Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

awans zawodowy

 • 17.12.2020Luka płacowa między kobietami i mężczyznami. Jest gorzej, gdy jest lepiej
  Obserwując dane dot. odsetka luki płacowej w Polsce na przestrzeni lat można zauważyć, iż luka płacowa zwiększa się w okresach dobrej koniunktury gospodarczej. Z taką sytuacją mieliśmy do czynienia pomiędzy badaniami prowadzonymi w latach 2016 i 2018. Można domniemywać, iż w czasach dobrej koniunktury gospodarczej płace szybciej wzrastają mężczyznom niż kobietom, dlatego różnica między ich średnimi wynagrodzeniami zwiększa się - jak czytamy w odpowiedzi Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na interpelację poselską.
  • 27.02.2019Rozwód nie zawsze uprawnia do rozliczenia PIT jako samotny rodzic
   Pytanie: Wyrokiem sądu zostało rozwiązane przez rozwód małżeństwo Wnioskodawcy bez orzekania o winie. Sąd orzekł o swobodnym sposobie kontaktów z dziećmi, a kosztami utrzymania dzieci obciążył obie strony. Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych w sposób przewidziany dla osoby samotnie wychowującej dzieci w zakresie zasad korzystania z ww. ulgi?
   • 05.06.2017Praca nauczycieli na nowych zasadach
    Resort edukacji przygotował projekt nowej ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Zmianie ulegnie część przepisów Karty Nauczyciela. Przewidziano m.in. ujednolicenie wymiaru pensum, wydłużenie ścieżki awansu zawodowego nauczycieli oraz wprowadzenie nowego dodatku za wyróżniającą pracę.
    • 02.06.2017Praca nauczycieli na nowych zasadach
     Resort edukacji przygotował projekt nowej ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Zmianie ulegnie część przepisów Karty Nauczyciela. Przewidziano m.in. ujednolicenie wymiaru pensum, wydłużenie ścieżki awansu zawodowego nauczycieli oraz wprowadzenie nowego dodatku za wyróżniającą pracę.
     • 11.05.2016Dyskryminacja w rekrutacji czyli niestosowne pytania na rozmowie o pracę
      Interpelacja nr 2172 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie niedozwolonych pytań zadawanych podczas rozmów rekrutacyjnych
      • 21.12.2015Studia pracownika a koszty uzyskania przychodów pracodawcy
       Pytanie podatnika: Czy wydatki związane ze studiami pracownika mogą stanowić koszty uzyskania przychodów Spółki?
       • 10.11.2015MPiPS: Osoby starsze chronione są przez polskie prawo
        Interpelacja nr 34731 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie dyskryminacji osób starszych na rynku pracy
        • 18.09.2015Płacowa równość płci to fikcja
         Interpelacja nr 34350 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie różnej pensji ze względu na płeć za wykonywanie tej samej pracy
         • 20.07.2015Jak opodatkować VAT kursy i szkolenia?
          Pytanie podatnika: Czy opisane szkolenia i kursy dotyczące podniesienia kwalifikacji zawodowych opisane w pkt 1 i uzyskania nowego zawodu (przekwalifikowania zawodowego) opisane w pkt 2 są zwolnione z VAT?
          • 06.02.2015Skutki w PIT dofinansowania kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracownika
           Pytanie podatnika: Niektórzy z pracowników spółki podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe, uczestnicząc w różnego rodzaju formach kształcenia (kursy, studia podyplomowe, itp.). W przypadku, gdy nowe kwalifikacje pracownika mogą być przydatne w jego pracy i przyczynić się do rozwoju spółki, przyznawane jest takiemu pracownikowi dofinansowanie. Czy wypłacone dofinansowanie do kształcenia jest zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o PIT i w związku z tym spółka, jako płatnik, nie jest zobowiązana do pobierania od tego świadczenia zaliczki na podatek?
           • 06.06.2014Zwolnienie z PIT współfinansowania pracownikowi kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowych
            Pytanie podatnika: Wnioskodawca dofinansował pracownikowi naukę w celu podniesienia jego kwalifikacji zawodowych. Pracownik jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Nauka odbywa się w trybie zaocznym i są to studia podyplomowe. Pracownik uzupełnia wiedzę i umiejętności z własnej inicjatywy. Dofinansowanie jest w kwocie 50% kosztów kształcenia. Została zawarta umowa między pracownikiem i pracodawcą, określająca wzajemne prawa i obowiązki stron. Czy ww. dofinansowanie jest wolne od podatku dochodowego?
            • 03.12.2012Przychody pracownika: Finansowanie studiów bez skierowania pracodawcy
             Pytanie podatnika: Spółka (Wnioskodawca) zamierza zawrzeć ze swoim pracownikiem umowę lojalnościową o finansowanie przedostatniego i ostatniego roku studiów z zakresu „mechanika budowa maszyn”. Ww. studia są organizowane przez jedną ze szkół wyższych, zaś sam pracownik podjął je bez skierowania pracodawcy, ponieważ rozpoczął je przed zatrudnieniem w Spółce Wnioskodawcy. Czy finansowanie studiów bez skierowania pracodawcy jest przychodem pracownika z pracy zwolnionym z podatku dochodowego od osób fizycznych?
             • 30.10.2012Biznes przeciwko parytetom
              Bruksela odrzuciła pomysł wprowadzenia parytetów płciowych w radach nadzorczych spółek. Za zmianami opowiedziało się zaledwie 11 z 27 unijnych komisarzy. Z takiego przebiegu sprawy zadowolenia nie ukrywają środowiska biznesowe, według których właściwym rozwiązaniem byłoby oddolne promowanie awansu kobiet.
              • 17.11.2011Kobiety dźwignią biznesu?
               Co trzecia firma w Polsce prowadzona jest przez kobietę. W ostatnich latach własna działalność gospodarcza stała się dla kobiet szansą na odnalezienie się na rynku pracy, awans oraz satysfakcjonujące zarobki. O tym, jak pomagać kobietom rozwijać biznes, rozmawiali uczestnicy międzynarodowej konferencji poświęconej kobiecej przedsiębiorczości - European Network of Mentors for Women Entrepreneurs.
               • 09.11.2011Szkolenia pracowników i podnoszenie kwalifikacji zawodowych – ujęcie podatkowe i rachunkowe
                Wartość świadczeń ponoszonych przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników uzupełniających swoją wiedzę i umiejętności za zgodą pracodawcy może korzystać ze zwolnienia z PIT. Wyjaśnijmy, kogo i w jakim stopniu może dotyczyć zwolnienie, a które świadczenia należy opodatkować. Sprawdźmy również, jak ująć te kwoty w księgach rachunkowych.
                • 01.03.2011Ogłoszenia rekrutacyjne nie mogą dyskryminować kandydatów
                 Przy konstruowaniu treści ogłoszenia o pracę należy pamiętać, by nie zawierać w nim kryteriów niemających jakiegokolwiek znaczenia merytorycznego, a mogących zostać uznane za dyskryminacyjne.
                 • 13.12.2010Certyfikaty dla bankowców
                  Związek Banków Polskich przyznał 318 certyfikatów potwierdzających przyznanie stopni zawodowych pracownikom banków. Program certyfikacji umiejętności zawodowych jest realizowany w ramach Systemu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej. – Wysoko wykwalifikowane kadry bankowe są gwarantem sprawnego funkcjonowania instytucji finansowych – podkreślił Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes ZBP.  
                  • 11.12.2009Kobiety wciąż dyskryminowane na rynku pracy
                   Interpelacja nr 12246 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie dyskryminacji kobiet na etapie rekrutacji do pracy
                   • 24.04.2009Warunki zatrudnienia pracownika po powrocie z urlopu macierzyńskiego
                    Interpelacja nr 7916 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie przepisów dotyczących ochrony pracowników korzystających z praw wynikających z rodzicielstwa
                    • 21.10.2008Podwyżki dla nauczycieli
                     W 2009 r. wszystkim nauczycielom, bez względu na stopień awansu zawodowego, wzrosną pensje. Podwyżki będą możliwe dzięki powołaniu w ustawie budżetowej dwóch kwot bazowych dla nauczycieli, wzrastających po 5 proc. – przewiduje projekt nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela, przyjęty przez rząd.
                     • 17.10.2008Opodatkowanie środków otrzymanych z PFRON na podjęcie działalności gospodarczej
                      Pytania podatnika: 1. Czy środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na podjęcie działalności gospodarczej uzyskane przez osobę niepełnosprawną w myśl przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych? 2. Czy wydatki na zakup towarów (usług), które nie będą środkami trwałymi są kosztem podatkowym, pomimo iż zakupy te zostały, sfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)?
                      • 29.04.2008Zasada równości pracowników przy zatrudnianiu
                       Pytanie: Czy w niektórych przypadkach można formułując ofertę pracy (ogłoszenie itp.) zastrzec, że zatrudnienie dotyczyć może tylko mężczyzn?
                       • 23.01.2008Równość kobiet i mężczyzn w miejscu pracy
                        W Polsce zasada równości w rekrutacji nie zawsze jest przestrzegana, wynagrodzenia kobiet i mężczyzn są mniej zróżnicowane w dużych korporacjach niż w małych i średnich firmach, stopień wiedzy na temat dyskryminacji jest wśród pracowników nadal zbyt niski - wynika z badań II edycji konkursu Firma Równych Szans.
                        • 03.08.2007Wstępne wyniki badania "Pracujący Polacy 2007"
                         Ze zleconych przez PKPP Lewiatan, reprezentatywnych badań pracujących Polaków, wyłania się obraz społeczeństwa w większości zadowolonego ze swojej pracy i pracodawców, nieobawiającego się bezrobocia, mniej skłonnego do migracji zarobkowej niż by to wynikało z tonu medialnych dyskusji.
                         • 27.07.2007Projekt zmiany ustawy - Kodeks pracy
                          Do Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy, który zakłada zmiany w zakresie równego traktowania w zatrudnieniu, czasu pracy oraz bhp. W związku z powyższym PKPP Lewiatan zwraca się z prośbą o zapoznanie się z ww. projektem i przedstawienie ewentualnych uwag i opinii.
                          • 04.04.2007Obietnice i realia
                           Interpelacja nr 5659 do ministra finansów w sprawie prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce
                           • 09.02.2007Warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce
                            Interpelacja nr 5659 do ministra finansów w sprawie prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce
                            • 13.11.2006Powrót do pracy po urlopie wychowawczym
                             Prawo do urlopu wychowawczego przysługuje pracownikowi spełniającemu warunki do jego otrzymania (posiadanie co najmniej 6 miesięcznego ogólnego stażu pracy) - nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 4 roku życia. Wymiar tego urlopu został określony na maksymalnie 3 lata. Istotne jest to, że urlop wychowawczy nie musi być wykorzystywany jednorazowo, jednak pracownik nie ma w tej kwestii całkowitej swobody. Urlop ten może być mianowicie wykorzystany nawet w 4 częściach. W przypadku dziecka niepełnosprawnego urlop wychowawczy może być wykorzystywany do ukończenia przez nie 18 roku życia (we wskazanym powyżej wymiarze).