Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

pracodawca urlopy

 • 19.10.2010Jak Polacy oceniają swoich pracodawców?
  80 proc. pracujących Polaków twierdzi, że w ich firmach praca jest dobrze zorganizowana, a zdaniem ponad 90 proc. ankietowanych, przestrzega się zasad bezpieczeństwa i higieny pracy – wynika z badań, które na zlecenie PKPP Lewiatan przeprowadziła w Katedra Socjologii Ekonomicznej Szkoły Głównej Handlowej. W porównaniu do wyników z 2007 r., nieznacznie pogorszyły się oceny organizacji pracy, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz czasu pracy. W pozostałych aspektach poziom pozytywnych wskazań nie uległ istotnym zmianom.
  • 20.09.2010Opodatkowanie dodatków do wynagrodzenia pracowników oddelegowanych
   Pytanie podatnika: Wnioskodawca (Spółka) ma zamiar wysłać pracowników do prac remontowych w Wielkiej Brytanii. Pracownikom oprócz wynagrodzenia za pracę będą przysługiwać dodatkowe świadczenia (m.in. dodatek mieszkaniowy). Czy należy wliczać wartość dodatków do dochodu pracowników, którym wnioskodawca będzie odprowadzać podatek do polskiego urzędu skarbowego?
   • 02.07.2010Powódź usprawiedliwia nieobecność w pracy
    Interpelacja nr 16199 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie braku uregulowań prawnych dotyczących urlopów wymuszonych sytuacją kryzysową
    • 17.02.2010Urlop macierzyński – Zakres ochrony rodziców adopcyjnych po zmianach
     Do początku 2010 roku rodzice, którzy wykorzystywali urlop na warunkach urlopów macierzyńskich, byli znacznie mniej chronieni w stosunkach pracy niż biologiczni rodzice dziecka (korzystający z urlopów macierzyńskich). 6 stycznia w dużej mierze zrównano tę ochronę. Nie oznacza to jednak, że sytuacja rodziców biologicznych i adopcyjnych jest obecnie tożsama w zakresie ochrony. Nie zmieniono przepisów o zwolnieniach z przyczyn niedotyczących pracowników, a także nie rozciągnięto zwolnień z niektórych obciążeń składkowych.
     • 20.01.2010Pracownicze koszty uzyskania
      Pracownicy uzyskujący dochody z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej mają kwotowo określone normy kosztów uzyskania przychodów. Zasadniczo w informacjach, które pracownicy uzyskają od swoich pracodawców, koszty te powinny zostać uwzględnione przy obliczaniu zaliczek. Jednak dobrze jest sprawdzić, czy koszty zostały uwzględnione w prawidłowej wysokości (i czy w prawidłowej wysokości pobrana została zaliczka na podatek dochodowy). Gdyby okazało się, że w informacji PIT-11 występują jakieś nieścisłości, można będzie w porę zareagować.
      • 15.01.2010Zasiłki macierzyńskie od 1 stycznia 2010 r.
       Od 1 stycznia 2010 r. ubezpieczone, które urodziły dziecko lub które przyjęły dziecko na wychowanie, będą miały możliwość opiekowania się dzieckiem przez dłuższy okres. Od tej daty weszły w życie przepisy wprowadzające dodatkowe urlopy macierzyńskie i dodatkowe urlopy na warunkach urlopu macierzyńskiego. Są to przepisy ustawy z 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 237, poz. 1654).
       • 15.10.2009Ewidencja czasu pracy kierowców po zmianach
        Nowelizacja ustawy o czasie pracy kierowców wprowadziła zmiany w zakresie prowadzenia ewidencji czasu pracy kierowców. Niestety, nowa konstrukcja przepisów miejscami nie jest zbyt przejrzysta. Art. 25 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. Nr 92, poz. 879 z późn. zm.) wskazuje obecnie, że pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy kierowców w formie:
        • 06.07.2009Zatrudnienie pracowników za granicą – kiedy mija 183 dni?
         Zgodnie z przepisami umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania płace i podobne wynagrodzenia, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Polsce otrzymuje z pracy najemnej, podlegają opodatkowaniu tylko w Polsce, chyba że praca najemna wykonywana jest w drugim państwie. Jeżeli praca jest tak wykonywana, to otrzymywane za nią wynagrodzenie może być opodatkowane w tym drugim państwie. Zasada ta oznacza, że wynagrodzenia co do zasady podlegają opodatkowaniu w tym kraju, w którym praca jest wykonywana. Oczywiście, jak od każdej zasady, tak i od tej są wyjątki.
         • 03.06.2009Ekwiwalent za urlop – kontrowersyjna opinia SN
          Przepisy prawa pracy zawierają generalną zasadę, zgodnie z którą urlop wypoczynkowy może zostać wykorzystany tylko w naturze. Ma to na celu zapobieganie sytuacjom, w których pracownicy de facto nie realizują swojego prawa do wypoczynku, zamieniając je na wynagrodzenia. Nic nie zmienia tutaj zgoda czy nawet wniosek pracownika – jest to zasada bezwzględna, której wola stron stosunku pracy nie może zmienić.
          • 03.06.2009Ustawa o pomocy firmom w czasie kryzysu
           Udzielenie pomocy pracownikom i przedsiębiorcom w okresie kryzysu finansowego zakłada zaakceptowany przez Radę Ministrów projekt ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców, przedłożony przez ministra pracy i polityki społecznej. Zaproponowane rozwiązania mają służyć elastycznemu organizowaniu czasu pracy, dostosowanemu do bieżącej sytuacji przedsiębiorcy.
           • 24.04.2009Warunki zatrudnienia pracownika po powrocie z urlopu macierzyńskiego
            Interpelacja nr 7916 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie przepisów dotyczących ochrony pracowników korzystających z praw wynikających z rodzicielstwa
            • 04.03.2009Plan urlopów – korzyści dla pracodawcy
             Plan urlopów jest dokumentem, w którym ustalane są konkretne terminy urlopów. Pracodawca może z niego zrezygnować, jednak stworzenie takiego dokumentu ułatwia właściwe udzielanie urlopów w trakcie roku, przez co minimalizowany jest problem niewykorzystanych urlopów. Pracodawca ma ponadto daleko idącą swobodę w przesunięciu planowanego terminu wypoczynku, czego już całkowicie swobodnie nie może zrobić pracownik.
             • 26.02.2009Zmiana stanowiska po powrocie z urlopu macierzyńskiego
              Pracownica niedługo wraca z urlopu macierzyńskiego. Czy nowe przepisy dają mi możliwość jednostronnego przeniesienia jej na całkowicie inne stanowisko, bez konieczności wręczania wypowiedzenia warunków pracy?
              • 09.01.2009Pracownicze koszty uzyskania
               Pracownicy uzyskujący dochody z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej mają kwotowo określone normy kosztów uzyskania przychodów. Zasadniczo w informacjach, które pracownicy uzyskają od swoich pracodawców koszty te powinny zostać uwzględnione przy obliczaniu zaliczek. Jednak dobrze jest sprawdzić, czy koszty zostały uwzględnione w prawidłowej wysokości (i czy w prawidłowej wysokości pobrana została zaliczka na podatek dochodowy). Gdyby okazało się, że w informacji PIT-11 występują jakieś nieścisłości, można będzie w porę zareagować.
               • 12.12.2008Normy czasu pracy
                Pytanie: Stosowanie jakich norm czasu pracy przewidują przepisy?
                • 05.11.2008Dowóz do/z pracy stanowi dla pracowników przychód
                 Pytanie podatnika: Czy wartość dowozu pracowników z punktu zbiorczego w Ł do miejsca pracy w R (i z powrotem) stanowi dla pracowników przychód do opodatkowania w sytuacji, gdy pracodawca – ponoszący koszty dowozu – rozlicza się z przewoźnikiem w sposób ryczałtowy, niezależnie od ilości przewożonych osób?
                 • 22.10.2008Zasady organizowania prac interwencyjnych
                  Interpelacja nr 4993 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie przepisów dotyczących wspierania przedsiębiorstw przez powiatowe urzędy pracy
                  • 18.07.2008Ekwiwalent za urlop
                   W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, pracodawca zobowiązany jest wypłacić pracownikowi ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. W tym celu pracodawca powinien znać wysokość współczynnika niezbędnego do obliczenia wysokości ekwiwalentu – ustalanego odrębnie dla każdego roku kalendarzowego.
                   • 02.07.2008Orzecznictwo: Urlop wychowawczy a prawo do zwolnienia
                    Przepisy art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. Nr 90, poz. 844 ze zm.) mogą stanowić podstawę rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem w okresie urlopu wychowawczego także w sytuacjach, gdy nie zachodzą przesłanki przewidziane w art. 1861 § 1 zdaniu drugim k.p.
                    • 07.12.2007Zatrudniasz przyszłą matkę, ZUS może to skontrolować
                     Interpelacja nr 7652 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie praktyk stosowanych przez ZUS wobec pracodawców zatrudniających przyszłe matki
                     • 13.11.2007Ewidencja czasu pracy
                      Pytanie: Jakie dane powinna zawierać ewidencja czasu pracy i na jaki okres czasu powinna opiewać?
                      • 06.09.2007Dodatkowe obowiązki dla pracodawców?
                       Interpelacja nr 8102 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie wprowadzenia obowiązku prowadzenia przez pracodawców list obecności z uwzględnieniem czasu pracy
                       • 03.08.2007Wstępne wyniki badania "Pracujący Polacy 2007"
                        Ze zleconych przez PKPP Lewiatan, reprezentatywnych badań pracujących Polaków, wyłania się obraz społeczeństwa w większości zadowolonego ze swojej pracy i pracodawców, nieobawiającego się bezrobocia, mniej skłonnego do migracji zarobkowej niż by to wynikało z tonu medialnych dyskusji.
                        • 08.02.2007Urlop dodatkowy
                         Pytanie: Co to jest urlop dodatkowy i jaki jest jego wymiar (czy urlop dodatkowy zawiera się w puli przysługującego urlopu wypoczynkowego)?
                         • 19.01.2007Plan urlopów
                          Pytanie: Czy pracodawca ma obowiązek tworzenia planu urlopów? Czy zaplanowany urlop można wykorzystać w innym terminie niż zakładano?
                          • 15.01.2007Urlopy pracowników młodocianych
                           Pytanie: Kiedy młodociany nabywa prawo do pierwszego urlopu? W jaki sposób udzielamy urlopów pracownikom młodocianym?
                           • 18.12.2006Wysłanie pracownika na urlop bezpłatny?
                            Pytanie: Czy pracodawca może wysłać pracownika na urlop bezpłatny z własnej inicjatywy, np. jeśli zakład produkcyjny nie ma w chwili obecnej żadnych zamówień, w czasie przestoju?
                            • 13.11.2006Powrót do pracy po urlopie wychowawczym
                             Prawo do urlopu wychowawczego przysługuje pracownikowi spełniającemu warunki do jego otrzymania (posiadanie co najmniej 6 miesięcznego ogólnego stażu pracy) - nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 4 roku życia. Wymiar tego urlopu został określony na maksymalnie 3 lata. Istotne jest to, że urlop wychowawczy nie musi być wykorzystywany jednorazowo, jednak pracownik nie ma w tej kwestii całkowitej swobody. Urlop ten może być mianowicie wykorzystany nawet w 4 częściach. W przypadku dziecka niepełnosprawnego urlop wychowawczy może być wykorzystywany do ukończenia przez nie 18 roku życia (we wskazanym powyżej wymiarze).
                             • 30.10.2005Wyrok z dnia 18 stycznia 2005 r. II UK 128/04
                              Korzystanie z urlopów macierzyńskiego i wychowawczego w okresie pozostawania w stosunku pracy wyłącza obowiązek ubezpieczenia z tytułu jedno-czesnego prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 6 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 9 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, Dz.U. Nr 137, poz. 887 ze zm.).

                             « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ]