Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

kodeks pracy urlopy

 • 28.05.2020Czy pracodawca moe wysa pracownika na przymusowy urlop?
  Urlopy wypoczynkowe powinny by udzielane zgodnie z planem urlopów, w porozumieniu z pracownikami i biorc pod uwag konieczno zapewnienia normalnego toku pracy. Jak to wyglda w czasie epidemii? Kiedy pracodawca moe wysa pracownika bez jego zgody na urlop wypoczynkowy? Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej odpowiada.
  • 27.05.2020Czy pracodawca moe wysa pracownika na przymusowy urlop?
   Urlopy wypoczynkowe powinny by udzielane zgodnie z planem urlopów, w porozumieniu z pracownikami i biorc pod uwag konieczno zapewnienia normalnego toku pracy. Jak to wyglda w czasie epidemii? Kiedy pracodawca moe wysa pracownika bez jego zgody na urlop wypoczynkowy? Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej odpowiada.
   • 13.05.2020Prawa i obowizki pracownika podczas epidemii
    Zwikszone bezpieczestwo w miejscu pracy, system zdalny, zamknicie zakadu pracy – w skutek epidemii koronawirusa ycie zawodowe niektórych z nas ulego zmianie. Do czego jestemy zobowizani jako pracownicy, a czego na podstawie prawa moemy si domaga od pracodawcy w nietypowej sytuacji, w jakiej si znalelimy?
    • 12.05.2020Prawa i obowizki pracownika podczas epidemii
     Zwikszone bezpieczestwo w miejscu pracy, system zdalny, zamknicie zakadu pracy – w skutek epidemii koronawirusa ycie zawodowe niektórych z nas ulego zmianie. Do czego jestemy zobowizani jako pracownicy, a czego na podstawie prawa moemy si domaga od pracodawcy w nietypowej sytuacji, w jakiej si znalelimy?
     • 30.03.2020PIP: Praca zdalna - przeciwdziaanie COVID-19
      W zwizku z licznymi pytaniami, dotyczcymi stosowania przepisów prawa pracy umoliwiajcych powierzenie pracownikowi pracy zdalnej w celu przeciwdziaania COVID-19, Pastwowa Inspekcja Pracy wyjania:
      • 27.03.2020PIP: Praca zdalna - przeciwdziaanie COVID-19
       W zwizku z licznymi pytaniami, dotyczcymi stosowania przepisów prawa pracy umoliwiajcych powierzenie pracownikowi pracy zdalnej w celu przeciwdziaania COVID-19, Pastwowa Inspekcja Pracy wyjania:
       • 17.01.2020Przepisy dotyczce czasu pracy s zbyt sztywne – twierdzi FOR
        Funkcjonujce obecnie w Polsce przepisy dotyczce czasu pracy s zbyt sztywne, co utrudnia pracownikom i pracodawcom wypracowywanie korzystnych dla obu stron rozwiza – twierdzi fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju. Z nowego raportu wynika, e pod tym wzgldem regulacje w Polsce s bardziej sztywne ni rednia dla 40 krajów czonkowskich Unii Europejskiej i Organizacji Wspópracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).
        • 01.10.2019WSA. 50% koszty take przy premiach dla pracowników
         Z uzasadnienia: Premia moe stanowi dodatkowe wynagrodzenie za korzystanie z praw autorskich przez pracownika-twórc (lub za nabycie tych praw przez pracodawc). Oznacza to, e do zastosowania kosztów w zryczatowanej wysokoci z art. 22 ust. 3 pkt 9 u.p.d.o.f. konieczne bdzie jedynie wykazanie zwizku pomidzy przychodem a korzystaniem z praw autorskich (pokrewnych) lub rozporzdzaniem tymi prawami (...) sposób przyznawania premii nie moe decydowa, czy premia pozostaje w zwizku z utworem.
         • 12.09.2019Warszawa: Prawo pracy w 2019 roku - biece problemy i planowane zmiany
          W ostatnim czasie w zakresie prawa pracy, czy szerzej - zatrudnienia - zachodz wrcz cige zmiany. Jedn z najwikszych "grup" nowoci s obowizujce od pocztku 2019 r. przepisy zwizane z dokumentacj pracownicz. Olbrzymie zmiany w tym zakresie dotycz zasad prowadzenia dokumentacji pracowniczej, zawartoci, przechowywania oraz moliwoci prowadzenia dokumentacji w formie elektronicznej. Istotna nowelizacja Kodeksu pracy oraz ustawy o ZFS wesza w ycie 4 maja 2019 r. Wprowadzia nowe zasady przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy i pracowników oraz osób uprawnionych do korzystania z ZFS. 
          • 27.08.2019Prawo pracy 2020: Minimalne wynagrodzenie bez dodatku staowego
           Od 1 stycznia 2020 r. rozszerzony zostanie katalog skadników wynagrodzenia, które nie s uwzgldniane przy obliczaniu wysokoci wynagrodzenia pracownika porównywanego z wysokoci minimalnego wynagrodzenia za prac, o dodatek za sta pracy. Ma to zapewni bardziej sprawiedliwy i przejrzysty ksztat minimalnego wynagrodzenia za prac oraz poprawi sytuacj pracowników otrzymujcych wynagrodzenie na najniszym poziomie.
           • 26.08.2019Prawo pracy 2020: Minimalne wynagrodzenie bez dodatku staowego
            Od 1 stycznia 2020 r. rozszerzony zostanie katalog skadników wynagrodzenia, które nie s uwzgldniane przy obliczaniu wysokoci wynagrodzenia pracownika porównywanego z wysokoci minimalnego wynagrodzenia za prac, o dodatek za sta pracy. Ma to zapewni bardziej sprawiedliwy i przejrzysty ksztat minimalnego wynagrodzenia za prac oraz poprawi sytuacj pracowników otrzymujcych wynagrodzenie na najniszym poziomie.
            • 05.06.2019Praktyczna nauka zawodu - dofinansowanie dla pracodawców
             Dofinansowanie kosztów ksztacenia moe by udzielone pracodawcom, którzy zawarli z modocianymi pracownikami umow o prac w celu przygotowania zawodowego, przy spenieniu nastpujcych warunków: pracodawca lub osoba prowadzca zakad w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego modocianych okrelone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego modocianych i ich wynagradzania oraz modociany pracownik ukoczy nauk zawodu lub przyuczenie do wykonywania okrelonej pracy i zda egzamin zgodnie z przywoanymi powyej przepisami w sprawie przygotowania zawodowego modocianych i ich wynagradzania.
             • 04.01.2019Urlop ojcowski - kilka informacji podstawowych
              Pracownik - ojciec wychowujcy dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze do 2 tygodni, nie duej jednak ni do ukoczenia przez dziecko 24 miesica ycia. Urlop ojcowski moe by wykorzystany jednorazowo albo nie wicej ni w dwóch czciach, z których adna nie moe by krótsza ni tydzie - wyjanio MRPiPS odpowiadajc na poselsk interpelacj.
              • 12.09.20184-miesiczny urlop rodzicielski dla ojców?
               Komisja Europejska proponuje wprowadzenie urlopu ojcowskiego w nowym wymiarze. Miaby trwa cztery miesice i gwarantowaby prawo do pobierania odpatnoci w wysokoci 80 proc. ostatnich poborów osoby korzystajcej z urlopu. Czy Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej rozwaa wprowadzenie zmian w przepisach regulujcych obszar urlopów rodzicielskich dla ojców w Polsce? Jeli tak, to czy bdzie to opcja dodatkowego urlopu rodzicielskiego dla ojców?
               • 14.11.2016Umowy o prac równie w formie elektronicznej
                Umowy o prac, wypowiedzenia oraz wiadectwa pracy bd mogy mie form elektroniczn – wynika z projektu przygotowanego w Ministerstwie Rozwoju. Jak oceniaj eksperci, taka zmiana pozwoliaby na ograniczenie biurokracji.
                • 10.11.2016Umowy o prac równie w formie elektronicznej
                 Umowy o prac, wypowiedzenia oraz wiadectwa pracy bd mogy mie form elektroniczn – wynika z projektu przygotowanego w Ministerstwie Rozwoju. Jak oceniaj eksperci, taka zmiana pozwoliaby na ograniczenie biurokracji.
                 • 18.10.2016Bd zmiany w urlopach dla rodziców?
                  Interpelacja nr 6211 do ministra rodziny, pracy i polityki spoecznej w sprawie wyduenia urlopu macierzyskiego poczonego z urlopem rodzicielskim i urlopem wychowawczym
                  • 26.08.2016Prawo pracy. Zalegy urlop wypoczynkowy do koca wrzenia
                   Zgodnie z przepisami prawa pracy zalegy urlop wypoczynkowy trzeba wykorzysta do koca wrzenia. Pracodawca nie ma obowizku uzgadniania z pracownikiem terminu wykorzystania urlopu, lecz musi udzieli mu urlopu przed kocem trzeciego kwartau.
                   • 25.08.2016Prawo pracy. Zalegy urlop wypoczynkowy do koca wrzenia
                    Zgodnie z przepisami prawa pracy zalegy urlop wypoczynkowy trzeba wykorzysta do koca wrzenia. Pracodawca nie ma obowizku uzgadniania z pracownikiem terminu wykorzystania urlopu, lecz musi udzieli mu urlopu przed kocem trzeciego kwartau.
                    • 14.04.2016Urlopy wypoczynkowe do zmiany?
                     Interpelacja nr 1780 w sprawie urlopów wypoczynkowych.
                     • 09.11.2015Bdzie dodatkowy urlop wypoczynkowy dla opiekunw?
                      Interpelacja nr 34658 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie urlopu wypoczynkowego dla pracujcych opiekunw dzieci z niepenosprawnoci
                      • 18.09.2015Zalegy urlop wypoczynkowy tylko do koca wrzenia
                       Zalegy urlop wypoczynkowy trzeba wykorzysta do koca wrzenia. Pracodawca nie ma obowizku uzgadniania z pracownikiem terminu wykorzystania urlopu, lecz musi udzieli mu urlopu przed kocem wrzenia.
                       • 17.09.2015Zalegy urlop wypoczynkowy tylko do koca wrzenia
                        Zalegy urlop wypoczynkowy trzeba wykorzysta do koca wrzenia. Pracodawca nie ma obowizku uzgadniania z pracownikiem terminu wykorzystania urlopu, lecz musi udzieli mu urlopu przed kocem wrzenia.
                        • 24.08.2015Prawo pracy 2015. Wykorzystanie zalegego urlopu wypoczynkowego
                         Jakie s zasady wykorzystywania przez pracownikw zalegego urlopu wypoczynkowego?
                         • 13.08.2015Prawo pracy 2015. Wykorzystanie zalegego urlopu wypoczynkowego
                          Jakie s zasady wykorzystywania przez pracownikw zalegego urlopu wypoczynkowego?
                          • 20.07.2015Dodatkowy urlop wypoczynkowy dla opiekunw?
                           Interpelacja nr 33142 w sprawie dodatkowych dni urlopu wypoczynkowego dla pracujcych opiekunw dzieci z niepenosprawnoci
                           • 16.12.2014Prezydent proponuje zmiany w Kodeksie pracy
                            Urlop rodzicielski bdzie mg by czony z prac w niepenym wymiarze czasu a do 64 tygodni - wynika z projektu przygotowanego w prezydenckiej kancelarii. Projekt nowelizacji Kodeksu pracy ma trafi do Sejmu w drugiej poowie lutego 2015 r.
                            • 15.12.2014Prezydent proponuje zmiany w Kodeksie pracy
                             Urlop rodzicielski bdzie mg by czony z prac w niepenym wymiarze czasu a do 64 tygodni – wynika z projektu przygotowanego w prezydenckiej kancelarii. Projekt nowelizacji Kodeksu pracy ma trafi do Sejmu w drugiej poowie lutego 2015 r.
                             • 03.12.2014Urlop rodzicielski, czyli dyskryminacja ojcw w imi prawa
                              Interpelacja nr 29014 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie nieodpowiedniego stosowania przepisw wyduajcych patn opiek nad nowo narodzonym dzieckiem
                              • 29.09.2014Urlopy ojcowskie do zmiany
                               Interpelacja nr 27187 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie czasu trwania urlopw przysugujcych ojcom w zwizku z narodzinami dziecka
                               • 07.08.2014Zalegy urlop wypoczynkowy do koca wrzenia
                                Jakie s zasady wykorzystywania przez pracownikw zalegego urlopu wypoczynkowego?
                                • 22.05.2014Termin zoenia wniosku o dodatkowy urlop macierzyski
                                 Zapytanie nr 6383 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie zasad skadania wniosku o dodatkowy urlop macierzyski
                                 • 24.03.2014Prawo pracy. Im wicej dzieci, tym duszy urlop?
                                  Interpelacja nr 24534 w sprawie zwikszenia liczby dni wolnych od pracy dla pracowników w zalenoci od liczby posiadanych dzieci.
                                  • 24.02.2014Prawo pracy 2014. Prawo do zalegego urlopu wypoczynkowego
                                   Jakie s zasady wykorzystywania przez pracowników zalegego urlopu wypoczynkowego? W myl art. 161 Kodeksu pracy pracodawca jest obowizany udzieli pracownikowi urlopu wypoczynkowego w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyska do niego prawo. Stosownie do art. 163 k.p. urlopy powinny by udzielane zgodnie z planem urlopów.
                                   • 08.01.2014Okresy wliczane do stau pracy
                                    Interpelacja nr 21731 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie niezaliczania okresu prowadzenia dziaalnoci gospodarczej do naliczania wymiaru urlopu wypoczynkowego oraz stau pracy
                                    • 03.01.2014Moment zaliczenia do kosztw uzyskania przychodw premii regulaminowych
                                     Pytanie podatnika: Czy premia regulaminowa miesiczna wypacona lub postawiona do dyspozycji pracownika kwartalnie w terminie do dnia 10-tego miesica nastpujcego po danym kwartale stanowi KUP w momencie jej wypaty czy te w okresie, za ktry przysuguje, tj. ostatniego dnia kwartau? Czy premia regulaminowa roczna wypacona lub postawiona do dyspozycji pracownika w terminie do dnia 10-tego stycznia nastpujcego po roku, za ktry premia przysuguje, stanowi KUP w momencie jej wypaty czy te w okresie, za ktry przysuguje, tj. ostatniego dnia roku kalendarzowego, za ktry przysuguje?
                                     • 04.12.2013Obowizek wykorzystania zalegego urlopu przez pracownika
                                      Sytuacje, w wyniku ktrych po zakoczeniu roku pracownikowi pozostaje niewykorzystany urlop wypoczynkowy, mog by bardzo rne. Bez wzgldu jednak na przyczyn naley mie na uwadze to, e w przypadku, gdy pracownik nie wykorzysta w danym roku przysugujcego mu urlopu wypoczynkowego, zgodnie z art. 168 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r., nr 21, poz. 94, z pn. zm., dalej: K.p.) urlopu tego naley mu udzieli najpniej do 30 wrzenia nastpnego roku kalendarzowego.
                                      • 04.10.2013Kodeks pracy: Ojcowie s dyskryminowani w dostpie do urlopw?
                                       Interpelacja nr 20171 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie sytuacji ojcw korzystajcych z urlopu rodzicielskiego
                                       • 30.08.2013Kodeks pracy 2013: Zmiany w urlopach wychowawczych od 1 padziernika
                                        Z pocztkiem padziernika zaczn obowizywa zmienione regulacje dotyczce urlopw wychowawczych. Przewidujca to nowelizacja Kodeksu pracy zostaa ju podpisana przez prezydenta Bronisawa Komorowskiego i czeka na publikacj w Dzienniku Ustaw.
                                        • 22.08.2013Urlopy wychowawcze 2013: Nowe warunki udzielania od 1 padziernika
                                         Z pocztkiem padziernika obowizywa zacznie nowe rozporzdzenie ws. szczegowych warunkw udzielania urlopu wychowawczego. Wikszo zapisw to powtrzenie obecnie obowizujcych regulacji. Jest jednak kilka zmian, ktre dotycz gwnie formalnoci.
                                         • 25.04.2013Zalegy urlop wypoczynkowy. Zasady wykorzystywania
                                          W myl art. 161 Kodeksu pracy pracodawca jest obowizany udzieli pracownikowi urlopu wypoczynkowego w tym roku kalendarzowym, w ktrym pracownik uzyska do niego prawo. Urlopy powinny by jednak udzielane zgodnie z planem urlopw.
                                          • 10.04.2013Budet pastwa opaci skadki ZUS za osoby wychowujce dzieci
                                           Interpelacja nr 13789 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie ochrony rodzicielstwa i macierzystwa bez wzgldu na form i fakt zatrudnienia
                                           • 26.03.2013Dodatkowy urlop z tytuu opieki nad dzieckiem do lat 14
                                            Interpelacja nr 13659 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie dni wolnych na opiek nad dziemi do 14. roku ycia
                                            • 31.12.2012Urlopy rodzicielskie 2013: Nowy urlop dla mamy i dla taty
                                             Interpelacja nr 10893 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie urlopw rodzicielskich
                                             • 27.12.2012Obowizek wykorzystania zalegego urlopu przez pracownika
                                              Sytuacje, w wyniku ktrych po zakoczeniu roku pracownikowi pozostaje niewykorzystany urlop wypoczynkowy, mog by bardzo rne. Bez wzgldu jednak na przyczyn naley mie na uwadze to, e w przypadku, gdy pracownik nie wykorzysta w danym roku przysugujcego mu urlopu wypoczynkowego, zgodnie z art. 168 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r., nr 21, poz. 94, z pn. zm., dalej: K.p.) urlopu tego naley mu udzieli najpniej do 30 wrzenia nastpnego roku kalendarzowego.
                                              • 21.12.2012Urlopy rodzicielskie 2013 – zmiany w pytaniach i odpowiedziach
                                               Projekt (z dnia 8 listopada 2012 r.) ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o wiadczeniach pieninych z ubezpieczenia spoecznego w razie choroby i macierzystwa przewiduje wprowadzenie zmian w przepisach dotyczcych dodatkowego urlopu macierzyskiego i dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyskiego, a take wprowadzenie nowej instytucji, tj. urlopu rodzicielskiego. czny wymiar tych urlopw wyniesie 52 tygodnie, w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, natomiast w przypadku porodw mnogich - od 65 do 71 tygodni, w zalenoci od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie.
                                               • 10.09.2012Zadaniowy system czasu pracy: kiedy i jak stosowa?
                                                Zadaniowy system czasu pracy jest czsto nazywany „nienormowanym czasem pracy”. Moe si wydawa, e system ten jest najwygodniejsz form rozliczania pracownikw, poniewa - w odrnieniu od pozostaych systemw - nie rodzi obowizku ewidencji czasu pracy, a tym samym - wypaty wynagrodzenia za nadgodziny. Czy te opinie s prawdziwe? Przyjrzyjmy si dokadnie: na czym polega zadaniowy system pracy? W jakich przypadkach, i dla ktrych grup pracownikw mona go wdroy? Czy stosowanie tego systemu czasu pracy wie si z jakimi szczeglnymi obowizkami pracodawcy?
                                                • 02.08.2012Urlopy w rwnowanym systemie czasu pracy
                                                 Kodeks Pracy nie przewiduje dla pracownikw, zatrudnionych w rwnowanym systemie czasu pracy - na podstawie art. 135 Kodeksu pracy, specjalnych zasad udzielania i rozliczania urlopw. Tak samo jak w przypadku pozostaych pracownikw, naley stosowa zasad ogln udzielania i rozliczania urlopu.
                                                 • 14.06.2012Urlopy okolicznociowe - jak i kiedy udziela
                                                  Przypadki, kiedy pracodawca ma obowizek udzieli pracownikowi tzw. „urlopu okolicznociowego”, s wymienione w rozporzdzeniu MPiPS w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecnoci w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnie od pracy. Na samym wstpie ju jednak warto zwrci uwag, e pomimo potocznego okrelenia „urlopy okolicznociowe”, nie jest to aden z przypadkw urlopw, ktre s wymienione w Kodeksie pracy.
                                                  • 24.05.2012Sta pracy a urlop wychowawczy
                                                   Pytanie: Mam roczne dziecko, ktre urodziam bdc bezrobotn. Pracuj ju 8 miesicy. Mj m znalaz prac, wic chciaabym wzi urlop wychowawczy, by zaopiekowa si dzieckiem. Czy to moliwe? Czy jeli zmieni si moja sytuacja bd moga zrezygnowa z korzystania z urlopu wychowawczego?

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] nastpna strona »