Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

darowizny 2006

 • 22.06.2015rodki trwae. Zapis windykacyjny a nabycie spadku
  Teza: Nie mona, od dnia 23 padziernika 2011 r. - tj. od chwili wprowadzenia do porzdku prawnego instytucji zapisu windykacyjnego - przyjmowa, e nabycie przedmiotu zapisu windykacyjnego przez zapisobiorc windykacyjnego, jest na gruncie ustawy o podatku od spadkw i darowizn nabyciem w drodze spadku.
  • 14.05.2015Skutki podatkowe sprzeday murowanego garau
   Pytanie podatnika: Czy dochd uzyskany ze sprzeday murowanego garau bdzie stanowi odrbne rdo przychodu i bdzie mona skorzysta z ulgi mieszkaniowej?
   • 11.05.2015Poyczka a podwyszona stawka PCC
    Tezy: Nie wycza zastosowania art. 7 ust. 5 pkt 1 u.p.c.c. i dopuszczalnoci ustalenia 20% stawki podatku od czynnoci cywilnoprawnych fakt, e na umow poyczki podatnik powoa si w toku przesuchania go jako strony w sprawie podatku dochodowego od osb fizycznych, a take brak wskazania celu, na jaki przeznaczy on t poyczk.
    • 30.04.2015Wydanie decyzji po dobrowolnych zeznaniach podatnika
     Z uzasadnienia: Zoenie zeznania przez Skarcego, w sytuacji braku obowizku prawnego, jest oczywicie dopuszczalne i co wicej, co do zasady, przyczynia si do szybszego ustalenia wszystkich istotnych okolicznoci majcych wpyw na wysoko podatku, nie moe jednak pociga negatywnych, z punktu interesw podatnika, konsekwencji prawnych, a mianowicie powodowa przeduenie trwania kompetencji organu podatkowego do ustalenia wysokoci zobowizania poprzez dorczenie stosownej decyzji.
     • 29.04.2015WSA: Zwrot VAT. Czynno pozorna nie zasuguje na ochron
      W sprawie, gdzie dochodzi do dokonania czynnoci pozornej poprzez pozorny zakup towaru celem uzyskania nieuprawnionej korzyci podatkowej w postaci zwrotu podatku naliczonego, uzna trzeba, e dziaalno tego rodzaju nie zasuguje na ochron, poniewa jej jedynym prawdopodobnym celem jest uzyskanie korzyci kosztem Skarbu Pastwa bez podstawy prawnej i podwaenie zaoe samego systemu podatku od towarw i usug - orzek Wojewdzki Sd Administracyjny w Gliwicach.
      • 26.02.2015PIT za 2014. Jaki formularz wybra?
       Zgodnie z ustaw o PIT, po zakoczeniu roku podatkowego - w terminie do 30 kwietnia roku nastpnego - podatnicy podatku dochodowego maj obowizek zoy w urzdzie skarbowym zeznanie o wysokoci osignitego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym. Obowizuj tutaj nastpujce zeznania: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39. Na jakim wic formularzu naley rozliczy dochody?
       • 25.02.2015PIT za 2014. Jaki formularz wybra?
        Zgodnie z ustaw o PIT, po zakoczeniu roku podatkowego - w terminie do 30 kwietnia roku nastpnego - podatnicy podatku dochodowego maj obowizek zoy w urzdzie skarbowym zeznanie o wysokoci osignitego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym. Obowizuj tutaj nastpujce zeznania: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39. Na jakim wic formularzu naley rozliczy dochody?
        • 02.02.2015Darowizna od ojczyma a podatek od spadkw i darowizn
         Pytanie podatnika: Czy nabycie w drodze darowizny rodkw pieninych od ojczyma, bdzie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od spadkw i darowizn?
         • 23.01.2015Podatkowe skutki otrzymania zachowku
          Podatkowi od spadkw i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne wasnoci rzeczy znajdujcych si na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majtkowych wykonywanych na terytorium RP tytuem zachowku, jeeli uprawniony nie uzyska go w postaci uczynionej przez spadkodawc darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu.
          • 22.01.2015Podatkowe skutki otrzymania zachowku
           Podatkowi od spadkw i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne wasnoci rzeczy znajdujcych si na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majtkowych wykonywanych na terytorium RP tytuem zachowku, jeeli uprawniony nie uzyska go w postaci uczynionej przez spadkodawc darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu.
           • 21.01.2015Wycofanie samochodu ze spki na cele prywatne wsplnikw a VAT
            Pytanie podatnika: Czy wycofanie samochodu osobowego ze spki cywilnej (czynny podatnik VAT) na cele osobiste wsplnikw (bdcych maonkami) w sytuacji, gdy spce nie przysugiwao prawo do obnienia (czciowo lub w caoci) podatku VAT nalenego o VAT naliczony w zwizku z zakupem, gdy prawo to przysugiwao wczeniej wsplnikowi (ktry wnis cae swoje przedsibiorstwo do spki wraz z tym samochodem), bdzie traktowane jako dostawa towarw i podlega opodatkowaniu na podstawie artykuu 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarw i usug?
            • 14.01.2015PIT: Ulga odsetkowa a ulga przy sprzeday darowanej nieruchomoci
             Zbycie nieruchomoci otrzymanej przez podatnika w drodze darowizny w czasie krtszym ni pi lat od daty wejcia w jej posiadanie i przeznaczenie dochodu z tego tytuu na wasne cele mieszkaniowe, w czci obejmujcej spat kapitau kredytu mieszkaniowego, podlega na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 w zwizku z art. 21 ust. 30 ustawy o PIT zwolnieniu od podatku dochodowego od osb fizycznych take w sytuacji korzystania na zasadzie praw nabytych przez podatnika z ulgi odsetkowej okrelonej w przepisie art. 26b ww. ustawy - orzek Wojewdzki Sd Administracyjny w Warszawie.
             • 18.12.2014Postpowanie dowodowe w sprawach podatkowych
              Z uzasadnienia: Art. 188 Ordynacji podatkowej nie daje podstaw do odmowy przeprowadzenia dowodu z tego powodu, e w przekonaniu organu podatkowego dowd taki byby niewiarygodny. Ten ostatni element organ ocenia w ramach swobodnej oceny dowodw wyraonej w art. 191 Ordynacji podatkowej, ktra nastpuje dopiero wwczas, gdy uzyskany ju zostanie materia dowodowy w postaci np. protokou przesuchania wiadka czy te opinii biegego.
              • 26.11.2014NSA. Kiedy sprzeda przez Internet podlega VAT?
               Z uzasadnienia: Stopie aktywnoci (zaangaowania) skarcego na niwie obrotu przedmiotowymi monetami w zakresie form dziaania i rodkw, czyni j podobnym do dziaalnoci handlowcw w ramach prowadzenia dziaalnoci gospodarczej, ktra przybraa form profesjonaln, czyli sta (powtarzalno czynnoci i zamiar). Nie ma przy tym adnego znaczenia, e dziaalno ta nie bya prowadzona w celu uzyskania zysku, gdy dziaalnoci gospodarcz na gruncie VAT, jest take aktywno ukierunkowana na uzyskanie innych celw - owiatowych, zdrowotnych, kulturalnych, charytatywnych itp., czy te - jak na gruncie tej sprawy - kolekcjonerskich. Nie ma rwnie znaczenia dla bycia podatnikiem VAT efekt prowadzonej dziaalnoci, a w szczeglnoci czy jest to dziaalno dochodowa, czy te przynoszca straty.
               • 24.11.2014Finanse jednostek samorzdu terytorialnego do zmiany?
                Interpelacja nr 28369 w sprawie finansw jednostek samorzdu terytorialnego
                • 12.11.2014Skutki podatkowe wpywu pienidzy na wsplne konto maonkw
                 Pytanie podatnika: Czy sam fakt przelania rodkw pieninych z konta ony Wnioskodawcy, na ich konto wsplne, czyli wniesienie majtku osobistego ony do majtku wsplnego maonkw (nie do majtku osobistego Wnioskodawcy) rodzi skutki w rozumieniu ustawy o podatku od spadkw i darowizn?
                 • 04.11.2014Odliczenie VAT od zakupu nagrody w loterii
                  Nieodpatne przekazanie nagrody rzeczowej klientowi przez organizatora konkursu realizowane na zlecenie podmiotu trzeciego w ramach dziaa marketingowych tego podmiotu, stanowi dostaw towaru w rozumieniu art. 7 ust. 2 i 3 ustawy o VAT, odrbn od czci usugowej i na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy nie daje zleceniodawcy tych dziaa prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych przez organizatora konkursu w czci obejmujcej tak dostaw towaru, z zastrzeeniem przypadkw, gdy przekazanie towarw klientom poprzedzone jest dostaw towarw na rzecz zleceniodawcy, ktry czynno nieodpatnego przekazania opodatkuje na podstawie art. 7 ust. 2 i 3 ww. ustawy lub gdy przedmiotem przekazania s towary o maej wartoci w rozumieniu tych przepisw - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                  • 24.10.2014Odliczenie VAT od zakupu samochodu bdcego nagrod w loterii
                   Pytanie podatnika: Agencja zamierza zawrze ze swoim kontrahentem umow o wsppracy, ktrej przedmiotem bdzie wiadczenie przez Agencj na rzecz klienta kompleksowej usugi marketingowej polegajcej na organizacji i prowadzeniu loterii? Czy Agencji bdzie przysugiwa prawo do odliczenia, zgodnie z art. 86a ust. 1 i 2 ustawy o podatku od towarw i usug, 50% podatku VAT wynikajcego z faktury VAT potwierdzajcej zakup samochodu osobowego przeznaczonego na nagrod dla uczestnikw loterii?
                   • 01.10.2014NSA: Podatnik nie moe odpowiada za niedopatrzenia urzdu
                    Cao regulacji wynikajcej z art. 121 § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej naley rozumie w ten sposb, e zasada informowania, w kontekcie zasady zaufania do organw podatkowych, obliguje organy podatkowe do wyjanienia i uwzgldnienia okolicznoci korzystnych dla strony, w tym do skorzystania z ulgi podatkowej, jeeli strona spenia warunki materialnoprawne - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                    • 25.08.2014Sprzeda budynku. Czy trzeba paci VAT?
                     Pytanie podatnika: Czy planowana sprzeda przez cztery osoby jednego budynku w zabudowie bliniaczej (2 segmentw) dokonana wycznie w celu uzyskania rodkw: na spat kredytu hipotecznego zacignitego na zakup dziaki budowlanej, na ktrej ma zosta wybudowany dom mieszkalny przeznaczony na zaspokojenie wasnych potrzeb mieszkaniowych sprzedawcw oraz na budow ww. domu mieszkalnego podlega VAT?
                     • 06.08.2014Podatek od darowizn ze zbirek charytatywnych
                      Interpelacja nr 25148 w sprawie podatku od darowizny, jaki musz uiszcza osoby niepenosprawne, na rzecz ktrych organizowane s zbirki charytatywne.
                      • 04.08.2014Podatkowe skutki przekazania firmy dziecku
                       Pytanie podatnika: Czy takie nieodpatne przekazanie „przedsibiorstwa funkcjonujcego w peni”, nie bdzie podlegao opodatkowaniu podatkiem od towarw i usug?
                       • 17.07.2014Darowizna poowy mieszkania. Konsekwencje podatkowe
                        Pytanie podatnika: Czy w wietle obowizujcych przepisw ustawy o podatku od spadkw i darowizn przekazanie mieszkania w formie darowizny udokumentowanej aktem notarialnym zwolnieniu bdzie podlega darowizna poowy wasnoci mieszkania dokonana przez ma na rzecz Wnioskodawczyni?
                        • 02.07.2014VAT: Przekazanie wasnych wyrobw na potrzeby firmy
                         Pytanie podatnika: Czy zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy VAT oraz z art. 16 Dyrektywy 2006/112/WE Wnioskodawca uznaje za dostaw towarw przekazanie partii swoich wyrobw gotowych na potrzeby inwestycyjne wewntrz firmy wykorzystywanych do celw dziaalnoci przedsibiorstwa, a zatem czy Wnioskodawca jest zobowizany do naliczenia i odprowadzenia podatku nalenego VAT od przekazania wyrobw - okien - na potrzeby inwestycyjne - budow nowej hali w ktrej prowadzona bdzie produkcja Wnioskodawcy?
                         • 23.06.2014Sprzeda prywatnych dziaek a VAT
                          Z uzasadnienia: Przyjcie, e dana osoba fizyczna sprzedajc dziaki budowlane dziaa w charakterze podatnika prowadzcego handlow dziaalno gospodarcz (jako handlowiec) wymaga ustalenia, e jej dziaalno w tym zakresie przybiera form zawodow (profesjonaln), czego przejawem jest taka aktywno tej osoby w zakresie obrotu nieruchomociami, ktra moe wskazywa, e jej czynnoci przybieraj form zorganizowan, np. nabycie terenu przeznaczonego pod zabudow, jego uzbrojenie, wydzielenie drg wewntrznych, dziaania marketingowe podjte w celu sprzeday dziaek, wykraczajce poza zwyke formy ogoszenia.
                          • 04.06.2014Dyspozycja wkadem na wypadek mierci a termin zoenia SD-Z2
                           Pytanie podatnika: Zmara w dniu 17 lipca 2013 r. matka Wnioskodawcy zoya w banku „dyspozycj wkadem na wypadek mierci”. Wnioskodawca odkry ww. dyspozycj w grudniu 2013 r., po czym zaoy w banku konto, na ktre w dniu 3 grudnia 2013 r. przelano rodki z kont matki. Czy nabycie w dniu 3 grudnia 2013 r. i zgoszenie przed dniem 3 czerwca 2014 r. nie zwalnia Wnioskodawcy od podatku?
                           • 13.05.2014Przekazanie nieruchomoci na cele osobiste a podatek od spadkw i darowizn
                            Pytanie podatnika: Czy nieodpatne przekazanie nieruchomoci, stanowicej majtek spki jawnej, na cele wasne (prywatne) wsplnika tej spki (Wnioskodawcy), w czci odpowiadajcej przysugujcemu temu wsplnikowi udziaowi we wspwasnoci nieruchomoci (tj. 99%), podlega opodatkowaniu podatkiem od spadkw i darowizn?
                            • 30.04.2014Odszkodowanie za opnienie patnoci od kontrahenta a VAT
                             Pytanie podatnika: Czy otrzymane od ubezpieczyciela odszkodowanie w zwizku z opnieniem zapaty nalenoci za dostarczone towary przez kontrahenta spki podlega opodatkowaniu podatkiem od towarw i usug?
                             • 23.04.2014Darowizna pienidzy w obrbie wsplnego konta maonkw
                              Pytanie: M podarowa mi do majtku odrbnego i pozostawi do mojej wycznej dyspozycji pienidze znajdujce si na naszym wsplnych rachunku bankowym. Czy w przypadku posiadania przez maonkw wsplnego rachunku bankowego podstaw do uznania darowizny wolnej od podatku bdzie umowa midzy maonkami? Czy niezbdne s operacje finansowe na wsplnym rachunku bankowym, jeeli maonkowie zgodnie potwierdzili przekazanie i przyjcie darowizny w ramach wsplnego rachunku bankowego?
                              • 18.04.2014Zwolnienie z PIT sprzeday nieruchomoci nabytej w spadku
                               Interpelacja nr 24387 do ministra finansw w sprawie opodatkowania sprzeday nieruchomoci nabytej w drodze spadku przed upywem 5 lat
                               • 16.04.2014Ulga mieszkaniowa w PIT: Spata kredytu hipotecznego zacignitego w kraju UE
                                Pytanie podatnika: W sierpniu 2012 r. w darowinie, Wnioskodawczyni otrzymaa lokal mieszkalny, ktry w tym samym miesicu zosta sprzedany. Pienidze ze sprzeday ww. lokalu (w ramach zwolnienia od podatku) Zainteresowana przeznaczya na spat kredytu hipotecznego. Kredyt ten na zakup mieszkania maonkowie zacignli wsplnie w 2006 r. Czy Wnioskodawczyni moe skorzysta z ulgi mieszkaniowej w caoci - z tytuu spaty kredytu hipotecznego - zacignitego w kraju Unii Europejskiej?
                                • 11.04.2014NSA: Dugiem spadkowym jest tylko zachowek wypacony
                                 Przyjcie pogldu, e niewypacony zachowek jest ju dugiem spadku, a obowizek podatkowy u uprawnionego do zachowku z tego tytuu powstaby dopiero po jego wypaceniu, prowadzi mogoby do unikania opodatkowania. Zgodnie zatem z art. 7 ust. 1-3 w zwizku z art. 6 ust. 1 pkt 2a ustawy o podatku od spadkw i darowizn w stanie prawnym obowizujcym od dnia 1 stycznia 2003 r. - dugiem spadku by tylko zachowek wypacony - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                 • 04.04.2014Darowizna mieszkania przez siostr przyrodni
                                  Pytanie: Moja siostra zamierza darowa mi mieszkanie. Siostra miaa innego ojca, po jego mierci nasza wsplna matka powtrnie wysza za m i moim biologicznym ojcem jest inny mczyzna. Czy w tym przypadku ja wraz z siostr zaliczamy si do I grupy podatkowej (rodzestwo) oraz co za tym idzie, w wietle obowizujcych przepisw, moemy w obecnoci notariusza sporzdzi umow darowizny, co bdzie skutkowao zniesieniem obowizku zgoszenia darowizny mieszkania, zoenia deklaracji i wniesienia opaty podatkowej?
                                  • 14.03.2014NSA: Dokumentowanie darowizny na koci
                                   Brak po stronie kocielnych osb prawnych prawnego obowizku prowadzenia dokumentacji dla celw podatkowych, w zwizku z ich dziaalnoci niegospodarcz (art. 55 ust.2 ustawy o stosunku Pastwa do Kocioa Katolickiego w RP), nie wycza umownego zobowizania takiej osoby do przedstawienia waciwego rozliczenia sposobu spoytkowania uzyskanej darowizny. Rozliczenie takie (sprawozdanie), w wietle art. 55 ust. 7 Ustawy kocielnej, rzutuje wszake wycznie na zakres obowizku podatkowego darczycy, a nie obdarowanej kocielnej osoby prawnej - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                   • 13.03.2014Zamiana nieruchomoci a ulga meldunkowa w PIT
                                    Pytanie podatnika: Czy mona stwierdzi, e nabycie spadku nastpio w momencie jego otwarcia, a zatem dochd powstay w wyniku zbycia nieruchomoci w drodze zamiany korzysta z prawa do zwolnienia od podatku?
                                    • 11.03.2014NSA: Podstawa opodatkowania przy ustanowieniu suebnoci osobistej
                                     Zgodnie z treci art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadkw i darowizn roczn warto suebnoci jako podstaw opodatkowania stanowi 4 % wartoci caej nieruchomoci obcionej, a nie jest ona ograniczona tylko do zakresu, w jakim uprawniony korzysta z nieruchomoci obcionej - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                     • 27.02.2014Umowa darowizny nieruchomoci a opodatkowanie VAT
                                      Pytanie podatnika: Czy przy zawieraniu notarialnej umowy darowizny nieruchomoci podatnik bdzie zwolniony z podatku VAT, czy te podatek musi zosta uiszczony?
                                      • 20.02.2014PIT za 2013. Jaki formularz wybra?
                                       Zgodnie z ustaw o PIT, po zakoczeniu roku podatkowego - w terminie do 30 kwietnia roku nastpnego - podatnicy podatku dochodowego maj obowizek zoy w urzdzie skarbowym zeznanie o wysokoci osignitego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym. Obowizuj tutaj nastpujce zeznania: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39. Na jakim wic formularzu naley rozliczy dochody?
                                       • 21.01.2014PIT za 2013: Limity ulg i odlicze
                                        Kada osoba planujca w swoim rocznym zeznaniu podatkowym wykorzystanie ulg podatkowych powinna pamita, e prawie wszystkie odliczenia s limitowane. Oznacza to, e dochd albo podatek moe zosta pomniejszony jedynie do wysokoci kwoty okrelonej w przepisach ustawy o PIT. Sprawd jakie limity odlicze w podatku dochodowym od osb fizycznych obowizyway w 2013 r. Jakiego procentu dochodu nie mog przekroczy przekazane darowizny, jaki jest roczny limit wydatkw na Internet, jak kwot moesz odliczy z tytuu ulgi na dzieci.
                                        • 13.12.2013Darowizna do rk wasnych a zwolnienie dla najbliszej rodziny
                                         Uyte w art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadkw i darowizn wyraenie „udokumentowanie - w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytuem darowizny lub polecenia darczycy s rodki pienine (...) - ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy” naley rozumie w ten sposb, e dowd ten dokumentuje dokonanie wpaty lub przelewu rodkw pieninych, bdcych przedmiotem czynnoci prawnej darowizny (art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego), przez darczyc na rachunek obdarowanego - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                         • 05.11.2013Rozdzielno majtkowa a darowizna na wsplne konto
                                          Pytanie podatnika: Czy w zwizku z uczynieniem wspmaonka wspwacicielem konta lub kont wspmaonkowie stan si wacicielami poowy rodkw finansowych znajdujcych si na kontach i Wnioskodawca bdzie zobowizany do zgaszania do urzdu skarbowego darowizny w wysokoci poowy znajdujcych si na kontach rodkw w celu uzyskania zwolnienia, o ktrym mowa w art. 4a ustawy o podatku od spadkw i darowizn?
                                          • 31.10.2013Przychd ze zbycia papierw wartociowych a PIT
                                           Teza: Przychd z odpatnego zbycia zdematerializowanych papierw wartociowych powstaje z chwil zawarcia umowy zobowizujcej do ich przeniesienia na nabywc i dokonania odpowiedniego zapisu o tym zbyciu na rachunku papierw wartociowych nabywcy.
                                           • 18.10.2013Zabudowa kuchni wraz z wyposaeniem jako wydatek mieszkaniowy
                                            Pytanie: W marcu 2010 r. zawarem umow sprzeday mieszkania nabytego w styczniu tego samego roku. 30 kwietnia 2011 r. zoyem zeznanie podatkowe PIT-39 wraz z zacznikami deklarujc przeznaczenie dochodu z odpatnego zbycia nieruchomoci na wasne cele mieszkaniowe. Czy wydatek na wykonanie indywidualnego zamwienia zabudowy kuchni wraz z wyposaeniem, udokumentowany faktur, poniesiony w trakcie budowy wasnego budynku mieszkalnego jednorodzinnego moe zosta uznany za wydatek na wasne cele mieszkaniowe?
                                            • 15.10.2013Zachowek a opodatkowanie podatkiem od spadkw i darowizn
                                             Z uzasadnienia: Do dugw spadkowych w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od spadkw i darowizn naley ju sam obowizek zapaty wiadczenia pieninego przez spadkodawc na rzecz osoby uprawnionej do zachowku. Natomiast z chwil jego zapaty przestaje by dugiem, gdy obowizek wiadczenia wygasa, a zatem zapacony zachowek na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy nie mgby by zaliczony do dugw spadku pomniejszajcych podstaw opodatkowania, jednake wskazanie go wprost w przepisie art. 7 ust. 3 ma ten skutek, e wypacony zachowek rwnie zaliczany jest do dugw spadkowych uwzgldnianych przy wyliczeniu podstawy opodatkowania.
                                             • 12.09.2013Zwrot VAT za materiay budowlane dla samoistnego posiadacza
                                              Pytanie podatnika: Czy jako samoistny posiadacz budynku wnioskodawca ma prawo do zoenia i odliczenia VAT z wydatkw mieszkaniowych?
                                              • 02.09.2013Zwolnienie z opodatkowania darowizny pieninej
                                               Pytanie podatnika: Czy na podstawie przytoczonego stanu faktycznego, po spenieniu warunku w postaci zoenia zgoszenia SD-Z2 w cigu 6 miesicy od dnia powstania obowizku podatkowego oraz doczenia potwierdzenia przelewu przedmiotu darowizny do formularza SD-Z2, Wnioskodawczyni, jako Obdarowana, jest zwolniona z obowizku zapaty podatku od otrzymanej w drodze darowizny kwoty pienidzy bdcej przedmiotem darowizny od Darczycy bdcej Jej biologiczn matk?
                                               • 14.08.2013Skutki wyprowadzenia nieruchomoci z ewidencji rodkw trwaych
                                                Pytanie podatnika: Czy po wyprowadzeniu z ewidencji rodkw trwaych nieruchomoci, ktra bya w dziaalnoci gospodarczej przedmiotem wynajmu, i przekazaniu jej na cele osobiste, Wnioskodawca musi zapaci podatek VAT?
                                                • 05.08.2013Objcie udziaw w spce z o.o. a PIT
                                                 Pytanie podatnika: Czy w przypadku objcia udziaw w Spce w zamian za wkad niepieniny w postaci Dziaek wraz z zabudowaniami, o wartoci rynkowej przekraczajcej warto nominaln obejmowanych udziaw w tej Spce, przychodem w podatku PIT z tego tytuu bdzie wycznie warto nominalna objtych udziaw w Spce, take wwczas gdy ich warto nominalna bdzie nisza ni warto rynkowa wnoszonego wkadu niepieninego?
                                                 • 19.07.2013Spaty otrzymane w ramach dziau spadku a PIT
                                                  W sytuacji, gdy dochodzi do rozporzdzenia udziaem w spadkowej nieruchomoci na podstawie dziau spadku, przychody z tego rozporzdzenia nie podlegaj przepisom podatku od spadkw i darowizn, na co wskazuje analiza art. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadkw i darowizn, wic nie ma do nich zastosowania wyczenie zawarte w art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                                  • 20.06.2013Przekazanie materiaw reklamowych a VAT
                                                   Pytanie podatnika: Czy czynno polegajca na nieodpatnym przekazaniu przez Spk materiaw reklamowych na rzecz obecnych lub potencjalnych klientw oraz kontrahentw bdzie stanowi czynno zrwnan z odpatn dostaw towarw w wietle przepisw ustawy o VAT, ktre bd obowizywa od 1 kwietnia 2013 r.?

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] ... [ 9 ] nastpna strona »