Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

aktualne wynagrodzenie młodocianych

  • 10.10.2008Odpis na ZF¦S
    Przepisy ustawy o ZF¦S wskazuj± kilka Ľródeł finansowania działalno¶ci funduszu socjalnego, jednak niew±tpliwie głównym z nich jest odpis podstawowy, czyli okre¶lona corocznie kwota, któr± pracodawca zobowi±zany jest wpłacić na rachunek ZF¦S. Globalna wysoko¶ć odpisu w zakładzie pracy zależy od przeciętnej liczby zatrudnionych w nim osób.