Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

aktualne ulgi

 • 02.02.2016Branża biotechnologiczna liczy na nowe preferencje podatkowe
  Ponad połowa przedstawicieli firm z branży biotechnologicznej uważa, że połączenie dotacji na badania i rozwój (B+R) oraz ulg podatkowych byłoby najkorzystniejsze dla budżetów przeznaczanych na działalność naukowo-badawczą – wynika z przeprowadzonego przez firmę doradczą Deloitte badania pn. „Biotechnologia w Polsce. Branżowy punkt widzenia”.
  • 16.11.2015Korekta VAT przy nieściągalnych wierzytelnościach
   Pytanie podatnika: Czy gdy Spółka nie skorzystała z prawa do dokonania korekty deklaracji za okres, w którym upłynął termin 150 dni od dnia terminu płatności wierzytelności, wówczas może dokonać stosownej korekty w terminie późniejszym? Czy warunki uprawniające do dokonania korekty nie muszą zostać spełnione na dzień dokonania późniejszej korekty a jedynie na dzień upływu okresu, za który dokonywana jest korekta?
   • 01.10.2015Ulga podatkowa na B+R musi być większa - twierdzi Lewiatan
    Polska gospodarka potrzebuje zachęt, które rzeczywiście mogłyby pobudzić firmy do inwestowania w badania i rozwój (B+R) i współpracy z ośrodkami naukowymi – twierdzą eksperci Konfederacji Lewiatan. Organizacja domaga się, aby nowa ulga podatkowa była na poziomie podobnym do tego, który obowiązuje np. w Czechach i na Węgrzech. 
    • 29.09.2015Podatki 2016: Nowa ulga podatkowa na B+R nie usatysfakcjonuje firm
     W przyszłym roku wprowadzona ma zostać – na mocy tzw. ustawy o wspieraniu innowacyjności - nowa ulga podatkowa na badania i rozwój (B+R). W aktualnej wersji projektu zaproponowano jednak wysokość preferencji na poziomie, który nie satysfakcjonuje środowisk biznesowych. Jak ocenia Konfederacja Lewiatan, ulga będzie zbyt niska.
     • 28.09.2015Podatki 2016: Nowa ulga podatkowa na B+R nie usatysfakcjonuje firm
      W przyszłym roku wprowadzona ma zostać – na mocy tzw. ustawy o wspieraniu innowacyjności – nowa ulga podatkowa na badania i rozwój (B+R). W aktualnej wersji projektu zaproponowano jednak wysokość preferencji na poziomie, który nie satysfakcjonuje środowisk biznesowych. Jak ocenia Konfederacja Lewiatan, ulga będzie zbyt niska.
      • 12.06.2015NSA. Jakich zaświadczeń możemy żądać od fiskusa
       Art. 306a § 3 Ordynacji podatkowej zgodnie z którym „zaświadczenie potwierdza stan faktyczny lub prawny istniejący w dniu jego wydania” należy rozumieć w ten sposób, że na dzień wydania, zaświadczenie organu potwierdza stan faktyczny lub prawny obejmujący wiedzę organu co do danych znajdujących się w jego posiadaniu - zarówno co do okresu bieżącego, jak i poprzednich. Dotyczy to również potwierdzenia, czy określony podatnik był w minionym okresie rozliczeniowym podatku od towarów i usług zarejestrowany jako podatnik VAT czynny lub zwolniony - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
       • 04.05.2015Podatki na świecie: Irlandia zapowiada obniżkę podatków
        Przyszłoroczny budżet Irlandii będzie zawierać nowe ulgi podatkowe i zwiększenie wydatków o łącznej wartości ok. 1,5 mld euro – zapowiedział Michael Noonan, czyli minister finansów tego kraju. Polityka fiskalna Irlandii ma być w większym stopniu uzależniona od aktualnej kondycji gospodarczej.
        • 06.02.2015Podatki 2015: Sejm pracuje nad rządową nowelą ustawy o VAT
         W środę w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o VAT i Prawa zamówień publicznych. Nowela ma ograniczyć nadużycia związane z odliczaniem podatku. Doprecyzowane zostaną też m.in. przepisy dotyczące tzw. ulgi na złe długi.
         • 05.02.2015Podatki 2015: Sejm pracuje nad rządową nowelą ustawy o VAT
          W środę w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o VAT i Prawa zamówień publicznych. Nowela ma ograniczyć nadużycia związane z odliczaniem podatku. Doprecyzowane zostaną też m.in. przepisy dotyczące tzw. ulgi na złe długi.
          • 05.02.2015Ograniczenie poboru zaliczek na podatek dochodowy
           Z uzasadnienia: Za uzasadnione należy uznać zarzuty naruszenia przepisów(…), co wynika z nałożenia na podatnika wymogów związanych z udowodnieniem, a nie jedynie uprawdopodobnieniem niewspółmierności zaliczek na podatek w stosunku do podatku należnego od dochodu przewidzianego za dany rok.
           • 29.01.2015To podatnik a nie urząd musi uzasadnić prawo do ulgi
            Z uzasadnienia: Postępowanie w sprawie umorzenia zobowiązań podatkowych jest inicjowane na wniosek podatnika i w jego też interesie leży podanie do wiadomości organów wszystkich okoliczności sprawy przemawiających za zrezygnowaniem przez Skarb Państwa ze swojego dochodu oraz dopilnowanie ich utrwalenia w dokumentach.
            • 19.01.2015VAT 2015: Usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne oraz system MOSS
             Z dniem 1 stycznia 2015 r. nastąpiła zmiana w określaniu miejsca świadczenia dla potrzeb podatku VAT trzech kategorii usług: telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, świadczonych na rzecz ostatecznych konsumentów (niepodatników), zlokalizowanych w Unii Europejskiej. Miejscem świadczenia tych usług jest teraz miejsce, w którym usługobiorca (konsument) posiada siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu (dotychczas taka reguła stosowana była wyłącznie przy usługach elektronicznych świadczonych konsumentom z Unii Europejskiej przez podmioty zagraniczne z państw trzecich).
             • 16.01.2015VAT 2015: Usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne oraz system MOSS
              Z dniem 1 stycznia 2015 r. nastąpiła zmiana w określaniu miejsca świadczenia dla potrzeb podatku VAT trzech kategorii usług: telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, świadczonych na rzecz ostatecznych konsumentów (niepodatników), zlokalizowanych w Unii Europejskiej. Miejscem świadczenia tych usług jest teraz miejsce, w którym usługobiorca (konsument) posiada siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu (dotychczas taka reguła stosowana była wyłącznie przy usługach elektronicznych świadczonych konsumentom z Unii Europejskiej przez podmioty zagraniczne z państw trzecich).
              • 07.01.2015NSA. Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych
               Użyty przez ustawodawcę w art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej łącznik „lub” zobowiązuje organy podatkowe przy stosowaniu ulg w spłacie zobowiązań podatkowych do rozważenia zarówno okoliczności „ważnego interesu podatnika”, jak również przesłanki „interesu publicznego” - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
               • 23.12.2014Umorzenie zaległości podatkowych nie dla wszystkich
                Zawarta przez ustawodawcę w przepisie art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacja podatkowa ulga w spłacie zobowiązań podatkowych (umorzenie zaległości podatkowych), nie może stanowić dla podatnika „narzędzia” do naprawiania zaniedbań wynikających z braku dochowania przez niego należytej staranności w rozliczeniach podatkowych. Jest to instytucja nadzwyczajna i nie powinno się z niej czynić powszechnie stosowanego środka, prowadzącego do wygasania zobowiązań podatkowych - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                • 06.10.2014Podatki 2015: Nowy wzór oświadczenia PIT-2K
                 Wzór oświadczenia o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych (PIT-2K) zostanie dostosowany do obecnych regulacji oraz modyfikacji wprowadzanych w ramach programu e-Podatki - zmiany przewiduje opublikowany w tym tygodniu przez Ministerstwo Finansów projekt nowego rozporządzenia.
                 • 03.10.2014Podatki 2015: Nowy wzór oświadczenia PIT-2K
                  Wzór oświadczenia o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych (PIT-2K) zostanie dostosowany do obecnych regulacji oraz modyfikacji wprowadzanych w ramach programu e-Podatki – zmiany przewiduje opublikowany w tym tygodniu przez Ministerstwo Finansów projekt nowego rozporządzenia.
                  • 01.10.2014NSA: Podatnik nie może odpowiadać za niedopatrzenia urzędu
                   Całość regulacji wynikającej z art. 121 § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej należy rozumieć w ten sposób, że zasada informowania, w kontekście zasady zaufania do organów podatkowych, obliguje organy podatkowe do wyjaśnienia i uwzględnienia okoliczności korzystnych dla strony, w tym do skorzystania z ulgi podatkowej, jeżeli strona spełnia warunki materialnoprawne - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                   • 23.05.2014Świadczenia medyczne dla pracowników. Co z podatkami?
                    Z roku na roku rok firmy coraz częściej decydują się na opłacanie dodatkowych świadczeń medycznych (pakiety medyczne, szczepienia profilaktyczne) dla swoich pracowników. Regulacje podatkowe nie przewidują jednak w związku z tym żadnych ulgi i preferencji. Wydatki na ten cel można natomiast wliczyć do kosztów uzyskania przychodów.
                    • 23.05.2014Świadczenia medyczne dla pracowników. Co z podatkami?
                     Z roku na roku rok firmy coraz częściej decydują się na opłacanie dodatkowych świadczeń medycznych (pakiety medyczne, szczepienia profilaktyczne) dla swoich pracowników. Regulacje podatkowe nie przewidują jednak w związku z tym żadnych ulgi i preferencji. Wydatki na ten cel można natomiast wliczyć do kosztów uzyskania przychodów.
                     • 09.04.2014Likwidacja spółki osobowej powstałej z przekształcenia SKA a przychód wspólnika
                      Z uzasadnienia: Środki pieniężne uzyskane przez wspólnika w związku z likwidacją spółki osobowej powstałej z przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej, w której wspólnik ten był akcjonariuszem, nie będą stanowiły dla niego przychodu podlegającego opodatkowaniu, stosownie do treści art. 14 ust. 3 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podobnie w odniesieniu do przychodów ze zbycia składników majątku likwidacyjnego zastosowanie będzie miał przepis art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b ww. ustawy.
                      • 04.04.2014Ulga na złe długi w trakcie postępowania upadłościowego
                       Dokonując wykładni prounijnej należy stwierdzić, że przepis art. 89b ust. 1 ustawy o VAT należy interpretować w związku z art. 89a ust. 2 pkt 3 lit. b ustawy, co oznacza, że w sytuacji zaistnienia wierzytelności nieściągalnej w braku uprawnienia do korekty podstawy opodatkowania (podatku należnego) po stronie sprzedawcy z uwagi na sytuację dłużnika - prowadzenie postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego, dłużnik taki nie jest obowiązany do korekty odliczonej kwoty podatku wynikającego z faktury dokumentującej ową nieuregulowaną należność - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu.
                       • 02.04.2014"L" w dowodzie rejestracyjnym a podatek od środków transportowych
                        Z uzasadnienia: Brak jest przepisów pozwalających na uznanie, że adnotacja "L" w dowodzie rejestracyjnym pojazdu jest równoznaczna z uznaniem go za pojazd specjalny. Warunkiem zastosowania wobec wspomnianych pojazdów analizowanej ulgi w podatku od środków transportowych było, więc wykazanie, odpowiednim wpisem w dowodzie rejestracyjnym lub innym wyżej wymienionym dokumentem, że spełniają one przesłanki określone w art. 2 ust 36 ustawy Prawo o ruchu drogowym.
                        • 24.03.2014Umorzenie zaległych składek i podatków
                         Teza: Każda zmiana okoliczności faktycznych, w szczególności sytuacji majątkowej, rodzinnej lub zdrowotnej osoby zobowiązanej, może być zawsze podstawą do wystąpienia z ponownym wnioskiem o umorzenie zaległość (…)Zobowiązany do uiszczenia zaległości może występować o jej umorzenie tak długo, jak długo zaległość ta istnieje zwłaszcza, jeśli jego sytuacja ulegnie zmianie.
                         • 05.03.2014WSA: Ulga na złe długi a zaświadczenie o statusie kontrahenta
                          Z uzasadnienia: Organ podatkowy jest obowiązany wydać zaświadczenie, jeżeli chodzi o potwierdzenie faktów albo stanu prawnego, wynikających z prowadzonych przez ten organ ewidencji, rejestrów lub innych danych znajdujących się w jego posiadaniu. Jeżeli więc organ podatkowy posiada stosowną wiedzę odnośnie do zapytania spółki, to postawa organów, odmawiająca spółce wydania zaświadczenia, dotyczącego stanu faktycznego mającego miejsce w przeszłości jest wynikiem niewłaściwego odczytania zarówno przepisów ordynacji podatkowej dotyczących wydawania zaświadczeń jak i przepisów ustawy podatku od towarów i usług.
                          • 05.03.2014PIT od pieniędzy wypłaconych wspólnikowi występującemu ze spółki
                           Pytanie podatnika: Czy wypłata Wnioskodawczyni (tu: wspólnikowi występującemu ze spółki osobowej handlowej) kwoty stanowiącej równowartość kapitału zapasowego, zaewidencjonowanego w bilansie otwarcia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością sporządzonym na moment jej utworzenia, będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
                           • 13.11.2013Ulga meldunkowa: Co zrobić kiedy fiskus wprowadził w błąd?
                            Interpelacja nr 21015 do ministra finansów w sprawie tzw. ulgi meldunkowej
                            • 28.08.2013Coraz więcej barier w gospodarce?
                             Interpelacja nr 18270 do ministra gospodarki w sprawie barier ograniczających potencjał gospodarki
                             • 07.06.2013MZ: Podwójna składka? Dodatkowa działalność zwiększa ryzyko utraty zdrowia
                              Interpelacja nr 15456 do ministra zdrowia w sprawie podwójnego odprowadzania składki zdrowotnej przez ubezpieczonego
                              • 08.02.2013Umarzanie składek ZUS a wysokość dochodów dłużnika
                               Interpelacja nr 12355 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie stosowania przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz rozporządzenia ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 31 lipca 2003 r. dotyczącego szczegółowych zasad umarzania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne
                               • 01.01.2013Broszura informacyjna do zeznania PIT-37 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2012 roku
                                Formularz jest przeznaczony dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", i którzy w roku podatkowym:
                                • 01.01.2013Broszura informacyjna do zeznania PIT-36L o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2012 roku
                                 Formularz PIT-36L jest przeznaczony dla podatników, którzy prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na zasadach określonych w art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. O podatku dochodowym od osób fizycznych (dz. U. Z 2012 r. Poz. 361, z późn. Zm.), zwanej dalej „ustawą".
                                 • 01.01.2013Broszura informacyjna do zeznania PIT-36 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2012 roku
                                  Formularz PIT-36 jest przeznaczony dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", i którzy niezależnie od liczby źródeł przychodów:
                                  • 12.12.2012Niższe składki ZUS dla początkującego przedsiębiorcy
                                   Interpelacja nr 10240 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie możliwości korzystania przez początkujących przedsiębiorców z ulgi w składkach ZUS
                                   • 30.10.2012Limit zwolnienia dla stypendiów w PIT
                                    Interpelacja nr 8080 do ministra finansów w sprawie podwyższenia kwoty stypendium wolnej od podatku
                                    • 03.08.2012Podatek od odziedziczonych jednostek funduszy inwestycyjnych
                                     Dochody uzyskane przez podatnika z tytułu udziału w funduszach kapitałowych nabytych w drodze dziedziczenia (art. 83 ust. 3 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych) po dniu 1 grudnia 2001 r., nie zostały objęte zwolnieniem na podstawie art. 52a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 2002 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                                     • 27.06.2012MF: Ulga uczniowska tylko jako odliczenie od podatku
                                      Interpelacja nr 5293 do ministra finansów w sprawie zasad korzystania z praw nabytych w przypadku ulgi podatkowej z tytułu wyszkolenia uczniów
                                      • 01.04.2012Co można poradzić osobie przystępującej do egzaminu na certyfikat księgowy?
                                       Aby zdać egzamin, trzeba odpowiednio się do niego przygotować. Zadania nie są trudne, obejmują jednak szeroki zakres tematyczny, dlatego też kluczem do sukcesu jest przerobienie jak największej ich liczby. Im więcej różnych wariantów przeanalizujemy, tym większe prawdopodobieństwo, że zadania na egzaminie nas nie zaskoczą.
                                       • 23.03.2012Certyfikat księgowy – jak zdać egzamin?
                                        Aby zdać egzamin, uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, trzeba odpowiednio się do niego przygotować. Zadania nie są trudne, obejmują jednak szeroki zakres tematyczny, dlatego też kluczem do sukcesu jest „przerobienie” jak największej ich ilości. Im więcej różnych wariantów przeanalizujemy, tym większe prawdopodobieństwo, że zadania na egzaminie nas nie zaskoczą.
                                        • 01.03.2012Stawki kilometrówki bez zmian
                                         Interpelacja nr 1250 do ministra finansów w sprawie stawek za wykorzystywanie prywatnego samochodu w celach służbowych
                                         • 30.01.2012Broszura informacyjna do zeznania PIT-37 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2011 roku
                                          FORMULARZ JEST PRZEZNACZONY dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", i którzy w roku podatkowym:
                                          • 30.01.2012Broszura informacyjna do zeznania PIT-36L o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2011 roku
                                           FORMULARZ PIT-36L JEST PRZEZNACZONY dla podatników, którzy prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na zasadach określonych w art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą".
                                           • 30.01.2012Broszura informacyjna do zeznania PIT-36 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2011 roku
                                            Formularz PIT-36 jest przeznaczony dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. O podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. Zm.), zwanej dalej „ustawą", i którzy niezależnie od liczby źródeł przychodów:
                                            • 25.01.2012Ulga na złe długi: Gdy dłużnik nie odbiera korespondencji
                                             Pytanie podatnika: Spółka z o.o., kontrahent Wnioskodawczyni okazał się nieuczciwy i nie uregulował należności. Nieściągalność wierzytelności została uprawdopodobniona. Spółka ta jest nadal zarejestrowana jako czynny podatnik VAT, ale nie wywiązała się z obowiązku aktualizacji danych identyfikacyjnych - adres siedziby jest nieaktualny. Zawiadomienia o zamiarze skorygowania podatku należnego nie zostało odebrane, a na kopercie widnieje zapis „firma nie istnieje”. Czy zawiadomienie dostarczone na adres członka zarządu (osoby fizycznej) jest prawnie skuteczne do zastosowania tzw. ulgi na złe długi?
                                             • 05.01.2012Gdy kontrahent nie płaci
                                              Interpelacja nr 241 do ministra finansów w sprawie podatku VAT od niezapłaconych faktur
                                              • 23.11.2011Ulga na złe długi a obowiązek korekty podatku naliczonego
                                               Z uzasadnienia WSA: Poprzez skorzystanie z ulgi na złe długi konstrukcyjnie przestaje istnieć podatek, który został skorygowany. Przestaje zatem faktycznie istnieć także podatek naliczony, który można odliczyć, a to oznacza, że obowiązek korekty podatku naliczonego jest zasadny. Wskazana regulacja nie może jednak oznaczać, że w wyniku otrzymania zawiadomienia o skorzystaniu z ulgi, podatnik-dłużnik ma obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego, bez względu na to, czy dług faktycznie istnieje. Taka interpretacja art. 89b ustawy o VAT prowadziłaby do możliwości nadużycia prawa przez nieuczciwego podatnika-sprzedawcę.
                                               • 02.11.2011Konsekwencje skorzystania z ulgi w opłacaniu składek do ZUS
                                                Interpelacja nr 24310 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie ulgi w składkach ZUS dla osób zakładających działalność gospodarczą
                                                • 20.10.2011Zwrot przez TBS zwaloryzowanej kwoty partycypacji a przychód w PIT
                                                 Kwota partycypacji nie jest prawem na podstawie, którego osobie uprawnionej przysługują korzyści majątkowe. Stanowi ona warunek zawarcia przez osobę fizyczną z towarzystwem budownictwa społecznego umowy najmu. Zakończenie umowy najmu powoduje zwrot wspomnianej kwoty lecz z uwagi na szczególny sposób wyliczenia jej wartości - powinna odpowiadać kwocie stanowiącej odsetek aktualnej wartości odtworzeniowej lokalu równy udziałowi wniesionej przez najemcę kwoty partycypacji w kosztach budowy lokalu - to kwota ta może być wyższa od kwoty wpłacanej. Powstałą różnicę z uwagi na brak możliwości kwalifikacji do źródeł przychodu wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1-8 ustawy o PIT należy zakwalifikować jako przychód z innych źródeł.
                                                 • 11.08.2011Zasady wydawania paszportów – jak i gdzie złożyć wniosek
                                                  Polskie paszporty wydawane po 29 czerwca 2009 r. zawierają dane biometryczne w postaci wizerunku twarzy i odcisków palców. Każda zatem osoba składająca w punkcie paszportowym wniosek o wydanie paszportu, jest zobowiązana do złożenia odcisków palców, polegającego na przyłożeniu palców do urządzenia elektronicznego (czytnika). Urządzenia służące do pobierania odcisków palców są nowoczesne, niebrudzące i łatwe w obsłudze.
                                                  • 01.06.2011Rząd przyjął projekt zmian w prawie bankowym
                                                   Oddział instytucji kredytowej działający na terenie Polski będzie mógł być przekształcony w bank krajowy w formie spółki akcyjnej – postanowił we wtorek rząd. Przekształcenie w praktyce będzie polegał na utworzeniu przez instytucję kredytową banku krajowego, będącego spółką akcyjną, na bazie istniejącego oddziału tej instytucji.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] następna strona »