Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

programy rozliczenia

 • 14.05.2020Tarcza Finansowa PFR - pytania i odpowiedzi
  Przedstawiamy list odpowiedzi na pytania, które mog pojawia si w odniesieniu do Programu rzdowego dotyczcego wsparcia finansowego Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. dla mikro-, maych i rednich przedsibiorstw w zwizku ze zwalczaniem skutków epidemii COVID-19 Polsce w ramach rzdowej Tarczy Antykryzysowej.
  • 14.05.2020Tarcza Finansowa PFR - pytania i odpowiedzi
   Przedstawiamy list odpowiedzi na pytania, które mog pojawia si w odniesieniu do Programu rzdowego dotyczcego wsparcia finansowego Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. dla mikro-, maych i rednich przedsibiorstw w zwizku ze zwalczaniem skutków epidemii COVID-19 Polsce w ramach rzdowej Tarczy Antykryzysowej.
   • 26.02.2020Najnowsze zmiany w rozliczeniach podatkowych – PIT 2020 w podsumowaniu PITax.pl atwe Podatki
    Rok 2020 upywa pod znakiem wanych zmian podatkowych, których znajomo z ca pewnoci przeoy si na jako tegorocznego rozliczenia PIT. Wspólnie z serwisem PITax.pl przygotowalimy najwaniejsze zmiany, które nale do najbardziej interesujcych i mog wiza si z wymiernymi korzyciami dla podatników.
    • 28.01.2020Odpowiednia umowa dot. oprogramowania uchroni przed podatkiem u róda
     Kady podatnik, który wypaca wynagrodzenie za uywanie oprogramowania, powinien dokona analizy zawartej umowy. Moe bowiem wystpi sytuacja, w której podatek zosta zapacony bezpodstawnie, co uprawnia do zoenia wniosku o jego zwrot. Moliwy jest równie scenariusz negatywny, w którym podatnik nie pobiera podatku, cho istniay ku temu podstawy prawne. W tej sytuacji powstaaby zalego podatkowa.
     • 28.05.2019Dodatkowe zobowizanie podatkowe w VAT
      Sankcja w postaci dodatkowego zobowizania podatkowego w VAT w polskim ustawodawstwie funkcjonowaa do koca listopada 2008 r. Z instytucji tej zrezygnowano z powodu wtpliwoci co do jej zgodnoci z unijnym porzdkiem prawnym. Ich wyrazem by fakt zwrócenia si przez NSA z pytaniem prejudycjalnym w tej materii do Trybunau Sprawiedliwoci UE. Efektem by wyrok Trybunau w sprawie C-502/07 z 15 stycznia 2009 r. Trybuna orzek w nim o zgodnoci polskich przepisów dotyczcych VAT wprowadzajcych tak sankcj z normami unijnymi. Droga do jej stosowania przez polskiego ustawodawc zostaa wic otwarta a wszelkie ewentualne przeszkody natury prawnej usunite.
      • 27.05.2019Dodatkowe zobowizanie podatkowe w VAT
       Sankcja w postaci dodatkowego zobowizania podatkowego w VAT w polskim ustawodawstwie funkcjonowaa do koca listopada 2008 r. Z instytucji tej zrezygnowano z powodu wtpliwoci co do jej zgodnoci z unijnym porzdkiem prawnym. Ich wyrazem by fakt zwrócenia si przez NSA z pytaniem prejudycjalnym w tej materii do Trybunau Sprawiedliwoci UE. Efektem by wyrok Trybunau w sprawie C-502/07 z 15 stycznia 2009 r. Trybuna orzek w nim o zgodnoci polskich przepisów dotyczcych VAT wprowadzajcych tak sankcj z normami unijnymi. Droga do jej stosowania przez polskiego ustawodawc zostaa wic otwarta a wszelkie ewentualne przeszkody natury prawnej usunite.
       • 13.05.2019WSA. Zwrot wynagrodzenia za wiadczenie usug uprawnia do korekty faktury
        Z uzasadnienia: W chwili zwrotu przez skarc wynagrodzenia z tytuu wiadczenia usug marketingowych dochodzi do zmniejszenia do zera podstawy opodatkowania tej czynnoci. Okoliczno tego rodzaju naley postrzega jako obnienie ceny po dokonaniu sprzeday, co winno skutkowa na mocy art. 29a ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT umniejszeniem podstawy opodatkowania oraz obowizkiem wystawienia faktury korygujcej na podstawie art. 106j ust. 1 pkt 2 powoanej ustawy.
        • 01.02.2019MF: Objanienia dotyczce raportowania schematów podatkowych (MDR)
         31 stycznia 2019 r. Minister Finansów opublikowa „Objanienia dotyczce stosowania przepisów zwizanych z obowizkiem przekazywania do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych (Mandatory Disclosure Rules, MDR). Dokument ten jest rozwiniciem projektu objanie przepisów dot. wprowadzenia do polskiego porzdku prawnego obowizku raportowania MDR, który zosta przedstawiony do konsultacji partnerom spoecznym 21 grudnia 2018 r. W stosunku do projektu objanienia MDR zawieraj wiele istotnych zmian, korzystnych dla zainteresowanych podmiotów.
         • 23.03.2018Dodatkowe zobowizanie podatkowe w VAT: Jak skutecznie unikn sankcji?
          Od 1 stycznia 2017 r. ustawodawca wprowadzi znan ju w polskim systemie podatkowym sankcj VAT w postaci dodatkowego zobowizania podatkowego. Przypomnijmy, e w ustawie o podatku o towarów i usug (dalej: ustawa o VAT) do koca listopada 2008 r. funkcjonowaa ju podobna sankcja. Ze wzgldu jednak na istniejce wtpliwoci co do jej zgodnoci z przepisami unijnymi z pocztkiem grudnia 2008 r. zrezygnowano z tej instytucji. NSA wystpi wówczas z pytaniem prejudycjalnym do Trybunau Sprawiedliwoci Unii Europejskiej. Efektem tego by wyrok z 15 stycznia 2009 r. w sprawie C-502/07, w którym Trybuna orzek o zgodnoci przepisów VAT wprowadzajcych sankcj z przepisami unijnymi.
          • 22.03.2018Dodatkowe zobowizanie podatkowe w VAT: Jak skutecznie unikn sankcji?
           Od 1 stycznia 2017 r. ustawodawca wprowadzi znan ju w polskim systemie podatkowym sankcj VAT w postaci dodatkowego zobowizania podatkowego. Przypomnijmy, e w ustawie o podatku o towarów i usug (dalej: ustawa o VAT) do koca listopada 2008 r. funkcjonowaa ju podobna sankcja. Ze wzgldu jednak na istniejce wtpliwoci co do jej zgodnoci z przepisami unijnymi z pocztkiem grudnia 2008 r. zrezygnowano z tej instytucji. NSA wystpi wówczas z pytaniem prejudycjalnym do Trybunau Sprawiedliwoci Unii Europejskiej. Efektem tego by wyrok z 15 stycznia 2009 r. w sprawie C-502/07, w którym Trybuna orzek o zgodnoci przepisów VAT wprowadzajcych sankcj z przepisami unijnymi.
           • 24.05.2017Rozliczenie PIT od wydania wasnej ksiki
            Pytanie podatnika: Wnioskodawca uzyska w 2016 r. przychód ze sprzeday napisanej przez siebie ksiki w wysokoci 132,38 z, który by niszy od kosztów uzyskania przychodu z tej sprzeday, poniesionych w 2015 r. i wynoszcych 3.500,00 z. Wnioskodawca poniós wic strat i nie uzyska w 2016 r. dochodu z tytuu sprzeday ww. ksiki. W jaki sposób naley opodatkowa sprzeda napisanej przez Wnioskodawc ksiki?
            • 22.05.2017Strata z kradziey pienidzy z konta firmowego moe by kosztem
             Pytanie podatnika: Czy poniesione przez Wnioskodawc straty rodków pieninych powstae w zwizku z kradzie rodków pieninych z rachunku bankowego Wnioskodawcy, wskutek nielegalnych dziaa nieznanej osoby (osób) w USA i Czechach stanowi koszty uzyskania przychodu Spóki, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
             • 14.09.2016Zapata wekslem a obowizek korekty VAT
              Pytanie podatnika: Czy zapata wekslem wasnym za zakupione aktywa stanowi uregulowanie nalenoci w myl przepisw ustawy VAT, a tym samym czy Wnioskodawca wystawiajc weksel bdcy zapat za zakupione aktywa nie bdzie zobowizany do dokonania korekty odliczonej kwoty podatku VAT wynikajcej z faktury lub faktur potwierdzajcych nabycie aktyww, o ktrej mowa w art. 89b ust. 1 ustawy VAT?
              • 12.08.2016Programy motywacyjne. Pochodne instrumenty finansowe a PIT
               Pytanie podatnika: Czy suszne jest stanowisko Wnioskodawcy, e jedynym momentem, ktry moe skutkowa powstaniem po jego stronie przychodu w zwizku z uczestnictwem w Programie jest moment realizacji Praw? Czy ewentualny przychd powstay w wyniku realizacji Praw bdzie stanowi przychd z kapitaw pieninych podlegajcy opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej?
               • 06.07.2016Podatki 2016: Nowe przepisy ws. 1 proc. PIT i OPP
                Za dwa tygodnie wejdzie w ycie nowe rozporzdzenie, ktre szczegowo okreli zasady zamieszczania informacji przez organizacje poytku publicznego (OPP) z zakresu 1 proc. podatku dochodowego od osb fizycznych (PIT). Zmiany dotycz dziaa promocyjnych oraz programw do rozliczania zezna podatkowych.
                • 05.07.2016Podatki 2016: Nowe przepisy ws. 1 proc. PIT i OPP
                 Za dwa tygodnie wejdzie w ycie nowe rozporzdzenie, ktre szczegowo okreli zasady zamieszczania informacji przez organizacje poytku publicznego (OPP) z zakresu 1 proc. podatku dochodowego od osb fizycznych (PIT). Zmiany dotycz dziaa promocyjnych oraz programw do rozliczania zezna podatkowych.
                 • 18.05.2016Podatek bankowy atwo obej?
                  Interpelacja nr 2731 do ministra finansw w sprawie moliwoci obejcia pacenia podatku bankowego
                  • 02.05.2016Przepisy podatkowe ograniczaj popularno programw motywacyjnych?
                   Obawa przed komplikacjami w rozliczeniach podatkowych jest jedn z podstawowych przyczyn stosunkowo niewielkiej popularnoci rnych programw motywacyjnych dla pracownikw – twierdz eksperci firmy doradczej WFY Group. Jak wynika z bada, najrzadziej na pozafinansowe programy decyduj si mae i rednie firmy.
                   • 05.01.2016Rozliczenie przychodw i kosztw z tytuu obrotu kryptowalut Bitcoin
                    Pytanie podatnika: Czy rozliczajc podatek dochodowy PIT za rok 2015 Wnioskodawca moe wykaza rwnowarto (w zotych wedug kursu redniego ogaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzajcego dzie poniesienia kosztu) nabytych jednostek rozliczeniowych „kryptowaluty Bitcoin”, jako koszt uzyskania przychodu z praw majtkowych, o ktrych mowa w art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych?
                    • 14.12.2015VAT. Jak rozlicza usugi elektroniczne?
                     Pytanie podatnika: Czy w odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego prawidowe jest stanowisko Wnioskodawcy, i Spka wiadczca usugi elektroniczne w rozumieniu art. 2 pkt 26 ustawy o VAT wycznie poprzez Internet (drog elektroniczn), na rzecz kontrahentw majcych siedzib zarwno na terytorium UE, jak i poza nim, powinna zapaci podatek VAT od przeprowadzonych transakcji?
                     • 10.08.2015Terapia psychologiczna a zasady opodatkowania VAT
                      Pytanie podatnika: Czy planowane usugi wiadczone przez Stowarzyszenie podlegaj zwolnieniu z podatku od towaru i usug zgodnie z art. 43 ust 1 pkt 19 do wyej cytowanej ustawy „zwalnia si od podatku: usugi w zakresie opieki medycznej, suce profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, wiadczone w ramach wykonywania zawodu psychologa”?
                      • 01.04.2015Jak rozliczy w PIT usugi tumaczenia?
                       Pytanie podatnika: W jaki sposobu naley opodatkowa przychody z tytuu wykonania usug tumaczenia?
                       • 11.02.2015Ewidencjonowanie sprzeday przy pomocy kasy rejestrujcej
                        Kasy rejestrujce - potocznie zwane kasami fiskalnymi - to urzdzenia przy pomocy ktrych ewidencjonuje si obroty dla potrzeb rozliczenia VAT w transakcjach dla ostatecznego konsumenta. Przy zastosowaniu kasy rejestrujcej realizowane jest rwnie prawo konsumenta do otrzymania dokumentu (paragonu) zawierajcego podstawowe dane o majcej miejsce transakcji, w tym dane o strukturze ceny (wysokoci uwzgldnionego w niej podatku VAT).
                        • 10.02.2015Ewidencjonowanie sprzeday przy pomocy kasy rejestrujcej
                         Kasy rejestrujce - potocznie zwane kasami fiskalnymi - to urzdzenia przy pomocy których ewidencjonuje si obroty dla potrzeb rozliczenia VAT w transakcjach dla ostatecznego konsumenta. Przy zastosowaniu kasy rejestrujcej realizowane jest równie prawo konsumenta do otrzymania dokumentu (paragonu) zawierajcego podstawowe dane o majcej miejsce transakcji, w tym dane o strukturze ceny (wysokoci uwzgldnionego w niej podatku VAT).
                         • 15.10.2014NSA: Warto maych prezentw jest kwot netto
                          Wskazan w art. 7 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug czn warto prezentw maej wartoci nieprzekraczajc w roku podatkowym kwoty 100 z, naley rozumie jako cen ich nabycia netto (bez podatku), a w przypadku braku ceny nabycia, jako koszt wytworzenia towarw, okrelone w momencie przekazania towaru - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                          • 04.06.2014Wpata na PFRON a koszty podatkowe
                           Podmioty prowadzce zakady pracy chronionej tworz zakadowe fundusze rehabilitacji osb niepenosprawnych. Naley pamita, e w przypadku nieprawidowego przeznaczenia rodkw takiego funduszu moe powsta obowizek zapaty opaty sankcyjnej, ktra – w wietle interpretacji organw podatkowych – nie moe stanowi kosztu uzyskania przychodw.
                           • 05.05.2014Wirtualne bitcoiny a opodatkowanie VAT
                            Pytanie podatnika: Czy obrt walut bitcoin jest opodatkowany podatkiem VAT? Czy pierwsze wprowadzenie na rynek waluty bitcoin jest opodatkowane podatkiem VAT... Przez "wprowadzenie na rynek" Wnioskodawca rozumie sprzeda nowowykopanych kryptowalut.
                            • 12.03.2014Prawo do odliczenia VAT z faktur otrzymanych przed rejestracj
                             Pytanie podatnika: Czy w dniu 1 stycznia 2014 r. (ktry byby dniem wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziaalnoci Gospodarczej, dniem rozpoczcia prowadzenia dziaalnoci gospodarczej, dniem uzyskania pierwszego przychodu, a take dniem zarejestrowania firmy jako podatnika VAT czynnego), Wnioskodawca bdzie mie prawo do obnienia podatku nalenego o podatek naliczony w zwizku z wydatkami poniesionymi wczeniej na poczet przyszej dziaalnoci opodatkowanej, udokumentowanych fakturami VAT, dokonanymi przed dat rozpoczcia wykonywania dziaalnoci gospodarczej oraz uzyskania statusu podatnika czynnego VAT, stanowicych koszty planowanej dziaalnoci gospodarczej?
                             • 03.12.2013Wydatki na imprez dla pracownikw w kosztach dziaalnoci
                              1. Finansowanie osobom zatrudnionym oraz ich rodzinom rozrywki i wypoczynku nie ma bezporedniego zwizku z uzyskiwanymi przez Spk przychodami w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych. Na tej podstawie, z uwagi na skad osobowy uczestnikw takiej imprezy, wydatek ten nie moe zosta uznany za koszt podatkowy.
                              • 29.07.2013Dochody z umowy o dzieo i zlecenia a opodatkowanie PIT
                               Pytanie podatnika: Czy podatnik ma prawo zawrze umow cywilnoprawn poza dziaalnoci gospodarcz prowadzon w formie spki cywilnej, mimo pokrywajcych si przedmiotw dziaalnoci? Czy ma prawo opodatkowa tak umow poza prowadzon dziaalnoci gospodarcz? Jak powinny by opodatkowane dochody stanowice przychd ze wspomnianych umw?
                               • 19.07.2013Zakup licencji na program komputerowy za granic
                                W przypadku gdy przedsibiorca zakupi na potrzeby prowadzonej dziaalnoci gospodarczej licencj na program komputerowy od firmy majcej siedzib za granic, wwczas podatkowe rozliczenie takiego zakupu wie si z koniecznoci odpowiedniego zakwalifikowania transakcji. Podatnicy zwykle zastanawiaj si, czy jakie znaczenie ma tu fakt, e program otrzymali drog elektroniczn lub te na pycie CD i czy w zwizku z tym naley rozpozna import usug, import towarw bd wewntrzwsplnotowe nabycie towarw. Problemem moe tu by rwnie zastosowanie odpowiedniej stawki podatku VAT. Niekiedy pojawia si take pytanie o to, czy dokonanie patnoci za udzielenie licencji do programu komputerowego jest czynnoci, z racji ktrej na dokonujcym wypaty spoczywa obowizek pobrania podatku u rda.
                                • 18.04.2013PIT za 2012 rok - 1% na OPP przekae tylko 65% podatnikw
                                 W 2013 r. zeznania roczne PIT za 2012 r. przez Internet zoy ok. 3 mln Polakw, czyli jedna szsta osb podlegajcych rozliczeniu ze skarbwk. Prawie 65% podatnikw przekae 1% podatku na rzecz wybranej organizacji poytku publicznego – oto najwaniejsze informacje pynce z badania KPMG pn. „Roczne zeznanie podatkowe Polakw PIT 2012”.
                                 • 26.02.2013Skutki podatkowe sprzeday zdj w postaci wydrukowanej i oprawionej fotografii
                                  Pytanie podatnika: Czy konieczne jest zakadanie pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej? W jaki sposb naley zakwalifikowa przychody ze sprzeday zdj w postaci wydrukowanej i oprawionej fotografii? Jak je opodatkowa?
                                  • 22.02.2013Skutki podatkowe sprzeday praw do fotografii za porednictwem portali internetowych
                                   Pytanie podatnika: W jaki sposb naley zakwalifikowa przychody uzyskane ze sprzeday fotografii? Jak je opodatkowa?
                                   • 14.02.2013Jednorazowa amortyzacja licencji na program komputerowy
                                    Jedyn moliwoci zgodnego z przepisami prawa podatkowego rozliczenia kosztu nabycia licencji na program komputerowy jest uwzgldnienie tego kosztu w rachunku podatkowym poprzez sukcesywne (przez minimum 24 miesice) dokonywanie odpisw amortyzacyjnych od wartoci pocztkowej zakupionej wartoci niematerialnej i prawnej, gdy przepisy ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych nie przewiduj moliwoci jednorazowej amortyzacji tego rodzaju skadnikw majtkowych - wyjani Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z dnia 14.11.2012 r. (sygn. ITPB3/423-456/12/AM).
                                    • 27.09.2012Podatki 2013: Zmiany w VAT. Unijne dotacje bd opodatkowane?
                                     Interpelacja nr 7994 do ministra finansw w sprawie naliczania podatku VAT od dotacji otrzymywanych w ramach programw pomocowych Unii Europejskiej po wejciu w ycie projektowanych przez Ministerstwo Finansw zmian w ustawie o podatku od towarw i usug
                                     • 06.07.2012Szkolenia na wyjedzie w kosztach firmy
                                      Z uzasadnienia: Za koszt uzyskania przychodu co do zasady naley uzna wydatki na szkoleniow i reklamow cz konferencji wraz z niezbdnymi kosztami wyywienia i zakwaterowania osb uczestniczcych, kosztami wynajcia sal konferencyjnych, a take kosztami upominkw zawierajcych logo firmy organizatora. Nie dotyczy to oczywicie wydatkw poniesionych na tzw. "osoby towarzyszce", ktre w sensie podatkowym nie mog kreowa przychodu podmiotu gospodarczego. Kosztem nie moe rwnie by wydatek na przygotowanie czonkw zarzdu do wystpie przez osob z duym dowiadczeniem w wystpieniach publicznych.
                                      • 13.04.2012Roczny PIT: Tylko co trzeci podatnik rozlicza si samodzielnie 
                                       Ponad poowa Polakw, ktrzy maj obowizek rozliczania si ze skarbwk, deklaruje, e nie ma problemw z przygotowaniem formularza PIT. Mimo to w 2012 r. w peni samodzielnie roczne zeznanie podatkowe wypeni jedynie 37% badanych – wynika z raportu pn. „Roczne zeznanie podatkowe Polakw PIT 2011”, przygotowanego przez firm doradcz KPMG.
                                       • 08.09.2011Opaty za media w cenie najmu
                                        Opaty wynikajce z eksploatacji lokalu przez najemc: za energi ciepln, dostaw wody, odbir ciekw i wywz nieczystoci powinny by ujmowane do podstawy opodatkowania jako skadniki czynszu z tytuu usugi najmu na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, chyba e z umowy najmu zawartej pomidzy wynajmujcym a najemc wynika jednoznacznie, e opaty te (wszystkie lub niektre) na podstawie art. 30 ust. 3 tej ustawy s regulowane przez najemc na rzecz wynajmujcego w sposb odrbny od czynszu.
                                        • 13.04.2011Kolejne zmiany w VAT ju w lipcu 2011
                                         Ministerstwo Finansw opublikowao na swojej stronie internetowej projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarw i usug, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatnikw i patnikw oraz ustawy o transporcie drogowym. Zmiany zawarte w projekcie maj na celu dostosowanie przepisw ustawy o VAT do rozporzdzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia z dnia 15 marca 2011 r., ktre bdzie stosowane od 1 lipca 2011 r. Ponadto, nowela przewiduje zmiany w zwizku z wyrokiem Trybunau Sprawiedliwoci UE z dnia 22 grudnia 2010 r. znak C-438/09 Dankowski dotyczcym prawa do odliczenia podatku z faktur wystawionych przez podmiot niezarejestrowany do celw podatku VAT. W projekcie zaproponowano rwnie uproszczon rejestracj dla przedsibiorcw zagranicznych wykonujcych okazjonalne przewozy autokarowe na terytorium Polski.
                                         • 07.02.2011Sprzeda oprogramowania na zagranicznych portalach a VAT
                                          Pytanie: Podatnik posiada jednoosobow firm, ktra zajmuje si m.in. pisaniem programw komputerowych na zlecenie rnych firm. Chciaby zaistnie na rynku wiatowym. Dowiedzia si o istnieniu szansy sprzeday oprogramowania za porednictwem amerykaskiego, oglnodostpnego portalu internetowego firmy X. Czy sprzeda na portalu amerykaskim podlega VAT?
                                          • 03.09.2010Rozliczenie podatkowe otrzymanej dotacji
                                           Pytania podatnika: 1. W sytuacji kiedy zakupy dotyczce projektu zostay sfinansowane w 100% zaliczki to w ktrym momencie 15% wartoci faktury powinny by dane w koszty podatkowe czy w momencie pomniejszenia kolejnej refundacji o 15%? 2. Jeli te wydatki byy poczynione w 2009 r. a do koca kwietnia Wnioskodawca zoy zeznanie podatkowe a refundacj otrzyma po kwietniu 2010 r. to czy powinien skorygowa zeznanie roczne PIT-36L? 3. Po wykorzystaniu zaliczki Wnioskodawca najpierw sam finansowa zakupy dotyczce projektu a pniej skada wniosek o refundacj - czy w tej sytuacji powinien odnosi wszystkie koszty na bieco w dacie poniesienia wydatku, czyli w dacie faktury a w momencie refundacji robic korekt kosztw?
                                           • 29.10.2009PKPiR krok po kroku – odcinek 2
                                            Czy zastanawialicie si kiedy, jaka jest rola ewidencji ksigowych? Czemu i komu su, dlaczego dokonywanie zapisw jest cile sformalizowane, a dokumenty, na podstawie ktrych dokonujemy wpisw, musz spenia okrelone warunki? Pierwsza odpowied, jaka si nasuwa, to funkcja fiskalna ewidencji. Poprzez cise regulowanie techniki dokonywania wpisw, cech, jakie musz mie dokumenty ksigowe, sposobu oznaczania dokumentw i ich wzajemnych powiza fiskus uzyskuje zbir danych, dziki ktremu moe dokona kontroli poprawnoci rozlicze podatkowych i ustalenia wyniku finansowego.
                                            • 27.10.2009Przepisy nie zakazuj czenia podry subowej z wyjazdem prywatnym
                                             Pytanie podatnika: Czy Spka postpia prawidowo zaliczajc do kosztw uzyskania przychodw wydatki na podr subow pracownika, w tym na bilet powrotny z podroy subowej w sytuacji gdy za zgod pracodawcy pracownik przeduy podr subow i za czas pobytu prywatnego sam ponosi wydatki?
                                             • 28.07.2009Pracownicy finansowani ze rodkw EFS i pobieranie zaliczek na podatek dochodowy
                                              Odprowadzanie zaliczki PIT przez patnikw z tytuu uzyskanych dochodw przez pracownikw bezporednio uczestniczcych w realizacji programw finansowanych ze rodkw EFS jest niezgodne z prawem!!!
                                              • 01.07.2009Dopata do oprocentowania kredytu realizowana z wojewdzkiego funduszu ochrony rodowiska stanowi przychd
                                               Interpelacja nr 8765 do ministra finansw w sprawie uznania dopat do kredytw ekologicznych za dochody podlegajce opodatkowaniu podatkiem dochodowym
                                               • 12.03.2009Programy do rozliczenia rocznego: przegld cz II
                                                Przedwczoraj opublikowalimy pierwsz cz przegldu programw, dziki ktrym moemy w prosty sposb rozliczy podatek dochodowy za 2008 rok. Zaprezentowalimy program naszego autorstwa, oraz programy firmy wrocawskiej firmy Format oraz krakowskiego Elfina. Dzisiaj kontynuujemy przegld. Nie przeprowadzalimy szczegowych testw oprogramowania pod ktem poprawnoci dziaania – z wasnego dowiadczenia wiemy, e takich bardzo dokadnych testw dokonuj producenci przed udostpnieniem programu. Chodzio nam raczej o przedstawienie gwnych funkcji uytkowych i pokazanie, e wybr oprogramowania jest ju naprawd spory.
                                                • 10.03.2009Programy do rozliczenia rocznego: przegld cz I
                                                 Sezon rozlicze rocznych w peni. Patnicy podatku wysali ju informacje o dochodach i pobranych zaliczkach do podatnikw, i nic nie stoi na przeszkodzie, aby rozliczy si z podatku za 2008 rok. Najwczeniej rozliczaj si zwykle osoby, ktre oczekuj zwrotu podatku – im szybciej zo zeznanie, tym szybciej otrzymaj zwrot. Osoby, ktrym przyjdzie w wyniku rozliczenia dopaci fiskusowi, czsto wstrzymuj si z rozliczeniem do ostatniej chwili (warto przy tym wspomnie, e nie ma znaczenia, czy zeznanie zoymy wczeniej czy pniej – podatek trzeba zapaci w terminie do 30.04.2009 r.). Co roku przybywa bezpatnych programw, w ktrych moemy sporzdzi zeznanie w prosty i szybki sposb. Postanowilimy dokona ich krtkiego przegldu, aby uatwi naszym Czytelnikom wybr. Dzisiaj jego pierwsza cz.
                                                 • 08.10.2008Ostatnie miejsca na konferencj: Problemy podatkowe 2008/2009
                                                  Ju w poniedziaek i wtorek (13 i 14.10.2008 r.) w warszawskim hotelu Polonia Palace odbdzie si wsporganizowana przez MDDP Akademia Biznesu i www.podatki.biz konferencja „Problemy podatkowe 2008/2009 ze szczeglnym uwzgldnieniem nowelizacji ustawy o podatku VAT”.  
                                                  • 03.09.2008Konferencja: Podatki 2008/2009 - Warszawa
                                                   W dniach 13.10 i 14.10.2008 r. w Warszawie, w Hotelu Mercure odbdzie si konferencja organizowana wsplnie przez MDDP Akademia i www.podatki.biz. Tematem konferencji bd biece problemy podatkowe i planowane zmiany w VAT, CIT i PIT, ktre omwi zaproszeni do uczestnictwa w konferencji znani praktycy stosowania prawa. Wrd prowadzcych znajduj si:

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] nastpna strona »