winy pracodawcy

 • 06.03.2024Kodeks pracy. Praca na próbę bez umowy
  Czy przepisy prawa pracy przewidują nieodpłatną pracę na próbę bez zawierania z pracownikiem umowy o pracę?
 • 05.03.2024Składki ZUS: Noclegi dla zleceniobiorców
  Świadczenie w postaci korzyści uzyskiwanej przez zleceniobiorców, którzy zdecydują się zakupić u pracodawcy miejsca noclegowe na zasadach określonych w regulaminie wynagradzania, tj. po cenie niższej niż cena rynkowa/detaliczna nie korzysta ze zwolnienia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - tak uznał Zakład Ubezpieczeń Społecznych w interpretacji indywidualnej.
 • 04.03.2024Wydatki finansowane ze środków ZFŚS
  Jakie wydatki można, a jakich nie można finansować ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS)? Zgodnie z ustawą, z ZFŚS dofinansowywane mogą być jedynie obiekty socjalne zakładowych obiektów socjalnych oraz na tworzenie zakładowych żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego oraz finansowane tylko wydatki wchodzące w zakres definicji działalności socjalnej. W regulaminie gospodarowania środkami ZFŚS nie można rozszerzyć tego katalogu na wydatki z nim nie związane.
 • 29.02.2024Urlop macierzyński dla rodziców wcześniaków - MRPiPS odpowiada
  Obecnie rodzicom dzieci urodzonych przedwcześnie przysługuje taki sam czas urlopu jak rodzicom dzieci urodzonych w terminie. Jest to absurd, którego rozwiązanie powinno być priorytetem dla zapewnienia wcześniakom możliwości rozwoju, a rodzicom kluczowej obecności przy swoim dziecku. W jaki sposób Ministerstwo zamierza rozwiązać problem utraty urlopów macierzyńskich przez rodziców wcześniaków? - pyta posłanka w interpelacji do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki społecznej.
 • 28.02.2024Twój e-PIT - pytania i odpowiedzi
  Twój e-PIT to automatycznie przygotowane i udostępnione przez Krajową Administrację Skarbową roczne zeznanie podatkowe osób fizycznych. Podatnik, który skorzysta z tej usługi nie musi wypełniać wniosków, aby rozliczyć swój podatek przy jej użyciu. Zeznanie podatkowe uzupełnione o dane zgromadzone przez administrację skarbową czeka na podatnika w wersji elektronicznej w usłudze Twój e-PIT dostępnej w e-Urzędzie Skarbowym na e-Urzędu Skarbowego. Ministerstwo Finansów przygotowało zestaw odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dot. rozliczeń za pomocą tej usługi.
 • 27.02.2024PIT za 2023: Ulga IKZE
  Maksymalny limit wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) w roku 2023 wynosi: 8322 zł lub 12 483 zł (dla osób, które prowadzą pozarolniczą działalność). Ulgę odliczasz w rocznym zeznaniu podatkowym od: dochodu, który jest opodatkowany według skali podatkowej albo dochodu, który jest opodatkowany podatkiem liniowym (19%), albo przychodu, który jest opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.
 • 23.02.2024Pełne odmrożenie odpisu na ZFŚS w 2024 r.
  Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2024 r. wyniesie dla pracowników zatrudnionych w tzw. normalnych warunkach pracy 2417,14 zł, co stanowi znaczną podwyżkę w porównaniu z obowiązującym odpisem z II półrocza 2023 r. (1914,34 zł), o kwotę 502,80 zł. Wynika to faktu, że po raz pierwszy od 2012 r. odpis na ZFŚS wzrośnie zgodnie z przepisami ustawowymi. Zatem, podstawą jego naliczania jest przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej z drugiego półrocza 2023 r., tj. kwota 6445,71 zł.
 • 22.02.2024Usprawiedliwiona nieobecność pracownika a koszty kwalifikowane ulgi B+R - interpretacja ogólna MF
  Do kosztów kwalifikowanych ulgi badawczo-rozwojowej należą poniesione w danym miesiącu należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o PIT oraz sfinansowane przez płatnika składki z tytułu tych należności określone w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracy pracownika w danym miesiącu, w tym również należności z tytułu usprawiedliwionej nieobecności pracownika, do których poniesienia pracodawca jest zobowiązany na podstawie odrębnych przepisów, m.in. te dotyczące urlopu oraz choroby.
 • 19.02.2024Umowa o pracę x2 – czy to legalne?
  Pracownik i jego umowa o pracę. Niektórzy posiadają więcej niż jedno zatrudnienie. Polskie przepisy pozwalają na pracę w ramach dwóch etatów, jednak warto zrozumieć, jakie są konsekwencje związane z taką sytuacją. Mowa tutaj m.in. o czasie pracy, składkach ZUS czy innych prawach pracowników. Sprawdźmy, jakie są następstwa zatrudnienia na podstawie dwóch umów – zarówno u jednego pracodawcy, jak i dwóch różnych.
 • 16.02.2024[21.02.2024] Szkolenie on-line: Obowiązki płatników podatku dochodowego w 2024 r.
  Koniec starego i pierwsze miesiące nowego roku to czas podatkowego podsumowania roku poprzedniego. Obowiązki ciążą zarówno na płatnikach sporządzających odpowiednie informacje dla podatników i urzędów skarbowych jak i na podatnikach składających zeznania roczne. Prawidłowe przygotowanie informacji o dochodach i zaliczkach na podatek wymaga właściwego rozpoznania wysokości przychodów, kosztów i należnej zaliczki na podatek. Szczególnie wielu problemów przysparza płatnikom prawidłowe rozliczenie podatnika, który uzyskiwał dochody z zagranicy. Zapraszamy Państwa na szkolenie, które pozwoli płatnikom na bezproblemowe wypełnienie obowiązków związanych z zakończeniem 2023 r. oraz obowiązków w 2024 r.
 • 14.02.2024PIT: Zwrot pracownikowi kosztów za używanie prywatnego samochodu
  Czy pracownik, któremu powierzony został obowiązek wynikający ze stosunku pracy, wykonuje zadania przy pomocy i wykorzystaniu pojazdu prywatnego, to czy płatnik w związku ze zwrotem pracownikowi poniesionych kosztów tytułem wykorzystywania prywatnego samochodu do celów służbowych jest zobowiązany rozliczać jako przychód u pracownika z tytułu pracy obliczać, pobierać i wpłacać zaliczki na podatek dochodowy?
 • 13.02.2024PIT-11 a PIT-37 - Praktyczne Porady
  W ostatnich latach polski system podatkowy przeszedł wiele zmian, a obowiązujące regulacje dotyczące PIT nadal ewoluują. Szczególnie istotne w tym kontekście jest zrozumienie zmian w PIT 11 za 2023, dokument, który ma zasadnicze znaczenie dla pracowników i pracodawców. Zmiany te dotyczą między innymi terminów składania deklaracji, sposobu wypełniania formularzy, a także nowych wytycznych dotyczących umów zlecenia i innych form zatrudnienia. W obliczu tych zmian, zarówno pracodawcy, jak i pracownicy, muszą na nowo zrozumieć swoje obowiązki i prawa. Artykuł ten ma na celu nie tylko przedstawić najważniejsze aspekty PIT 11 za 2023, ale również wskazać praktyczne wskazówki, jak prawidłowo wypełnić PIT-37 w kontekście umowy zlecenia, zrozumieć, do kiedy należy złożyć PIT 11, oraz wyjaśnić, czy i kiedy trzeba rozliczać PIT 11a. Dodatkowo, przedstawimy, w jaki sposób urząd skarbowy może pomóc w wypełnieniu PIT, oraz jak wygląda PIT 37 zerowy wzór. Przeanalizujemy również najnowsze interpretacje podatkowe, aby zapewnić kompleksowy i aktualny przewodnik po zmieniającym się krajobrazie podatkowym Polski.
 • 09.02.2024Bezpłatne udostępnienie pokoju pracownikowi. Jak wyliczyć składki ZUS?
  W przypadku świadczenia w postaci udostępnienia pracownikom domu mieszkalnego (wydzielone pokoje) podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe będzie stanowiła kwota w wysokości czynszu określonego według zasad i stawek dla mieszkań komunalnych na danym terenie, a w miastach - w danej dzielnicy, a gdy lokal mieszkalny będzie udostępniany więcej niż jednemu pracownikowi kwota podstawy wymiaru składek powinna zostać wyliczona proporcjonalnie.
 • 08.02.2024Zwolnienie od pracy na zabiegi rehabilitacyjne
  Jestem zatrudniona na umowę o pracę na czas nieokreślony. W związku z kłopotami zdrowotnymi lekarz ortopeda skierował mnie na rehabilitację. Niestety, zabiegi rehabilitacyjne są wykonywane tylko w godzinach pracy. Czy pracodawca ma obowiązek zwolnić mnie na te zabiegi?
 • 08.02.2024Koszty uzyskania przychodów przy dwóch umowach o pracę
  Podatniczka u swojego pracodawcy jest zatrudniona na dwie umowy o pracę na czas nieokreślony. Jedna umowa (¼ etatu) dotyczy wykonywania pracy poza miejscem zamieszkania, druga umowa (¾ etatu) dotyczy wykonywania pracy w miejscu zamieszkania. Każda z tych prac podlega innemu zaszeregowaniu w regulaminie wynagradzania w zakładzie. Pracodawca nie zwraca kosztów dojazdów do pracy. Jaką kwotę podatniczka powinna wykazywać w swoim PIT w rubryce dot. kosztów uzyskania przychodów?
 • 07.02.2024Jak zawrzeć umowę cywilnoprawną: umowę zlecenia lub umowę o dzieło
  Sprawdź, jakie są podstawowe elementy umowy zlecenia i umowy o dzieło, kiedy trzeba stosować minimalną stawkę godzinowa i jakie masz obowiązki w zakresie BHP.
 • 07.02.2024PIT: Ekwiwalent za używanie odzieży - zasady ustalania, wysokość, wyjątki od zwolnienia podatkowego
  W myśl art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia, przysługujące na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, jeżeli zasady ich przyznawania wynikają z odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw.
 • 05.02.2024Wkrótce ruszy usługa Twój e-PIT dla rozliczeń za 2023 r.
  Krajowa Administracja Skarbowa prowadzi obecnie akcję zasilania usługi Twój e-PIT danymi z deklaracji PIT, które przekazali pracodawcy – informuje Ministerstwo Finansów. Usługa ma być dostępna dla podatników od 15 lutego br. Jak zaznacza resort finansów, w sumie wstępnie przygotowanych zostanie kilkadziesiąt milionów deklaracji, a od tego roku z takiej formy rozliczenia skorzystać będą mogli także przedsiębiorcy.
 • 05.02.2024Kiedy nie można stosować podwyższonych kosztów uzyskania przychodu ze stosunku pracy
  Wysokość podwyższonych „pracowniczych” kosztów uzyskania przychodów wynika wprost z przepisów art. 22 ust. 2 pkt 3 ustawy o PIT. I tak, koszty z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej wynoszą obecnie 300 zł miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 3600 zł, w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę.
 • 02.02.2024Wkrótce ruszy usługa Twój e-PIT dla rozliczeń za 2023 r.
  Krajowa Administracja Skarbowa prowadzi obecnie akcję zasilania usługi Twój e-PIT danymi z deklaracji PIT, które przekazali pracodawcy – informuje Ministerstwo Finansów. Usługa ma być dostępna dla podatników od 15 lutego br. Jak zaznacza resort finansów, w sumie wstępnie przygotowanych zostanie kilkadziesiąt milionów deklaracji, a od tego roku z takiej formy rozliczenia skorzystać będą mogli także przedsiębiorcy.
 • 02.02.2024Podatki 2024: Ważny wyrok TS UE ws. skutków wystawienia fałszywej faktury
  W sytuacji, kiedy pracownik podatnika wystawił fałszywą fakturę, posługując się tożsamością pracodawcy oraz bez jego zgody i wiedzy, osobą odpowiedzialną za podatek VAT wykazany na fałszywych fakturach jest ten pracownik – wynika z nowego wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TS UE). Wyjątek stanowić mogą sytuacje, gdy podatnik nie dochował należytej staranności w nadzorze nad pracownikiem.
 • 01.02.2024Podatki 2024: Ważny wyrok TS UE ws. skutków wystawienia fałszywej faktury
  W sytuacji, kiedy pracownik podatnika wystawił fałszywą fakturę, posługując się tożsamością pracodawcy oraz bez jego zgody i wiedzy, osobą odpowiedzialną za podatek VAT wykazany na fałszywych fakturach jest ten pracownik – wynika z nowego wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TS UE). Wyjątek stanowić mogą sytuacje, gdy podatnik nie dochował należytej staranności w nadzorze nad pracownikiem.
 • 30.01.2024Uwaga emeryci i renciści. Do końca lutego musicie powiadomić ZUS o dochodach
  Emeryt lub rencista, który w 2023 r. pozostawał w zatrudnieniu, pełnił służbę lub wykonywał inną pracę zarobkową albo prowadził działalność powinien powiadomić ZUS o osiągniętych przychodach. Oświadczenie to należy nadesłać w terminie do końca lutego br. Czy obowiązek ten dotyczy każdego emeryta i rencisty?
 • 30.01.2024Termin płatności wynagrodzenia przy umowie zlecenia
  Zapłata wynagrodzenia następuje, co do zasady, dopiero po wykonaniu zlecenia. Strony mogą jednak zmienić tę zasadę i dowolnie ustalić termin płatności wynagrodzenia. Samą płatność uzależnić można np. od dokonania przez zleceniobiorcę rozliczeń ze zleceniodawcą.
 • 29.01.2024Uwaga emeryci i renciści. Do końca lutego musicie powiadomić ZUS o dochodach
  Emeryt lub rencista, który w 2023 r. pozostawał w zatrudnieniu, pełnił służbę lub wykonywał inną pracę zarobkową albo prowadził działalność powinien powiadomić ZUS o osiągniętych przychodach. Oświadczenie to należy nadesłać w terminie do końca lutego br. Czy obowiązek ten dotyczy każdego emeryta i rencisty?
 • 26.01.2024Obowiązki płatnika w PIT: Kupony żywieniowe zamiast posiłków profilaktycznych
  Czy pracodawca będzie zobowiązany do obliczania, pobierania i wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w odniesieniu do nieodpłatnych świadczeń w postaci wydawania pracownikom kuponów żywieniowych uprawniających do nabywania na ich podstawie produktów spożywczych służących do przygotowania posiłku profilaktycznego?
 • 25.01.2024Pracownicze koszty uzyskania w rozliczeniu rocznym – problemy praktyczne
  W pewnych przypadkach można uwzględnić w rozliczeniu rocznym wyższe kwoty, niż stosowane przez pracodawcę przy obliczaniu zaliczek na podatek w trakcie roku, np. w sytuacji, w której zryczałtowane koszty wynikające z przepisów ustawy są niższe od wydatków na dojazd do zakładu lub zakładów pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej. Ponadto, w przypadku, gdy pracodawca obliczając zaliczki uwzględnił niższe koszty niż przysługujące w konkretnej sytuacji pracownika, pracownik ma prawo w rozliczeniu rocznym przyjąć koszty wynikające z przepisów. Najczęściej wystąpi przypadek, w którym pracownik nie złożył pracodawcy wniosku o zastosowanie wyższych kosztów uzyskania, oświadczając iż jego miejsce stałego lub czasowego zamieszkania znajduje się poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy.
 • 24.01.2024Praca zdalna na celowniku PIP. Kontrole wykazały liczne nieprawidłowości
  W 2023 r. Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadziła wśród pracodawców w sumie niemal 250 kontroli odnośnie wdrożenia pracy w formule zdalnej. Okazuje się, że w 60 proc. przypadków stwierdzono nieprawidłowości dotyczące implementacji regulacji. Naruszenia dotyczyły m.in. obowiązków przekazania pracownikowi wymaganych informacji oraz odebrania przed dopuszczeniem do pracy zdalnej oświadczenia od pracownika.
 • 24.01.2024Wyrównanie wynagrodzenia za pracę do poziomu minimalnego - MF wyjaśnia
  Wynagrodzenie pracownika (łączne), po wyłączeniach wskazanych w ustawie, powinno wynosić co najmniej wynagrodzenie minimalne. Nie ma znaczenia „rozbicie” wynagrodzenia na części. W wyłączeniach wymieniony jest dodatek za staż pracy, czyli z tytułu tzw. wysługi lat. Tak więc dodatek ten nie może być wliczany do minimalnego wynagrodzenia - czytamy w odpowiedzi Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na interpelację poselską.
 • 23.01.2024Zmiana ilości dni przysługującego urlopu w trakcie roku
  W jaki sposób ustalić wymiar urlopu, jeśli w trakcie roku pracownik nabywa prawo do większej ilości dni urlopu wypoczynkowego?
 • 22.01.2024Czy wynagrodzenie za pracę można uzupełnić premią?
  Pracodawca może uzupełniać wynagrodzenie za pracę, premią do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Podkreślenia wymaga fakt, iż minimalne wynagrodzenie za pracę, określone w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu, nie jest tożsame z wynagrodzeniem zasadniczym ustalonym w umowie o pracę.
 • 18.01.2024Jak wybrać optymalną formę opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej
  Jeśli jesteś osobą fizyczną i osiągasz przychody z działalności gospodarczej, możesz skorzystać z różnych form opodatkowania podatkiem dochodowym. Zobacz, jakie są najważniejsze różnice pomiędzy tymi formami i kto je może stosować.
 • 18.01.2024Pracodawca nie płaci wynagrodzenia. Co zrobić?
  Zgodnie z przepisami pracodawca ma obowiązek wypłacania wynagrodzenia co najmniej raz w miesiącu, w stałym, z góry ustalonym terminie. Wynagrodzenie należy wypłacać za miesiąc z dołu, niezwłocznie po ustaleniu jej wysokości, nie później niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego. Jednym z podstawowych obowiązków każdego pracodawcy jest terminowe i prawidłowe wypłacanie wynagrodzenia. Pracownik, który nie otrzymał pieniędzy za pracę, ma kilka możliwości dochodzenia swoich praw. Są to między innymi: zawiadomienie Państwowej Inspekcji Pracy albo pozew o zapłatę do sądu pracy.
 • 18.01.2024Składki ZUS: Odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenie oraz dodatkowa odprawa dla pracownika
  Podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne nie stanowią przychody uzyskane przez pracownika w zw. z wypłatą odpraw, odszkodowań, rekompensat z tytułu wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy, w tym z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę lub rozwiązania jej bez wypowiedzenia, skrócenia okresu jej wypowiedzenia, niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy.
 • 18.01.2024Koszty sądowe, czyli ile trzeba zapłacić w sądzie
  Na koszty sądowe w sprawach cywilnych składają się opłaty i wydatki. Koszty te, co do zasady, ponosi strona wnosząca pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki. Przez stronę należy tu rozumieć każdego uczestnika postępowania sądowego, w tym także świadka, biegłego i tłumacza. Z kolei termin "pismo wnoszone do sądu" obejmuje również składany ustnie do protokołu pozew, wniosek wszczynający innego rodzaju postępowanie lub inny wniosek, jeżeli podlega opłacie.
 • 17.01.2024PIT-11 z problemami przy oddelegowaniu i pracy zdalnej
  Już 31 stycznia br. upłynie termin przekazania urzędom skarbowym informacji PIT-11 za 2023 r. Najpóźniej do końca lutego pracodawcy powinni też przesłać PIT-11 swoim pracownikom. Jak wskazują eksperci firmy KPMG, niektóre sytuacje mogą tworzyć pewne problemy, a wątpliwości dotyczą głównie PIT-11 dla pracowników oddelegowanych oraz pracy zdalnej z zagranicy.
 • 17.01.2024Wybór formy opodatkowania do 20 lutego
    W obliczu nadchodzących zmian w prawie, z końcem roku warto rozważyć zmianę formy opodatkowania. Kto zdąży podjąć decyzję do 20 lutego 2024 r. i złoży stosowne oświadczenie, może zapewnić sobie wymierne korzyści i ochronić swoje pieniądze.  
 • 17.01.2024Czy urlop macierzyński będzie wydłużony o pobyt dziecka w szpitalu?
  Obywatele oraz organizacje działające na rzecz wcześniaków przy wsparciu krajowej konsultant w dziedzinie oraz Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego apelują o zmiany w przepisach prawa, które umożliwią rodzicom wcześniaków rozpoczęcie urlopu macierzyńskiego od opuszczenia szpitala przez dziecko. Celem tych zmian jest, by mama każdego wcześniaka i noworodka wymagającego hospitalizacji po narodzinach mogła korzystać z pełnopłatnego zwolnienia lekarskiego z tytułu opieki nad dzieckiem.
 • 16.01.2024PIT-11 z problemami przy oddelegowaniu i pracy zdalnej
  Już 31 stycznia br. upłynie termin przekazania urzędom skarbowym informacji PIT-11 za 2023 r. Najpóźniej do końca lutego pracodawcy powinni też przesłać PIT-11 swoim pracownikom. Jak wskazują eksperci firmy KPMG, niektóre sytuacje mogą tworzyć pewne problemy, a wątpliwości dotyczą głównie PIT-11 dla pracowników oddelegowanych oraz pracy zdalnej z zagranicy.
 • 16.01.2024Zmiana formy zatrudnienia a prawo do preferencyjnych składek ZUS
  Przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych uzależniają możliwość skorzystania przez przedsiębiorcę z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzonej działalności od podstawy wymiaru w wysokości nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia, od spełnienia przesłanki niewykonywania w ramach prowadzonej działalności na rzecz byłego pracodawcy czynności tożsamych do uprzednio (w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym) wykonywanych w ramach stosunku pracy. Przy czym pod pojęciem „byłego pracodawcy” należy rozumieć każdego pracodawcę, na rzecz którego praca była wykonywana dotychczas, tj. przed dniem rozpoczęcia prowadzenia działalności (w tym pracodawcę z którym prowadzący działalność nie rozwiązał umowy o pracę).
 • 15.01.2024Do 31 stycznia należy złożyć PIT-11, PIT-R, PIT-4R i PIT-8AR
  Jeżeli w 2023 r. zatrudniałeś osoby fizyczne lub wypłacałeś im np. wynagrodzenia z umowy o pracę, umowy zlecenia czy należności z praw majątkowych, po zakończeniu roku sporządzasz imienne informacje o wysokości dochodów tych osób (PIT-11, PIT-R) i zbiorcze deklaracje o pobranym podatku (PIT-4R, PIT-8AR), dalej zwane formularzami.
 • 15.01.2024Prawo do małego ZUS plus przy wykonywaniu wolnego zawodu
  Przepis art. 18c ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych dotyczy wyłącznie prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Po dopełnieniu obowiązku uzyskania wpisu do CEIDG osoba wykonująca wolny zawód uważana jest za osobę wykonującą działalność w rozumieniu ustawy - Prawo przedsiębiorców. W konsekwencji, osoba wykonująca wolny zawód w ramach prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej ma możliwość skorzystania w roku 2024 z tzw. małego ZUS plus.
 • 15.01.2024Kiedy wypłacić wynagrodzenie po rozwiązaniu umowy o pracę?
  Kiedy pracodawca powinien wypłacić wynagrodzenie za pracę w przypadku rozwiązania umowy o pracę? W terminie wypłaty wynagrodzenia u danego pracodawcy czy z dniem rozwiązania umowy o pracę?
 • 12.01.2024Przybywa firm chcących ograniczać pracę zdalną
  W skali całej Unii Europejskiej spoza biura przez przynajmniej połowę tygodnia pracuje średnio 10 proc. ogółu pracowników. W przypadku samych pracowników biurowych w polskich miastach powyżej 100 tys. mieszkańców odsetek ten wynosi już 52 proc., przy czym 8 proc. pracuje wyłącznie zdalnie. Jednocześnie okazuje się, że coraz więcej przedsiębiorstw chciałoby ograniczać pracę w formule zdalnej.
 • 11.01.2024ZUS zapłaci za L4 pracownika od pierwszego dnia?
  Zasady wypłacania zasiłku chorobowego zostaną zmienione – zapowiedział rząd, który zamierza przyjąć rozwiązanie zakładające, że chorobowe pracownika będzie wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych już od pierwszego dnia pobytu na zwolnieniu lekarskim (tzw. L4). Obecnie do określonego czasu chorobowe pracownika opłaca pracodawca. Zmiany mają wejść w życie dopiero w 2025 r.
 • 11.01.2024Obowiązki płatnika: Wypłata ryczałtu na podstawie regulaminu pracy zdalnej
  Zgodnie z regulaminem pracy zdalnej, z tytułu pokrycia przez pracowników we własnym zakresie kosztów energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, spółka wypłaca pracownikom ryczałt. Czy spółka zobowiązana jest do obliczania i pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu ww. ryczałtu?
 • 10.01.2024ZUS zapłaci za L4 pracownika od pierwszego dnia?
  Zasady wypłacania zasiłku chorobowego zostaną zmienione – zapowiedział rząd, który zamierza przyjąć rozwiązanie zakładające, że chorobowe pracownika będzie wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych już od pierwszego dnia pobytu na zwolnieniu lekarskim (tzw. L4). Obecnie do określonego czasu chorobowe pracownika opłaca pracodawca. Zmiany mają wejść w życie dopiero w 2025 r.
 • 10.01.2024Karta MultiSport dla pracownika. Co ze składkami ZUS?
  Świadczenie w postaci Karty MultiSport nie będzie stanowić podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracowników na podstawie § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. Zatem, również obowiązek opłacania składek na ww. ubezpieczenia za pracowników - po stronie przedsiębiorcy nie powstanie - tak stwierdził ZUS w interpretacji indywidualnej.
 • 10.01.2024Składki ZUS: Grupowe ubezpieczenie medyczne pracowników
  Świadczenie w postaci grupowego ubezpieczenia medycznego nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, zarówno w części finansowanej przez przedsiębiorcę jako płatnika składek, jak i w części finansowanej przez pracownika jako ubezpieczonego oraz na ubezpieczenie zdrowotne pracowników. Tym samym, również obowiązek opłacania składek na ww. ubezpieczenia za pracowników - po stronie przedsiębiorcy nie powstanie - tak uznał ZUS w interpretacji indywidualnej.
 • 09.01.2024PIP: Praca wykonywana zimą
  W związku z panującymi mrozami Państwowa Inspekcja Pracy przypomina o obowiązujących przepisach regulujących pracę przy niskich temperaturach.

« poprzednia strona | następna strona »