. Czynienie w tej sytuacji wykadni celowociowej art. 7 ust. 2 i 3 u.p.t.u., prowadzcej do rozszerzenia zakresu przedmiotowego opodatkowania (obowizku podatkowego) w oparciu o tre przepisu ustpu 3, poza zakres pomieszczony w normie ustpu 2, wynikajcy z zastosowania do niej wykadni gramatycznej - uzna naley za niedopuszczalne.
                                            • 09.04.2009Orzecznictwo: Nieodpatne przekazanie i VAT
                                             Z uzasadnienia: "Jeeli norma prawa krajowego odbiega od treci normy dyrektywy w sposb, ktry zdaniem jednostki godzi w jej interesy a nieimplementowany lub niewaciwie implementowany przepis dyrektywy, jeeli chodzi o jego tre, jest bezwarunkowy i dostatecznie precyzyjny, obywatel moe si powoywa na jego postanowienia przeciwko jakimkolwiek przepisowi prawa krajowego, ktry jest sprzeczny z dyrektyw, lub w takim zakresie, w jakim przepisy dyrektywy okrelaj, jakich praw jednostki mog dochodzi od pastwa (por. wyrok ETS z 19 stycznia 1982 r. w sprawie C-8/81 Ursula Becker przeciwko Finanzamt Munster-Innenstadt). W takiej sytuacji Sd krajowy ma obowizek, w interesie obywatela, zastosowa norm dyrektywy z pominiciem wadliwego unormowania krajowego."
                                             • 06.04.2009Pomoc rodzicw w spacie kredytu
                                              Pytanie podatnika: Czy w opisanej sytuacji powstaje obowizek podatkowy? Jeli powstaje, to w jakim czasie (kiedy) i jaka jest podstawa opodatkowania?
                                              • 30.03.2009Orzecznictwo podatkowe: Dokumentowanie darowizny pieninej
                                               Przekazanie w formie darowizny rodkw pieninych bezporednio na rzecz osoby trzeciej (w rozpoznawanej sprawie dewelopera), skutkuje niespenieniem warunku zwolnienia okrelonego w art. 4a ust. 1 pkt 2 u.p.s.d., tj. udokumentowania, i rodki pienine stanowice przedmiot umowy darowizny zostay przekazane obdarowanemu na jego rachunek bankowy lub rachunek w SKOK, lub za porednictwem poczty w drodze przekazu pocztowego.
                                               • 27.03.2009Z firmy do majtku prywatnego
                                                Pytania podatnika: 1. Czy przekazanie samochodu osobowego na cele osobiste bdzie korzystao ze zwolnienia z VAT? 2. Czy konieczna bdzie korekta odliczonego podatku VAT w zwizku z jego wyczeniem z majtku firmy w okresie korekty?
                                                • 19.03.2009Skutki podatkowe odpatnego dziau spadku i zniesienia wspwasnoci
                                                 Pytanie podatnika: Czy na gruncie art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych powstaje obowizek podatkowy oraz czy stanowisko wnioskodawczyni jest prawidowe?
                                                 • 27.02.2009Opodatkowanie sprzeday nieruchomoci
                                                  Z dniem 1 stycznia 2009 r. ustawodawca wprowadzi w ycie nowe przepisy, ktre reguluj zasady obowizujce przy sprzeday nieruchomoci. W aktualnym stanie prawnym moliwe s trzy odrbne reimy prawne, ktre znajduj swoje zastosowanie do zbycia majtku nieruchomego. W zwizku z tym podatnicy maj due trudnoci, eby w sposb waciwy opodatkowa dokonywane transakcje. Aby okreli, jakie przepisy ustawy naley wzi pod uwag w okrelonym stanie faktycznym, konieczne jest ustalenie momentu zakupu domu lub mieszkania, ktry decyduje o zasadach obowizujcych przy ich sprzeday. Moment ten wyznacza oczywicie data podpisania aktu notarialnego.
                                                 • « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] nastpna strona »