Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

amortyzacja najem prywatny

 • 16.08.2019Spóka jawna: wycofanie skadników majtku z jednej spóki w celu wniesienia ich do innej
  Aporty wnoszone do spóek osobowych, niezalenie od tego jak maj posta (jednego skadnika majtku, zespou skadników majtkowych itp.) zwolnione s z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Nieodpatne przekazanie uprzednio wniesionego aportu do majtku osobistego wspólnika równie jest neutralne w kontekcie podatku dochodowego od osób fizycznych.
  • 23.04.2019MF: Najem kilku mieszka te moe by objty ryczatem
   Wysoko paconego podatku nie jest czynnikiem, który okrela, e dane przychody s zaliczane do okrelonego róda przychodów. Tak samo takim czynnikiem nie powinna by ilo lokali wynajmowanych, czy okres, na jaki te lokale s wynajmowane (najem dugoterminowy, czy najem krótkoterminowy). Zryczatowana forma opodatkowania przychodów z najmu pozwala podatnikom na pacenie podatków w sposób uproszczony, a jednoczenie stanowi ródo dochodów budetu Pastwa. Natomiast pojawiajce si rozbienoci s nieodczne przy stosowaniu prawa w praktyce - wyjanio Ministerstwo Finansów.
   • 22.02.2019Najem prywatny: Amortyzacja odziedziczonego mieszkania
    Odziedziczyem mieszkanie, które chciabym wynajmowa. Zastanawiam si nad wyborem sposobu opodatkowania przychodów z wynajmu - i okazuje si, e znaczenie bdzie miao to, czy bd móg to mieszkanie amortyzowa, i jaka bdzie wysoko odpisu amortyzacyjnego (im wikszy, tym korzystniejsza sytuacja przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych). Czy w przypadku mieszka otrzymanych w spadku amortyzacja wchodzi w gr? Jak ustali warto takiego mieszkania, a jak wysoko odpisu, który bd móg odliczy od przychodów?
    • 21.02.2019Najem prywatny: Amortyzacja odziedziczonego mieszkania
     Odziedziczyem mieszkanie, które chciabym wynajmowa. Zastanawiam si nad wyborem sposobu opodatkowania przychodów z wynajmu - i okazuje si, e znaczenie bdzie miao to, czy bd móg to mieszkanie amortyzowa, i jaka bdzie wysoko odpisu amortyzacyjnego (im wikszy, tym korzystniejsza sytuacja przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych). Czy w przypadku mieszka otrzymanych w spadku amortyzacja wchodzi w gr? Jak ustali warto takiego mieszkania, a jak wysoko odpisu, który bd móg odliczy od przychodów?
     • 14.02.2018PIT za 2017: Zmiany w uldze dla krwiodawców i uldze rehabilitacyjnej
      Tzw. dua nowelizacja ustaw o podatkach dochodowych, która wesza w ycie 1 stycznia 2018 r., zmienia m.in. zasady korzystania z niektórych ulg podatkowych. Przywrócone zostay zasady wyliczania wysokoci odliczania od dochodu darowizn przeznaczonych na cele krwiodawstwa, natomiast w ramach ulgi rehabilitacyjnej, wicej osób odliczy wydatki na utrzymanie psa asystujcego, czy uywanie samochodu osobowego. Podniesiony zosta take dochód osoby niepenosprawnej uprawniajcej podatnika majcego na utrzymaniu tak osob do odliczenia od jego dochodów wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne do kwoty 10 080 z. Co istotne, nowe zasady stosuje si ju do dochodów za 2017 rok.
      • 30.01.2018Podatki 2018: Do 1000 z bez obowizku wpaty zaliczek na PIT
       Od 2018 r. podatnicy osigajcy dochody z dziaalnoci gospodarczej nie maj obowizku wpacania zaliczki, jeeli kwota zaliczki podlegajca wpacie w wysokoci rónicy pomidzy podatkiem nalenym od dochodu osignitego od pocztku roku a sum zaliczek wpaconych od pocztku roku nie przekracza 1000 z.
       • 13.12.2017Podatki 2018: Zmiany w zwolnieniach z PIT
        Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, które wejd w ycie 1 stycznia 2018 r., nie omin take zwolnie przedmiotowych (art. 21). Celem tych zmian jest ujednolicenie opodatkowania wygranych w grach hazardowych, a take podniesienie limitu zwolnie w zakresie m.in. zapomóg z funduszu zakadowej organizacji zwizkowej otrzymywanych w przypadku indywidualnych zdarze losowych, wiadcze z ZFS, czy dopat do wypoczynku. W ustawie pojawi si równie nowe zwolnienia, które do tej pory regulowane byy w rozporzdzeniach, a dotyczce szkole z zakresu opieki paliatywnej lub hospicyjnej, czy umorzonych nalenoci zwizanych z lokalem mieszkalnym.
        • 12.12.2017Podatki 2018: Podatek od rodków trwaych powyej 10 mln z
         Od pocztku przyszego roku zacznie obowizywa nowy podatek, który bdzie dotyczy wacicieli rodków trwaych w postaci nieruchomoci komercyjnych, tj. budynków handlowo-usugowych oraz budynków biurowych. Miesiczny podatek w wysokoci 0,035% bdzie pobierany od wartoci pocztkowej rodka trwaego ustalanej na pierwszy dzie kadego miesica, a pomniejszonej o 10 mln z. Podatek ten wprowadza tzw. dua nowelizacja ustaw o podatkach dochodowych (Dz. U. poz. 2175).
         • 07.12.2017Podatki 2018: Zniesienie obowizku zawiadamiania o prowadzeniu PKPiR czy ewidencji przychodów
          Od 1 stycznia przyszego roku podatnik prowadzcy podatkow ksig przychodów i rozchodów nie bdzie mia obowizku informowania naczelnika urzdu skarbowego o zaprowadzeniu tej ksigi w roku podatkowym. Podatnik nie bdzie równie musia zawiadamia o zawarciu umowy z biurem rachunkowym na prowadzenie PKPiR, czy te ewidencji przychodów - w przypadku podatników opodatkowanych ryczatem.
          • 06.12.2017Podatki 2018: Amortyzacja dziedziczonego majtku bez zmian?
           Odpisy amortyzacyjne od rodków trwaych oraz wartoci niematerialnych i prawnych nabytych tytuem darmym od przyszego roku bd kosztem uzyskania przychodu tylko w przypadku, kiedy warto spadku lub darowizny nie korzystaa ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn. Kosztem uzyskania przychodu bd równie odpisy amortyzacyjne w przypadku, kiedy skadnik majtku otrzymany w drodze spadku albo darowizny podlega opodatkowaniu, ale z uwagi na jego warto mieci si w tzw. kwocie wolnej w podatku od spadków darowizn.
           • 01.12.2017Podatki 2018. Najem prywatny: Ryczat 8,5% tylko do 100 tys. z
            Od przyszego roku obowizywa bdzie limit w wysokoci 100 000 z rocznie dla przychodów z najmu, które mog korzysta ze zryczatowanej formy opodatkowania w wysokoci 8,5% przychodów, przy czym limit ten dotyczy bdzie cznie maonków, midzy którymi istnieje wspólno majtkowa. Zmiana ta, zgodnie z zamysem projektodawców, pozwoli na ograniczenie stosowania tej formy opodatkowania tylko do podatników, którzy tego rodzaju przychody traktuj jako dodatkowe ródo dochodów.
            • 29.11.2017Podatki 2018. Koszty autorskie z wyszym limitem, ale nie dla wszystkich
             Zgodnie z tzw. du nowelizacj ustaw o podatkach dochodowych, która zostaa opublikowana w Dzienniku Ustaw 27 listopada br. (poz. 2175), od nowego roku podwyszony zostanie limit dotyczcy stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców o 100%, tj. do kwoty 85 528 z rocznie. Jednoczenie do ustawy o PIT dodana zostanie lista zawodów mogcych korzysta z tzw. kosztów autorskich, co, jak oceniaj eksperci, bdzie skutkowa nowymi sporami interpretacyjnymi midzy fiskusem a podatnikami.
             • 09.11.2017Najem prywatny - indywidualna stawka amortyzacyjna odziedziczonego mieszkania
              Otrzymaam w spadku mieszkanie po mamie. Rodzice, a potem mama mieszkali w nim ponad 20 lat. Chciaabym teraz to mieszkanie przeznaczy na wynajem prywatny. Rozwaam opodatkowanie na zasadach ogólnych (nie zryczatowane). Bdzie to dla mnie korzystne, jeeli bd moga zaliczy do kosztów amortyzacj, której stawk, jak syszaam, mog ustali indywidualnie. Jakie s zasady ustalenia tej stawki?
              • 28.08.2017Rozliczenie straty z najmu prywatnego w ramach dziaalnoci gospodarczej
               Pytanie: Czy strat osignit w latach poprzednich z tytuu najmu prywatnego rozliczanego na zasadach ogólnych mona odliczy od dochodu osignitego z dziaalnoci gospodarczej polegajcej na wynajmie i zarzdzaniu nieruchomociami wasnymi lub dzierawionymi?
               • 24.03.2015Najem mieszkania na cele niemieszkalne a zwolnienie z VAT
                Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni rozwaa moliwo najmu mieszkania nieuciliwej firmie o charakterze biurowo-usugowym (ksigowo, kancelaria, ubezpieczenia, biuro rachunkowe). Czy bdc podatnikiem VAT mona skorzysta ze zwolnienia z VAT przy najmie nieruchomoci na cele niemieszkalne w ramach prowadzonej dziaalnoci? A czy nie bdc podatnikiem VAT mona skorzysta ze ww. zwolnienia z VAT?
                • 04.05.2012Darowizna firmowej nieruchomoci a VAT
                 Pytanie podatnika: Firma (osoba fizyczna) w 1997 r. zakupia nieruchomo w postaci prawa uytkowania wieczystego dziaek gruntu, budynkw i budowli ze stawk VAT zwolnion (nieruchomo uywana). Czy darowizna na rzecz crki ww. nieruchomoci bdzie zwolniona z VAT oraz, czy spowoduje obowizek dokonania korekty podatku VAT naliczonego w wyniku dokonywanych przez firm w latach 2001-2010 ulepsze, ktrych rezultatem by wzrost wartoci nieruchomoci?
                 • 17.11.2009Amortyzacja samochodu przy najmie prywatnym
                  Pytanie podatnika: Czy mona samochd wprowadzi do ewidencji rodkw trwaych najmu prywatnego i czy odpisy amortyzacyjne dokonane od jego wartoci pocztkowej, jego ubezpieczenie oraz naprawy i przegldy okresowe bd stanowiy koszty uzyskania przychodw z tytuu najmu prywatnego, czy te wydatki zwizane z jego eksploatacj naley rozlicza na podstawie prowadzonej ewidencji przebiegu pojazdu do wysokoci nieprzekraczajcej kwoty wynikajcej z przemnoenia liczby kilometrw faktycznego przebiegu pojazdu oraz stawki za 1 km przebiegu, okrelonej w odrbnych przepisach?