Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

darowizny 2006

 • 21.12.2011wiadczenie na wasn rzecz nie jest usug w VAT
  Pytanie: Prowadz okrgow stacj kontroli pojazdw. Moja firma posiada kilkanacie pojazdw (samochodw, przyczep, lawet) podlegajcych okresowym badaniom technicznym, ktre wykonywane s w mojej stacji, wpisywane do specjalnego rejestru bada technicznych oraz odprowadzana jest opata za kade badanie techniczne zgodnie z przepisami prawa. Czy prowadzc wasn stacj kontroli pojazdw musz fakturowa badania techniczne swoich pojazdw jako usug lub wystawia paragon?
  • 19.12.2011Limity odlicze obowizujce w PIT w 2012 r.
   Poniej przedstawiamy wykaz limitw odlicze w podatku dochodowym od osb fizycznych obowizujcych w 2012 r. przygotowany przez Ministerstwo Finansw na podstawie ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z pn. zm., zwanej dalej ustaw):
   • 08.11.2011Zakupy na rzecz ZFS a VAT
    Pytanie podatnika: Czy prawidowe jest stanowisko, i w przypadku zakupu przez Spk towarw bd usug od osoby trzeciej na rzecz Zakadowego Funduszu wiadcze Socjalnych i w caoci finansowanych osobie uprawnionej ze rodkw ZFS, Spce przysuguje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikajcego z faktur dokumentujcych powysze zakupy, jak rwnie Spka nie ma obowizku naliczania podatku VAT nalenego przy przekazaniu tych towarw i usug na rzecz ZFS?
    • 25.10.2011Podatkowe skutki odwoania darowizny
     Pytanie podatnika: Czy odwoanie darowizny powoduje, e dat nabycia przedmiotowego mieszkania jest data jego zakupu t.j. 24 kwietnia 2006 r.?
     • 17.10.2011Darowizna midzy maonkami w separacji bez podatku
      Pytanie podatnika: W 1995 r. wnioskodawca zawar zwizek maeski, natomiast w maju 2008 r. sd orzek separacj midzy maonkami. Wnioskodawca jest wacicielem lokalu mieszkalnego, ktry to lokal zamierza podarowa onie. Czy bdc z on w separacji wnioskodawca moe podarowa jej lokal mieszkalny i czy ta darowizna bdzie zwolniona od podatku od spadkw i darowizn na podstawie art. 4a tej ustawy?
      • 23.09.2011Niewykonany zapis testamentowy jest dugiem spadkowym
       Zapis i polecenie testamentowe nie s pojciami tosamymi. Polecenie stanowi ciar spadku lub darowizny, o ile zostao ono wykonane. Rzecz ma si zupenie inaczej w przypadku zapisu. Sama moliwo dania wykonania zapisu przez zapisobierc (powdztwo o wykonanie zapisu) przesdza o dugu, ktry stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od spadkw i darowizn powinien by odliczony od wartoci rzeczy i praw majtkowych nabytych w spadku - orzek Wojewdzki Sd Administracyjny w Poznaniu.
       • 29.08.2011Spadki i darowizny – zmiany zezna podatkowych
        Resort finansw szykuje zmiany zezna podatkowych skadanych przez podatnikw podatku od spadkw i darowizn. Projekt rozporzdzenia (z 12 sierpnia 2011 r.) Ministra Finansw ws. zezna podatkowych skadanych przez podatnikw podatku od spadkw i darowizn zawiera m.in. nowy wzr zeznania oraz list dokumentw, ktre powinny by do niego zaczone. Rozporzdzenie wejdzie w ycie 23 padziernika 2011 r.
        • 11.07.2011Przekazanie udziau w mieszkaniu innemu spadkobiercy nie powoduje utraty ulgi
         Zbycie nabytego w drodze spadku udziau w spdzielczym wasnociowym prawie do lokalu mieszkalnego na rzecz drugiego spadkobiercy, nawet jeli nie jest ono uzasadnione koniecznoci zmiany warunkw mieszkaniowych, zgodnie z art. 16 ust. 7 ustawy o podatku od spadkw i darowizn, nie spowoduje utraty prawa do ulgi.
         • 04.07.2011Zachowek jest zwolniony z podatku jak spadek
          Pytania podatnika: 1. Czy otrzymujc zachowek po dziadku bdzie Wnioskodawca zaliczony do tzw. grupy 0? 2. Czy Wnioskodawca skorzysta ze zwolnienia podatkowego od spadkw i darowizn? 3. Czy dat powstania obowizku podatkowego bdzie dzie otrzymania rodkw pieninych na rachunek?
          • 08.06.2011Nieodpatne przekazanie infrastruktury podlega VAT
           Interpelacja nr 21796 do ministra finansw w sprawie naoenia na budowane przez deweloperw drogi dojazdowe 23-procentowej stawki podatku VAT
           • 07.06.2011WSA: Podatek od spadkw i darowizn a nabycie nieodpatnej suebnoci
            Tezy: Obowizek zgoszenia nabycia rzeczy lub praw majtkowych. o ktrym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadkw i darowizn (t.j. w Dz.U. z 2004 r., nr 142, poz. 1514, zm.: nr 146, poz. 1546, nr 116, poz. 1205, nr 143, poz. 1199, nr 169, poz. 1418 z 2006 r., nr 222, poz. 1629, nr 222, poz. 1929 z 2007 roku, nr 203, poz. 1267 z 2008 r.), w stanie prawnym obowizujcym do dnia 31 grudnia 2008 r., nie dotyczy przypadku nabycia nieodpatnej suebnoci (mieszkania) z tytuu polecenia darczycy cicego na obdarowanym na podstawie umowy darowizny zawartej w formie aktu notarialnego (art. 4a ust. 4 pkt 2 ustawy podatkowej). Z treci art. 4a ust. 4 pkt 2 ustawy podatkowej nie wynika by nabycie, w sposb tam wskazany, dotyczyo wycznie stron umowy lub osb uczestniczcych w akcie jej zawarcia. Okolicznoci wystarczajc jest to, by umowa zawarta w formie aktu notarialnego stanowia podstaw nabycia wasnoci rzeczy lub praw majtkowych przez osob wymienion w art. 4a ust. 1 ustawy podatkowej. Przepis art. 4a ust. 4 pkt 2 ustawy podatkowej dotyczy rwnie polecenia jako odrbnego tytuu nabycia rzeczy lub prawa majtkowego i podlegajcego opodatkowaniu podatkiem od spadkw i darowizn beneficjenta, na rzecz ktrego polecenie zostao wykonane, o ile jego podstaw stanowia umowa zawarta w formie aktu notarialnego.
            • 01.06.2011Przejcie dugu jest umow sprzeday nieruchomoci
             Zawarcie umowy przejcia dugu, ktrej skutkiem byo odpatne zbycie nieruchomoci w zamian za przejcie dugu naley traktowa dla celw podatkowych jak umow sprzeday nieruchomoci. Skutki cywilnoprawne wynikajce z zawartej umowy pomidzy podatnikiem, a przejmujcym dug nie maj wpywu na powstanie zobowizania podatkowego w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym. Przychodem ze sprzeday nieruchomoci jest warto wyraona w cenie okrelona w umowie. Uzyskany przychd podatnik moe pomniejszy tylko o koszty odpatnego zbycia. Do takich kosztw nie nale dugi obciajce nieruchomo - stwierdzi Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 08.04.2011 r., sygn. IPPB2/415-130/11-7/MK.
             • 27.05.2011WSA: Powoujc si na oszczdnoci, naley przedstawi dowody ich przechowywania
              Tezy: W postpowaniu dotyczcym nieujawnionych rde przychodw podatnik chcc uchroni si od opodatkowania na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o p.d.o.f. zobowizany jest do wykazania poniesienia zakwestionowanych w trybie tego przepisu wydatkw z przychodw opodatkowanych lub wolnych od opodatkowania. Jeli rodki te pochodz z oszczdnoci legalnych (opodatkowanych lub wolnych od opodatkowania) winien przedstawi wiarygodne dowody wiadczce o ich przechowywaniu. rodki finansowe uzyskane ze rda opodatkowanego lub wolnego od podatku a do momentu ich wydatkowania winny cechowa si legalnoci. Brak cigoci w tym zakresie moe zasadnie implikowa tez o pokryciu wydatkw ze rde nielegalnych.
              • 14.04.2011WSA: Zawarcie maestwa moe by powodem sprzeday mieszkania
               Wykadnia nieostrego pojcia "uzasadniona konieczno” zmiany warunkw (miejsca) zamieszkania, uytego przez ustawodawc w art. 16 ust. 7 ustawy o podatku od spadkw i darowizn, powinna by dokonywana w sposb zgodny z przepisami art. 18, art. 47 i art. 71 ust. 1 zdanie pierwsze Konstytucji RP, nakazujcymi podejmowanie przez pastwo (organy Rzeczypospolitej Polskiej) takich dziaa dla dobra rodziny, ktre umacniaj wizi midzy osobami tworzcymi rodzin (gwarantuj rodzinie ochron i opiek ze strony pastwa). To za oznacza, e zmian warunkw mieszkaniowych (miejsca zamieszkania) spowodowan zawarciem zwizku maeskiego (zaoeniem rodziny), naley uzna za konieczn w rozumieniu ww. art. 16 ust. 7.
               • 13.04.2011Sprzedawca musi paci VAT od darowanej ywnoci
                Interpelacja nr 20642 do ministra finansw w sprawie przekazywania przez producentw towarw na cele charytatywne
                • 04.04.2011Jakie zmiany w VAT przynis 1 kwietnia 2011 r.
                 W pitek wesza w ycie kolejna obszerna nowelizacja ustawy o podatku od towarw i usug. Nowela ta ma na celu m.in. zapobieganie naduyciom podatkowym. Odnosi si to do regulacji dotyczcych obrotu zomem oraz uprawnieniami do emisji gazw cieplarnianych, ktrych celem jest np. wyeliminowanie mechanizmw rozliczania VAT, wykorzystywanych przez naduywajcych prawo do odliczenia podatku naliczonego za pomoc tzw. „supw”, jak i wystawiania „pustych” faktur. Pord zmian, ktre wchodz w ycie 1 kwietnia s i zmiany pozytywne dla przedsibiorcw, m.in. umoliwienie agencjom celnym reprezentowania podatnikw zagranicznych, ktrzy, dokonujc importu w Polsce, wysyaj towar bezporednio do innego pastwa czonkowskiego, czy te odstpienie od zakazu odliczania podatku naliczonego od importu usug, gdy zapata jest dokonywana na rzecz podmiotw z tzw. „rajw podatkowych”. Wprowadzono rwnie zmian uatwiajc dokonywanie zwrotu podatku VAT podrnym, przez przekazywanie zwrotu na rachunek bankowy.
                 • 01.04.2011NSA: Wydatki marketingowe wymagaj starannego dokumentowania
                  Tezy: Jeeli zwizek kosztu uzyskania przychodu, o ktrym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). nie zosta udowodniony, to zagadnienie, w ktrym momencie zaliczy wydatek do kosztw uzyskania przychodw w rozumieniu art. 22 ust. 4 tej ustawy nie istnieje.
                  • 01.04.2011Grunty nie podlegaj amortyzacji
                   Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni (wsplnik spki cywilnej) na podstawie umowy darowizny staa si wacicielk niezabudowanej nieruchomoci gruntowej. Na tej nieruchomoci wsplnicy spki cywilnej, za zgod jej waciciela, zamierzaj dokona inwestycji w postaci budowy obiektu gastronomicznego, odliczajc przy tym podatek VAT jaki bdzie poniesiony na zakup towarw i usug do budowy. Czy spka cywilna w ewidencji rodkw trwaych prawidowo bdzie ujmowa warto rodka trwaego jako sum wartoci dziaki oraz nakadw poniesionych przez spk cywiln na budow?
                   • 22.03.2011Jak wypeni deklaracj CIT-8
                    Wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym, spki prawa handlowego s zobowizane zoy deklaracj CIT-8. Jest ona rocznym rozliczeniem podatkowym przedsibiorstwa. Podatnicy CIT skadaj CIT-8 po zakoczeniu roku podatkowego, w terminie do koca trzeciego miesica roku nastpnego. Jeli u podatnika rok podatkowy pokrywa si z rokiem kalendarzowym, skada on swoje zeznanie za 2010 rok w terminie do 31 marca 2011 r.
                    • 07.03.2011WSA: Darowizna nie musi by przekazana na konto dziecka
                     Z uzasadnienia: Jeeli przedmiotem darowizny byy rodki pienine, to podlega zwolnieniu ich nabycie, jeeli zostao ono zgoszone organowi podatkowemu we waciwym czasie i udokumentowane dowodem przekazania - nawet na rachunek bankowy prowadzony dla innego ni obdarowany podmiotu, ale na rzecz obdarowanego. Warunek o jakim mowa w art. 4a ustawy o podatku od spadkw i darowizn, tj. przekazania rodkw na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spdzielcz kas oszczdnociowo-kredytow lub przekazem pocztowym, jest wymogiem wycznie technicznym, zwizanym z przewidzian przez ustawodawc potrzeb udokumentowania faktycznego przeprowadzenia darowizny; warunek ten nie moe by utosamiany z istot przedmiotowego zwolnienia podatkowego.
                     • 07.02.2011Opodatkowanie transakcji na rynku nieruchomoci w obrocie prywatnym
                      Znaczna cz transakcji sprzeday nieruchomoci odbywa si na rynku nieprofesjonalnym. Cech tych transakcji jest, e sprzedajcymi s osoby, ktre zbywaj nieruchomoci incydentalnie. Powszechno opodatkowania podatkiem dochodowym powoduje, e i taka sprzeda wymaga ustalenia podstawy opodatkowania oraz naliczenia i odprowadzenia podatku. Ustawodawca umieci jednak w ustawie o podatku dochodowym od osb fizycznych przepisy ustanawiajce pewnego rodzaju ulgi i zwolnienia z podatku. Sytuacja podatkowa nie jest jednak prosta. W cigu ostatnich lat zmieniano przepisy – i obecnie w celu ustalenia wysokoci opodatkowania naley rozpozna moment wybudowania (nabycia) nieruchomoci. Od tego  zaley bowiem sposb, w jaki opodatkowany zostanie dochd z jej sprzeday.
                      • 18.01.2011Broszura informacyjna do zacznika PIT/O skadanego wraz z zeznaniem PIT-28, PIT-36 lub PIT-37 za 2010 rok
                       Zacznik PIT/O jest przeznaczony dla podatnikw korzystajcych z odlicze od dochodu (przychodu) lub od podatku, z wyjtkiem odlicze wydatkw mieszkaniowych.
                       • 18.01.2011Broszura informacyjna do zeznania PIT-37 o wysokoci osignitego dochodu (poniesionej straty) w 2010 roku
                        MINISTERSTWO FINANSW Formularz jest przeznaczony dla podatnikw, do ktrych ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z pn. zm.), zwanej dalej „ustaw ”, i ktrzy w roku podatkowym:
                        • 18.01.2011Broszura informacyjna do zeznania PIT-36 o wysokoci osignitego dochodu (poniesionej straty) w 2010 roku
                         FORMULARZ PIT-36 JEST PRZEZNACZONY dla podatnikw, do ktrych ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z pn. zm.), zwanej dalej „ustaw", i ktrzy niezalenie od liczby rde przychodw:
                         • 17.01.2011PIT: Opodatkowanie sprzeday mieszkania (domu lub gruntu)
                          Sprzeda mieszkania domu czy dziaki to jedna z sytuacji, w ktrej moe powsta obowizek zapaty podatku dochodowego od osb fizycznych. Ustalenie zasad opodatkowania sprzeday nieruchomoci nie jest jednak zbyt proste – w cigu ostatnich lat zmieniano przepisy – i obecnie w celu ustalenia wysokoci opodatkowania naley rozpozna moment wybudowania (nabycia) nieruchomoci – od tego bowiem zaley sposb, w jaki opodatkowany zostanie dochd z jej sprzeday.
                          • 11.01.2011MF o darowiznach przekazanych na cele kultu religijnego
                           Interpelacja nr 19360 do ministra finansw w sprawie wysokoci odlicze z tytuu ulgi podatkowej okrelonej w art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych
                           • 10.01.2011Zwolnienie z VAT darowizn ywnoci tylko dla producentw
                            Interpelacja nr 19568 do ministra finansw w sprawie objcia zwolnieniem od podatku VAT darowizn ywnociowych na rzecz organizacji poytku publicznego z przeznaczeniem na bezpatn pomoc ywnociow dla osb ubogich
                            • 05.01.2011Limity odlicze obowizujce w PIT w 2011 r.
                             Poniej przedstawiamy wykaz limitw odlicze w podatku dochodowym od osb fizycznych obowizujcych w 2011 r. przygotowany przez Ministerstwo Finansw na podstawie ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z pn. zm., zwanej dalej ustaw):
                             • 30.12.2010WSA: Jak organy podatkowe badaj rzeczywist warto transakcji zakupu nieruchomoci
                              Tezy: Wynik postpowania w zakresie podatku od spadkw i darowizn nie wie automatycznie innego organu, ktry prowadzi postpowanie w zakresie nieujawnionych rde przychodw. W tym ostatnim postpowaniu mog bowiem zosta ujawnione okolicznoci nieznane organowi prowadzcemu postpowanie w przedmiocie podatku od spadkw i darowizn.
                              • 30.12.2010Spadki: Spis inwentarza nie jest warunkiem zwolnienia
                               Pytanie podatnika: Czy zaniechanie spisu inwentarza i nie przedstawienie go do Urzdu Skarbowego stwarza zagroenie dla zwolnienia Wnioskodawcy i jego siostry, spadkobiercw od podatkw od spadku? Czy Urzd Skarbowy ma prawo da od Wnioskodawcy i jego siostry spisu inwentarza, poniewa jest on wymieniony w postanowieniu Sdu o stwierdzenie praw do spadku?
                               • 22.12.2010WSA: Aby odliczy darowizn na Koci naley wpaci pienidze na konto
                                "Odrbn ustaw" w rozumieniu art. 26 ust. 6d ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych jest m.in. ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Pastwa do Kocioa Katolickiego w RP. Od dnia 1 stycznia 2006 r. prawo do skorzystania z tzw. nielimitowanej ulgi podatkowej, polegajcej na odliczeniu przez darczyc od podstawy opodatkowania caej kwoty darowizny pieninej na kocieln dziaalno charytatywno-opiekucz, uzalenione jest od spenienia nie tylko warunkw okrelonych w art. 55 ust. 7 ustawy o stosunku Pastwa do Kocioa Katolickiego w RP, ale rwnie - przez odesanie zawarte w art. 26 ust. 6d ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych - od warunkw wymienionych w art. 26 ust. 7 tej ostatniej ustawy. Odpowiednie stosowanie art. 26 ust. 7 oznacza, e warunkiem skorzystania z ulgi podatkowej, przewidzianej odrbn ustaw, polegajcej na odliczeniu od dochodu (podstawy opodatkowania) darowizny, jest udokumentowanie wysokoci darowizny dowodem wpaty na rachunek bankowy obdarowanego, a w przypadku darowizny innej ni pienina - dokumentem, z ktrego wynika warto tej darowizny.
                                • 15.12.2010Nieodpatny przejazd drog ssiada moe okaza si bardzo kosztowny
                                 Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni, jako osoba fizyczna posiadajca zabudowan nieruchomo rozwaa wsplnie z wacicielem duej obszarowo nieruchomoci ustanowienie na jej rzecz nieodpatnej suebnoci osobistej polegajcej na prawie przechodu i przejazdu przez przedmiotow nieruchomo. Celem ustanowienia nieodpatnej suebnoci bdzie zapewnienie Wnioskodawczyni, jako wacicielce nieruchomoci wadncej dostpu do drogi publicznej. Czy w wietle art. 13 ust. 3 ustawy o podatku od spadkw i darowizn, prawidowe jest stanowisko Wnioskodawczyni, e podstawa opodatkowania nabycia nieodpatnej suebnoci osobistej bdzie liczona jako 10-krotno 4% wartoci tej czci nieruchomoci, na ktrej ustanowiona zostanie przedmiotowa suebno?
                                 • 08.12.2010NSA: Wysoko zwolnienia nie zaley od liczby wsplnikw
                                  Pod pojciem "osoba", o ktrej mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadkw i darowizn, naley rwnie rozumie spk komandytow, bdc stron umowy darowizny (darczyc), a nie wsplnikw spki, czyli osoby fizyczne prowadzce dziaalno w zakresie usug. Osob, od ktrej nastpuje nabycie darowizny, w rozumieniu ww. przepisu jest bowiem spka komandytowa.
                                  • 22.11.2010WSA: Sprzeda rzeczy uywanych na aukcjach internetowych
                                   Z uzasadnienia: Uywanie towarw w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 2 podatku od towarw i usug naley rozumie jako korzystanie z nich w sensie fizycznym, a nie wystarczy samo tylko ich posiadanie w sensie cywilistycznym. Chodzi tutaj o uywanie przez bezporedniego zbywc przez wymagany okres 6-ciu miesicy. Z art. 120 ust. 1 pkt 2 lit b w zwizku z art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT wynika natomiast wprost, e ustawodawca monety ze zota, srebra lub innego metalu uzna za przedmioty kolekcjonerskie. Gdyby okazao si, e towary sprzedawane nie maj jednak charakteru kolekcjonerskiego to naleaoby uzna je za towary uywane. Bowiem przez towary uywane w rozumieniu art. 120 ust. 4 ww. ustawy pojcie „uywane” naley rozumie w dosownym tego sowa znaczeniu, a wic wycznie z ich posiadaniem. Nie istotne jest kto ich uywa ani przez jaki okres. W tym znaczeniu za towary uywane nie mogy by wic by uznane towary nowe.
                                   • 18.10.2010Zakup ze rodkw ZFS a VAT
                                    Pytania podatnika: Czy wydanie pracownikom towarw lub udostpnienie im usug uprzednio zakupionych na podstawie faktur VAT ze rodkw ZFS przez zakad pracy, bez czciowej odpatnoci (partycypacji w kosztach) z ich strony (jak i czciowo odpatne), winno by opodatkowane podatkiem od towarw i usug z rwnoczesnym prawem do obnienia podatku nalenego o kwot podatku naliczonego przy ich nabyciu?
                                    • 06.10.2010WSA: Wydanych nagrd nie trzeba ewidencjonowa w kasie fiskalnej
                                     Z uzasadnienia: W wietle art. 7 ust. 2 i ust. 3 ustawy o podatku od towarw i usug - w brzmieniu obowizujcym od 1 czerwca 2005 r., nie stanowi dostawy przekazanie przez podatnika bez wynagrodzenia towarw nalecych do jego przedsibiorstwa, na cele wice si z tym przedsibiorstwem, nawet jeeli podatnikowi przysugiwao prawo do obnienia podatku nalenego o kwot podatku naliczonego w zwizku z nabyciem tych towarw. Zatem, czynno nieodpatnego wydania nagrd przez spk uczestnikom programu lojalnociowego nie stanowi dostaw towarw i nie ma obowizku ewidencjonowania jej za pomoc kas rejestrujcych.
                                     • 16.09.2010Podwyka VAT: Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarw i usug z dnia 9 wrzenia 2010 r. - wykaz zmian
                                      Najistotniejsze zmiany zawarte w projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarw i usug dotycz stawek podatku VAT. Od stycznia 2011 r. na nieprzetworzon ywno oraz ksiki i czasopisma specjalistyczne wprowadza si najnisz, zezwolon prawem Unii Europejskiej stawk VAT w wysokoci 5 %. Ponadto, majc na uwadze to, aby przecitna stawka na ywno nie wzrosa, obniona zostanie z 7 % do 5 % stawka na podstawowe produkty ywnociowe. Projekt wprowadza rwnie najistotniejsz zmian w okresie objtym przez ww. Wieloletni Plan Finansowy Pastwa, jak jest tymczasowe (na 3 lata, tj. do 31 grudnia 2013 r.) podwyszenie wszystkich stawek VAT o 1 pkt procentowy z uwagi na obecny stan finansw publicznych i stwierdzony deficyt strukturalny. Wzrost stawek nie obejmie podstawowych produktw ywnociowych, a take ksiki i czasopisma specjalistyczne. Poniej przedstawiamy wykaz zmian zawartych w ww. projekcie.
                                      • 10.09.2010Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osb prawnych
                                       Interpelacja nr 17122 do ministra finansw w sprawie rozwiza podatkowych zawartych w ustawie o sporcie
                                       • 06.09.2010Bd urzdnika a moliwo odwoania si od decyzji ustalajcej podatek
                                        Z uzasadnienia: Zgodnie z art. 8 ust 1 ustawy o podatku od spadkw i darowizn warto nabytych rzeczy i praw majtkowych przyjmuje si w wysokoci okrelonej przez nabywc, jeeli odpowiada ona wartoci rynkowej tych rzeczy i praw. Zatem warto podana w zeznaniu SD-3 nie ma charakteru bezwzgldnie wicego i podlega weryfikacji organu pod ktem jej poprawnoci i rzetelnoci. Organ zatem ocenia czy rzeczywicie podana przez podatnikw cena jest poprawna, tj. czy odpowiada wartoci rynkowej. Jeeli w wyniku tej analizy zakwestionuje t warto, wszczta zostaje stosowna procedura z art. 8 ust 4 cyt ustawy majca na celu ustalenie wartoci rynkowej. Tym bardziej obowizkiem organu jest ustalenie prawidowej wartoci rzeczy i praw majtkowych nabywanych w drodze spadku jeeli warto t podwaaj sami podatnicy.
                                        • 03.09.2010MF: Nie bdzie 0-proc. stawki VAT od darowizn rzeczowych dla powodzian
                                         Interpelacja nr 17017 do ministra finansw w sprawie opodatkowania 0-procentow stawk podatku VAT wszystkich darowizn rzeczowych przekazanych przez przedsibiorcw jako pomoc dla osb, ktre ucierpiay w wyniku powodzi w 2010 r.
                                         • 23.08.2010Nieodpatne przekazanie drogi gminie a VAT
                                          Z uzasadnienia: Nie mona zgodzi si ze stanowiskiem Ministra Finansw, e art. 7 ust. 2 u.p.t.u., w brzmieniu obowizujcym po dniu 1 czerwca 2005 r., obejmuje opodatkowaniem take nieodpatne przekazanie towarw (w tym wypadku drogi) na cele zwizane z prowadzonym przedsibiorstwem. Przepis ten dotyczy opodatkowania towarw przekazanych na cele inne ni zwizane z prowadzonym przedsibiorstwem. Z kolei, okoliczno, e infrastruktura drogowa bdzie zwizana z wykonywaniem zada wasnych jednostek samorzdu terytorialnego, nie zmienia faktu, e droga bdzie wykorzystywana na potrzeby przedsibiorstwa.
                                          • 17.08.2010Korekta podatku VAT w przypadku darowizny na rzecz powodzian
                                           Zapytanie nr 7409 do ministra finansw w sprawie zwolnienia z podatku VAT darowizny materiaw budowlanych na rzecz powodzian
                                           • 26.07.2010Zwolnienie z dugu a podatek od darowizny
                                            Pytanie podatnika: Czy podatnik bdzie zobowizany do zapaty podatku od spadkw i darowizn w sytuacji otrzymania przysporzenia majtkowego na podstawie podpisanej z ojcem umowy o zwolnienie z dugu przyjmujcej posta darowizny, jeeli zgosi do Urzdu Skarbowego zgodnie z art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadkw i darowizn?
                                            • 14.06.2010Darowizna dla matki na konto bankowe ojca bez podatku
                                             Z uzasadnienia: Wymg, o ktrym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadkw i darowizn naley zatem interpretowa w taki sposb, aby udokumentowanie, o ktrym mowa, czynio zado celowi przepisu, jakim jest wyeliminowanie z zakresu zwolnienia darowizn fikcyjnych, ktre nie miay miejsca w rzeczywistoci. Jednoczenie przepis ten winien by rozumiany w taki sposb, aby podatnik, ktry dokona zgoszenia w wymaganym terminie i jest w stanie wykaza, e przepyw rodkw pieninych mia miejsce w rzeczywistoci, nie zosta pozbawiony prawa do zwolnienia od podatku. Zdaniem Sdu, w przypadku kiedy skarca nie posiada odrbnego konta bankowego, a przedkada potwierdzenie przekazania rodkw pieninych na konto swojego ma, z ktrym pozostaje w zwizku maeskim, objtym wsplnoci majtkow - trzeba przyj, e zosta zrealizowany wymg, o ktrym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadkw i darowizn.
                                             • 20.05.2010Darowizny: Wpata na konto dewelopera nie wyklucza prawa do zwolnienia
                                              Podlega zwolnieniu od podatku nabycie tytuem darowizny rodkw pieninych, jeeli nabycie to zostao zgoszone organowi podatkowemu we waciwym czasie i udokumentowane dowodem przekazania na rachunek bankowy prowadzony dla innego, ni obdarowany, podmiotu, ale na rzecz obdarowanego. Sformuowanie uyte w art. 4a ust 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadkw i darowizn "na rachunek bankowy nabywcy" nie oznacza, e musi to by konto, jakie bank prowadzi dla obdarowanego.
                                              • 12.05.2010Skutki podatkowe otrzymania przedsibiorstwa w formie darowizny
                                               Pytanie podatnika: Obecnie jest Pan zatrudniony na podstawie umowy o prac w przedsibiorstwie prywatnym prowadzonym przez siostr. Jednake zamierza Pan zrezygnowa z pracy i rozpocz wasn dziaalno gospodarcz. Ze wzgldu na prywatne plany siostra prawdopodobnie zdecyduje si darowa Panu prowadzone przedsibiorstwo. Po otrzymaniu darowizny bdzie Pan kontynuowa dziaalno gospodarcz przy uyciu otrzymanych skadnikw. Czy powstanie obowizek zapaty podatku od spadkw i darowizn?
                                               • 06.05.2010Ulga mieszkaniowa: Pochodzenie kwoty wydatkowanej na cele mieszkaniowe nie jest istotne dla skorzystania z ulgi

                                                Teza: Brak jest podstaw prawnych do kwestionowania prawa skarcej do skorzystania ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit.a) ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osb fizycznych, w przypadku gdy skarca wydatkowaa w terminie ustawowym rodki pienine bdce w jej posiadaniu inne ni uzyskane ze sprzeday.
                                                • 27.04.2010Orzecznictwo: Ustalenie podatku od dochodw z nieujawnionych rde
                                                 Tezy: 1. Zadaniem organu podatkowego - w ramach postpowania prowadzonego na podstawie art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.) - jest porwnanie dwch, ustalonych w toku tego postpowania wartoci: wielkoci poniesionych w roku podatkowym wydatkw (zgromadzonego w tym okresie mienia) z mieniem zgromadzonym w roku podatkowym oraz latach poprzednich. Przepis art. 20 ust. 3 updof wyranie natomiast wskazuje, e przez mienie zgromadzone w roku podatkowym oraz latach poprzednich naley rozumie nie kade skadniki majtkowe, jakimi dysponowa faktycznie podatnik, ale tylko takie, ktre pochodz z przychodw opodatkowanych lub wolnych od podatku.
                                                 • 26.04.2010Orzecznictwo: Podzia przez wydzielenie a obowizek podatkowy w podatku od nieruchomoci
                                                  Teza: Wydzielenie w trybie art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2000 r. kodeks spek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) nowo zawizanej spki, ktrej przyznano podlegajce opodatkowaniu podatkiem od nieruchomoci skadniki majtkowe, stanowi okoliczno uzasadniajc powstanie obowizku podatkowego tego podmiotu w stosunku do tych skadnikw, w chwili jego zarejestrowania i w dacie wynikajcej z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.).
                                                  • 23.04.2010Orzecznictwo: Ulga mieszkaniowa a pochodzenie rodkw pieninych
                                                   Teza: Brak jest podstaw prawnych do kwestionowania prawa skarcej do skorzystania ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (tzw. ulga mieszkaniowa), w przypadku gdy skarca wydatkowaa w terminie ustawowym rodki pienine bdce w jej posiadaniu inne ni uzyskane ze sprzeday.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] ... [ 9 ] nastpna strona »