Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

ekwiwalent urlopy wypoczynkowe

 • 18.08.2020Jak prowadzi dokumentacj pracownicz
  Kiedy zatrudniasz pracownika, masz obowizek zaoenia i prowadzenia jego dokumentacji pracowniczej. W skad tej dokumentacji wchodz: akta osobowe pracowników (A, B, C, D) i dokumentacja w sprawach zwizanych ze stosunkiem pracy. Dokumentacj pracownicz moesz prowadzi i przechowywa w postaci papierowej lub elektronicznej. Ma ona by przechowywania w sposób gwarantujcy zachowanie jej poufnoci, integralnoci, kompletnoci i dostpnoci w warunkach niegrocych uszkodzeniem lub zniszczeniem. Jeli nie prowadzisz dokumentacji pracowniczej lub robisz to w sposób nieodpowiedni, na wniosek inspektora pracy moesz zosta ukarany grzywn od 1000 z do 30 tys. z.
  • 17.08.2020Jak prowadzi dokumentacj pracownicz
   Kiedy zatrudniasz pracownika, masz obowizek zaoenia i prowadzenia jego dokumentacji pracowniczej. W skad tej dokumentacji wchodz: akta osobowe pracowników (A, B, C, D) i dokumentacja w sprawach zwizanych ze stosunkiem pracy. Dokumentacj pracownicz moesz prowadzi i przechowywa w postaci papierowej lub elektronicznej. Ma ona by przechowywania w sposób gwarantujcy zachowanie jej poufnoci, integralnoci, kompletnoci i dostpnoci w warunkach niegrocych uszkodzeniem lub zniszczeniem. Jeli nie prowadzisz dokumentacji pracowniczej lub robisz to w sposób nieodpowiedni, na wniosek inspektora pracy moesz zosta ukarany grzywn od 1000 z do 30 tys. z.
   • 27.08.2019Prawo pracy 2020: Minimalne wynagrodzenie bez dodatku staowego
    Od 1 stycznia 2020 r. rozszerzony zostanie katalog skadników wynagrodzenia, które nie s uwzgldniane przy obliczaniu wysokoci wynagrodzenia pracownika porównywanego z wysokoci minimalnego wynagrodzenia za prac, o dodatek za sta pracy. Ma to zapewni bardziej sprawiedliwy i przejrzysty ksztat minimalnego wynagrodzenia za prac oraz poprawi sytuacj pracowników otrzymujcych wynagrodzenie na najniszym poziomie.
    • 26.08.2019Prawo pracy 2020: Minimalne wynagrodzenie bez dodatku staowego
     Od 1 stycznia 2020 r. rozszerzony zostanie katalog skadników wynagrodzenia, które nie s uwzgldniane przy obliczaniu wysokoci wynagrodzenia pracownika porównywanego z wysokoci minimalnego wynagrodzenia za prac, o dodatek za sta pracy. Ma to zapewni bardziej sprawiedliwy i przejrzysty ksztat minimalnego wynagrodzenia za prac oraz poprawi sytuacj pracowników otrzymujcych wynagrodzenie na najniszym poziomie.
     • 05.06.2019WSA. Koszty twórców: Honorarium mona ustala na podstawie czasu pracy
      Z uzasadnienia: Art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT nie ustala wymogów co do sposobu okrelenia wynagrodzenia autorskiego. Ustawodawca pozostawi w tym zakresie swobod stronom stosunku pracy, co jest ze wszech miar uzasadnione z uwagi na przedmiot prac twórczych, ich wynik, czas wykonania utworu, a take organizacj wewntrzn pracodawcy. Kalkulacja wynagrodzenia autorskiego moe zosta oparta take na czasie powiconym przez pracownika na stworzenie utworu pracowniczego, ustalonego np. w oparciu o prowadzon przez pracodawc ewidencj.
      • 28.02.2019Zrozumie ZUS, zrozumie prawo pracy - rozpoczynamy w najbliszy pitek
       Przy zatrudnianiu pracowników czsto pojawiaj si problemy ze skadkami, zasikami, urlopami, umowami, ewidencjami, delegacjami itp. Liczba zagadnie, które musi pozna i opanowa pracodawca, jest ogromna - dlatego w podatki.biz stworzylimy e-kurs "Zrozumie ZUS, zrozumie prawo pracy." Uczestniczcy w kursie przejd drog od nowicjusza do eksperta w zakresie zagadnie z ubezpiecze spoecznych i prawa pracy. W pitek rozpoczynamy kolejn edycj - zapraszamy do zapoznania si z programem.
       • 06.07.2017Rozliczenie wynagrodzenia w razie zakoczenia umowy o prac
        Pytanie: Poza sta pensj miesiczn pracownik otrzymuje premi kwartaln naliczan w stosunku do obrotu zrealizowanego przez cay dzia handlowy firmy (wypacana w cigu 10 dni po zakoczeniu kwartau, za który przysuguje). Na podstawie porozumienia stron z dniem 24 kwietnia nastpi rozwizanie umowy o prac z t osob. Pracownik nie wykorzysta nalenego urlopu wic wypacony bdzie równie ekwiwalent za urlop. Wynagrodzenia wypacamy jednak do 10 dnia miesica nastpujcego po miesicu, za który przysuguj. Kiedy powinnimy wypaci wszystkie nalenoci? Czy moemy zaczeka z jakimkolwiek rozliczeniem na dzie wypaty wynikajcy z naszych regulacji wewntrznych?
        • 05.07.2017Rozliczenie wynagrodzenia w razie zakoczenia umowy o prac
         Pytanie: Poza sta pensj miesiczn pracownik otrzymuje premi kwartaln naliczan w stosunku do obrotu zrealizowanego przez cay dzia handlowy firmy (wypacana w cigu 10 dni po zakoczeniu kwartau, za który przysuguje). Na podstawie porozumienia stron z dniem 24 kwietnia nastpi rozwizanie umowy o prac z t osob. Pracownik nie wykorzysta nalenego urlopu wic wypacony bdzie równie ekwiwalent za urlop. Wynagrodzenia wypacamy jednak do 10 dnia miesica nastpujcego po miesicu, za który przysuguj. Kiedy powinnimy wypaci wszystkie nalenoci? Czy moemy zaczeka z jakimkolwiek rozliczeniem na dzie wypaty wynikajcy z naszych regulacji wewntrznych?
         • 13.09.2013Rozliczenie wynagrodzenia w razie zakoczenia umowy o prac
          Poza sta pensj miesiczn pracownik otrzymuje premi kwartaln naliczan w stosunku do obrotu zrealizowanego przez cay dzia handlowy firmy (wypacana w cigu 10 dni po zakoczeniu kwartau, za ktry przysuguje). Na podstawie porozumienia stron z dniem 24 wrzenia nastpi rozwizanie umowy o prac z t osob. Pracownik nie wykorzysta nalenego urlopu wic wypacony bdzie rwnie ekwiwalent za urlop. Wynagrodzenia wypacamy jednak do 10 dnia miesica nastpujcego po miesicu, za ktry przysuguj. Kiedy powinnimy wypaci wszystkie nalenoci? Czy moemy zaczeka z jakimkolwiek rozliczeniem na dzie wypaty wynikajcy z naszych regulacji wewntrznych?
          • 07.06.2013Zmiany w urlopach rodzicielskich. Dodatkowy urlop macierzyski
           Po wykorzystaniu podstawowego urlopu macierzyskiego (obligatoryjnego) przysuguje prawo do dodatkowego urlopu macierzyskiego (nieobowizkowego). Jego obecny wymiar wynosi: do 4 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka, do 6 tygodni w przypadku urodzenia dwojga i wicej dzieci.
           • 28.03.2012Urlopy wypoczynkowe
            Pracownikowi przysuguje prawo do corocznego, nieprzerwanego, patnego urlopu wypoczynkowego. Pracownik nie moe zrzec si prawa do urlopu, ani przenie tego prawa na inn osob.
            • 27.02.2012Dodatkowe wynagrodzenie roczne przy chorobie pracownika
             Okresy pobierania przez pracownika niezdolnego do pracy wynagrodzenia i zasiku chorobowego nie podlegaj wliczeniu do 6-miesicznego okresu przepracowanego w danym roku kalendarzowym, wymaganego do nabycia prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracownikw jednostek sfery budetowej - orzek Sd Najwyszy.
             • 03.06.2009Ekwiwalent za urlop – kontrowersyjna opinia SN
              Przepisy prawa pracy zawieraj generaln zasad, zgodnie z ktr urlop wypoczynkowy moe zosta wykorzystany tylko w naturze. Ma to na celu zapobieganie sytuacjom, w ktrych pracownicy de facto nie realizuj swojego prawa do wypoczynku, zamieniajc je na wynagrodzenia. Nic nie zmienia tutaj zgoda czy nawet wniosek pracownika – jest to zasada bezwzgldna, ktrej wola stron stosunku pracy nie moe zmieni.
              • 18.07.2008Ekwiwalent za urlop
               W przypadku rozwizania lub wyganicia stosunku pracy, pracodawca zobowizany jest wypaci pracownikowi ekwiwalent pieniny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. W tym celu pracodawca powinien zna wysoko wspczynnika niezbdnego do obliczenia wysokoci ekwiwalentu – ustalanego odrbnie dla kadego roku kalendarzowego.
               • 10.06.2008Na co ZUS wydaje pienidze
                Interpelacja nr 2162 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie ZUS
                • 13.11.2006Powrt do pracy po urlopie wychowawczym
                 Prawo do urlopu wychowawczego przysuguje pracownikowi speniajcemu warunki do jego otrzymania (posiadanie co najmniej 6 miesicznego oglnego stau pracy) - nie duej ni do ukoczenia przez dziecko 4 roku ycia. Wymiar tego urlopu zosta okrelony na maksymalnie 3 lata. Istotne jest to, e urlop wychowawczy nie musi by wykorzystywany jednorazowo, jednak pracownik nie ma w tej kwestii cakowitej swobody. Urlop ten moe by mianowicie wykorzystany nawet w 4 czciach. W przypadku dziecka niepenosprawnego urlop wychowawczy moe by wykorzystywany do ukoczenia przez nie 18 roku ycia (we wskazanym powyej wymiarze).