Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

areszt tymczasowy

 • 14.07.2016Służbowe mieszkanie a przychód pracownika
  Z uzasadnienia: Mając na uwadze realia niniejszej sprawy organy podatkowe przy ponownym rozpoznaniu sprawy powinny w szczególności rozpatrzyć - przyjmując wskazane przez Trybunał Konstytucyjny kryteria oceny - czy ponoszenie przez pracodawcę wydatków w celu zapewnienia pracownikowi miejsca zamieszkania (tu kwatera tymczasowa) jest świadczeniem poniesionym w interesie pracodawcy (ponieważ przykładowo to jemu przynosi konkretną i wymierną korzyść w postaci prawidłowo i efektywnie wykonanej przez pracownika pracy), czy też jest to świadczenie poniesione tylko w interesie pracownika.
  • 14.09.2012Roboty budowlane a VAT. Stawka podstawowa czy obniżona?
   Pytanie podatnika: Czy można zastosować stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 8% w przypadku prac polegających na budowie przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych i wykonywanych zarówno wewnątrz jak i poza jego bryłą?
   • 24.07.2012Ustalanie wymiaru urlopu proporcjonalnego
    W niektórych sytuacjach konieczne jest dokonanie wymiaru urlopu pracowniczego na zasadach tzw. urlopu proporcjonalnego. Sprawdźmy, w jakich przypadkach będzie to wymagane.
    • 17.07.2012Stawka VAT na rozbiórkę budynku
     Z uzasadnienia: Usługi polegające na wykonywaniu rozbiórki budynków, bez względu na symbol PKOB obiektu którego dotyczą, choć wiążą się z wykonywanymi robotami budowlanymi, nie stanowią usług związanych z dostawą, budową, remontem, modernizacją, termomodemizacją lub przebudową obiektów budowlanych lub ich części, o których mowa w art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług, zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. W przypadku bowiem rozbiórki budynków, konsekwencją jest likwidacja obiektu mieszkalnego, nie zaś jego budowa, przebudowa, remont, czy modernizacja. Zatem, prace rozbiórkowe podlegają opodatkowaniu stawką podstawową.
     • 13.12.2011Wynagrodzenie za wykonaną pracę
      Jedną z podstawowych cech stosunku pracy jest odpłatność. Pracodawca zobowiązany jest do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Wynagrodzenie przysługuje jednak zasadniczo za pracę wykonaną. Odstępstwa od tej zasady wynikać muszą z konkretnego przepisu prawa pracy, np. wynagrodzenie przysługiwać będzie za czas przestoju, gdy pracownik nie może wykonywać pracy z przyczyn dotyczących pracodawcy (np. brak zamówień na usługi firmy).
      • 15.11.2011CBA zatrzymało 64 osoby podejrzane o działanie na szkodę ZUS-u
       Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało 64 osoby, m.in. lekarza oraz osoby prowadzące sklepy dużych sieci handlowych. Śledztwo dotyczy podejrzenia działań na szkodę ZUS-u. Zatrzymanym osobom zarzuca się udział we wręczaniu korzyści majątkowych w zamian za wystawianie fałszywych zwolnień lekarskich. Zarzuty w sprawie usłyszało już 87 osób.
       • 24.06.2011Wygaśnięcie umowy o pracę
        Przepisy prawa pracy przewidują sytuacje, w których stosunek pracy kończy się bez konieczności czynienia jakichkolwiek działań przez pracodawcę czy pracownika. Poza upływem okresu, na jaki została zawarta umowa, dotyczy to wygaśnięcia stosunku pracy w przypadkach uregulowanych w przepisach Kodeksu pracy i innych ustaw.
        • 20.02.2007Poradnik ZUS. Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa dla osób prowadzących działalność pozarolniczą.
         Prawo do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ich wysokość, zasady obliczania i wypłaty regulują przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. 2005 nr 31, poz. 267). Świadczenia te przysługują wszystkim osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym, określonym przepisami ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. nr 137, poz. 887 z późn. zm.). Do kręgu tych osób zalicza się m. in. osoby, które są objęte ubezpieczeniem chorobowym jako prowadzące działalność pozarolniczą oraz osoby z nimi współpracujące.
         • 28.02.2006Koszty sądowe w sprawach cywilnych od 2.03.2006 r.
          2 marca 2006 r. wchodzi w życie nowa Ustawa z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Zastępuje ustawę o tej samej nazwie z 1967 r. (Dz.U. z 2002 r. nr 9, poz. 88 z późn. zm.). Przestanie też obowiązywać rozporządzenie w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych (Dz.U. z 1996 r. nr 154, poz. 753 z późn. zm.).