Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

delegacje 2013 roku

 • 14.12.2018NSA: Rolnik ryczatowy prowadzcy jednoczenie dziaalno a prawo do odliczenia VAT
  Prowadzcy dziaalno rolnicz i jako rolnik ryczatowy korzystajcy ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 u.p.t.u., nie ma podstaw prawnych do odliczania VAT naliczonego z faktur dokumentujcych transakcje zwizane z prowadzon przez niego dziaalnoci rolnicz, nawet jeli jako przedmiot dziaalnoci gospodarczej ma wpisan równie dziaalno usugow wspomagajc produkcj rolinn, czyli zaliczajc si do dziaalnoci rolniczej.
  • 26.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. IV
   Czwarta cz poradnika praktycznego powiconego delegacjom w ujciu teoretycznym i praktycznym koncentruje si na podobiestwach i rónicach pomidzy uregulowaniami dotyczcymi delegacji krajowych i delegacji zagranicznych. Przedstawimy równie rónice pomidzy oddelegowaniem a delegacj.
   • 24.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. IV
    Czwarta cz poradnika praktycznego powiconego delegacjom w ujciu teoretycznym i praktycznym koncentruje si na podobiestwach i rónicach pomidzy uregulowaniami dotyczcymi delegacji krajowych i delegacji zagranicznych. Przedstawimy równie rónice pomidzy oddelegowaniem a delegacj.
    • 28.06.2017WSA. Najem na cele mieszkaniowe: Prawo do zwolnienia z VAT naley udowodni
     Z uzasadnienia: Podatnik korzystajc z ulgi powinien posiada dowody na jej prawidowe zastosowanie, co rozpoznawanej sprawie sprowadzaoby si do imiennego wskazania osób fizycznych korzystajcych z wynajmowanych przez niego pomieszcze w sposób wskazujcy na "cel zapewniajcy potrzeby mieszkaniowe, jako gówne miejsce pobytu". Podkreli take naley, e celem tej ulgi nie jest kwestia uzyskania korzyci podatkowej po stronie wynajmujcego lokal mieszkalny, ale ze wzgldów spoecznych zapobieenie wzrostowi kosztów najmu lokali mieszkalnych a tym samych uzyskaniu korzyci polegajcego na niszym nie podlegajcym opodatkowaniu podatkiem od towarów i usug czynszu paconego przez najemc.
     • 15.05.2017Delegacje i diety. Przychody ze stosunku pracy
      Z uzasadnienia: W wietle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych istotne jest, e niezalenie od formy, w jakiej pracodawca zapewnia pracownikom wyywienie podczas wykonywania zada subowych poza miejscowoci, w której znajduje si siedziba pracodawcy, lub poza staym miejscem pracy, ze zwolnienia od podatku korzysta tylko ta cz otrzymanego wiadczenia zwizanego z wyywieniem, która nie przekracza wysokoci diety okrelonej w przepisach.
      • 26.10.2016WSA. Ulga na ze dugi w VAT: Zwolnienie z dugu to nie uregulowanie zobowiza
       Z uzasadnienia: Niezalenie od cywilnoprawnych form wygaszania zobowiza, na gruncie tego przepisu musi by ono wykadane zgodnie z systematyk i zasadami ustawy VAT, co prowadzi do skutku w postaci stwierdzenia, e do nieuregulowania zobowizania dochodzi wtedy, gdy jest ono niezapacone. Jeeli nie doszo do jego zapacenia to podatnik ma obowizek zoy korekt, o której mowa w tym przepisie. Zatem, spóka nie moga skorzysta z uregulowania wynikajcego z przepisu art. 89b ust. 4 ustawy VAT, bowiem zawarcia umowy o zwolnieniu z dugu nie mona uzna za uregulowanie nalenoci po dokonaniu korekty.
       • 21.09.2015Miejsce parkowania samochodu subowego a odliczenie VAT
        Z uzasadnienie: Przejazdy z miejsca garaowania czy przechowywania samochodu (czyli miejsca zamieszkania) do siedziby Spki, czy te do klientw, zwizane s realizacj celu subowego, czyli zwizane s wycznie z prowadzon przez wnioskodawc dziaalnoci gospodarcz. W opinii Sdu parkowanie samochodu poza siedzib firmy nie oznacza automatycznie, tak jak to przyj organ, e samochd nie jest wykorzystywany wycznie do dziaalnoci gospodarczej.
        • 01.07.2015Podre subowe: Indywidualna polisa dla pracownika a przychd w PIT
         Pytanie podatnika: Wnioskodawca zamierza wykupi dla pracownikw indywidualne polisy. Zakres tak planowanego ubezpieczenia obejmowa bdzie: koszty leczenia, pakiet Assistance, ubezpieczenie NNW, OC w yciu prywatnym, ryzyko pracy obejmujce wykonywanie przez ubezpieczonego podczas podry - ryzyko dodatkowe objte polis. Polisy ubezpieczeniowe bd imienne i przypisane do konkretnego pracownika i wane tylko w okresie trwania podry a nabywane bd kadorazowo przed planowan podr. Czy wykupienie indywidualnej polisy dla pracownika stanowi przychd ze stosunku pracy?
         • 07.06.2013Dzie Ksigowego - akcje promocyjne dla wszystkich i prezenty
          Dzie Ksigowego to wito wikszoci Czytelnikw www.podatki.biz – wrd zarejestrowanych Uytkownikw (a jest Was ju 500 000) ponad poowa to pracownicy dziaw ksigowoci, doradcy, kadrowcy, niezaleni ksigowi i waciciele biur rachunkowych.
          • 15.03.2013Podatki dochodowe: Rozliczenie wydatkw na udzia w targach
           Pytanie podatnika: W jaki sposb naley rozliczy koszty uzyskania przychodw zwizane z targami (delegacje, usugi hotelowe, wynajem sal konferencyjnych - ktre rwnie podlegaj rozliczeniu z dotacji), w sytuacji, gdy fizyczne otrzymane dotacji nastpi w kolejnym roku 2013 a wydatki zostay poniesione w roku 2012?
           • 28.08.2012Czwarta wersja projektu dotyczcego rozliczania delegacji
            Ministerstwo pracy i polityki spoecznej opublikowao niedawno kolejny ju (czwarty) projekt rozporzdzenia w sprawie wysokoci oraz warunkw ustalania nalenoci, przysugujcych pracownikowi zatrudnionemu w pastwowej lub samorzdowej jednostce sfery budetowej z tytuu podry subowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju (projekt z 13 lipca 2012 r.), ktre ma zastpi obecnie obowizujce przepisy w tym zakresie.