Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

abc zamówień publicznych

  • 17.12.2012Zamówienia publiczne – ważny wyrok TS UE
    Polska ustawa o zamówieniach publicznych jest sprzeczna z prawem unijnym – orzekł w czwartek Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TS UE). Chodzi konkretnie o przepis mówiący, że zamawiający musi wykluczyć z postępowania wykonawcę, jeśli w ciągu ostatnich trzech lat rozwiązał z nim lub wypowiedział inną umowę.
  • 19.09.2007Następstwa niepłacenia podatku w terminie
    Zaległość podatkowa Podatek niezapłacony w terminie płatności, stosownie do art. 51 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa1, stanowi zaległość podatkową. W myśl § 2 art. 51, za zaległość podatkową uważa się także niezapłaconą w terminie zaliczkę na podatek lub ratę podatku. Termin płatności podatku jest pochodną sposobu powstania zobowiązania podatkowego. W przypadku zobowiązania powstającego z mocy prawa, tj. wskutek zaistnienia zdarzenia, z którym przepisy wiążą powstanie takiego zobowiązania, a podatnik jest obowiązany sam obliczyć i wpłacić podatek, oraz dla płatników za termin płatności uważa się, stosownie do art. 47 § 3-4 o.p., ostatni dzień, w którym, zgodnie z przepisami prawa podatkowego, wpłata powinna nastąpić (dla inkasentów terminem płatności jest, stosownie do art. 47 § 4a o.p. dzień następujący po takim dniu). Natomiast w przypadku, gdy do powstania zobowiązania podatkowego niezbędnym jest doręczenie decyzji wymiarowej organu podatkowego, w której treści następuje ustalenie wysokości zobowiązania podatkowego, termin płatności, stosownie do art. 47 § 1 i 2 o.p., przypada na: