Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

darowizny 2006

 • 17.06.2013Zachowek a podatek od spadkw i darowizn
  Sama moliwo dania zachowku przez uprawnion osob, wynikajca z art. 991 Kodeksu cywilnego, czyli istnienie roszczenia o wypat zachowku, przesdza o istnieniu dugu, ktry stosownie do art. 7 ust. 1 i 3 ustawy o podatku od spadkw i darowizn powinien by odliczony od wartoci rzeczy i praw majtkowych nabytych w spadku, stanowi bowiem tzw. dug spadku - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
  • 05.06.2013Amortyzacja: Warto pocztkowa wedug wyceny podatnika
   Z uzasadnienia: Uyte w art. 22g ust. 8 ustawy o PIT pojcie "nie moe ustali" winno by odnoszone do okolicznoci obiektywnych, moe ono wynika z ronych sytuacji, nie zostao bowiem wyranie przez prawodawc okrelone. Organ pomin moliwoci ustalenia wartoci pocztkowej, wprowadzanego po raz pierwszy do ewidencji, rodka trwaego - metod okrelon w tym przepisie w sytuacji, gdy podatnik w odniesieniu do tego skadnika majtku nie mia jeszcze obowizku gromadzi dokumentw ksigowych i nie obcia go obowizek dokumentowania wydatkw w sposb, ktry uzalenia uznanie ich za koszt uzyskania przychodw. Wydaje si, e wanie dla takich przypadkw ustawodawca wprowadzi, jako rozwizanie szczeglne, moliwo oceny wartoci rodka trwaego metod okrelon w art. 22g ust. 8.
   • 06.05.2013Wany wyrok: Darowizny od najbliszej rodziny a zwolnienie z podatku
    Zwolnienie od podatku nabycia w drodze darowizny rodkw pieninych od czonkw rodziny jest uzalenione tylko od udokumentowania otrzymania tych rodkw dowodem ich przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spdzielcz kas oszczdnociowo – kredytow lub przekazem pocztowym. Brak przy tym wskazania, e z dowodu wpaty lub przekazu pocztowego wynika powinno, e wpacajcym kwot darowizny powinien by darczyca.
    • 02.05.2013Sprzeda dziaek budowlanych a opodatkowanie VAT
     Pytanie podatnika: Czy sprzeda dziaek zostanie potraktowana jako wykonywanie dziaalnoci gospodarczej, od ktrej naley naliczy i odprowadzi 23% podatku VAT?
     • 17.04.2013Wpata darowizny na konto jako warunek zwolnienia z podatku
      Z uzasadnienia: W art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadkw i darowizn zwolnienie od podatku nabycia w drodze darowizny rodkw pieninych, od czonkw rodziny w przepisie tym wymienionych, uzaleni tylko od udokumentowania otrzymania tych rodkw dowodem ich przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spdzielcz kas oszczdnociowo - kredytow lub przekazem pocztowym. Brak przy tym wskazania, e z dowodu wpaty lub przekazu pocztowego wynika powinno, e wpacajcym kwot darowizny powinien by darczyca. Zatem, warunkiem skorzystania ze zwolnienia nie jest osobista wpata kwoty darowizny przez darczyc na rachunek bankowy obdarowanego.
      • 04.04.2013VAT od darowizny ywnoci
       Interpelacja nr 14161 do ministra finansw w sprawie nowelizacji ustawy o podatku od towarw i usug majcej na celu poszerzenie katalogu podmiotw dla umoliwienia kademu darczycy udzielenia pomocy ywnociowej potrzebujcym na tych samych zasadach podatkowych
       • 02.04.2013Podatki 2013: Zmiany w VAT od 1 kwietnia 2013 r.
        Od 1 kwietnia 2013 r. wchodz w ycie zmiany zarwno przepisw ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug (Dz.U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054, z pn. zm.), zwanej dalej ustaw o VAT, jak i aktw wykonawczych wydanych na jej podstawie. Zmiany te wynikaj przede wszystkim z:
        • 04.02.2013Sprzeda nieruchomoci w 2013 r. a podatek PIT
         Podatek dochodowy od osb fizycznych (zwany dalej PIT) paci si w przypadku: uzyskania przychodu z odpatnego zbycia nieruchomoci lub ich czci oraz udziau w nieruchomoci, spdzielczego wasnociowego prawa do lokalu mieszkalnego lub uytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego uytkowania gruntw, jeeli odpatne zbycie nie nastpuje w wykonaniu dziaalnoci gospodarczej i zostao dokonane przed upywem 5 lat, liczc od koca roku kalendarzowego, w ktrym nastpio nabycie lub wybudowanie.
         • 28.01.2013Rozliczenie roczne: Maestwo dziecka a prawo rodzicw do ulgi
          Interpelacja nr 12386 do ministra finansw w sprawie przepisw ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych w zakresie ulgi na dziecko
          • 23.01.2013PIT 2013: Limity ulg i odlicze
           Cho do koca kwietnia br. trwa czas rozlicze podatkowych za 2012 r., a do rozliczenia rocznego 2013 roku mamy jeszcze bardzo duo czasu, warto jednak ju dzisiaj przypomnie, jak obniy podatek dochodowy od osb fizycznych (PIT), ktry bdziemy musieli zapaci. Dokumenty, potwierdzajce prawo do ulg i odlicze, musimy bowiem zbiera cay rok.
           • 21.01.2013Zasady opodatkowania spadkw i darowizn
            Otrzymanie darowizny lub nabycie spadku wie si z obowizkiem podatkowym. Jeeli wic otrzymae darowizn lub nabye spadek, sprawd, czy przysuguje Ci zwolnienie z podatku.
            • 21.01.2013Faktury zakupu otrzymane przed pozwoleniem na budow a zwrot VAT
             Pytanie podatnika: Czy istnieje moliwo uzyskania zwrotu rnicy podatku VAT za materiay budowlane zakupione przed przepisaniem pozwolenia na budow i przed otrzymaniem nieruchomoci z rozpoczt budow domu w darowinie?
             • 11.01.2013Sprzeda gruntw przez osob fizyczn a opodatkowanie VAT
              Pytanie podatnika: Czy sprzeda gruntw podlega opodatkowaniu podatkiem od towarw i usug?
              • 09.01.2013Zwrot VAT za materiay budowlane po rozwodzie
               Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni jest wyczn wacicielk dziaki, ktry otrzymaa od swoich rodzicw w drodze darowizny. Wsplnie z mem zdecydowaa o budowie domu jednorodzinnego na ww. gruncie. Wnioskodawczyni wystpia osobicie o wydanie pozwolenia na budow i otrzymaa decyzj wydan na swoje nazwisko, jako wycznego waciciela przedmiotowej nieruchomoci. Faktury dokumentujce zakup materiaw budowlanych zostay wystawione na ma Wnioskodawczyni. Czy po uprawomocnieniu si orzeczenia stwierdzajcego rozwd Wnioskodawczyni moe wystpi o zwrot VAT za ww. materiay, bez podpisu ma?
               • 01.01.2013Broszura informacyjna do zacznika PIT/O skadanego wraz z zeznaniem PIT-28, PIT-36 lub PIT-37 za 2012 rok
                Zacznik PIT/O jest przeznaczony dla podatnikw korzystajcych z odlicze od dochodu (przychodu) lub od podatku, z wyjtkiem odlicze wydatkw mieszkaniowych. Zacznik PIT/O naley wypenia rwnoczenie z zeznaniem.
                • 01.01.2013Broszura informacyjna do zeznania PIT-37 o wysokoci osignitego dochodu (poniesionej straty) w 2012 roku
                 Formularz jest przeznaczony dla podatnikw, do ktrych ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z pn. zm.), zwanej dalej „ustaw", i ktrzy w roku podatkowym:
                 • 14.12.2012VAT: Nieodpatne przekazanie towarw – okrelenie podstawy opodatkowania
                  Pytanie podatnika: Czy do podstawy opodatkowania nieodpatnie towarw naley dolicza warto nalenoci celnych z tytuu ich importu? Czy do podstawy opodatkowania nieodpatnie przekazywanych towarw naley dolicza koszty transportu poniesione przez Wnioskodawc w zwizku z ich importem?
                  • 14.12.2012Rozliczenie wydatkw na nabycie wierzytelnoci obcej
                   Pytanie podatnika: Czy wydatek na nabycie wierzytelnoci obcej poniesiony przez Spk (ktra wykonaa faktycznie czynno w zakresie obrotu prawem majtkowym) stanowi w caoci koszt uzyskania przychodu Spki w przypadku zbycia tej wierzytelnoci za cen nisz ni cena zakupu tej wierzytelnoci?
                   • 06.12.2012Ulga mieszkaniowa w PIT w spadku
                    Z uzasadnienia: Spadkobiercy mog skorzysta z ulgi mieszkaniowej, ale pod warunkiem, e przychd (bd jego cz) na okrelone cele wydatkowa spadkodawca. Zatem, jeeli spadkodawca nie zdy przed mierci wydatkowa otrzymanych ze sprzeday przychodw na cele mieszkaniowe, spadkobiercy zobowizani s do zapaty 10% podatku od kwoty uzyskanej ze sprzeday praw do lokalu mieszkalnego.
                    • 27.11.2012Majtek likwidowanej spki a VAT
                     Pytanie podatnika: Czy przekazanie majtku (nieruchomoci) w ramach likwidacji spki z o.o. wsplnikowi, stanowi dostaw towarw i podlega opodatkowaniu VAT?
                     • 15.11.2012Spata zaduenia komorniczego jako koszt przy sprzeday mieszkania
                      Pytanie: W 2011 r. odziedziczyem po dziadku mieszkanie. Okazao si, e na tym lokalu, poczwszy od 2006 r. ci zaduenia komornicze potwierdzone wyrokami sdu, powstae w wyniku niepacenia czynszu oraz innych nalenoci wzgldem spdzielni. Postanowiem sprzeda to mieszkanie. Ww. dugi uregulowaem z zaliczki jak otrzymaem od kupujcego. Dodam, e spata tych zalegoci bya konieczna do uzyskania zawiadczenia ze spdzielni o niezaleganiu opat, niezbdnego do szybkiej sprzeday zagroonego licytacj mieszkania. Czy mam prawo zaliczy spat zaduenia komorniczego do kosztw uzyskania przychodu ze sprzeday ww. nieruchomoci w zeznaniu PIT-39?
                      • 06.11.2012Nieujawnione darowizny i poyczki jako rda pochodzenia majtku
                       Interpelacja nr 8439 do ministra finansw w sprawie praktyki, jaka wytworzya si w aparacie skarbowym w zakresie postpowa dotyczcych nieujawnionych rde przychodw
                       • 19.10.2012Darowizna na zakup mieszkania z poleceniem udostpnienia go rodzestwu
                        Z uzasadnienia: Wykonanie polecenia zawartego w umowie darowizny, polegajcego na umoliwieniu zamieszkiwania w okrelonym czasie rodzestwu obdarowanej, nie musiao przybiera formy ustanowienia suebnoci mieszkania czy te obcienia mieszkania prawem uytkowania. Wykonanie polecenia nastpuje take wwczas, gdy obdarowany faktycznie udostpnia mieszkanie rodzestwu celem zamieszkania, dlatego te warto obciania z tego tytuu, powinna zosta uwzgldniona, przy wyliczaniu czystej wartoci darowizny, stanowicej podstaw opodatkowania w podatku od spadkw i darowizny.
                        • 18.10.2012Przekazanie budynku na cele osobiste a obowizek korekty VAT
                         Pytanie podatnika: Wnioskodawca, w ramach prowadzonej dziaalnoci gospodarczej, w latach 1996-1999 ponis wydatki na budow budynku usugowo-handlowo-mieszkalnego. Podatek od towarw i usug od poniesionych wydatkw zosta odliczony. Budynek przeznaczono na wynajem. W sierpniu 2008 r. Wnioskodawca ponis wydatki na jego modernizacj. Podatek naliczony od tych wydatkw zosta odliczony. W biecym roku Wnioskodawca zamierza wycofa budynek z dziaalnoci i przeznaczy na wasne potrzeby. Czy przekazanie ww. budynku bdzie podlegao opodatkowaniu VAT?
                         • 10.10.2012Sprzeda nieruchomoci: Narzdzia i odzie robocza jako wydatki na cele mieszkaniowe
                          Z uzasadnienia: Wydatki na nabycie narzdzi (szpachla, pdzle, mieszado, paca styropianowa, brzeszczot, wierta, szlifierka, paca styropianowa, szlifierka, imado, pilarka), odziey (moro, rkawice i buty gumowe), elementw wyposaenia domu (m.in. meble, dywan, arwki), drobnych materiaw (papier cierny, szufelka, zmiotka, tablica, drabina, mydelniczka, wieszaki, tama malarska, pyn do mycia paneli, kosz), oraz materiaw zuytych do zagospodarowania terenu wok domu (siatka ogrodzeniowa) nie stanowi wydatkw na cele mieszkaniowe, a tym samym nie mog obniy kwot dochodu ze sprzeday nieruchomoci.
                          • 26.09.2012Nieujawnione rda dochodw: Darowizna a stawka podatku
                           Jeli np. w postpowaniu z nieujawnionych rde podatnik powoa si na otrzyman darowizn, a otrzymanie tej darowizny zostanie dowiedzione w tym postpowaniu, organy podatkowe maj obowizek opodatkowania takiej darowizny wedug stawki 20%, a nie opodatkowania wydatkw sfinansowanych tak darowizn wedug stawki 75%. Darowizny bowiem jako w ogle nie objte przepisami ustawy o PIT mog, bdc tym samym "wolne od opodatkowania" w podatku dochodowym od osb fizycznych, stanowi pokrycie dla poniesionych przez podatnika w roku podatkowym wydatkw - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                           • 18.09.2012Fotografia szkolna - aspekty prawne i podatkowe
                            Fotografie klasowe s pamitk, ktr zwykle docenia si dopiero po latach, za w czasie, kiedy s one robione, najczciej budz pytania o to, jakie s zasady wsppracy danego fotografa ze szko. Problematyka ta nie jest uregulowana w przepisach.
                            • 07.09.2012Skutki wniesienia wierzytelnoci aportem
                             Pytanie podatnika: Czy wniesienie przez Wnioskodawc aportem wierzytelnoci w opisanych okolicznociach stanowi transakcj mieszczc si w zakresie opodatkowania VAT?
                             • 21.08.2012Koszty uzyskania przychodu przy nabyciu wierzytelnoci
                              Pytanie podatnika: Czy prawidowym, w wietle art. 15 ust. 1 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych, jest rozpoznanie kosztu w wysokoci kwoty wydatkowanej na nabycie wierzytelnoci oraz zaliczenie tego wydatku w koszty podatkowe w dacie otrzymania faktycznej spaty?
                              • 07.08.2012Przeznaczenie gruntw rolnych a zwolnienie z PCC
                               Interpelacja nr 5451 do ministra finansw w sprawie zmian w obowizujcym prawie majcych na celu zniesienie ulg w podatku od czynnoci cywilnoprawnych w odniesieniu do gruntw zakupionych na cele inwestycyjne
                               • 23.07.2012Ulga mieszkaniowa: Zakup materiaw budowlanych na podstawie umowy cywilnoprawnej
                                Pytanie podatnika: Wnioskodawca w czerwcu 2005 r. naby mieszkanie wasnociowe, ktre sprzeda w lipcu 2010 r. Wnioskodawca postanowi skorzysta z tzw. ulgi mieszkaniowej i uzyskan kwot ze sprzeday przeznaczy w cigu dwch lat na remont i modernizacj wasnego budynku mieszkalnego. Wnioskodawca ma moliwo zakupu czci niezbdnych materiaw budowlanych i wykoczeniowych od osoby prywatnej. Czy cywilnoprawna umowa kupna-sprzeday ww. materiaw bdzie zaakceptowana przez urzd skarbowy, jako dowd potwierdzajcy wydatkowanie kwoty przychodu ze sprzeday nieruchomoci na remont lub modernizacj domu?
                                • 05.07.2012PIT: Renta doywotnia w zamian za mieszkanie
                                 Pytanie podatnika: Wnioskodawca zamierza przekaza synom w darowinie mieszkania, ktre przynosz dochd z najmu. Jednoczenie zostanie ustanowiona renta doywotnia wypacana miesicznie przez synw. Renta bdzie ustanowiona dla Wnioskodawcy w zamian za darowizn na rzecz synw. Czy ustanowiona i wypacana powtarzajca si renta dla ojca (Wnioskodawcy) przez synw jest opodatkowana?
                                 • 04.07.2012Zmiany w VAT 2013: Odliczenie i zwrot podatku
                                  Zgodnie z przygotowanym przez resort finansw projektem duej nowelizacji ustawy o podatku od towarw i usug, Ministerstwo zamierza utrzyma do koca 2013 r. ograniczenia w odliczeniu VAT w przypadku kupna samochodw osobowych oraz utrzyma zakaz odliczenia VAT od paliwa wykorzystywanego do subowych aut osobowych. Inne zmiany w zakresie odliczenie podatku od towarw i usug, a wic dziau IX ustawy, wi si z blokiem zmian modyfikujcych moment powstania obowizku podatkowego w podatku od towarw i usug.
                                  • 18.06.2012Rozliczenie roczne: Warunki skorzystania z ulgi kocielnej
                                   Z uzasadnienia: Sam fakt darowizny na rzecz kocielnej osoby prawnej, o ktrej mowa w art. 55 ust. 7 ustawy z 1989 r. o stosunku Pastwa do Kocioa Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej nie uzasadnia jeszcze oceny realizacji ulgi podatkowej, uregulowanej w wymienionym przepisie. Dla osignicia zamierzonych celw podatkowych trzeba, eby sprawozdanie, o ktrym mowa w art. 55 ust. 7 ww. ustawy, zawierao dane na tyle dokadne i konkretne, aby umoliwi podatnikowi samoobliczenie podatku, a nastpnie organowi podatkowemu w pniejszym (ewentualnym) postpowaniu podatkowym ustalenie, sprawdzenie, zweryfikowanie danych o przeznaczeniu darowizny na dziaalno charytatywno-opiekucz.
                                   • 12.06.2012PIT 2012: Limity ulg i odlicze
                                    W 2012 roku wci jeszcze moemy dokonywa odlicze i korzysta z ulg w podatku dochodowym od osb fizycznych. Do rozliczenia rocznego mamy jeszcze duo czasu, warto jednak ju dzisiaj przypomnie, jak obniy podatek, ktry bdziemy musieli zapaci. Dokumenty, potwierdzajce prawo do ulg i odlicze, musimy bowiem zbiera cay rok.
                                    • 06.06.2012Przekazanie towarw do utylizacji a podatek VAT
                                     Pytanie podatnika: Czy od przekazanych do utylizacji towarw, wyprodukowanych przez Wnioskodawc w ramach prowadzonej dziaalnoci gospodarczej w celu ich dalszej odsprzeday, naley naliczy i odprowadzi do waciwego urzdu skarbowego podatek od towarw i usug (VAT naleny)?
                                     • 04.05.2012Darowizna firmowej nieruchomoci a VAT
                                      Pytanie podatnika: Firma (osoba fizyczna) w 1997 r. zakupia nieruchomo w postaci prawa uytkowania wieczystego dziaek gruntu, budynkw i budowli ze stawk VAT zwolnion (nieruchomo uywana). Czy darowizna na rzecz crki ww. nieruchomoci bdzie zwolniona z VAT oraz, czy spowoduje obowizek dokonania korekty podatku VAT naliczonego w wyniku dokonywanych przez firm w latach 2001-2010 ulepsze, ktrych rezultatem by wzrost wartoci nieruchomoci?
                                      • 24.04.2012Skup dugw w celu windykacji a VAT
                                       Transakcja nabycia na wasne ryzyko wierzytelnoci trudnej, po cenie niszej od jej wartoci nominalnej, nie bdzie moga by zakwalifikowana jako wiadczona przez nabywc wierzytelnoci usuga w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug, ze wzgldu na fakt, e w takim przypadku nie mamy do czynienia z zobowizaniem si przez usugodawc do cignicia dugu w zamian za wynagrodzenie - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                       • 19.04.2012Dziaania organw kontroli skarbowej
                                        Interpelacja nr 2561 do ministra finansw w sprawie niektrych form prawnych dziaa kontrolnych organw skarbowych w sprawach zobowiza podatkowych
                                        • 16.04.2012Ulga meldunkowa przy sprzeday budynku mieszkalnego
                                         Tzw. ulga meldunkowa przewidziana w art. 21 ust. 1 pkt 126 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych, w stanie prawnym obowizujcym do koca 2008 r., obejmowaa swoim zakresem nie tylko przychody uzyskane z odpatnego zbycia budynku mieszkalnego, jego czci lub udziau w takim budynku, ale take gruntu, na ktrym budynek ten zosta posadowiony - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                         • 04.04.2012Dugi jako koszt sprzeday mieszkania nabytego w spadku
                                          Z uzasadnienia: Ustawodawca w art. 22 ust. 6d ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych wymieni enumeratywnie co moe stanowi koszt uzyskania przychodu w przypadku sprzeday nieruchomoci nabytej w spadku. Spata zacignitych przez spadkodawc zobowiza nie zostaa wymieniona w tym przepisie. Wydatki te wynikaj wycznie z faktu nieterminowego uiszczania opat, ktrymi obciany by spadkodawca. Wobec tego brak jest podstaw prawnych do ich zaliczenia take do kosztw uzyskania przychodu z tytuu odpatnego zbycia udziau w nieruchomoci nabytej przez stron w drodze spadku.
                                          • 15.03.2012Zwolnienie z VAT dla darowizny ywnoci
                                           Interpelacja nr 1700 do ministra finansw w sprawie przeciwdziaania marnotrawieniu ywnoci poprzez zwolnienie z podatku VAT ywnoci przeznaczonej na cele charytatywne
                                           • 20.02.2012Koszty uzyskania przychodw przy zbyciu udziaw otrzymanych w darowinie
                                            Z uzasadnienia: Zgodnie z art. 22 ust. 1 i art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych, w przypadku zbycia udziaw podatnik ma prawo uwzgldni koszty nabycia tyche udziaw. W przedmiotowej sprawie podatnik sprzeda udziay, nabyte wczeniej, na podstawie umowy darowizny, a wic przysparzajcej czynnoci prawnej o charakterze nieodpatnym. Nie ponis on w zwizku z tym adnych kosztw, poza opat notarialn, powikszon o naleny od niej podatek od towarw i usug, dlatego te tylko ta kwota moe zosta zaliczona do kosztw uzyskania przychodw.