Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

pracownik urlopy

 • 10.07.2020Urlopy ojcowskie bd dusze
  Polska musi do sierpnia 2022 r. wdroy do swojego systemu prawnego rozwizania przewidziane w unijnej dyrektywie dotyczcej tzw. work-life balance. Jednym z gównych wymogów jest przyznanie prawa do 2 miesicy urlopu rodzicielskiego osobno kademu z rodziców. Eksperci Pracodawców RP wskazuj, e w praktyce w Polsce ojcowie bd musieli mie zagwarantowane na wyczno 2 miesice urlopu.
  • 09.07.2020Urlopy ojcowskie bd dusze
   Polska musi do sierpnia 2022 r. wdroy do swojego systemu prawnego rozwizania przewidziane w unijnej dyrektywie dotyczcej tzw. work-life balance. Jednym z gównych wymogów jest przyznanie prawa do 2 miesicy urlopu rodzicielskiego osobno kademu z rodziców. Eksperci Pracodawców RP wskazuj, e w praktyce w Polsce ojcowie bd musieli mie zagwarantowane na wyczno 2 miesice urlopu.
   • 28.05.2020Czy pracodawca moe wysa pracownika na przymusowy urlop?
    Urlopy wypoczynkowe powinny by udzielane zgodnie z planem urlopów, w porozumieniu z pracownikami i biorc pod uwag konieczno zapewnienia normalnego toku pracy. Jak to wyglda w czasie epidemii? Kiedy pracodawca moe wysa pracownika bez jego zgody na urlop wypoczynkowy? Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej odpowiada.
    • 27.05.2020Czy pracodawca moe wysa pracownika na przymusowy urlop?
     Urlopy wypoczynkowe powinny by udzielane zgodnie z planem urlopów, w porozumieniu z pracownikami i biorc pod uwag konieczno zapewnienia normalnego toku pracy. Jak to wyglda w czasie epidemii? Kiedy pracodawca moe wysa pracownika bez jego zgody na urlop wypoczynkowy? Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej odpowiada.
     • 13.05.2020Prawa i obowizki pracownika podczas epidemii
      Zwikszone bezpieczestwo w miejscu pracy, system zdalny, zamknicie zakadu pracy – w skutek epidemii koronawirusa ycie zawodowe niektórych z nas ulego zmianie. Do czego jestemy zobowizani jako pracownicy, a czego na podstawie prawa moemy si domaga od pracodawcy w nietypowej sytuacji, w jakiej si znalelimy?
      • 12.05.2020Prawa i obowizki pracownika podczas epidemii
       Zwikszone bezpieczestwo w miejscu pracy, system zdalny, zamknicie zakadu pracy – w skutek epidemii koronawirusa ycie zawodowe niektórych z nas ulego zmianie. Do czego jestemy zobowizani jako pracownicy, a czego na podstawie prawa moemy si domaga od pracodawcy w nietypowej sytuacji, w jakiej si znalelimy?
       • 07.04.2020NSA. 50-proc. koszty dla pracownika
        Aby skorzysta z art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT konieczne jest wyrane wyodrbnienie czci wynagrodzenia nalenej m.in. za rozporzdzanie autorskimi prawami majtkowymi do utworu. To z tytuu przyjcia utworu i zwizanych z nim praw majtkowych, pracodawca wypaca nalene wynagrodzenie - honorarium, a zatem wielko tego honorarium musi by jasno okrelona w dokumentach regulujcych tre stosunku pracy. Okrelenie tej wartoci lub procedur jej obliczania powinno by jasno i precyzyjnie zawarte w dokumentach regulujcych tre stosunku pracy - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
        • 30.03.2020PIP: Praca zdalna - przeciwdziaanie COVID-19
         W zwizku z licznymi pytaniami, dotyczcymi stosowania przepisów prawa pracy umoliwiajcych powierzenie pracownikowi pracy zdalnej w celu przeciwdziaania COVID-19, Pastwowa Inspekcja Pracy wyjania:
         • 27.03.2020PIP: Praca zdalna - przeciwdziaanie COVID-19
          W zwizku z licznymi pytaniami, dotyczcymi stosowania przepisów prawa pracy umoliwiajcych powierzenie pracownikowi pracy zdalnej w celu przeciwdziaania COVID-19, Pastwowa Inspekcja Pracy wyjania:
          • 20.03.2020Wezwanie Prezesa BCC kierowane do Premiera - Mateusza Morawieckiego
           Kryzys zdrowotny i recesja gospodarcza nasil si. Ludzie bd umiera. Firmy bankrutowa. Mamy dopiero namiastk rozwoju tej sytuacji. Trzeba dziaa szybciej i mocniej! Dlatego upowaniony losem mikro, maych, rednich i duych firm oraz ich pracowników, prosz i wzywam Pana do niezwocznego podjcia nastpujcych decyzji:
           • 17.01.2020Przepisy dotyczce czasu pracy s zbyt sztywne – twierdzi FOR
            Funkcjonujce obecnie w Polsce przepisy dotyczce czasu pracy s zbyt sztywne, co utrudnia pracownikom i pracodawcom wypracowywanie korzystnych dla obu stron rozwiza – twierdzi fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju. Z nowego raportu wynika, e pod tym wzgldem regulacje w Polsce s bardziej sztywne ni rednia dla 40 krajów czonkowskich Unii Europejskiej i Organizacji Wspópracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).
            • 01.10.2019WSA. 50% koszty take przy premiach dla pracowników
             Z uzasadnienia: Premia moe stanowi dodatkowe wynagrodzenie za korzystanie z praw autorskich przez pracownika-twórc (lub za nabycie tych praw przez pracodawc). Oznacza to, e do zastosowania kosztów w zryczatowanej wysokoci z art. 22 ust. 3 pkt 9 u.p.d.o.f. konieczne bdzie jedynie wykazanie zwizku pomidzy przychodem a korzystaniem z praw autorskich (pokrewnych) lub rozporzdzaniem tymi prawami (...) sposób przyznawania premii nie moe decydowa, czy premia pozostaje w zwizku z utworem.
             • 12.09.2019Warszawa: Prawo pracy w 2019 roku - biece problemy i planowane zmiany
              W ostatnim czasie w zakresie prawa pracy, czy szerzej - zatrudnienia - zachodz wrcz cige zmiany. Jedn z najwikszych "grup" nowoci s obowizujce od pocztku 2019 r. przepisy zwizane z dokumentacj pracownicz. Olbrzymie zmiany w tym zakresie dotycz zasad prowadzenia dokumentacji pracowniczej, zawartoci, przechowywania oraz moliwoci prowadzenia dokumentacji w formie elektronicznej. Istotna nowelizacja Kodeksu pracy oraz ustawy o ZFS wesza w ycie 4 maja 2019 r. Wprowadzia nowe zasady przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy i pracowników oraz osób uprawnionych do korzystania z ZFS. 
              • 27.08.2019Prawo pracy 2020: Minimalne wynagrodzenie bez dodatku staowego
               Od 1 stycznia 2020 r. rozszerzony zostanie katalog skadników wynagrodzenia, które nie s uwzgldniane przy obliczaniu wysokoci wynagrodzenia pracownika porównywanego z wysokoci minimalnego wynagrodzenia za prac, o dodatek za sta pracy. Ma to zapewni bardziej sprawiedliwy i przejrzysty ksztat minimalnego wynagrodzenia za prac oraz poprawi sytuacj pracowników otrzymujcych wynagrodzenie na najniszym poziomie.
               • 26.08.2019Prawo pracy 2020: Minimalne wynagrodzenie bez dodatku staowego
                Od 1 stycznia 2020 r. rozszerzony zostanie katalog skadników wynagrodzenia, które nie s uwzgldniane przy obliczaniu wysokoci wynagrodzenia pracownika porównywanego z wysokoci minimalnego wynagrodzenia za prac, o dodatek za sta pracy. Ma to zapewni bardziej sprawiedliwy i przejrzysty ksztat minimalnego wynagrodzenia za prac oraz poprawi sytuacj pracowników otrzymujcych wynagrodzenie na najniszym poziomie.
                • 01.07.2019Ile faktycznie kosztuje pensja pracownika?
                 Midzy brutto, netto i kosztami cakowitymi pracodawcy istniej due rónice. To tzw. klin - rónica pomidzy tym, co dostaje pracownik w formie wynagrodzenia, a tym, co musi w formie danin zapaci i pracownik i pracodawca. Przedstawiamy pogldow tabel, przedstawiajc, na przykadzie pracownika, którego umowna pensja wynosi 5000 z brutto, jak rozkadaj si obcienia z tytuu skadek i podatków pomidzy pracownika i pracodawc, w typowej sytuacji (przyjlimy pewne zaoenia upraszczajce - np. wysoko ubezpieczenia wypadkowego, sta koszty uzyskania itp.).
                 • 28.06.2019Ile faktycznie kosztuje pensja pracownika?
                  Midzy brutto, netto i kosztami cakowitymi pracodawcy istniej due rónice. To tzw. klin - rónica pomidzy tym, co dostaje pracownik w formie wynagrodzenia, a tym, co musi w formie danin zapaci i pracownik i pracodawca. Przedstawiamy pogldow tabel, przedstawiajc, na przykadzie pracownika, którego umowna pensja wynosi 5000 z brutto, jak rozkadaj si obcienia z tytuu skadek i podatków pomidzy pracownika i pracodawc, w typowej sytuacji (przyjlimy pewne zaoenia upraszczajce - np. wysoko ubezpieczenia wypadkowego, sta koszty uzyskania itp.).
                  • 05.06.2019WSA. Koszty twórców: Honorarium mona ustala na podstawie czasu pracy
                   Z uzasadnienia: Art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT nie ustala wymogów co do sposobu okrelenia wynagrodzenia autorskiego. Ustawodawca pozostawi w tym zakresie swobod stronom stosunku pracy, co jest ze wszech miar uzasadnione z uwagi na przedmiot prac twórczych, ich wynik, czas wykonania utworu, a take organizacj wewntrzn pracodawcy. Kalkulacja wynagrodzenia autorskiego moe zosta oparta take na czasie powiconym przez pracownika na stworzenie utworu pracowniczego, ustalonego np. w oparciu o prowadzon przez pracodawc ewidencj.
                   • 05.06.2019Praktyczna nauka zawodu - dofinansowanie dla pracodawców
                    Dofinansowanie kosztów ksztacenia moe by udzielone pracodawcom, którzy zawarli z modocianymi pracownikami umow o prac w celu przygotowania zawodowego, przy spenieniu nastpujcych warunków: pracodawca lub osoba prowadzca zakad w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego modocianych okrelone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego modocianych i ich wynagradzania oraz modociany pracownik ukoczy nauk zawodu lub przyuczenie do wykonywania okrelonej pracy i zda egzamin zgodnie z przywoanymi powyej przepisami w sprawie przygotowania zawodowego modocianych i ich wynagradzania.
                    • 28.02.2019Zrozumie ZUS, zrozumie prawo pracy - rozpoczynamy w najbliszy pitek
                     Przy zatrudnianiu pracowników czsto pojawiaj si problemy ze skadkami, zasikami, urlopami, umowami, ewidencjami, delegacjami itp. Liczba zagadnie, które musi pozna i opanowa pracodawca, jest ogromna - dlatego w podatki.biz stworzylimy e-kurs "Zrozumie ZUS, zrozumie prawo pracy." Uczestniczcy w kursie przejd drog od nowicjusza do eksperta w zakresie zagadnie z ubezpiecze spoecznych i prawa pracy. W pitek rozpoczynamy kolejn edycj - zapraszamy do zapoznania si z programem.
                     • 04.01.2019Urlop ojcowski - kilka informacji podstawowych
                      Pracownik - ojciec wychowujcy dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze do 2 tygodni, nie duej jednak ni do ukoczenia przez dziecko 24 miesica ycia. Urlop ojcowski moe by wykorzystany jednorazowo albo nie wicej ni w dwóch czciach, z których adna nie moe by krótsza ni tydzie - wyjanio MRPiPS odpowiadajc na poselsk interpelacj.
                      • 12.09.20184-miesiczny urlop rodzicielski dla ojców?
                       Komisja Europejska proponuje wprowadzenie urlopu ojcowskiego w nowym wymiarze. Miaby trwa cztery miesice i gwarantowaby prawo do pobierania odpatnoci w wysokoci 80 proc. ostatnich poborów osoby korzystajcej z urlopu. Czy Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej rozwaa wprowadzenie zmian w przepisach regulujcych obszar urlopów rodzicielskich dla ojców w Polsce? Jeli tak, to czy bdzie to opcja dodatkowego urlopu rodzicielskiego dla ojców?
                       • 12.07.2017Wydatki na usugi cateringowe jako koszt podatkowy firmy
                        Pytanie podatnika: Spóka rozwaa zawarcie umowy na usug cateringow dla jej pracowników. Czy koszty zakupu ww. usug bd dla spóki kosztem uzyskania przychodów?
                        • 06.07.2017Rozliczenie wynagrodzenia w razie zakoczenia umowy o prac
                         Pytanie: Poza sta pensj miesiczn pracownik otrzymuje premi kwartaln naliczan w stosunku do obrotu zrealizowanego przez cay dzia handlowy firmy (wypacana w cigu 10 dni po zakoczeniu kwartau, za który przysuguje). Na podstawie porozumienia stron z dniem 24 kwietnia nastpi rozwizanie umowy o prac z t osob. Pracownik nie wykorzysta nalenego urlopu wic wypacony bdzie równie ekwiwalent za urlop. Wynagrodzenia wypacamy jednak do 10 dnia miesica nastpujcego po miesicu, za który przysuguj. Kiedy powinnimy wypaci wszystkie nalenoci? Czy moemy zaczeka z jakimkolwiek rozliczeniem na dzie wypaty wynikajcy z naszych regulacji wewntrznych?
                         • 05.07.2017Rozliczenie wynagrodzenia w razie zakoczenia umowy o prac
                          Pytanie: Poza sta pensj miesiczn pracownik otrzymuje premi kwartaln naliczan w stosunku do obrotu zrealizowanego przez cay dzia handlowy firmy (wypacana w cigu 10 dni po zakoczeniu kwartau, za który przysuguje). Na podstawie porozumienia stron z dniem 24 kwietnia nastpi rozwizanie umowy o prac z t osob. Pracownik nie wykorzysta nalenego urlopu wic wypacony bdzie równie ekwiwalent za urlop. Wynagrodzenia wypacamy jednak do 10 dnia miesica nastpujcego po miesicu, za który przysuguj. Kiedy powinnimy wypaci wszystkie nalenoci? Czy moemy zaczeka z jakimkolwiek rozliczeniem na dzie wypaty wynikajcy z naszych regulacji wewntrznych?
                          • 01.06.2017Delegowanie pracowników – brana transportowa protestuje przeciwko planom KE
                           Nowy pakiet drogowy, nad którym pracuje Bruksela, jest w rzeczywistoci prób wypchnicia Polski z unijnego rynku transportu – alarmuje polska brana transportowa. Obawy polskich przedsibiorców budzi m.in. propozycja wprowadzenia zasady, zgodnie z któr kierowca po 3 dniach obecnoci w danym pastwie bdzie traktowany ju jako pracownik delegowany.
                           • 18.04.2017Optymalizacja podatkowa. Praca na dwie umowy w jednej firmie i pracownicze koszty uzyskania
                            Przykad:  Firma zatrudnia pracownika, z którym ma zamiar podpisa drug umow o prac (z zakresem obowizków innym ni ujty w pierwszej umowie). Czy naley, obliczajc zaliczk na podatek dochodowy od osób fizycznych, uwzgldnia pracownicze koszty uzyskania w podwójnej wysokoci, mimo e czna suma obliczonych w ten sposób kosztów uzyskania przychodów przekroczy roczny limit?
                            • 16.02.2017Oddelegowanie pracowników tymczasowych a obowizki patnika PIT
                             Pytanie podatnika: Czy na Wnioskodawcy ciy obowizek obliczenia, poboru i odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do organu podatkowego w Polsce od wynagrodze wypacanych pracownikom z tytuu pracy najemnej wykonywanej we Francji u francuskiego pracodawcy uytkownika w stosunku do wszystkich pracowników delegowanych, bez wzgldu na to czy przekrocz, czy nie przekrocz okres 183 dni pobytu na terenie Francji?
                             • 16.01.2017Urlopy 2017. Prawo do wypoczynku i wymiar urlopu
                              Pracownik podejmujcy prac po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podj prac, uzyskuje prawo do urlopu z upywem kadego miesica pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysugujcego mu po przepracowaniu roku.
                              • 14.12.2016Rozliczenia midzyokresowe kosztów w ksigach rachunkowych
                               Przepisy ustawy o rachunkowoci nakadaj obowizek dokonywania rozlicze midzyokresowych kosztów. Chodzi o przypadki, w których ponoszone w danym okresie sprawozdawczym wydatki dotycz innych okresów rozliczeniowych ni tych, w których zostay poniesione. Kwestia ta ma due znaczenie zwaszcza pod koniec roku bilansowego.
                               • 14.11.2016Umowy o prac równie w formie elektronicznej
                                Umowy o prac, wypowiedzenia oraz wiadectwa pracy bd mogy mie form elektroniczn – wynika z projektu przygotowanego w Ministerstwie Rozwoju. Jak oceniaj eksperci, taka zmiana pozwoliaby na ograniczenie biurokracji.
                                • 10.11.2016Umowy o prac równie w formie elektronicznej
                                 Umowy o prac, wypowiedzenia oraz wiadectwa pracy bd mogy mie form elektroniczn – wynika z projektu przygotowanego w Ministerstwie Rozwoju. Jak oceniaj eksperci, taka zmiana pozwoliaby na ograniczenie biurokracji.
                                 • 18.10.2016Bd zmiany w urlopach dla rodziców?
                                  Interpelacja nr 6211 do ministra rodziny, pracy i polityki spoecznej w sprawie wyduenia urlopu macierzyskiego poczonego z urlopem rodzicielskim i urlopem wychowawczym
                                  • 26.09.2016Samochd subowy do celw prywatnych w dni wolne od pracy
                                   Pytanie: Przedstawicielom handlowym przekazywane s samochody subowe w celu realizowania zada sprzedaowych spki. Samochody subowe udostpniane s przedstawicielom take do ich celw prywatnych rozumianych jako jazdy w dni wolne od pracy (weekendy, urlopy, dni ustawowo wolne od pracy). Czy dziaaniem prawidowym jest naliczanie przychodu przedstawicielom z tytuu nieodpatnego wiadczenia uzyskanego w zwizku z korzystaniem z samochodu subowego w celach prywatnych w dni wolne od pracy?
                                   • 23.09.2016Samochd subowy do celw prywatnych w dni wolne od pracy
                                    Pytanie: Przedstawicielom handlowym przekazywane s samochody subowe w celu realizowania zada sprzedaowych spki. Samochody subowe udostpniane s przedstawicielom take do ich celw prywatnych rozumianych jako jazdy w dni wolne od pracy (weekendy, urlopy, dni ustawowo wolne od pracy). Czy dziaaniem prawidowym jest naliczanie przychodu przedstawicielom z tytuu nieodpatnego wiadczenia uzyskanego w zwizku z korzystaniem z samochodu subowego w celach prywatnych w dni wolne od pracy?
                                    • 26.08.2016Prawo pracy. Zalegy urlop wypoczynkowy do koca wrzenia
                                     Zgodnie z przepisami prawa pracy zalegy urlop wypoczynkowy trzeba wykorzysta do koca wrzenia. Pracodawca nie ma obowizku uzgadniania z pracownikiem terminu wykorzystania urlopu, lecz musi udzieli mu urlopu przed kocem trzeciego kwartau.
                                     • 25.08.2016Prawo pracy. Zalegy urlop wypoczynkowy do koca wrzenia
                                      Zgodnie z przepisami prawa pracy zalegy urlop wypoczynkowy trzeba wykorzysta do koca wrzenia. Pracodawca nie ma obowizku uzgadniania z pracownikiem terminu wykorzystania urlopu, lecz musi udzieli mu urlopu przed kocem trzeciego kwartau.
                                      • 15.07.2016Opodatkowanie pracy wykonywanej w Polsce przez rezydenta podatkowego Holandii
                                       Obywatel polski, zamieszkay od wielu lat w Holandii, posiadajcy tam orodek interesw yciowych oraz zarejestrowan firm konsultacyjn (odpowiednik spki z o.o.), ktrej jest wycznym wacicielem, rozwaa nawizanie wsppracy z polsk firm. Chodzioby o wykonywanie zada z zakresu doradztwa, szkole, kierowania projektami technologicznymi i innych, zwizanych z posiadan przez t osob wiedz specjalistyczn. Fizycznie zadania byyby wykonywane zarwno w Polsce (w siedzibie firmy), jak i w Holandii (zdalnie).
                                       • 21.06.2016Urlopy wypoczynkowe w 2016 r. Prawo do wypoczynku i jego wymiar
                                        Zbliaj si wakacje i sezon urlopowy. Warto wic przypomnie, kto i kiedy moe skorzysta z prawa do urlopu.
                                        • 20.06.2016Urlopy wypoczynkowe w 2016 r. Prawo do wypoczynku i jego wymiar
                                         Zbliaj si wakacje i sezon urlopowy. Warto wic przypomnie, kto i kiedy moe skorzysta z prawa do urlopu.
                                         • 13.05.2016Komu przysuguje urlop wychowawczy?
                                          Mam roczne dziecko, ktre urodziam bdc bezrobotn. Pracuj ju 8 miesicy. Mj m znalaz prac, wic chciaabym wzi urlop wychowawczy, by zaopiekowa si dzieckiem. Czy to moliwe?
                                          • 12.05.2016Komu przysuguje urlop wychowawczy?
                                           Mam roczne dziecko, ktre urodziam bdc bezrobotn. Pracuj ju 8 miesicy. Mj m znalaz prac, wic chciaabym wzi urlop wychowawczy, by zaopiekowa si dzieckiem. Czy to moliwe?
                                           • 14.04.2016Urlopy wypoczynkowe do zmiany?
                                            Interpelacja nr 1780 w sprawie urlopów wypoczynkowych.
                                            • 24.02.201650 proc. koszty mona zastosowa do wypacanych premii?
                                             Pytanie podatnika: Czy i w jakiej czci koszty uzyskania przychodu okrelone w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy PIT powinny mie zastosowanie do wszystkich skadnikw przychodu z tytuu wynagrodzenia za prac wymienionych w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszego, pomimo, e pracodawca w PIT-11 nie wykazywa/nie wykazuje kosztw uzyskania przychodu przysugujcych pracownikowi z tytuu wykonywania pracy twrczej?
                                             • 02.02.2016Urlopy 2016. Prawo do wypoczynku i wymiar urlopu
                                              Pracownik podejmujcy prac po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w ktrym podj prac, uzyskuje prawo do urlopu z upywem kadego miesica pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysugujcego mu po przepracowaniu roku.
                                              • 01.02.2016Urlopy 2016. Prawo do wypoczynku i wymiar urlopu
                                               Pracownik podejmujcy prac po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podj prac, uzyskuje prawo do urlopu z upywem kadego miesica pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysugujcego mu po przepracowaniu roku.
                                               • 01.12.2015Rozliczenia midzyokresowe kosztw w ksigach rachunkowych
                                                Przepisy ustawy o rachunkowoci nakadaj obowizek dokonywania rozlicze midzyokresowych kosztw. Chodzi o przypadki, w ktrych ponoszone w danym okresie sprawozdawczym wydatki dotycz innych okresw rozliczeniowych ni tych, w ktrych zostay poniesione. Kwestia ta ma due znaczenie zwaszcza pod koniec roku bilansowego.
                                                • 30.11.2015Rozliczenia midzyokresowe kosztw w ksigach rachunkowych
                                                 Przepisy ustawy o rachunkowoci nakadaj obowizek dokonywania rozlicze midzyokresowych kosztw. Chodzi o przypadki, w ktrych ponoszone w danym okresie sprawozdawczym wydatki dotycz innych okresw rozliczeniowych ni tych, w ktrych zostay poniesione. Kwestia ta ma due znaczenie zwaszcza pod koniec roku bilansowego.