Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

pieczątka

 • 31.10.2018Podatki 2019: Nowe wzory dla podatku od środków transportowych
  Z początkiem 2019 r. w życie wejdą nowe przepisy ws. wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych – wynika z projektu przygotowanego w Ministerstwie Finansów. Zmianie ulec mają w praktyce wzory deklaracji DT-1 oraz załącznika DT-1/A. Deklaracje nie będą już musiały być opatrywane przez podatników pieczątkami.
  • 30.10.2018Podatki 2019: Nowe wzory dla podatku od środków transportowych
   Z początkiem 2019 r. w życie wejdą nowe przepisy ws. wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych – wynika z projektu przygotowanego w Ministerstwie Finansów. Zmianie ulec mają w praktyce wzory deklaracji DT-1 oraz załącznika DT-1/A. Deklaracje nie będą już musiały być opatrywane przez podatników pieczątkami.
   • 24.07.2018MPiT zapowiada zniesienie wymogu stosowania w urzędach pieczątek
    W niemal 170 aktach prawnych zniesione zostaną wymogi dotyczące stosowania pieczątki przez obywateli oraz przedsiębiorców – zapowiedziało Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. W efekcie w czasie załatwiania sprawy w urzędzie możliwy będzie wybór między pieczątką i np. sposobem elektronicznym. Zmiany mają zostać wprowadzone do lipca 2019 r.
    • 23.07.2018MPiT zapowiada zniesienie wymogu stosowania w urzędach pieczątek
     W niemal 170 aktach prawnych zniesione zostaną wymogi dotyczące stosowania pieczątki przez obywateli oraz przedsiębiorców – zapowiedziało Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. W efekcie w czasie załatwiania sprawy w urzędzie możliwy będzie wybór między pieczątką i np. sposobem elektronicznym. Zmiany mają zostać wprowadzone do lipca 2019 r.
     • 22.05.2018NSA. Rejestracja VAT w przypadku gospodarstwa rolnego małżonków
      Normy art. 15 ust. 4 i 5 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług należy bowiem tak rozumieć, że w przypadku prowadzenia przez małżeństwo wyłącznie gospodarstwa rolnego lub innej działalności rolniczej, jeżeli jeden z małżonków dokonał już zgłoszenia rejestracyjnego jako podatnik VAT czynny, drugi z małżonków może być podatnikiem VAT czynnym jedynie w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej wykraczającej poza zakres przedmiotowy działalności rolniczej określony w art. 2 pkt 15 ww. ustawy - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
      • 21.08.2017Wydatki poniesione przed rozpoczęciem działalności
       Pytanie: Zamierzam rozpocząć działalność gospodarczą. Ze względu na jej specyficzny charakter już teraz gromadzę niezbędne narzędzia, wyszukując okazje na serwisach aukcyjnych. Czy wydatki na ich zakup będę mógł w przyszłości zaliczyć do kosztów?
       • 18.08.2017Wydatki poniesione przed rozpoczęciem działalności
        Pytanie: Zamierzam rozpocząć działalność gospodarczą. Ze względu na jej specyficzny charakter już teraz gromadzę niezbędne narzędzia, wyszukując okazje na serwisach aukcyjnych. Czy wydatki na ich zakup będę mógł w przyszłości zaliczyć do kosztów?
        • 27.06.2017Wykreślenie z rejestru VAT. Kontrole biznesowe lekiem na całe zło?
         Uregulowania dotyczące zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktur w kontekście zmian w VAT w 2017 r. nabrały nowego znaczenia. Mowa tu przede wszystkim o przepisach wynikających z art. 96 ust. 9a pkt 4 i 5 oraz art. 112c ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm., dalej: ustawa o VAT). Wskazane przepisy stanowią, że wykreśleniu z rejestru jako podatnik VAT podlega z urzędu podatnik, który:
         • 23.06.2017Wykreślenie z rejestru VAT. Kontrole biznesowe lekiem na całe zło?
          Uregulowania dotyczące zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktur w kontekście zmian w VAT w 2017 r. nabrały nowego znaczenia. Mowa tu przede wszystkim o przepisach wynikających z art. 96 ust. 9a pkt 4 i 5 oraz art. 112c ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm., dalej: ustawa o VAT). Wskazane przepisy stanowią, że wykreśleniu z rejestru jako podatnik VAT podlega z urzędu podatnik, który:
          • 29.09.2016Kto decyduje o tym, czy dany pracownik spełnia warunki nabycia prawa do emerytury pomostowej?
           Postępowanie mające na celu ustalenie, czy osoba zainteresowana spełnia warunki do nabycia świadczeń emerytalno-rentowych, w tym do emerytury pomostowej należy - zgodnie z art. 115 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 887) oraz z art. 68 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 963, z późn. zm.) - do kompetencji jednostek organizacyjnych ZUS.
           • 28.09.2016Kto decyduje o tym, czy dany pracownik spełnia warunki nabycia prawa do emerytury pomostowej?
            Postępowanie mające na celu ustalenie, czy osoba zainteresowana spełnia warunki do nabycia świadczeń emerytalno-rentowych, w tym do emerytury pomostowej należy - zgodnie z art. 115 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 887) oraz z art. 68 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 963, z późn. zm.) - do kompetencji jednostek organizacyjnych ZUS.
            • 04.02.2016Doręczenie zastępcze w postępowaniu podatkowym. Ważny wyrok
             Tezy: 1. Wydana w toku postępowania podatkowego decyzja o zabezpieczeniu wykonania zobowiązań podatkowych (art. 33 § 2 O.p. w zw. z art. 33 § 1 O.p.) powinna zostać doręczona pełnomocnikowi strony, ustanowionemu w postępowaniu wymiarowym, a nie bezpośrednio stronie chyba, że z treści pełnomocnictwa wynikają ograniczenia w zakresie reprezentacji (art. 145 § 2 O.p. w zw. z art. 137 § 2 O.p.).
             • 28.10.2015Oszuści nadal naciągają na "wpis do rejestru"
              Interpelacja nr 34559 do ministra sprawiedliwości w sprawie działalności fałszywych rejestrów firm, które podszywają się pod Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej (CEIDG) i wysyłają do nowo powstałych przedsiębiorców wezwania do zapłaty
              • 02.04.2015Rejestracja działalności gospodarczej bez opłat?
               Interpelacja nr 31393 w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z części kosztów rejestracji działalności gospodarczej.
               • 05.03.2015Zapłata bonem a data sprzedaży na paragonie
                Pytanie podatnika: Kiedy ewidencjonować transakcję – w momencie przyjęcia należności i wydania bonu podarunkowego, czy w momencie wydania towaru z magazynu podczas realizacji bonu podarunkowego?
                • 08.01.2015Rachunek jako dowód księgowy w PKPiR
                 Pytanie podatnika: Czy otrzymany rachunek spełnia wymogi dowodu księgowego i czy tym samym stanowi podstawę księgowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów?
                 • 10.12.2014Deregulacja zawodu księgowego zagraża firmom?
                  Księgowy z certyfikatem to bezpieczeństwo dla przedsiębiorców - stwierdzili uczestnicy debaty nt. bezpieczeństwa rozliczeń podatkowych oraz rachunkowych po deregulacji prawa, zorganizowanej przez Pracodawców RP. W debacie uczestniczyli m.in. przedstawiciele Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
                  • 09.12.2014Deregulacja zawodu księgowego zagraża firmom?
                   Księgowy z certyfikatem to bezpieczeństwo dla przedsiębiorców – stwierdzili uczestnicy debaty nt. bezpieczeństwa rozliczeń podatkowych oraz rachunkowych po deregulacji prawa, zorganizowanej przez Pracodawców RP. W debacie uczestniczyli m.in. przedstawiciele Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
                   • 18.11.2014VAT: Prawidłowość prowadzonej ewidencji przebiegu pojazdu
                    Pytanie podatnika: Czy prowadzona przez Spółkę dzienna i miesięczna ewidencja przebiegu pojazdu, stanowiącą integralną całość spełnia przesłanki uznania jej za ewidencję przebiegu pojazdu, o której mowa w art. 86a ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług?
                    • 02.12.2013Prawo do zwrotu VAT za materiały budowlane przy refundacji wydatków
                     Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni dokonała remontu mieszkania, które należy do Wnioskodawczyni i jej męża. Wszystkie faktury VAT na zakupione materiały przeznaczone na remont mieszkania zostały wystawione na Zainteresowaną. Część poniesionych wydatków została zwrócona Zainteresowanej przez PFRON. Czy Wnioskodawczyni mogła ubiegać się o zwrot podatku VAT za materiały budowlane, składając wniosek VZM-1, pomimo, że wydatki zostały zwrócone Wnioskodawczyni przez PFRON, czy też miała się ograniczyć tylko do tych materiałów, które nie zostały dofinansowane przez PFRON?
                     • 26.02.2013Podpis i pieczątka na deklaracji ZUS P DRA
                      Interpelacja nr 12248 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie wzoru deklaracji rozliczeniowej ZUS P DRA
                      • 22.01.2013NIP pracodawcy wciąż niezbędny do uzyskania L4
                       Aby uzyskać zwolnienie lekarskie, nadal konieczne jest przedstawienie NIP pracodawcy – informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Oznacza to, że mimo wejścia w życie systemu eWUŚ niektóre stare procedury pozostały bez zmian.
                       • 22.08.2012Korekta in minus bez potwierdzenia odbioru faktury korygującej
                        Spółka wystawia i wysyła kontrahentom faktury korygujące in minus. W zakresie VAT korekty rozliczamy po otrzymaniu zwrotnego potwierdzenia ich odbioru przez kontrahenta. Zdarzają się jednakże sytuacje, kiedy potwierdzenia nie otrzymujemy. Nie dostajemy także potwierdzonej faktury korygującej. Kontrahenci kompensują należności z zapłatami za kolejne zakupy (potrącają z zapłaty kwoty im należne z faktur korygujących). Czy mamy możliwość obniżenia podstawy opodatkowania VAT. Jeżeli tak, to kiedy tego dokonać?
                        • 07.08.2012Polecenie wyjazdu służbowego
                         Polecenie wyjazdu w podróż służbową nie musi dla swojej ważności, wynikającej z pracowniczego podporządkowania pracodawcy, mieć formy pisemnej. Powinno jednak przybrać taką formę, gdyż będzie stanowić dokument potwierdzający m.in. związek wyjazdu z pracą, kwalifikowanie danego wyjazdu jako delegacji. Informacje zawarte w poleceniu wyjazdu służą zarówno pracownikowi (cel wyjazdu, środki komunikacji itp.), jak i pracodawcy (do celów rozliczeniowych).
                         • 02.02.2012PIT-11 i PIT-40 dla pracowników w wersji elektronicznej
                          Doręczenie podatnikowi informacji PIT-11 oraz PIT-40 przez płatnika może nastąpić nie tylko przez bezpośrednie jej doręczenie w sposób zwyczajowo przyjęty w każdym miejscu, w którym się zastanie adresata, czy też przez operatora pocztowego. Przekazanie informacji PIT-11 oraz PIT-40 może nastąpić za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
                          • 11.07.2011Nienależny zwrot VAT a przedawnienie
                           W przypadku podatku naliczonego nie ma możliwości przerwania biegu terminu przedawnienia, ponieważ w takiej sytuacji nie mogą być zastosowane środki egzekucyjne. W sprawach dotyczących podatku naliczonego art. 70 § 4 Ordynacji podatkowej będzie zatem przepisem martwym. Brak możliwości przerwania biegu terminu przedawnienia w sposób wskazany w art. 70 § 4 nie oznacza jednak, że w sprawach dotyczących kwoty do przeniesienia na następny miesiąc bieg tego terminu pozostanie zawsze niezakłócony i nie ma prawnych uregulowań dopuszczających jakiekolwiek przerwy w tym zakresie. Wyłączenie stosowania art. 70 § 4 Ordynacji nie ma bowiem wpływu na możliwość wystąpienia innych przesłanek powodujących przerwanie (np. art. 70 § 3) czy zawieszenie (art. 70 § 6) biegu terminu przedawnienia - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi.
                           • 01.06.2011Stwory i potwory podatkowe
                            Z okazji Dnia Dziecka bardzo poważny portal podatki.biz przedstawia Państwu fragment obszernego dzieła pt. „Stwory i potwory podatkowe”. Jest to kontynuacja naukowej dysertacji „ Stwory i potwory domowe”, która odbiła się sporym echem. Niektórym do tej pory się odbija. Praca „Stwory i potwory podatkowe” jest profesjonalną próbą taksonomicznego ujęcia podatkowej rzeczywistości. Jeżeli ktoś po przeczytaniu fragmentu rozdziału pierwszego nie uwierzy, że opisywane byty istnieją realnie, jest najwidoczniej zbyt dorosły, by prowadzić działalność gospodarczą w Polsce – tutaj niezbędna jest dziecięca wyobraźnia i naiwność.
                            • 18.08.2010Obowiązek przystawienia pieczątki przy podpisie w deklaracji VAT-7
                             Pytanie podatnika: Czy przy wypełnianiu części H deklaracji VAT-7 (11), podatnik obligatoryjnie ma obowiązek w pozycji 75 przystawić pieczątkę przy swoim podpisie?
                             • 16.06.2010Pieczątka nie jest już wiarygodnym potwierdzeniem tożsamości
                              Zapytanie nr 6750 do ministra finansów w sprawie zasadności stosowania w Polsce pieczątek na różnego rodzaju dokumentach, w tym fakturach
                              • 14.06.2010Ulga rodzinna na dziecko pełnoletnie dla rodzin zastępczych
                               Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawczyni przysługuje ulga prorodzinna z uwagi na fakt, że jej wychowanek, który nie ukończył 25 roku życia, pobiera naukę w szkole wyższej?
                               • 12.03.2010Polska e-administracja ciągle w powijakach
                                Kulejąca infrastruktura telekomunikacyjna i ciągle ograniczony dostęp do szerokopasmowego Internetu to – zdaniem Konfederacji Pracodawców Polskich jedne z głównych przyczyn opóźnienia Polski we wdrażaniu rozwiązań z zakresu szeroko rozumianego e-państwa. W siedzibie KPP odbyła się debata zatytułowana „Polska jako e-państwo - główne wyzwania w zakresie e-faktur, podpisów elektronicznych i e-administracji".
                                • 04.12.2009Treść polecenia wyjazdu służbowego
                                 Polecenie wyjazdu w podróż służbową nie musi dla swojej ważności, wynikającej z pracowniczego podporządkowania pracodawcy, mieć formy pisemnej. Powinno jednak przybrać taką formę, gdyż będzie stanowić dokument potwierdzający m.in. związek wyjazdu z pracą, kwalifikowanie danego wyjazdu jako delegacji. Informacje zawarte w poleceniu wyjazdu służą zarówno pracownikowi (cel wyjazdu, środki komunikacji itp.), jak i pracodawcy (do celów rozliczeniowych).
                                 • 01.12.2009Orzecznictwo: Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi

                                  Z uzasadnienia: Wszystkie dokonane przez organy podatkowe ustalenia faktyczne są spójne i jednoznacznie dowodzą, że działalność zarejestrowana na nazwisko małżonki skarżącego była fikcyjna i została zgłoszona tylko w celu zwiększenia kosztów firmy skarżącego (a przez to obniżenia jego obciążeń podatkowych), a faktycznie wykonane w ramach niej czynności (na które wystawiono sporne faktury) wchodziły w istocie w zakres działalności prowadzonej przez skarżącego. Powyższe dodatkowo potwierdza okoliczność zlikwidowania działalności gospodarczej małżonki skarżacego z końcem 2006 r., tj. po wszczęciu postępowania kontrolnego w firmie skarżącego.
                                  • 25.08.2009Orzecznictwo: Dwa główne warunki odliczenia podatku VAT
                                   Z uzasadnienia: "Koniecznym warunkiem jest i było udokumentowanie rzeczywistych transakcji handlowych za pomocą prawidłowo wystawionych faktur. Prawo do odliczenia przysługuje w przypadku skumulowania dwóch okoliczności: otrzymania faktury stwierdzającej nabycie towaru lub wykonania usługi oraz otrzymanie towaru lub wykonanie usługi. Rozłączne spełnienie omawianych warunków skutkuje brakiem prawa do odliczenia podatku naliczonego. "  
                                   • 20.07.2009„Jedno okienko”, wiele problemów
                                    Interpelacja nr 9421 do ministra gospodarki w sprawie funkcjonowania jednego okienka
                                    • 03.06.2009Rozliczenie świadczeń i zasiłków przedemerytalnych po zakończeniu roku rozliczeniowego 2008/2009
                                     W ciągu 2008/2009 r. osoby uprawnione do świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego, informowały ZUS o osiąganiu przychodów z tytułu pracy zarobkowej. W zależności od wysokości osiąganych przychodów – ZUS wypłacał świadczenia i zasiłki przedemerytalne w pełnej lub zmniejszonej wysokości, bądź też zawieszał prawo do ich wypłaty. Ostateczne rozliczenie nastąpi po zakończeniu roku rozliczeniowego 2008/2009, kiedy znana jest ostateczna kwota uzyskanego przychodu.
                                     • 23.04.2009Orzecznictwo: Uprawnienie do stosowania stawki 0%
                                      Z uzasadnienia: Na marginesie odnotować warto, że Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 28 lutego 2008 r., sygn. akt I FSK 280/07, nie publ., stwierdził, ze „skoro (...) jednym z warunków zastosowania stawki 0% jest dokument stwierdzający określone zdarzenie, to nie powinno budzić wątpliwości, że chodzi tu o dokument cechujący się poprawnością materialną, a zatem dokument potwierdzający wywóz, który w rzeczywistości miał miejsce (dokument odpowiadający rzeczywistemu stanowi rzeczy) ".  
                                      • 16.01.2009Czy doręczenie pisma innej niż podatnik osobie prawnej prowadzącej działalność w tym samym budynku jest skuteczne?
                                       O naruszeniu przez organy podatkowe art. 151 Ordynacji podatkowej świadczy fakt, że decyzja organu podatkowego została doręczona do rąk osoby niebędącej adresatem w sprawie, która dysponowała firmową pieczątką nagłówkową podatnika (spółki). Pokwitowanie odbioru decyzji przez inny podmiot prawny (jego pracownika), który ma siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności w tym samym budynku, nie stanowi skutecznego doręczenia pisma — orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku.
                                       • 05.12.2008Miejsce prowadzenia działalności przez podatnika a prawidłowe doręczanie decyzji organów podatkowych
                                        Miejsce prowadzenia działalności w rozumieniu art. 151 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa należy ustalać w każdym przypadku na podstawie okoliczności faktycznych, biorąc pod uwagę miejsce (określone adresem), w którym skupia się w sposób zorganizowany aktywność danego podmiotu w zakresie czynności składających się na przedmiot jego działalności — orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku.
                                        • 23.09.2008Orzecznictwo: Darowizna kościelna - problemy dowodowe
                                         Zaskarżonym wyrokiem z dnia 18 października 2006 r. sygn. akt I SA/Bd 496/06 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy oddalił skargę Renaty C... i Mariusza A... na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 25 maja 2006 r. wydaną w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2001 r.
                                         • 14.03.2008Wymogi formalne wniosku o zwrot VAT dla firm polskich z siedzibą za granicą
                                          Brak adresu czy kompletnego adresu nie jest brakiem formalnym, którego nieusunięcie w ustawowym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. Jakkolwiek przepis § 5 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom mówi o wymogach stawianych zaświadczeniu, to badanie treści zaświadczenia wykracza poza etap badania przesłanek formalnych wniosku i stanowi wkroczenie w meritum sprawy — orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.