Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

faktury zaliczkowe

 • 17.12.2006Wewnątrzwspólnotowa dostawa nowego środka transportu
  Pytanie podatnika: 1. Jakie dowody, o których mowa w art. 42 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT musi posiadać podatnik dokonujący dostawy wewnątrzwspólnotowej nowego środka transportu na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy? 2. Czy dokument VAT-22 mający podstawę prawną w art. 42 ust. 16 dotyczy art. 42 ust. 5 pkt 5, czy art. 42 ust. 5 pkt 6? 3. Czy istnieje ściśle określona forma oświadczenia, o którym mowa w art. 42 ust. 5 pkt 5? 4. Czy skrócony 25-cio dniowy termin zwrotu podatku VAT przysługuje w przypadku zaksięgowania faktury zaliczkowej dotyczącej dostawy wewnątrzwspólnotowej? 5. Czy na fakturze sprzedaży nowego środka transportu w dostawie wewnątrzwspólnotowej konieczne jest podanie dodatkowych informacji o dacie dopuszczenia pojazdu do użytku i liczbie kilometrów?
  • 06.12.2006Wymóg potwierdzenia odbioru przez nabywcę faktury korygującej
   Pytanie podatnika: Czy w świetle kształtującego się najnowszego orzecznictwa krajowego oraz Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości możliwym jest korygowanie VAT należnego z faktur korygujących nie posiadając potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez kontrahenta?
   • 29.11.2006Dotacje przyznane w celu realizacji programów szkoleniowych
    Pytanie podatnika: 1) Czy otrzymana przez Zakład dotacja dla potrzeb realizacji umowy o dofinansowanie projektu "Nowe materiały i technologie w budownictwie podwyższenie umiejętności i kwalifikacji pracowników" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa stanowi obrót, o którym mowa w art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, z tytułu czynności wykonywanych w ramach tej umowy, tj. usług edukacyjnych?
    • 07.11.2006Przesyłanie faktur w formie elektronicznej
     Pytanie podatnika: Czy wydrukowanie przez kontrahenta Spółki obrazu wystawionej faktury VAT poprzez stronę internetową Spółki, dostępne jedynie po zalogowaniu, przy użyciu klucza i hasła, jest przesyłaniem faktur drogą elektroniczną w rozumieniu rozporządzenia z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przechowywania faktur w formie elektronicznej i wymaga kwalifikowanej formy zabezpieczenia w rozumieniu tego rozporządzenia?
     • 07.11.2006e-faktury - czyli jak wystawiać i przechowywać faktury w formie elektronicznej
      Bezustannie postępujący proces globalizacji, a więc i zwiększenie geograficznej odległości dzielących kontrahentów, oraz rozwój technologii umożliwiających komunikację na odległość (Internet) sprawił, iż powstała konieczność umożliwienia podatnikom podatku od wartości dodanej wystawiania i przechowywania faktur w formie elektronicznej. Widząc tę potrzebę ustawodawca europejski wydał dyrektywę określającą zasady wystawiania faktur w drodze elektronicznej.1)
      • 05.11.2006Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
       Pytanie podatnika: Kiedy powstaje obowiązek podatkowy dla czynności oddania nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i prawnym?
       • 16.10.2006Sposób doręczenia faktury VAT w sytuacji, gdy nabywcą usługi są dwie osoby fizyczne posiadające różne adresy zamieszkania
        Pytanie podatnika: Czy wobec braku wskazania przez odbiorców jednego wspólnego adresu do korespondencji, podatnik może wysłać oryginał przedmiotowej faktury na adres jednego albo drugiego użytkownika wieczystego, według własnego wyboru?
        • 08.10.2006Wymogi jakie powinna spełniać faktura VAT przy zaliczce
         Pytanie: Czy w nazwie „FAKTURA VAT” przy zaliczce powinno dodatkowo pojawić się słowo "zaliczka"?
         • 01.10.2006Interpelacja nr 3452 do ministra finansów w sprawie kwestionowania przez urzędy skarbowe prawa do obniżania podatku VAT należnego o podatek naliczony w sytuacjach, gdy kontrahent nie potwierdza odbioru faktury korygującej
          Rozumiem, że VAT fakturą stoi. Faktura powinna być kontrahentowi doręczona. Wtedy dopiero uznaje się, iż dostawa, dzieło, usługa zostały wykonane. Dostawca może wtedy odliczyć od podatku należnego podatek naliczony przy zakupie towarów od innego kontrahenta. Zdarzają się jednak przypadki, a takie nie są wcale rzadkie, że z różnych powodów dostarczoną fakturę należy skorygować. Ta też powinna być dostarczona za pokwitowaniem odbioru. Często następuje to na żądanie odbiorcy w związku z jego reklamacją dotyczącą np. ilości albo jakości wykonanego zobowiązania. Ale nawet wtedy odbiorca, często z bliżej nieokreślonych powodów, odmawia potwierdzenia odbioru faktury korygującej. W ten sposób uniemożliwia dostawcy - wystawcy faktury korygującej obniżenie obciążającego go podatku VAT.
          • 01.10.2006Jakie potwierdzenie odbioru faktury korygującej VAT?
           Pytanie: Ze względu na specyfikę działalności często muszę wystawiać faktury korygujące. Prowadzę sprzedaż na terenie całego kraju, i faktury te wysyłam do kontrahentów pocztą. Niestety - w wielu przypadkach kontrahenci nie kwapią się, aby odesłać podpisany egzemplarz faktury. Czy muszę czekać, aż otrzymam ten egzemplarz, czy też mogę w jakiś inny sposób udokumentować fakt, że kontrahent tę fakturę otrzymał?
           • 28.09.2006Przechowywanie faktur w postaci elektronicznej
            Pytanie: Moja firma dysponuje systemem informatycznym, który zapewnia przechowywanie kopii faktur w postaci elektronicznej zapewniającej ich identyfikację i wyszukanie. Zamiast drukować i przechowywać dokumenty w formie papierowej, chciałbym archiwizować je i przechowywać na nośniku cyfrowym. Czy w świetle obowiązujących przepisów mogę zaniechać przechowywania kopii faktur w formie papierowej?
            • 24.09.2006Nie można dokonać obniżenia korekty podatku naliczonego bez posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej
             Pytanie podatnika: Czy w świetle kształtującego się najnowszego orzecznictwa krajowego oraz Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości możliwym jest korygowanie VAT należnego z faktur korygujących nie posiadając potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez kontrahenta?
             • 20.08.2006Ewidencja księgowa i podatkowa zaliczek w trakcie roku (2)
              W poprzednim odcinku omówione zostały niektóre zagadnienia podatkowe związane z zaliczkami wypłacanymi (otrzymywanymi) w trakcie roku. Dzisiaj o księgowaniu takich zaliczek.
              • 16.08.2006Ewidencja księgowa i podatkowa zaliczek w trakcie roku (1)
               Celem niniejszego komentarza jest ukazanie księgowej ewidencji zaliczek u zaliczkobiorcy i zaliczkodawcy w trakcie roku przy zaliczce opiewającej na 100% należności, przy zaliczkach cząstkowych oraz przy zwrocie zaliczki.
               • 28.06.2006Zwrot zaliczki a powstanie obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług z tytułu otrzymanej zaliczki
                Pytanie: W ramach prowadzonej działalności gospodarczej jako wynajmujący zawarłam umowę najmu lokalu, na podstawie której najemca zobowiązany był do wpłacenia wynajmującemu zaliczkę na poczet przyszłego najmu, w dwóch równych ratach. Przed wydaniem przedmiotu najmu najemca wpłacił pierwszą ratę zaliczki, w związku z czym wystawiłam fakturę zaliczkową. Następnie zwróciłam najemcy wpłaconą ratę zaliczek w całości i wystawiłam fakturę korygującą. Złożyłam także oświadczenie o rozwiązaniu umowy najmu. Już po wypowiedzeniu umowy najemca wpłacił drugą ratę zaliczki, którą również jemu zwróciłam. Czy jestem zobowiązana do wystawienia faktury zaliczkowej w sytuacji, gdy przed upływem 7 dni od daty otrzymania zaliczki dokonałam zwrotu pełnej kwoty zaliczki na rzecz najemcy i czy w takiej sytuacji powstał obowiązek podatkowy w VAT z tytułu otrzymanej zaliczki?
                • 26.06.2006Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług dostawy towarów używanych
                 W każdym przedsiębiorstwie, w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, pojawia się konieczność dokonania dostawy towarów używanych. Czasami są nimi towary użytkowane w ramach prowadzonej działalności takie jak zapasy czy maszyny, a czasem są to towary nabyte od osób trzecich. W tym momencie u każdego przedsiębiorcy będącego podatnikiem podatku od towarów i usług pojawia się pytanie – jak opodatkować te czynności.
                 • 08.06.2006Wystawianie faktur korygujących dotyczących więcej niż jednej faktury sprzedaży dla tego samego odbiorcy
                  Pytanie podatnika: Czy w przypadku przyznania swoim kontrahentom rabatu, Spółka ma prawo do wystawienia jednej zbiorczej faktury korygującej do wielu faktur wystawionych na rzecz jednego klienta w okresie obejmującym kilka miesięcy? Czy potwierdzenie odbioru takiej zbiorczej faktury korygującej przez nabywcę uprawnia Spółkę do obniżenia kwoty podatku należnego w miesiącu, w którym otrzymała ona to potwierdzenie (w przypadku dostaw krajowych)?
                  • 06.06.2006Sprzedaż kolekcji – wybrane przykłady
                   Sprzedaż kolekcji może wiązać się z różnymi problemami w aspekcie podatkowym i ten artykuł jest próbą wyjaśnienia wszystkich, bądź większości, wątpliwości z tym związanych, również w wypadku, gdy kolekcja zostaje sprzedana nie tylko przez właściciela (kolekcjonera), ale również przez spadkobiercę kolekcjonera lub osoby przez kolekcjonera obdarowanej. Na wstępie należy zaznaczyć, iż istnieje jeden przypadek, gdy sprzedaż kolekcji, obojętnie jakich by przedmiotów nie dotyczyła, nie rodzi żadnych konsekwencji podatkowych. Jest nią sprzedaż przedmiotów niezwiązanych z działalnością gospodarczą, sprzedawanych po upływie pełnych sześciu miesięcy kalendarzowych za cenę niższą niż 1 000zł.
                   • 01.06.2006Faktura zaliczkowa podstawą dokonania wpisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów
                    Pytanie podatnika: Jaką formę powinien przybrać dokument, który stanowiłby udokumentowanie i potwierdzenie uzyskania przychodu dla potrzeb prawidłowego prowadzenia ewidencji przychodów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów za rok podatkowy 2006 w przypadku gdy uzyskane należności w zamian za wykonanie usługi stanowią przychód w momencie faktycznego wykonania usługi, w sytuacji gdy wcześniej wystawiono fakturę zaliczkową na wykonanie przedmiotowych usług?
                    • 23.05.2006VAT marża w turystyce
                     Ustawa o podatku od towarów i usług1) oraz VI Dyrektywa2) przewiduje szereg odstępstw od zasad ogólnych, rządzących opodatkowaniem tym podatkiem. Jednym z tych wyjątków są szczególne zasady dotyczące opodatkowania tym podatkiem usług turystyki. Jak wskazuje się w literaturze przedmiotu, specjalne zasady opodatkowania usług turystycznych zostały wprowadzone z uwagi na okoliczność, iż podmioty świadczące usługi turystyczne wytwarzają stosunkowo niewielką wartość dodaną, a ich usługa polega przede wszystkim na zespoleniu w spójną całość towarów lub usług nabytych od innych podmiotów3).
                     • 16.05.2006Opodatkowanie kaucji pobieranej z tytułu wynajmu lokalu
                      Pytanie: Prowadzę działalność w zakresie wynajmu pomieszczeń. W 2005 r. podpisałam umowę o najem lokalu z przeznaczeniem na działalność gospodarczą. W umowie zawarto zapis o wpłacie przez najemcę kaucji, która powinna być dokonana w ciągu 7 dni po przekazaniu najemcy lokalu. Następnie kaucja ta zostanie od dnia 01.06.2006 r. przez okres 3 miesięcy zaliczana na poczet najmu, tzn.: miesięczna wartość czynszu w tym okresie zostanie pomniejszona miesięcznie o 1/3 kwoty wpłaconej kaucji. Czy wspomniana kaucja podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i należy ją fakturować?
                      • 11.05.2006Opodatkowanie VAT ustanowienia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu
                       Ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu traktowane jest przez Ustawę o VAT jako dostawa towarów podlegająca opodatkowaniu zgodnie z przepisami tej ustawy. Art. 7 ust. 1 w punkcie 5 stanowi bowiem wprost, że przez dostawę towarów rozumie się m.in. ustanowienie tych praw. Należy więc zastanowić się, kiedy powstaje obowiązek podatkowy w związku z dokonaniem tych czynności, jak ustalana jest jego podstawa i według jakiej stawki podatek ten jest obliczany.
                       • 03.05.2006Odliczenie podatku VAT z faktury wystawionej na osobę prowadzącą indywidualnie działalność gospodarczą bez podania nazwy i adresu siedziby firmy
                        Pytanie: Prowadzę indywidualnie działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem VAT. W miesiącu kwietniu 2006 r. otrzymałem fakturę korygującą związaną ze zmianą dotyczącą ceny zakupionych materiałów. Wystawca na przedmiotowej fakturze zamieścił imię i nazwisko oraz adres mojego miejsca zamieszkania z pominięciem nazwy i adresu siedziby firmy. Czy można dokonać odliczenia podatku naliczonego z tak wystawionej faktury?
                        • 25.04.2006Zasada zaokrąglania kwot przy wystawianiu faktur VAT
                         Pytanie podatnika: Jak należy wykazywać podstawę opodatkowania i kwotę podatku od towarów i usług w wystawianych po 1 stycznia 2006 r. fakturach VAT?
                         • 17.04.2006Usługi wewnątrzwspólnotowego transportu towarów w deklaracji VAT-7
                          Pytanie podatnika: Wątpliwości Spółki dotyczą kwestii możliwości ustalania obrotu niepodlegającego podatkowi od podatku od towarów i usług na podstawie rejestrów sprzedaży tworzonych dla celów podatku dochodowego.
                          • 12.04.2006Skutki zwrotu towarów w podatku VAT
                           Pytanie: Jakie skutki podatkowe u sprzedawcy i nabywcy wywołuje zwrot zakupionych towarów? Jak należy prawidłowo udokumentować zwrot towarów?
                           • 09.04.2006RPO - rabat nie musi być dokumentowany fakturą korygującą
                            W wystąpieniu do Ministra Finansów (sygn. RPO/528692/06/VI) Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił uwagę, że przepis § 16 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25.05.2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom został wydany z przekroczeniem upoważnienia ustawowego. Z przepisu wynika, iż w przypadku, gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów, podatnik udzielający rabatu wystawia fakturę korygującą. Przepis ten stosuje się także w przypadku zwrotu sprzedawcy towarów, zwrotu nabywcy zaliczek, przedpłat zadatków lub rat podlegających opodatkowaniu.
                            • 05.04.2006Interpelacja nr 850 do ministra finansów w sprawie opodatkowania podatkiem VAT przedwcześnie wystawionych faktur
                             Szanowna Pani Minister! Zwracam się z interpelacją w sprawie wątpliwości związanych z sygnalizowanym przez przedsiębiorców problemem stosowania przepisu art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług w przypadku przedwczesnego wystawienia faktury VAT, skutkującego podwójnym opodatkowaniem tego samego zdarzenia gospodarczego.
                             • 04.04.2006Koszty poniesione przed rozpoczęciem działalności
                              Przyszli przedsiębiorcy przed rozpoczęciem działalności czynią do niej przygotowania. Kupują wyposażenie i towary, a także środki trwałe — często dzieje się to, zanim formalnie staną się osobami prowadzącymi działalność gospodarczą.
                              • 03.04.2006Podatek VAT marża - szczególna procedura opodatkowania
                               Ustawa o VAT wprowadziła szczególną procedurę opodatkowania towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków. Jej podstawowym wyróznikiem jest sposób określania podstawy opodatkowania.
                               • 14.03.2006Zwrot VAT i numer PKWiU na fakturze
                                Pytanie: Będę starał się o zwrot VAT z tytułu wydatków związanych z budową domu. Nie mam na fakturze PKWiU. Pytałem sprzedawcy – twierdzi, że nie ma obowiązku umieszczać numeru PKWiU na fakturze przy towarach opodatkowanych 22%. Czy urząd będzie ode mnie żądał tych numerów?
                                • 24.02.2006Transakcje dokonywane na aukcjach internetowych i podatek VAT
                                 Transakcje dokonywane na aukcjach internetowych poprzez rozliczne serwisy aukcyjne, takie chociażby jak Allegro, eBay lub Świstak, stały się aktualnie czymś zwyczajnym i normalnym nie tylko dla osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej, ale również dla firm, w tym podatników VAT. Niniejszy artykuł jest próbą analizy poszczególnych problemów, z którymi mogą zmierzyć się podatnicy VAT prowadzący transakcje poprzez aukcje internetowe.
                                 • 14.02.2006Brak paragonu i możliwość wystawienia faktury VAT
                                  Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie usług gastronomicznych, a sprzedaż rejestrowana jest przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Czy mam obowiązek wystawienia faktury VAT w sytuacji gdy klient zgubił paragon?
                                  • 17.01.2006Interpretacja P-1-443/41/05 z 18.05.2005 r. - Trzeci Urząd Skarbowy w Lublinie
                                   Pytanie podatnika: Na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa zwracam się z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w swojej sprawie. Stan faktyczny sprawy: Spółka X zajmuje się głównie sprzedażą samochodów, zarówno nowych jak i używanych. Sprzedając samochody używane często korzystamy z art. 120 ust. 4 ustawy o podatku VAT, tj. wystawiamy fakturę "VAT marża". Dla samochodów używanych będących własnością spółki cena sprzedaży zawiera:
                                   • 08.11.2005Interpretacja PP/443-6/05/A z dnia 20.04.2005 r. - Urząd Skarbowy w Bochni
                                    Pytanie podatnika: Jakie skutki w podatku VAT wywołuje przekształcenie indywidualnej działalności w spółkę jawną?
                                    • 10.10.2005Interpretacja PP/443-9/05 z dnia 06.04.2005 r. - Urząd Skarbowy w Brodnicy
                                     Pytanie podatnika: Dotyczy opodatkowania premii pieniężnej otrzymanej od kontrahenta za zakup określonej ilości towaru w określonym czasie.
                                     • 15.09.2005Interpretacja PP II 0090/1/31/17/05 z dnia 30.03.2005 r. - Dolnośląski Urząd Skarbowy
                                      Pytanie podatnika: Jak należy udokumentować opłatę z tytułu wieczystego użytkowania, która została uiszczona samodzielnie przez użytkownika np. 18.01.2005 r., czy do takiej opłaty należy przestrzegać 7-dniowego terminu do wystawienia faktury VAT, czy może być ona wystawiona wcześniej niż 30 dnia przed powstaniem obowiązku podatkowego?
                                      • 07.06.2005Podpisy na fakturze VAT
                                       Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97 poz. 971) zawiera listę danych, które powinny znaleźć się na fakturze VAT (taką listę zawierało również poprzednie rozporządzenie wykonawcze do ustawy z 22.03.2002 r.).

                                      « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ]