Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

cena kw.

 • 25.09.2020WSA. VAT: Cesja umowy deweloperskiej jak dostawa nieruchomoci
  Jak orzek we wrzeniowym wyroku Wojewódzki Sd Administracyjny w Szczecinie, transakcje zbycia praw i obowizków z umowy deweloperskiej, naley na gruncie przepisów ustawy o podatku od towarów i usug traktowa tak samo jako dostaw nieruchomoci, której te umowy dotycz, co oznacza, e bd one opodatkowane na takich samych zasadach, jak finalna dostawa nieruchomoci objtej t umow.
  • 21.09.2020Podatki 2021: Przepisy o cenach transferowych obejm wicej transakcji
   Regulacje dotyczce cen transferowych zostan znowelizowane, a w efekcie dojdzie m.in. do rozszerzenia zakresu transakcji podlegajcych weryfikowaniu pod wzgldem zgodnoci z zasad ceny rynkowej – wynika z projektu nowelizacji przygotowanego w Ministerstwie Finansów. Wikszo nowych przepisów ma wej w ycie z pocztkiem 2021 r.
   • 18.09.2020Podatki 2021: Przepisy o cenach transferowych obejm wicej transakcji
    Regulacje dotyczce cen transferowych zostan znowelizowane, a w efekcie dojdzie m.in. do rozszerzenia zakresu transakcji podlegajcych weryfikowaniu pod wzgldem zgodnoci z zasad ceny rynkowej – wynika z projektu nowelizacji przygotowanego w Ministerstwie Finansów. Wikszo nowych przepisów ma wej w ycie z pocztkiem 2021 r.
    • 11.09.2020Sprzeda rodka trwaego w ksigach rachunkowych
     Przychodem przedsibiorstwa moe by zarówno sprzeda usug czy towarów, jak i sprzeda skadników majtku. Czsto zdarza si, e mamy do czynienia ze sprzeda rodków trwaych, które wczeniej byy uytkowane przez jednostk. Powodów sprzeday skadnika majtku moe by wiele. Moe to by podyktowane zmian technologiczn, zuyciem rodka trwaego w sposób, który uniemoliwia dalsze uytkowanie, czy te wymian na nowszy skadnik majtku.
     • 10.09.2020Podpisywanie informacji TPR-P
      Informacja o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (TPR-P) moe by podpisywana w sposób uproszczony tzw. innym podpisem elektronicznym zapewniajcym autentyczno deklaracji i poda (jak zeznania roczne, np. PIT-36, PIT-36L).
      • 07.09.2020To nie jest wiedza tajemna! Jak sprawdzi zniki w OC i AC
       Mona kombinowa na wiele sposobów, ale kluczowy wpyw na cen OC i AC zawsze bd miay zniki. Szkopu w tym, e wielu kierowców nie ma pojcia, ile ich wypracowao. Na szczcie atwo to sprawdzi.
       • 07.09.2020To nie jest wiedza tajemna! Jak sprawdzi zniki w OC i AC
        Mona kombinowa na wiele sposobów, ale kluczowy wpyw na cen OC i AC zawsze bd miay zniki. Szkopu w tym, e wielu kierowców nie ma pojcia, ile ich wypracowao. Na szczcie atwo to sprawdzi.
        • 04.09.2020Podatki na wiecie: Koncerny cyfrowe reaguj na nowe podatki
         W odpowiedzi na wprowadzane w krajach Europy nowe podatki cyfrowe amerykaskie koncerny technologiczne zaczy przenosi obcienia na swoich klientów. Na takie ruchy zdecydoway si ju Apple, Amazon oraz Google. W praktyce z wyszymi cenami liczy musz si teraz m.in. kupujcy reklamy i sprzedawcy zewntrzni.
         • 04.09.2020Uywane ponad rok skadniki majtku: rodki trwae czy wyposaenie?
          Prowadz jednoosobow dziaalno gospodarcz, pacc podatek dochodowy na zasadach ogólnych (prowadz PKPiR). Kupiem do firmy ekspres do kawy o wartoci nieco przekraczajcej 4000 z. Zakadam, e bdzie uywany duej ni rok. Czy w zwizku z faktem, e jego cena zakupu nie przekroczya kwoty 10 000 z, mog zaliczy wydatek jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów czy jednak decydujcy jest przewidywany okres uywania ekspresu?
          • 04.09.2020Podwyka kilometrówki? Moe, ale…
           Stawki za uywanie pojazdów prywatnych do celów subowych nie byy zmieniane od 18 lat, a w tym czasie zmianie ulegy realia rynkowe. Dochodzi do sytuacji, w których pracownicy uywajcy do celów subowych wasnych pojazdów otrzymuj ekwiwalent, który nie pokrywa w caoci realnych kosztów takiej eksploatacji, i taka sytuacja moe ostatecznie spowodowa, e pracownicy nie bd wyraa zgody na udostpnianie swoich samochodów.
           • 02.09.2020Faktura w walucie obcej pomidzy polskimi podatnikami VAT
            Jaki czas temu na podstawie art. 358 § 1 Kodeksu cywilnego obowizywaa w obrocie gospodarczym zasada walutowoci. Zgodnie z ni zobowizania pienine na obszarze Polski mogy by wyraone wycznie w zotych polskich. Z dniem 24 stycznia 2009 r. wesza w ycie ustawa o zmianie ustawy Kodeks cywilny i ustawy - Prawo dewizowe. Tym samym uchylona zostaa zasada walutowoci, stao si wic dopuszczalne dokonywanie rozlicze pomidzy polskimi podmiotami w obcej walucie. Tego rodzaju zobowizanie umowne moe jednak zosta spenione w polskich zotych. Ustawodawca przewiduje tu wyjtek dla sytuacji gdy ustawa, orzeczenie sdowe stanowice ródo zobowizania bd czynno prawna zastrzega spenienie wiadczenia w obcej walucie.
            • 28.08.2020Ceny transferowe: Wypat dywidendy podmiotowi powizanemu nie trzeba dokumentowa
             Samej wypaty dywidendy nie mona postrzega bezporednio jako dziaania gospodarczego. Dywidenda stanowi wynagrodzenie za powierzony kapita, ale wypracowany zysk, jak i jego podzia, oraz wypata s konsekwencj dziaalnoci gospodarczej - np. produkcyjnej, usugowej, handlowej. Wypata dywidendy nie stanowi dziaania o charakterze gospodarczym. Wypata dywidendy nie mieci si w definicji transakcji kontrolowanej, a zatem nie podlega obowizkowi sporzdzenia (lokalnej) dokumentacji cen transferowych - wyjanio Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelacj poselsk.
             • 27.08.2020Uywane ponad rok skadniki majtku: rodki trwae czy wyposaenie?
              Prowadz jednoosobow dziaalno gospodarcz, pacc podatek dochodowy na zasadach ogólnych (prowadz PKPiR). Kupiem do firmy ekspres do kawy o wartoci nieco przekraczajcej 4000 z. Zakadam, e bdzie uywany duej ni rok. Czy w zwizku z faktem, e jego cena zakupu nie przekroczya kwoty 10 000 z, mog zaliczy wydatek jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów czy jednak decydujcy jest przewidywany okres uywania ekspresu?
              • 19.08.2020Czy oprogramowanie urzdzenia stanowi odrbn warto niematerialn i prawn?
               Prowadzenie dziaalnoci gospodarczej wydaje si obecnie niemoliwe bez wykorzystania rónego rodzaju sprztu - w szczególnoci komputerowego - którego waciwe uytkowanie zgodne z przeznaczeniem wymaga stosowania okrelonego oprogramowania. Powstaje pytanie, czy takie oprogramowanie naley uzna za odrbn, podlegajc amortyzacji warto niematerialn i prawn, czy te jego warto doliczy do wartoci pocztkowej rodka trwaego – urzdzenia, które to oprogramowanie obsuguje.
               • 18.08.2020Faktura zbiorcza dokumentujca dostawy towarów
                Na porzdku dziennym praktyki gospodarczej s sytuacje gdy sprzedawca regularnie dokonuje dostaw na rzecz tego samego kontrahenta. Przedmiotem wiadczenia mog by takie same towary lub te nie. Dla istoty zawieranych transakcji znaczenia to jednak nie ma. Wane, e sprzedawca i nabywca s ci sami. Mona w takim przypadku zada pytanie czy dostawa taka nie moe zosta uznana za sprzeda towarów o charakterze cigym, rozliczan w okresach rozliczeniowych?
                • 17.08.2020Faktura zbiorcza dokumentujca dostawy towarów
                 Na porzdku dziennym praktyki gospodarczej s sytuacje gdy sprzedawca regularnie dokonuje dostaw na rzecz tego samego kontrahenta. Przedmiotem wiadczenia mog by takie same towary lub te nie. Dla istoty zawieranych transakcji znaczenia to jednak nie ma. Wane, e sprzedawca i nabywca s ci sami. Mona w takim przypadku zada pytanie czy dostawa taka nie moe zosta uznana za sprzeda towarów o charakterze cigym, rozliczan w okresach rozliczeniowych?
                 • 13.08.2020Wydatki zwizane z podróami subowymi przedsibiorcy i pracownika
                  Podró subowa pracownika i przedsibiorcy wie si z okrelonymi kosztami. Sprawd jakie wydatki zwizane z podró musisz pokry jako pracodawca, a co przysuguje tobie jako przedsibiorcy. Zobacz jak rozliczy koszty podróy subowych - swoich lub twoich pracowników.
                  • 12.08.2020Wydatki zwizane z podróami subowymi przedsibiorcy i pracownika
                   Podró subowa pracownika i przedsibiorcy wie si z okrelonymi kosztami. Sprawd jakie wydatki zwizane z podró musisz pokry jako pracodawca, a co przysuguje tobie jako przedsibiorcy. Zobacz jak rozliczy koszty podróy subowych - swoich lub twoich pracowników.
                   • 11.08.2020Ksigowo przy zawieszeniu, wznowieniu i likwidacji dziaalnoci
                    Zawieszenie dziaalnoci gospodarczej nie zwalania z prowadzenia ksigowoci. Jak ewidencjonowa przychody i koszty w okresie zawieszenia dziaalnoci gospodarczej?  Jakie s obowizki ksigowe po  wznowieniu oraz przy likwidacji firmy.
                    • 10.08.2020Ksigowo przy zawieszeniu, wznowieniu i likwidacji dziaalnoci
                     Zawieszenie dziaalnoci gospodarczej nie zwalania z prowadzenia ksigowoci. Jak ewidencjonowa przychody i koszty w okresie zawieszenia dziaalnoci gospodarczej?  Jakie s obowizki ksigowe po  wznowieniu oraz przy likwidacji firmy.
                     • 06.08.2020Parametry i wskaniki 2020: Pracownik
                      Za przychody ze stosunku pracy uwaa si wszelkiego rodzaju wypaty pienine oraz warto pienin wiadcze w naturze bd ich ekwiwalenty, bez wzgldu na ródo finansowania tych wypat i wiadcze, a w szczególnoci:
                      • 06.08.2020[Szkolenie on-line] Ceny transferowe i dokumentacja podatkowa w 2020 r.
                       W ostatnim czasie ustawodawca nieustannie i do gruntownie zmienia przepisy w zakresie cen transferowych. Zmiany obowizujce od 1.1.2017 r. wprowadziy cakowit rewolucj w regulacjach dotyczcych cen transferowych: z jednej strony zmniejszya si liczba podatników zobowizanych do sporzdzania dokumentacji w sprawie cen transferowych, z drugiej jednak strony dokumentacja dla podatników zobowizanych do jej sporzdzenia zawiera duo wicej obowizkowych informacji. W 2018 r. zmieniy si zasady opodatkowania dochodów uzyskiwanych poprzez powizane spóki kontrolowane (CFC).
                       • 05.08.2020Zachowanie naleytej starannoci – studia przypadków
                        Naleyta staranno w VAT to wskazanie najwaniejszych okolicznoci, które bd bra pod uwag urzdnicy skarbowi w ocenie dziaalnoci przedsibiorców przy rozliczeniach VAT. Dowiedz si co zrobi, aby dochowa naleytej starannoci w kontaktach biznesowych?
                        • 05.08.2020Koszty sprzeday nieruchomoci przy umowie doywocia
                         Kosztem uzyskania przychodu nie bdzie warto rynkowa nieruchomoci okrelona w umowie o doywocie, lecz faktycznie poniesione i udokumentowane wydatki, jakie poniesiono na rzecz doywotnika. Zatem, do kosztów mona zaliczy udokumentowane wydatki poniesione na zawarcie umowy notarialnej doywocia, koszty sdowe, zapacony podatek od czynnoci cywilnoprawnych oraz koszty pogrzebu pomniejszone o zasiek pogrzebowy - stwierdzi Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
                         • 04.08.2020Zachowanie naleytej starannoci – studia przypadków
                          Naleyta staranno w VAT to wskazanie najwaniejszych okolicznoci, które bd bra pod uwag urzdnicy skarbowi w ocenie dziaalnoci przedsibiorców przy rozliczeniach VAT. Dowiedz si co zrobi, aby dochowa naleytej starannoci w kontaktach biznesowych?
                          • 03.08.2020Inflacja powoli hamuje. Na ceny wpyna m.in. nowa matryca VAT
                           W lipcu br. inflacja wyniosa w Polsce 3,1 proc. rok do roku, a w skali miesica zanotowano spadek cen o 0,1 proc. – wynika z nowych szacunków Gównego Urzdu Statystycznego. Okazuje si, e ywno tanieje, a wysze s obecnie ceny paliw. Eksperci wskazuj, e pewien wpyw na lipcowy odczyt miaa te nowa matryca stawek podatku VAT.
                           • 03.08.2020WSA. Umowa deweloperska uprawnia do ulgi mieszkaniowej
                            Kwoty pacone deweloperowi na podstawie umowy deweloperskiej stanowi wydatki na budow wasnego lokalu mieszkalnego w rozumieniu art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d) ustawy ustawy o PIT. Lokal ten wprawdzie w momencie ich poniesienia nie stanowi jeszcze wasnoci podatnika (bo nie istnieje), jednake wydatki s indywidualnie wyliczone w odniesieniu do konkretnego przyszego lokalu, którego wasno podatnik ma naby, znane jest miejsce pooenia lokalu, jego rozkad, powierzchnia i inne cechy indywidualizujce, rodki wpacane deweloperowi s na rachunku powierniczym i s mu przekazywane stosownie do postpów budowy.
                            • 29.07.2020Amortyzacja: Warto budynku wynikajca z operatu szacunkowego
                             Spóka nabya prawo uytkowania wieczystego gruntu oraz prawo wasnoci posadowionych na tym gruncie budynków, stanowicych odrbne nieruchomoci. W tym samym miesicu rzeczoznawca dokona operatu szacunkowego, w którym wyodrbni warto gruntu oraz warto budynków. Czy warto budynków wynikajca z operatu moe stanowi ich warto pocztkow i by podstaw do przyjcia rodka trwaego, a nastpnie amortyzowana?
                             • 28.07.2020WSA. wiadczenie usugi budowlanej z materiaem za granic. Co z WDT?
                              Wystpowanie wiadczenia kompleksowego bdzie oznacza, e w sprawie nie ma miejsca dostawa towarów, gdy towar sta si elementem wiadczonej usugi. Stwierdzenie zatem przez organ podatkowy, e dokonywane przez przedsibiorc przemieszczenie towarów stanowi wewntrzwspólnotow dostaw towarów, o której mowa w art. 13 ust. 3 ustawy o VAT stanowi o niewaciwym zastosowaniu wskazanego przepisu. Tak uzna Wojewódzki Sd Administracyjny w Gliwicach w lipcowym wyroku.
                              • 23.07.2020Vatowiec przekazuje kontrahentowi towary nieodpatnie
                               W myl ogólnych zasad regulujcych polski VAT opodatkowaniu nim podlegaj m.in. odpatne dostawy zrealizowane na terytorium kraju. S jednak od tej zasady wyjtki, i to do liczne. Jeden z nich okrelony zosta w art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug. Zgodnie z tym przepisem opodatkowaniu podlega nieodpatne przekazanie towaru kontrahentow, a dokadnie za dostaw towaru uznaje si równie nieodpatne przekazanie lub zuycie towarów na cele osobiste podatników lub jego pracowników, w tym byych pracowników, wspólników, udziaowców, akcjonariuszy, czonków spódzielni i ich domowników, czonków organów stanowicych osób prawnych, czonków stowarzyszenia.
                               • 23.07.2020WSA. Wydatki na "kopanie" kryptowaluty mog by kosztem
                                Do technicznych warunków nabycia waluty wirtualnej metod Proof of Work naley posiadanie odpowiednio wydajnego sprztu podczonego do sieci i poniesienie wydatków na zwikszone zuycie energii elektrycznej w celu zasilania tego sprztu. Tym samym jest jasne, e wykopanie waluty wirtualnej t metod nie jest moliwe bez uycia przeznaczonego do tego celu sprztu i zuycia w tym wanie celu energii elektrycznej. Innymi sowy - bez wydatków na ten cel nie dojdzie do nabycia wirtualnej waluty, poniesienie ich natomiast gwarantuje jej wykopanie - orzek Wojewódzki Sd Administracyjny w odzi.
                                • 22.07.2020UE stawia na cele klimatyczne. Bd te nowe podatki
                                 W ramach uzgodnie zawartych na unijnym szczycie premierzy krajów czonkowskich Unii Europejskiej osignli porozumienie dotyczce budetu i ram finansowych na lata 2021-2027. W praktyce spora cz rodków trafi ma na cele zwizane z walk ze zmianami klimatycznymi. Zapowiedziano równie wprowadzenie m.in. nowego podatku wglowego oraz podatku od transakcji finansowych.
                                 • 21.07.2020Fundusze unijne – Polsce przypadnie ponad 775 mld z
                                  Polska ma otrzyma z funduszy unijnych przeszo 775 mld z (w cenach biecych) – wynika z ustale zakoczonego we wtorek szczytu Rady Europejskiej. W praktyce na dotacje trafi ma 139,4 mld euro (ponad 623 mld z), a na pomoc zwrotn w formie bardzo niskooprocentowanych poyczek kolejne 34,2 mld euro (ponad 152 mld z).
                                  • 21.07.2020Podmioty powizane w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym
                                   Przepisy dotyczce wyznaczania cen transferowych oraz sposobu ich dokumentacji dotycz krajowych i zagranicznych podmiotów powizanych. W przeszoci o powizaniach pomidzy podmiotami decydoway gównie powizania kapitaowe. Od 2018 r. znaczenia nabray take inne kryteria, które maj rón posta. W zwizku z tym, rozpoczynajc wspóprac z kontrahentem, w pierwszej kolejnoci powinno si ustali, czy jest to podmiot powizany i w konsekwencji okreli specjalne warunki transakcji oparte o przepisy o cenach transferowych.
                                   • 16.07.2020PIT. Amortyzacja wynajmowanego mieszkania lepsza ni ryczat
                                    Powszechnie uwaa si, e opodatkowanie najmu ryczatem od przychodów jest korzystniejsze ni rozliczenie dochodów wedug zasad ogólnych. Najmu mieszka starszych ni 5-letnie moe jednak nie opaca si opodatkowywa ryczatem. Dziki zasadom ogólnym i amortyzacji mona bowiem w ogóle nie paci podatku.
                                    • 15.07.2020PIT. Amortyzacja wynajmowanego mieszkania lepsza ni ryczat
                                     Powszechnie uwaa si, e opodatkowanie najmu ryczatem od przychodów jest korzystniejsze ni rozliczenie dochodów wedug zasad ogólnych. Najmu mieszka starszych ni 5-letnie moe jednak nie opaca si opodatkowywa ryczatem. Dziki zasadom ogólnym i amortyzacji mona bowiem w ogóle nie paci podatku.
                                     • 14.07.2020Podatnik kupuje samochód osobowy w innym kraju unijnym
                                      Najwikszym rynkiem samochodowym w Europie s Niemcy, czoowy kraj Unii Europejskiej. Czsto mona tam kupi po przystpnej cenie bardzo ciekawe pojazdy. Dotyczy to samochodów nowych, cho w wikszym jednak stopniu uywanych. Wysoka kultura techniczna zachodnich ssiadów gwarantuje natomiast dobry stan takich pojazdów. Nie jest wic rzadkoci dokonywanie przez przedsibiorców zakupu w Niemczech pojazdów na potrzeby prowadzonej dziaalnoci.
                                      • 13.07.2020rodek trway do 10 tys. z jednorazowo w koszty
                                       Przypomnijmy, e od pocztku 2018 r. obowizuje przepis, zgodnie z którym limit wartoci rodków trwaych lub wartoci niematerialnych i prawnych umoliwiajcy jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych rodków lub wartoci do kosztów uzyskania przychodów zosta podwyszony z 3500 z do 10 000 z. Stosowne zmiany w ustawie o PIT, a take w ustawie o CIT, wprowadzia tzw. dua nowelizacja ustaw o podatkach dochodowych. Dodajmy, e nowy limit dotyczy skadników majtku przyjtych do uywania po dniu 31 grudnia 2017 r.
                                       • 10.07.2020UOKiK: Koronawirus - pakiet informacji dla konsumentów
                                        Odwoane loty i wycieczki, nieuczciwe ceny w sklepach, wprowadzajce w bd oferty. Z takimi problemami borykaj si konsumenci w czasach zagroenia epidemiologicznego. Do Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Europejskiego Centrum Konsumenckiego i na infolini konsumenck w ostatnim czasie wpywa zwikszona liczba pyta i skarg od konsumentów. W zwizku z tym UOKiK przygotowa dla konsumentów specjalny pakiet informacji.
                                        • 09.07.2020UOKiK: Koronawirus - pakiet informacji dla konsumentów
                                         Odwoane loty i wycieczki, nieuczciwe ceny w sklepach, wprowadzajce w bd oferty. Z takimi problemami borykaj si konsumenci w czasach zagroenia epidemiologicznego. Do Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Europejskiego Centrum Konsumenckiego i na infolini konsumenck w ostatnim czasie wpywa zwikszona liczba pyta i skarg od konsumentów. W zwizku z tym UOKiK przygotowa dla konsumentów specjalny pakiet informacji.
                                         • 09.07.2020Wydatki wliczane do wartoci pocztkowej rodka trwaego
                                          Przepisy ustaw podatkowych okrelaj definicj wartoci pocztkowej rodka trwaego. S to: art. 16g ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz analogicznie art. 22g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tymi przepisami podatnicy okrelaj warto pocztkow rodków trwaych najczciej wedug ceny nabycia – w przypadku zakupu rodka trwaego, oraz wedug kosztu wytworzenia – w przypadku wytworzenia rodka trwaego we wasnym zakresie.
                                          • 07.07.2020NSA. Podatek od poyczki akcji
                                           Akcja jako papier wartociowy zdematerializowany nie moe by przedmiotem umowy poyczki w rozumieniu art. 720 Kodeksu cywilnego, ale moe by przedmiotem umowy nienazwanej zawartej w oparciu o zasad swobody umów (art. 3531 k.c. w zwizku z art. 720 § 1 k.c.) jako przedmiot umowy o korzystanie z papieru wartociowego (usuga finansowa). W takim przypadku przychód z korzystania z tej usugi powstanie zgodnie z art. 12 ust. 3c ustawy o CIT na ostatni dzie okresu rozliczeniowego, okrelonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej ni raz w roku.
                                           • 03.07.2020Terminy zapaty podatków w zwizku z Covid-19
                                            Przesunicia terminów na zoenie rónych podatków i informacji to odpowied na oczekiwania podatników, które wynikaj m.in. z utrudnie w prowadzeniu dziaalnoci gospodarczej w zwizku z pandemi COVID-19. Ministerstwo Finansów przypomina, na jakie uatwienia mog liczy podatnicy PIT, CIT, VAT i akcyzy oraz do kiedy gminy mog przesun zapat rat podatku od nieruchomoci.
                                            • 03.07.2020NSA. Zawyenie stawki VAT w obrocie konsumenckim
                                             Podatek VAT zostaje przeniesiony na nabywców, gdy jego ide jest cakowita neutralno dla przedsibiorcy (system naliczenie/odliczenie). Jeeli jednak w realiach ycia spoeczno-gospodarczego strony w ramach przeprowadzanej transakcji umawiaj si na okrelony obrót, to generalnie bez dostatecznej ku temu podstawy i ich odmiennej woli nie moe on zosta zmieniony oraz specjalnie dostosowany do stawki podatkowej, pozwalajc na zachowanie ceny brutto na tosamym poziomie - uzna Naczelny Sd Administracyjny. 
                                             • 03.07.2020Zakup, remont i sprzeda mieszkania. A co z VAT?
                                              Przedsibiorca prowadzi jednoosobow dziaalno gospodarcz w zakresie okrelonym PKD 68.10.Z - kupno i sprzeda nieruchomoci na wasny rachunek. W swojej dziaalnoci bdzie kupowa i sprzedawa nieruchomoci mieszkalne na rynku wtórnym (co najmniej dwa lata po zasiedleniu). Bdzie zatem skupowa mieszkania od osób fizycznych, remontowa je (ulepszenie nigdy nie przekroczy 30% wartoci pocztkowej) i sprzedawa równie osobom fizycznym. Czy sprzeda ww. nieruchomoci bdzie zwolniona z VAT?
                                              • 02.07.2020Terminy zapaty podatków w zwizku z Covid-19
                                               Przesunicia terminów na zoenie rónych podatków i informacji to odpowied na oczekiwania podatników, które wynikaj m.in. z utrudnie w prowadzeniu dziaalnoci gospodarczej w zwizku z pandemi COVID-19. Ministerstwo Finansów przypomina, na jakie uatwienia mog liczy podatnicy PIT, CIT, VAT i akcyzy oraz do kiedy gminy mog przesun zapat rat podatku od nieruchomoci.
                                               • 02.07.2020Rkojmia jako przychód
                                                Podatniczka nabya nieruchomo od dewelopera. Na terenie przynalenym do domu znajdowa si sup elektroenergetyczny, o którego usuniciu zostaa zapewniona przez dewelopera. Mimo zapewnie napowietrzna linia elektroenergetyczna nie zostaa zmodernizowana przed sfinalizowaniem zakupu. W zwizku z tym sprzedajcy dokona wypaty 10 000 z z tytuu rkojmi za wady fizyczne nieruchomoci, zgodnie z art. 560 § 1 Kodeksu cywilnego. Wypata nie stanowia odszkodowania, a zmniejszenie ceny zakupu posiadajcej wad fizyczn. Czy wypata ta podlega zwolnieniu z podatku dochodowego?