Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

darowizny 2006

 • 29.09.2017Ulga mieszkaniowa - kiedy remontujemy dom otrzymany przez maonka w spadku
  Mona skorzysta ze zwolnienia od podatku dochodu uzyskanego ze sprzeday lokalu mieszkalnego, nabytego w spadku, jeeli przychód uzyskany ze sprzeday przeznaczy si na wasne cele mieszkaniowe enumeratywnie wymienione w tym przepisie, czyli m.in. na remont budynku mieszkalnego stanowicego wspówasno z maonkiem - jednake z uwzgldnieniem faktu, e w nieruchomoci tej kady z maonków posiada udzia wynoszcy ½ - wyjani Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
  • 22.09.2017VAT przy sprzeday prac uczestników warsztatów terapii zajciowej
   Sprzeda prac wykonanych przez uczestników warsztatów terapii zajciowej (dalej: WTZ) w ramach realizowanego programu terapii, które to prace charakteryzuj si obiektywnie znikom wartoci ekonomiczn, nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT - wyjani w odpowiedzi na interpelacj poselsk w-ce minister MF Pawe Gruza.
   • 21.09.2017NSA: Sprzeda nieruchomoci otrzymanej w spadku - znaczenie ma przychód faktycznie uzyskany
    Teza: Wykonanie zapisu testamentowego ze rodków uzyskanych ze sprzeday nieruchomoci, nabytej w drodze spadku, pomniejsza przychód z odpatnego zbycia tej nieruchomoci o kwot wykonanego zapisu (art. 11 ust. 1 w zwizku z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a u.p.d.o.f.).
    • 25.07.2017Data dziedziczenia bez znaczenia przy sprzeday nieruchomoci maeskiej
     Wspominalimy ju o majowej uchwale NSA, korzystnej dla maonka, sprzedajcego nieruchomo, która uprzednio stanowia wspówasno ze zmarym wspómaonkiem. Fiskus sta na stanowisku, i sprzeda ta podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jeli nie min odpowiedni czas od mierci maonka, orzecznictwo byo w tej kwestii rozbiene. Uchwaa rozwiewa wtpliwoci, powodujc jednoczenie, i Minister Finansów zaczyna przegrywa sprawy kasacyjne w tej sprawie. Publikujemy dzisiaj pene uzasadnienie uchway NSA.  
     • 17.07.2017Sprzeda nieruchomoci. Zabudowa wnki jako wydatek na cel mieszkaniowy
      Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni dokonaa zabudowy wnki przedpokojowej uwaajc, e ten zakup mieci si w wydatkach poniesionych na wasne cele mieszkaniowe zgodnie z art. 21 ust. 25 pkt 1 ustawy o PIT. Zabudowa ta jest zamontowana na stae do ciany i skada si z jednej cianki, pary drzwi i listwy. Pozosta cz zabudowy stanowi ciana. Czy zasadne jest w tym przypadku zastosowanie zwolnienia podatkowego?
      • 30.06.2017WSA. Wpata na konto darowizny w gotówce od rodzica a zwolnienie z podatku
       Z uzasadnienia: Skoro, poza wszelk wtpliwoci pozostaje fakt, e skarca otrzymaa darowizn rodków pieninych, co wynika zarówno z dokumentów bankowych (tytu wpaty darowizna od ojca) jak i zgoszenia otrzymania darowizny do urzdu skarbowego, to sama okoliczno przekazania tych rodków do rk wasnych obdarowanej oraz jej wasna wpata na rachunek bankowy, nie jest wystarczajca do zakwestionowania prawa do skorzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn.
       • 28.06.2017WSA. Najem na cele mieszkaniowe: Prawo do zwolnienia z VAT naley udowodni
        Z uzasadnienia: Podatnik korzystajc z ulgi powinien posiada dowody na jej prawidowe zastosowanie, co rozpoznawanej sprawie sprowadzaoby si do imiennego wskazania osób fizycznych korzystajcych z wynajmowanych przez niego pomieszcze w sposób wskazujcy na "cel zapewniajcy potrzeby mieszkaniowe, jako gówne miejsce pobytu". Podkreli take naley, e celem tej ulgi nie jest kwestia uzyskania korzyci podatkowej po stronie wynajmujcego lokal mieszkalny, ale ze wzgldów spoecznych zapobieenie wzrostowi kosztów najmu lokali mieszkalnych a tym samych uzyskaniu korzyci polegajcego na niszym nie podlegajcym opodatkowaniu podatkiem od towarów i usug czynszu paconego przez najemc.
        • 27.06.2017Najem prywatny wycofanych z dziaalnoci nieruchomoci a obowizek korekty VAT
         Pytanie podatnika: Czy wycofanie z dziaalnoci gospodarczej nieruchomoci, maszyn produkcyjnych i rodków transportu (wykrelenie ich z ewidencji rodków trwaych przedsibiorstwa), od nabycia których odliczono VAT i dalsze ich wynajmowanie w ramach najmu prywatnego spowoduje, e naley naliczy podatek naleny od wycofanych nieruchomoci, ruchomoci lub korygowa odliczony wczeniej podatek VAT, w sytuacji gdy ten najem prywatny bdzie nadal czynnoci opodatkowan VAT?
         • 21.06.2017NSA. Zapis testamentowy a PIT od sprzeday nieruchomoci nabytej w spadku
          Wykonanie zapisu testamentowego ze rodków uzyskanych ze sprzeday nieruchomoci, nabytej w drodze spadku, pomniejsza przychód z odpatnego zbycia tej nieruchomoci o kwot wykonanego zapisu (art. 11 ust. 1 w zwizku z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
          • 06.06.2017NSA. Sprzeda nieruchomoci: Ulga odsetkowa a ulga mieszkaniowa
           Z uzasadnienia: Ustawodawca, jak wskazano wyej, odrónia wydatki na spat kredytu i spat odsetek od kredytu (art. 21 ust. 25 pkt 2 ustawy o PIT), tym samym uwzgldnienie wydatków na spat odsetek od kredytu, przy korzystaniu z ulgi, o której mowa w art. 26b ustawy (tzw. ulga odsetkowa), nie wycza moliwoci zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z ust.25 pkt 2 lit. a ustawy o PIT od opodatkowania dochodu ze zbycia kolejnego lokalu w czci przeznaczonej na spat tego kredytu.
           • 05.06.2017VAT. Zabezpieczenie kwoty do zapaty
            Teza: Przybliona kwota zobowizania do zapaty na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z pón. zm.) podlega zabezpieczeniu w trybie art. 33 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r., poz. 749 z pón. zm.).
            • 10.05.2017Umowa doywocia a prawo do ulgi mieszkaniowej w podatku od spadku
             Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawczyni bdzie musiaa zwróci ulg mieszkaniow, jeli przepisze na swojego wnuka (który nie by adnym ze spadkobierców) odziedziczony przez ni po mu udzia w nieruchomoci, przepisujc na swojego wnuka ten udzia w ramach umowy doywocia?
             • 30.03.2017Spadek z Niemiec. Skutki podatkowe
              Pytanie podatnika: Do jakiej grupy spadkobierców naley Wnioskodawczyni, jeli po swojej ciotce, obywatelce Niemiec, wyrokiem niemieckiego sdu odziedziczya cz pozostawionego przez ni spadku? Czy podatek od tego spadku naley opaci i w Niemczech i w Polsce?
              • 02.02.2017Podatkowe skutki podziau majtku maeskiego
               Pytanie podatnika: Czy uzyskanie (otrzymanie) przez Wnioskodawc prawa uytkowania wieczystego oraz prawa wasnoci budynku na podstawie umowy o podzia majtku wspólnego w nastpstwie zniesienia wspólnoci majtkowej maeskiej (bez spat i dopat) stanowi czynno podlegajc opodatkowaniu podatkiem od czynnoci cywilnoprawnych?
               • 23.01.2017Darowizna przedsibiorstwa. Konsekwencje podatkowe w VAT
                Pytanie podatnika: Czy przekazanie przez Wnioskodawc darowizn przedsibiorstwa, dokonujc darowizny caego przedsibiorstwa, bdzie na Wnioskodawcy ciy obowizek w zakresie nalenego podatku VAT? Czy dokonujc darowizny caego przedsibiorstwa bdzie na Wnioskodawcy ciy obowizek korekty naliczonego podatku VAT od zakupionych wczeniej rodków trwaych?
                • 19.01.2017Umorzenie zalegoci podatkowych. Organ nie moe pomija dowodw
                 Tezy: Postpowanie w kwestii udzielenia ulgi w postaci umorzenia zalegoci podatkowych, zainicjowane wnioskiem podatnika, obliguje organ podatkowy do analizy zaistniaego stanu faktycznego z punktu widzenia wystpienia przesanek z art. 67a § 1 o.p. W tak zarysowanym kontekcie normatywnym za sprzeczn z zasad swobodnej oceny dowodów, wyraon w art. 191 o.p., uzna naley praktyk oceny materiau dowodowego, która opiera si na podkrelaniu istotnoci jednych dowodów przy pomijaniu lub pomniejszaniu wagi innych, gdy tego rodzaju ocena bdzie oderwana od caoksztatu materiau dowodowego sprawy, bdzie ocen niepen.
                 • 18.01.2017Najwaniejsze zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych od 1 stycznia 2017 r.
                  1. DOCHODY UZYSKIWANE W POLSCE PRZEZ PODMIOTY NIEMAJCE SIEDZIBY LUB ZARZDU NA TERYTORIUM POLSKI Do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dodano przepisy, które zawieraj katalog dochodów (przychodów) osiganych przez podatników niemajcych siedziby lub zarzdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (RP), które (co do zasady) podlegaj opodatkowaniu w Polsce. Uwaa si za nie w szczególnoci dochody (przychody) z:
                  • 30.11.2016Ulga mieszkaniowa take na zakup nieruchomoci za granic
                   Pytanie podatnika: Czy przeznaczenie rodków pieninych uzyskanych przez Wnioskodawczyni ze sprzeday nieruchomoci w Polsce (w cigu 2 lat od koca roku podatkowego, w którym nastpio odpatne zbycie) na zakup lokalu mieszkalnego w Wielkiej Brytanii, w którym Wnioskodawczyni bdzie stale zamieszkiwa, zostanie potraktowane jako zuytkowanie dochodu z odpatnego zbycia nieruchomoci na wasne cele mieszkaniowe, a w konsekwencji dochód z odpatnego zbycia nieruchomoci bdzie zwolniony od podatku dochodowego?
                   • 28.11.2016Darowizna firmy dziecku. Skutki w rozliczeniach VAT
                    Pytanie podatnika: Czy przekazanie przez Wnioskodawc darowizn przedsibiorstwa, dokonujc darowizny caego przedsibiorstwa, bdzie na Wnioskodawcy ciy obowizek w zakresie nalenego podatku VAT? Czy dokonujc darowizny caego przedsibiorstwa bdzie na Wnioskodawcy ciy obowizek korekty naliczonego podatku VAT od zakupionych wczeniej rodków trwaych?
                    • 06.09.2016WSA. Formularz SD-Z2 jest jedyn form zgoszenia darowizny?
                     Z uzasadnienia: Zgoszenie darowizny w innej formie ni na dokonanym formularzu, nie moe przesdza o niespenieniu warunkw do uzyskania zwolnienia na podstawie art. 4 a ust. 1 ustawy o podatku od spadkw i darowizn, gdy zostaj spenione okrelone w tym przepisie ustawowe warunki uzyskania zwolnienia, to jest gdy: darowizna jest dokonana w krgu osb tam wymienionych, nie budzi wtpliwoci fakt dokonania okrelonej darowizny w okrelonym czasie, waciwy naczelnik urzdu skarbowego otrzymuje informacj o tej darowinie w terminie 6 miesicy od powstania obowizku podatkowego.
                     • 31.08.2016Dokumentacja transakcji z podmiotami powizanymi dotyczy wycznie przedsibiorcw?
                      Pytanie: Czy art. 25 ustawy o PIT, naley interpretowa w ten sposb, e niezbdn przesank, aby organ podatkowy okreli dochd (z tytuu darowizny w zakresie zwolnienia maonka z dugu) w drodze oszacowania, jest fakt dokonania czynnoci w ramach prowadzonej dziaalnoci gospodarczej? Czy darowizna w postaci zwolnienia z dugu stanowi „transakcj”, o ktrej mowa w art. 25a ustawy o PIT i gdy warto darowizny przekracza 25a ust. 2 tej ustawy, czy powstanie obowizek sporzdzenia dokumentacji transakcji z podmiotami powizanymi?
                      • 25.07.2016Sprzeda nieruchomoci a PIT. Dla kogo ulga mieszkaniowa?
                       Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca moe skorzysta z ulgi mieszkaniowej na wasne cele mieszkaniowe kupujc dwie nieruchomoci jedn w Wielkiej Brytanii, drug w Polsce?
                       • 29.06.2016NSA. Sprzeda nieruchomoci w wykonaniu obowizku spadkobiercy bez PIT
                        Obowizek podatkowy z tytuu odpatnego zbycia nieruchomoci w warunkach, o ktrych mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o PIT nie powstaje w stosunku do spadkobiercw zobowizanych do zbycia nieruchomoci na podstawie umowy przyrzeczonej, o ktrej mowa w art. 389 i art. 390 Kodeksu cywilnego dokonanego jako konsekwencja umowy przedwstpnej zawartej przez spadkodawc, niezobowizanego do zapaty podatku, o ile termin zawarcia umowy przyrzeczonej nastpiby wczeniej, ni 5 lat liczc od koca roku kalendarzowego, w ktrym nastpio nabycie, tj. z chwil otwarcia spadku - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                        • 02.06.2016Zwolnienie z VAT przy sprzeday lokalu uytkowego wykorzystywanego w dziaalnoci
                         Pytanie: W 1999 r. wraz z on nabyem, prywatnie z majtku dorobkowego, lokal uytkowy. Przed zakupem w lokalu tym prowadziem dziaalno gospodarcz, opodatkowan ryczatem. Nigdy nie byem patnikiem VAT. Lokal nie by wniesiony do rejestru rodkw trwaych. Po likwidacji dziaalnoci do dnia dzisiejszego lokal jest wynajmowany (ryczat). W lokalu prowadziem drobne prace remontowe, rozoone w dugim czasie. Wszystkie wydatki ponoszone byy z prywatnych funduszy i nigdy nie stanowiy one kosztw dziaalnoci. Prowadzone prace remontowe nigdy nie przekroczyy 30% wartoci lokalu. Czy sprzedajc ww. lokal mog korzysta ze zwolnienia z podatku od towarw i usug?
                         • 01.06.2016Zwolnienie z VAT przy sprzeday lokalu uytkowego wykorzystywanego w dziaalnoci
                          Pytanie: W 1999 r. wraz z on nabyem, prywatnie z majtku dorobkowego, lokal uytkowy. Przed zakupem w lokalu tym prowadziem dziaalno gospodarcz, opodatkowan ryczatem. Nigdy nie byem patnikiem VAT. Lokal nie by wniesiony do rejestru rodkw trwaych. Po likwidacji dziaalnoci do dnia dzisiejszego lokal jest wynajmowany (ryczat). W lokalu prowadziem drobne prace remontowe, rozoone w dugim czasie. Wszystkie wydatki ponoszone byy z prywatnych funduszy i nigdy nie stanowiy one kosztw dziaalnoci. Prowadzone prace remontowe nigdy nie przekroczyy 30% wartoci lokalu. Czy sprzedajc ww. lokal mog korzysta ze zwolnienia z podatku od towarw i usug?
                          • 01.06.2016NSA. Kiedy najem jest dziaalnoci gospodarcz?
                           Zarobkowy, zorganizowany i cigy najem lokali dokonywany we wasnym imieniu, ktry mia charakter powtarzalny i nie przypadkowy, nie pozwala wbrew stanowisku samych podatnikw na klasyfikowanie przychodw z tego tytuu do rda przewidzianego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                           • 23.05.2016Wany interes podatnika lub interes publiczny w postpowaniu podatkowym
                            Tezy: S pewne granice uznania administracyjnego, w obrbie ktrych moe porusza si organ podatkowy, podejmujc decyzj w nastpstwie wystpienia przesanki „wanego interesu podatnika” lub „interesu publicznego”, o ktrych mowa w art. 67a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.). Przekroczenie tych granic ma m.in. miejsce wwczas, gdy wybr alternatywy decyzyjnej dokonany zosta: (-) z racym naruszeniem zasady sprawiedliwoci; (-) wskutek uwzgldnienia kryteriw oczywicie nieistotnych (bagatelnych) lub nieracjonalnych; (-) na podstawie faszywych przesanek (argumentw, ktre s nieprawdziwe).
                            • 06.05.2016NSA. Sprzeda wielu dziaek a dziaalno gospodarcza
                             Wprowadzone do art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych zastrzeenie: „jeeli odpatne zbycie nie nastpuje w wykonaniu dziaalnoci gospodarczej” ma taki skutek, e dla kwalifikacji przychodw uzyskanych ze sprzeday nieruchomoci do przychodw ze rda regulowanego tym przepisem, bd przychodw z pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3) decydujce znaczenie bdzie miao ustalenie, czy stanowi one wynik aktywnoci podatnika, ktrej mona przypisa cechy pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej z art. 5a pkt 6 ustawy. Brak natomiast takiego zastrzeenia w innych jednostkach redakcyjnych art. 10 ust. 1, prowadzi do wniosku, e w przypadku przychodw, o ktrych mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2, 4-7 i 9 ustawy, rdo pozarolnicza dziaalno gospodarcza nie ma pierwszestwa - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                             • 05.05.2016Koszty uzyskania przychodw a podatki dochodowe. Wany wyrok NSA
                              Z uzasadnienia: Dziaajc w warunkach rynkowych, podatnik musi podejmowa racjonalne ze swego punktu widzenia, oparte na ekonomicznych analizach i kalkulacjach dziaania zmierzajce do uzyskania moliwie najwikszej efektywnoci ekonomicznej. Dziaania te mog rwnie polega na dokonywaniu okrelonych oszczdnoci, zmniejszeniu kosztw i wydatkw, minimalizowaniu strat z okrelonych segmentw dziaalnoci, czy eliminowaniu niebezpieczestwa ich poniesienia. Gdyby podatnik dziaa takich nie podejmowa, mgby nie sprosta konkurencji, a prowadzona przez niego dziaalno mogaby sta si nierentowna. Tym samym zagroone byoby rdo przychodw, jakim jest prowadzenie dziaalnoci gospodarczej w jej caoksztacie.
                              • 04.05.2016NSA. Zachowek jako dug spadkowy
                               Zgodnie z art. 7 ust. 1-3 w zwizku z art. 6 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadkw i darowizn, w stanie prawnym obowizujcym od dnia 1 stycznia 2003 r., dugiem spadku by tylko zachowek wypacony - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                               • 27.04.2016NSA. Dokumentowanie darowizny na koci: Nie kade sprawozdanie daje prawo do ulgi
                                Z uzasadnienia: Sprawozdanie dotyczce przeznaczenia darowizny na cele charytatywno-opiekucze powinno zawiera dane na tyle dokadne i konkretne, aby umoliwi podatnikowi w samoobliczeniu podatku, a nastpnie organowi podatkowemu w pniejszym postpowaniu podatkowym ustalenie, sprawdzenie, zweryfikowanie danych o wykorzystaniu darowizny.
                                • 30.03.2016WSA. Opodatkowanie VAT darowizny znaku towarowego
                                 Z uzasadnienia: Nie jest dziaalnoci gospodarcz darowizna skadnika majtku osobistego (prywatnego). Uznanie jednorazowej czynnoci darowizny znaku towarowego za opodatkowan podatkiem od towarw i usug wymagaoby wykazania, e w momencie jej realizacji skarca dziaaa w charakterze producenta, handlowa lub usugodawcy, z zamiarem wielokrotnego wykonywania tych czynnoci, co w sprawie nie wystpio.
                                 • 29.03.2016Rozliczenie roczne. Dokumentowanie darowizn na cele kocielne
                                  Interpelacja nr 1374 do ministra finansw w sprawie darowizn na kocieln dziaalno charytatywno-opiekucz
                                  • 16.03.2016Amortyzacja znakw towarowych
                                   Pojcie znakw towarowych jest zdefiniowane w ustawie z 30 czerwca 2000 r. – Prawo wasnoci przemysowej (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1410, z pn. zm.; dalej: p.w.p.). I tak, zgodnie z art. 120 tej ustawy, znakiem towarowym moe by kade oznaczenie, ktre mona przedstawi w sposb graficzny, jeeli oznaczenie takie nadaje si do odrnienia towarw jednego przedsibiorstwa od towarw innego przedsibiorstwa. Znakiem towarowym moe by w szczeglnoci wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a take melodia lub inny sygna dwikowy. Jednoczenie, ilekro w ustawie jest mowa o znakach towarowych – rozumie si przez to take znaki usugowe. W konsekwencji przepisy dotyczce znakw towarowych odnosz si take do znakw usugowych, czyli oznacze, ktre nadaj si do odrnienia usug jednego przedsibiorstwa od usug innego przedsibiorstwa.
                                   • 08.03.2016Podatek VAT od prbek produktw dla klientw
                                    Pytanie podatnika: Czy przekazanie klientom oraz potencjalnym klientom kartonu zawierajcego kilka sztuk tego samego towaru lub mix produktw zawierajcy kilka sztuk rnych towarw (buki, donuty) jako przekazanie prbki, ktra pozwoli na ocen cech i waciwoci towaru w jego kocowej postaci, a take ma na celu promocj tego towaru, a tym samym przekazanie takie nie stanowi dostawy towarw i nie zostanie opodatkowane na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, tj. jako nieodpatne przekazanie przez podatnika towarw nalecych do jego przedsibiorstwa, czyli na Wnioskodawcy nie bdzie ciy obowizek odprowadzenia podatku VAT?
                                    • 07.03.2016Krok po kroku, czyli jak rozliczy PIT za 2015 r.
                                     Przygotowania do rocznego rozliczenia podatku powinnimy zacz od ustalenia, z jakiego rda osignlimy przychody w danym roku podatkowym. rdo osignitego przychodu oraz sposb jego opodatkowania decyduje bowiem o rodzaju zeznania, na ktrym powinnimy si rozliczy. Moe si rwnie okaza, e w danym roku osignlimy przychody z kilku rde (rnego rodzaju), opodatkowane wedug odmiennych zasad, co moe skutkowa koniecznoci zoenia wicej ni jednego zeznania. W zakresie opodatkowania dochodw (przychodw) osb fizycznych obowizuj nastpujce formularze zezna rocznych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.
                                     • 04.03.2016Krok po kroku, czyli jak rozliczy PIT za 2015 r.
                                      Przygotowania do rocznego rozliczenia podatku powinnimy zacz od ustalenia, z jakiego rda osignlimy przychody w danym roku podatkowym. rdo osignitego przychodu oraz sposb jego opodatkowania decyduje bowiem o rodzaju zeznania, na ktrym powinnimy si rozliczy. Moe si rwnie okaza, e w danym roku osignlimy przychody z kilku rde (rnego rodzaju), opodatkowane wedug odmiennych zasad, co moe skutkowa koniecznoci zoenia wicej ni jednego zeznania. W zakresie opodatkowania dochodw (przychodw) osb fizycznych obowizuj nastpujce formularze zezna rocznych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.
                                      • 28.12.2015Darowizna nieruchomoci w rodzinie. Z podatkiem czy bez?
                                       Pytanie podatnika: Czy gdy Wnioskodawca otrzyma od swojego ojca w drodze darowizny nieruchomoci, ktre on naby w drodze spadkobrania po swoich rodzicach (po Wnioskodawcy dziadku i babci) bdzie zwolniony cakowicie z zapaty podatku od spadkw i darowizn?
                                       • 01.12.2015VAT. Podstawa opodatkowania przy przekazaniu lokalu na cele osobiste
                                        Pytanie podatnika: Wnioskodawca naby nieruchomo stanowic dziak terenw mieszkaniowych. Na tej dziace Wnioskodawca w ramach prowadzonej przez siebie dziaalnoci gospodarczej wybudowa budynek mieszkalny wolnostojcy jednorodzinny dwulokalowy. Wnioskodawca podj decyzj o przekazaniu jednego z lokali na cele prywatne. Jak prawidowo powinna by ustalona podstawa opodatkowania na fakturze wewntrznej?
                                        • 04.11.2015WSA. Kiedy sprzeda prywatnych dziaek podlega VAT?
                                         Z uzasadnienia: Dziaania podejmowane przez podatnika, ktre maj na celu zwikszenie wartoci nieruchomoci bdcej przedmiotem sprzeday, nabytej przez podatnika do majtku osobistego bez zamiaru jej dalszej odsprzeday, same w sobie nie mog przesdza, e podatnik prowadzi dziaalno handlow jak profesjonalista. Trudno bowiem wymaga od podatnika, aby dokonujc zbycia nieruchomoci wchodzcych w skad jego majtku prywatnego tego rodzaju dziaa nie podejmowa. Decyzji o sprzeday, co do zasady, towarzyszy ch uzyskania jak najwyszej ceny.
                                         • 20.10.2015NSA. Podatek od niezgoszonej darowizny
                                          Z wykadni art. 15 ust. 3 i ust. 4 ustawy o podatku od spadkw i darowizn, w szczeglnoci z uycia w art. 15 ust. 3 okrelenia „z zastrzeeniem ust. 4” wynika, i w przypadku powoania si podatnika na nabycie wasnoci rzeczy i praw majtkowych w drodze darowizny (art. 6 ust. 4 ustawy) stosuje si kwoty wolne od podatku, o ktrych mowa w art. 9 ust. 1 obowizujce w dniu powstania obowizku podatkowego, a nie w dniu nabycia tych praw - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                          • 16.10.2015Darowizna dla onatego syna
                                           Pytanie: W najbliszym czasie mam zamiar kupi mieszkanie. Na ten cel rodzice postanowili przekaza mi pienidze w formie darowizny. Jestem onaty i nie mam podpisanej umowy majtkowej z on. Pienidze rodzice zamierzaj przekaza przelewem na mj osobisty rachunek bankowy. Czy w zaistniaej sytuacji darowizna bdzie zwolniona z podatku? Czy musz by spenione dodatkowe warunki?
                                           • 15.10.2015Darowizna dla onatego syna
                                            Pytanie: W najbliszym czasie mam zamiar kupi mieszkanie. Na ten cel rodzice postanowili przekaza mi pienidze w formie darowizny. Jestem onaty i nie mam podpisanej umowy majtkowej z on. Pienidze rodzice zamierzaj przekaza przelewem na mj osobisty rachunek bankowy. Czy w zaistniaej sytuacji darowizna bdzie zwolniona z podatku? Czy musz by spenione dodatkowe warunki?
                                            • 13.10.2015WSA. Hipoteka a PIT od sprzeday nieruchomoci
                                             Z uzasadnienia: Skoro celem zwolnienia podatkowego przewidzianego w ww. przepisach jest przeznaczenie rodkw finansowych uzyskanych ze sprzeday lokalu mieszkalnego na pozyskanie przez podatnika innego lokalu mieszkalnego lub spat zacignitego przez niego kredytu, zaspokajajcego jego potrzeby mieszkaniowe, to cel ten nie zosta speniony, gdy podatniczka rodki finansowe uzyskane ze sprzeday mieszkania faktycznie przeznaczya na uregulowanie swoich wymagalnych wierzytelnoci, dunikiem ktrych staa si w wyniku dokonanej czynnoci cywilnoprawnej (przystpienia do dugu).
                                             • 14.09.2015Przekazywanie towarw na cele charytatywne a VAT
                                              Interpelacja nr 34290 do ministra finansw w sprawie zwolnienia od podatku VAT towarw przekazywanych na cele charytatywne.
                                              • 06.08.2015Podatek od spadkw i darowizn: Zakup nieruchomoci po cenie niszej ni rynkowa
                                               Pytanie: Zamierzam wraz z on naby nieruchomo. Cena, zgodnie z umow ma wynosi 750 z (10% wartoci rynkowej). Warto rynkowa nieruchomoci jest wysza, wic zamierzamy przyj w umowie warto przedmiotu umowy dla celw podatkowych w wysokoci 7500 z. Czy fakt, e nieruchomo zostanie sprzedana poniej wartoci rynkowej oznacza, e w zakresie rnicy pomidzy wartoci rynkow, a cen sprzeday nieruchomoci sprzedawca dokona darowizny i tym samym po naszej stronie powstanie zobowizanie do zapaty podatku?
                                               • 05.08.2015Podatek od spadkw i darowizn: Zakup nieruchomoci po cenie niszej ni rynkowa
                                                Pytanie: Zamierzam wraz z on naby nieruchomo. Cena, zgodnie z umow ma wynosi 750 z (10% wartoci rynkowej). Warto rynkowa nieruchomoci jest wysza, wic zamierzamy przyj w umowie warto przedmiotu umowy dla celw podatkowych w wysokoci 7500 z. Czy fakt, e nieruchomo zostanie sprzedana poniej wartoci rynkowej oznacza, e w zakresie rnicy pomidzy wartoci rynkow, a cen sprzeday nieruchomoci sprzedawca dokona darowizny i tym samym po naszej stronie powstanie zobowizanie do zapaty podatku?
                                                • 23.07.2015Zamiana nieruchomoci a prawo do zwolnienia z PIT
                                                 Teza: Jeeli przedmiotem umowy zamiany (art. 603 k.c.) s dwie czynnoci prawne, dotyczce dwch odrbnych nieruchomoci, z ktrych tylko jedna odpowiada przesankom z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) i art. 21 ust. 1 pkt 32a lit. a) i c) u.p.d.o.f. to zwolnieniem od podatku dochodowego naley obj tylko jedn czynno odpatnego zbycia, dotyczc tej jednej nieruchomoci zabudowanej domem mieszkalnym, z ktrym jest ona zwizana.
                                                 • 16.07.2015Skutki podatkowe wypaty zachowku
                                                  Pytanie podatnika: Wnioskodawca prosi o wykadni przepisw dot. zwolnienia od podatku od zachowku zasdzonego wyrokiem z 20 grudnia 2013 r. i wypaconego w styczniu 2015 r., nalenego po ojcu zmarym w listopadzie 2004 r. w sytuacji nabycia prawa do dania zachowku dopiero w 2011 r. Czy Wnioskodawca jest zwolniony z podatku od zachowku po jego ojcu? Jak z podatkiem od odsetek ustawowych, ktre towarzysz zachowkowi?
                                                  • 14.07.2015WSA. Niska cena to nie zawsze obejcie prawa
                                                   Z uzasadnienia: Jeli cena sprzeday w umowie zawartej pomidzy stronami zostanie ustalona na kwot 1 z netto, to kwota ta stanowi bdzie podstaw opodatkowania podatkiem VAT. Organ zastrzeg przy tym, e czynno ta musi rzeczywicie stanowi odpatn dostaw towarw, a nie np. darowizn i nie ma na celu obejcia przepisw prawa i uniknicia opodatkowania danej czynnoci lub uniknicia korekty odliczonego podatku naliczonego. W ocenie Sdu, Minister Finansw winien udzieli odpowiedzi twierdzcej i uzna, e stanowisko spki odnonie ustalenia podstawy opodatkowania przy tego rodzaju transakcji jest prawidowe, gdy cena wskazywana przez spk bya uzasadniona wzgldami ekonomicznymi ktre miay towarzyszy tej transakcji.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] ... [ 9 ] nastpna strona »