Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

najem prywatny vat naliczony

 • 06.07.2020VAT od sprzeday domu wykorzystywanego w czci do dziaalnoci
  Sprzeda czci budynku wykorzystywanej do wasnych potrzeb mieszkaniowych nie bdzie podlegaa opodatkowaniu podatkiem od towarów i usug. W konsekwencji równie dostawa udziau w gruncie przypadajcego na ww. cz budynku nie bdzie podlega opodatkowaniu VAT jako sprzeda realizowana z majtku prywatnego. Natomiast w przypadku sprzeday budynku w czci w jakiej jest on wykorzystywany wycznie do dziaalnoci kluczowym jest ustalenie, kiedy nastpio pierwsze zasiedlenie i jaki upyn okres od tego momentu.
  • 17.04.2020VAT przy prywatnym najmie mieszkania
   Moliwe s przypadki, e prowadzcy dziaalno gospodarcz podatnik VAT posiada, odrbny od majtku sucego do wykonywania teje dziaalnoci, odrbny majtek osobisty. Majtek ten moe stanowi mieszkanie czy gara. W takim wypadku powstaje pytanie czy vatowiec prowadzcy dziaalno gospodarcz wynajmujcy nieruchomo wchodzc w skad jego prywatnego majtku moe by z tego tytuu zobowizany do rozliczania VAT od najmu jako skadnika dziaalnoci gospodarczej.
   • 16.04.2020Wykorzystywanie samochodu osobowego w dziaalnoci - objanienia podatkowe MF
    Minister Finansów wyda 9 kwietnia br. dugo oczekiwane objanienia podatkowe dotyczce stosowania przez podatników podatków dochodowych przepisów odnoszcych si do samochodów osobowych, w brzmieniu nadanym ustaw z z 23 padziernika 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta wprowadzia do ustawy o PIT oraz ustawy o CIT szereg przepisów modyfikujcych zasady podatkowego rozliczania kosztów dotyczcych nabycia, korzystania, eksploatacji oraz zbycia samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzonej przez podatników dziaalnoci.
    • 16.04.2020VAT przy prywatnym najmie mieszkania
     Moliwe s przypadki, e prowadzcy dziaalno gospodarcz podatnik VAT posiada, odrbny od majtku sucego do wykonywania teje dziaalnoci, odrbny majtek osobisty. Majtek ten moe stanowi mieszkanie czy gara. W takim wypadku powstaje pytanie czy vatowiec prowadzcy dziaalno gospodarcz wynajmujcy nieruchomo wchodzc w skad jego prywatnego majtku moe by z tego tytuu zobowizany do rozliczania VAT od najmu jako skadnika dziaalnoci gospodarczej.
     • 15.04.2020Wykorzystywanie samochodu osobowego w dziaalnoci - objanienia podatkowe MF
      Minister Finansów wyda 9 kwietnia br. dugo oczekiwane objanienia podatkowe dotyczce stosowania przez podatników podatków dochodowych przepisów odnoszcych si do samochodów osobowych, w brzmieniu nadanym ustaw z z 23 padziernika 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta wprowadzia do ustawy o PIT oraz ustawy o CIT szereg przepisów modyfikujcych zasady podatkowego rozliczania kosztów dotyczcych nabycia, korzystania, eksploatacji oraz zbycia samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzonej przez podatników dziaalnoci.
      • 14.01.2020Zwrot VAT z faktury zaliczkowej
       Pytanie: Czy w zwizku z wykonywaniem czynnoci opodatkowanych VAT polegajcych na wynajmie lokalu uytkowego i mieszkalnego na cele niemieszkaniowe bdzie Wnioskodawcy przysugiwao prawo do zwrotu podatku naliczonego w terminie 60 dni wynikajcego z faktur zaliczkowych a potem z faktury kocowej na zakup lokalu niemieszkalnego, który to lokal - ze wzgldu na to, e jest w budowie - nie jest jeszcze wynajmowany?
       • 16.08.2019Spóka jawna: wycofanie skadników majtku z jednej spóki w celu wniesienia ich do innej
        Aporty wnoszone do spóek osobowych, niezalenie od tego jak maj posta (jednego skadnika majtku, zespou skadników majtkowych itp.) zwolnione s z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Nieodpatne przekazanie uprzednio wniesionego aportu do majtku osobistego wspólnika równie jest neutralne w kontekcie podatku dochodowego od osób fizycznych.
        • 03.07.2019Wynajem samochodu nie zawsze z penym odliczeniem VAT
         Pytanie: Wnioskodawca planuje zakup /lub leasing operacyjny /lub najem dugoterminowy samochodów osobowych, które bd wykorzystywane tylko i wycznie w zakresie najmu (jako auta zastpcze dla klientów warsztatu lub bezporedni najem krótkoterminowy/dugoterminowy w ramach usug wypoyczalni). Przedmiotowe pojazdy nie bd suy innym celom firmowym ni najmem. Czy Wnioskodawcy przysuguje prawo do odliczenia 100% podatku VAT naliczonego z faktur dokumentujcych wydatki zwizane z eksploatacj oraz uytkowaniem ww. pojazdów bez koniecznoci prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu oraz zgaszania samochodu do US?
         • 04.02.2019Wynajem przez maonków mieszkania z garaem - VAT i kasa fiskalna
          Pytanie: Maonkowie nabyli do wspówasnoci majtkowej lokal mieszkalny z garaem w stanie deweloperskim. Lokal i gara zostan wynajte w ramach najmu prywatnego. Lokal mieszkalny zostanie wynajty zgodnie z jego przeznaczeniem na cele mieszkalne, a gara jako pomieszczenie uytkowe. Czy podatnik moe sam bez ony rozlicza naleny podatek VAT? Czy podatnikowi przysuguje prawo odliczenia VAT od zakupu garau? Czy podatnikowi przysuguje prawo do korzystania ze zwolnienia z obowizku prowadzenia ewidencji przy zastosowania kasy rejestrujcej?
          • 02.01.2019Podatki 2019: Zmiany w kosztach firmowych samochodów osobowych
           1 stycznia tego roku weszy w ycie zmiany dotyczce samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzonej dziaalnoci. Podwyszona zostaa do 150 000 z kwota limitu wartoci samochodu do którego moliwe jest pene odliczanie odpisów amortyzacyjnych, a w przypadku samochodu elektrycznego - do kwoty 225 000 z. Zmieniy si równie zasady rozliczania kosztów uywania samochodów wykorzystywanych take dla celów prywatnych.
           • 31.12.2018Podatki 2019: Zmiany w kosztach firmowych samochodów osobowych
            Od 1 stycznia przyszego roku wejd w ycie zmiany dotyczce samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzonej dziaalnoci. Podwyszona zostanie do 150 000 z kwota limitu wartoci samochodu do którego moliwe jest pene odliczanie odpisów amortyzacyjnych, a w przypadku samochodu elektrycznego - do kwoty 225 000 z. Zmieni si równie zasady rozliczania kosztów uywania samochodów wykorzystywanych take dla celów prywatnych.
            • 08.11.2018Podatki 2019: Zmiany w kosztach firmowych samochodów osobowych
             Od 1 stycznia przyszego roku wejd w ycie zmiany dotyczce samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzonej dziaalnoci. Podwyszona zostanie do 150 000 z kwota limitu wartoci samochodu do którego moliwe jest pene odliczanie odpisów amortyzacyjnych, a w przypadku samochodu elektrycznego - do kwoty 225 000 z. Zmieni si równie zasady rozliczania kosztów uywania samochodów wykorzystywanych take dla celów prywatnych.
             • 06.07.2018NSA. Wynajcie mieszkania dla pracownika bez zwolnienia
              Z uzasadnienia: Nie mona przyj, e objte zwolnieniem z art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT jest take wykorzystywanie budynku (lokalu) mieszkalnego "wycznie na cele mieszkaniowe", gdy najemca prowadzcy dziaalnoci gospodarcz nieodpatnie udostpnia wynajmowany budynek lub poszczególne lokale zatrudnionym przez siebie pracownikom. W tej sytuacji wynajem nie suy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, lecz prowadzeniu dziaalnoci gospodarczej z wykorzystaniem wynajmowanych lokali.
              • 09.10.2017NSA. Odliczenie VAT przy budowie a opodatkowanie najmu ryczatem
               Uyty w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT zwrot legislacyjny: „jeeli odpatne zbycie nie nastpuje w wykonaniu dziaalnoci gospodarczej” nie jest tosamy znaczeniowo z okreleniem, jakim ustawodawca posuy si w art. 10 ust. 1 pkt 6 tej ustawy, tj. „z wyjtkiem skadników majtku zwizanych z dziaalnoci gospodarcz”. O ile bowiem w pierwszym przypadku prawodawca eksponuje wyranie element funkcjonalny (wskazuje na charakter aktywnoci podatnika), to tyle kolejny zwrot dotyczy aspektu przedmiotowego (powizania okrelonych skadników majtku z dziaalnoci gospodarcz) - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
               • 27.06.2017Najem prywatny wycofanych z dziaalnoci nieruchomoci a obowizek korekty VAT
                Pytanie podatnika: Czy wycofanie z dziaalnoci gospodarczej nieruchomoci, maszyn produkcyjnych i rodków transportu (wykrelenie ich z ewidencji rodków trwaych przedsibiorstwa), od nabycia których odliczono VAT i dalsze ich wynajmowanie w ramach najmu prywatnego spowoduje, e naley naliczy podatek naleny od wycofanych nieruchomoci, ruchomoci lub korygowa odliczony wczeniej podatek VAT, w sytuacji gdy ten najem prywatny bdzie nadal czynnoci opodatkowan VAT?
                • 30.05.2017Rozliczenie kosztów z tytuu najmu prywatnego
                 Pytanie podatnika: Jak stawk odpisu amortyzacyjnego zastosowa w przypadku mieszkania zakupionego z rynku wtórnego? Czy koszty uzyskania przychodu obejmuj: opaty zwizane z podpisaniem aktu notarialnego w celu nabycia mieszkania, tj. podatek od czynnoci cywilnoprawnych, opat sdow oraz taks notarialn; opaty zwizane z podpisaniem aktu notarialnego w zwizku z umow najmu (owiadczenie o poddaniu si rygorowi egzekucyjnemu, tzw. najem okazjonalny); koszty porednictwa w wynajmie lokalu (tzw. prowizja porednika), udokumentowane faktur; koszty sprztania lokalu (zgodnie z umow najmu dwa razy w miesicu), udokumentowane paragonem fiskalnym?
                 • 21.03.2017WSA. Wynajem samochodu pracownikowi a prawo do penego odliczenia VAT
                  Z uzasadnienia: Moliwo wykorzystywania samochodów osobowych przez pracowników spóki, na ich potrzeby prywatne, ale na podstawie odpatnej umowy najmu zawartej ze spók, nie oznacza, e to spóka bdzie wykorzystywa samochody na swoje potrzeby prywatne. Zasadne naley uzna twierdzenie, e samochody osobowe spóka zamierza wykorzystywa wycznie do swojej dziaalnoci gospodarcze zwizanej z wynajmowaniem pojazdów samochodowych.
                  • 17.06.2016Wynajem samochodu pracownikowi bez penego odliczenia VAT?
                   Pytanie podatnika: Czy planowany odpatny wynajem pojazdw pracownikom i osobom trzecim wg cennika speniajcego wymogi okrelone w art. 32 ustawy o VAT, bdce czynnoci (usug) opodatkowan stawk podstawow (23%) i usug udokumentowan faktur, bdzie zwizany z dziaalnoci gospodarcz pozwalajc na uznanie, i te samochody s wykorzystywane wycznie do dziaalnoci gospodarczej, co warunkuje pene prawo do odliczenia podatku VAT? Czy wypenianie ewidencji przebiegu pojazdu za czas najmu komercyjnego na podstawie dokumentacji najmu bdzie spenieniem wymogw do uznania pojazdu jako wykorzystywanego wycznie do dziaalnoci?
                   • 16.11.2015Samochd na wynajem a odliczenie VAT
                    Pytanie podatnika: Czy w powyszym przypadku bdzie Wnioskodawca mg ubiega si przy zakupie ww. samochodu o zwrot podatku VAT?
                    • 29.09.2015Przekazanie lokalu z dziaalnoci do majtku osobistego a VAT
                     Pytanie podatnika: Wnioskodawca zamierza wycofa z dziaalnoci gospodarczej lokal uytkowy i przekaza go na cele osobiste. Wnioskodawca bdzie wynajmowa lokal na podstawie umowy najmu. Po wycofaniu lokalu z ewidencji rodkw trwaych firmy nie bdzie on wykorzystywany do prowadzenia dziaalnoci gospodarczej. Czy w zwizku z wycofaniem skadnikw majtku z dziaalnoci gospodarczej i przekazania go na potrzeby osobiste czynno ta podlega opodatkowaniu VAT wedug stawki 23%?
                     • 27.05.2015Pierwsze zasiedlenie jako przesanka zwolnienia z VAT
                      Z uzasadnienia: Ustawodawca definiujc co naley rozumie przez pierwsze zasiedlenie, nie posuy si stwierdzeniem, e pierwsze zasiedlenie budynku stanowi oddanie czci budynku do uytkowania, w wykonaniu czynnoci podlegajcych opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub uytkownikowi. Naley w zwizku z tym wyranie wskaza, e aby uzna budynek za zasiedlony w caoci musi by on wydany w caoci, w wykonaniu czynnoci opodatkowanych, tj. czynnoci wymienionych w art. 5 ust.1 ustawy o VAT, pierwszemu nabywcy lub uytkownikowi. Tylko w takiej sytuacji cay budynek speni definicj pierwszego zasiedlenia.
                      • 22.04.2015Prawo do odliczenia penego VAT od wynajmu miejsc parkingowych
                       Pytanie: Spka wynajmuje pomieszczenia biurowe w budynku, w ktrym ma swoj siedzib. Jednoczenie, zawarte s rwnie umowy najmu miejsc postojowych w garau podziemnym (kade miejsce postojowe oddzielnie), w tym samym budynku co siedziba spki. Pomimo zawarcia oddzielnych umw co do lokali, jak i co do miejsc parkingowych - umowy s nierozerwalnie zwizane ze wzgldu na akcesoryjno umw najmu miejsc parkingowych - gdyby bowiem nie zostaa zawarta umowa najmu pomieszcze biurowych, nie zostayby rwnie zawarte umowy najmu majce za przedmiot miejsca postojowe. Czy caa kwota VAT z faktur dokumentujcych czynsz najmu miejsc parkingowych stanowi naliczony VAT?
                       • 21.04.2015Prawo do odliczenia penego VAT od wynajmu miejsc parkingowych
                        Pytanie: Spka wynajmuje pomieszczenia biurowe w budynku, w ktrym ma swoj siedzib. Jednoczenie, zawarte s rwnie umowy najmu miejsc postojowych w garau podziemnym (kade miejsce postojowe oddzielnie), w tym samym budynku co siedziba spki. Pomimo zawarcia oddzielnych umw co do lokali, jak i co do miejsc parkingowych - umowy s nierozerwalnie zwizane ze wzgldu na akcesoryjno umw najmu miejsc parkingowych - gdyby bowiem nie zostaa zawarta umowa najmu pomieszcze biurowych, nie zostayby rwnie zawarte umowy najmu majce za przedmiot miejsca postojowe. Czy caa kwota VAT z faktur dokumentujcych czynsz najmu miejsc parkingowych stanowi naliczony VAT?
                        • 16.09.2014Odliczenie VAT od udostpnianych skadnikw majtku
                         Pytanie podatnika: Czy spce przysuguje prawo do obnienia podatku nalenego o kwot podatku naliczonego wynikajcego z faktur dokumentujcych wydatki zwizane z nabyciem, uywaniem i eksploatacj skadnikw majtku udostpnianych przedstawicielom i zleceniobiorcom, tj. samochodw, laptopw i telefonw komrkowych, na podstawie zawartych umw odpowiednio porednictwa i o zarzdzanie?
                         • 08.08.2014Wynajem samochodw pracownikom a VAT
                          Pytanie podatnika: Czy w przypadku wynajmu samochodw na rzecz wasnych pracownikw, spka bdzie moga uzna, e s one wykorzystywane wycznie do dziaalnoci gospodarczej podatnika zgodnie z art. 86a ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy o VAT?
                          • 25.06.2014VAT: Zwolnienie z art. 113 a przychody z najmu prywatnego
                           Pytanie podatnika: Wnioskodawca oprcz prowadzonej dziaalnoci gospodarczej uzyskuje dochody z wynajmu prywatnych mieszka osobom fizycznym na cele wycznie mieszkaniowe. Nowe brzmienie art. 113 operuje niejasnym pojciem „transakcji zwizanych z nieruchomociami”. Czy najem prywatny prowadzony na wasny rachunek zalicza si do ww. transakcji, a co za tym idzie wlicza do limitw uprawniajcych do zwolnienia podmiotowego z VAT?
                           • 14.03.2014VAT od samochodw z kratk: Prezydent podpisa nowelizacj ustawy
                            Prezydent Bronisaw Komorowski podpisa nowel ustawy o VAT. Jej celem jest kompleksowe uregulowanie zasad odliczania i rozliczania podatku VAT w odniesieniu do wszystkich wydatkw dotyczcych samochodw osobowych oraz innych pojazdw o dopuszczalnej masie cakowitej do 3,5 tony, wykorzystywanych m.in. do celw mieszanych, tj. dziaalnoci gospodarczej i prywatnej. Przypomnijmy zatem szczegy zmian, ktre wejd w ycie ju na pocztku kwietnia.
                            • 04.03.2014Odliczanie VAT a wsplno majtkowa
                             Pytanie podatnika: Czy nabywajc nieruchomoci nie zwizane z dziaalnoci gospodarcz do majtku wsplnego Wnioskodawca ma prawo, jako zarejestrowany podatnik podatku od towarw i usug (w przypadku gdy maonka, bdca wspwacicielem nieruchomoci nie jest zarejestrowanym podatnikiem), do odliczenia caoci podatku naliczonego wynikajcego z aktu notarialnego i wystawionych faktur?
                             • 21.02.2014Od 1 kwietnia koniec samochodw z kratk
                              20 lutego br. Senat przyj bez poprawek ustaw o zmianie ustawy o podatku od towarw i usug oraz niektrych innych ustaw, wniesion przez rzd. Jej celem jest kompleksowe uregulowanie zasad odliczania i rozliczania podatku VAT w odniesieniu do wszystkich wydatkw dotyczcych samochodw osobowych oraz innych pojazdw o dopuszczalnej masie cakowitej do 3,5 tony, wykorzystywanych m.in. do celw mieszanych, tj. dziaalnoci gospodarczej i prywatnej.
                              • 14.08.2013Skutki wyprowadzenia nieruchomoci z ewidencji rodkw trwaych
                               Pytanie podatnika: Czy po wyprowadzeniu z ewidencji rodkw trwaych nieruchomoci, ktra bya w dziaalnoci gospodarczej przedmiotem wynajmu, i przekazaniu jej na cele osobiste, Wnioskodawca musi zapaci podatek VAT?
                               • 04.05.2012Darowizna firmowej nieruchomoci a VAT
                                Pytanie podatnika: Firma (osoba fizyczna) w 1997 r. zakupia nieruchomo w postaci prawa uytkowania wieczystego dziaek gruntu, budynkw i budowli ze stawk VAT zwolnion (nieruchomo uywana). Czy darowizna na rzecz crki ww. nieruchomoci bdzie zwolniona z VAT oraz, czy spowoduje obowizek dokonania korekty podatku VAT naliczonego w wyniku dokonywanych przez firm w latach 2001-2010 ulepsze, ktrych rezultatem by wzrost wartoci nieruchomoci?
                                • 20.03.2009Koszty uzyskania przychodw z tytuu wynajmu lokalu mieszkalnego
                                 Pytanie podatnika: Ktre czynniki s moimi kosztami pomniejszajcymi przychd: 1. Amortyzacja lokalu 2,5% od wartoci (netto czy brutto) w skali roku, 2. Odsetki od kredytu hipotecznego na zakup mieszkania, 3. Czynsz z tytuu uytkowania lokalu do Spdzielni?