Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

odsetki

 • 18.04.2006Ulga odsetkowa a moment przeniesienia prawa własności lokalu mieszkalnego
  Pytanie podatnika Czy możliwe jest skorzystanie z ulgi odsetkowej w zeznaniu podatkowym za 2005 r. w sytuacji, gdy umowa przedwstępna kupna lokalu mieszkalnego została zawarta z developerem w lutym 2005 r. a umowa przenosząca własność lokalu będzie zawarta czerwcu 2006 r.?
  • 12.04.2006Skutki zwrotu towarów w podatku VAT
   Pytanie: Jakie skutki podatkowe u sprzedawcy i nabywcy wywołuje zwrot zakupionych towarów? Jak należy prawidłowo udokumentować zwrot towarów?
   • 22.03.2006Płynność finansowa - klucz do sukcesu firmy
    Finansowanie swojej działalności i rozwoju firmy to problem, o który potyka się wielu przedsiębiorców. Utrzymanie pozycji na coraz bardziej konkurencyjnym rynku wymaga od większości dostawców udzielania swoim kontrahentom kredytów kupieckich. Zależność jest prosta – im dłuższy kredyt, tym łatwiej pozyskać odbiorców. Jednak sprzedaż z przedłużonym terminem płatności niesie ze sobą wiele ryzyk. Największym jest ryzyko utraty płynności i braku możliwości finansowania zakupów.
    • 08.03.2006Część naszych podatków trafia do samorządów
     Aby jednostka samorządu mogła realizować wydatki bieżące i inwestycje musi uzyskiwać dochody. Źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów określa ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966; ostatnia zm. Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104).
     • 06.03.2006Aukcje internetowe i podatek od czynności cywilnoprawnych
      Prowadząc sprzedaż lub nawet kupując na aukcjach internetowych powinniśmy mieć świadomość, iż fiskus może upomnieć się o swoje prawa, wynikające z przepisów dotyczących podatku od czynności cywilnoprawnych. To opracowanie ma na celu wyjaśnienie, kiedy spoczywa na osobach prowadzących transakcje internetowe obowiązek podatkowy, a kiedy i jak ustrzec się przed kłopotami ze strony urzędu podatkowego.
      • 28.02.2006Stopy NBP w dół, odsetki od zaległości podatkowych również
       Dość długo czekaliśmy wczoraj na decyzję RPP w sprawie stóp procentowych. Analitycy byli podzieleni w kwestii spodziewanej obniżki - część z nich spodziewała się decyzji już dziś, część sądziła, że RPP wstrzyma się z obniżką co najmniej do następnego posiedzenia. Obniżka stopy lombardowej do 5,5% w skali rocznej oznacza obniżenie odsetek za zwłokę od należności podatkowych do wysokości 11% w skali rocznej. A oto komunikat prasowy z posiedzenia RPP:
       • 21.02.2006Komunikat prasowy przed rozprawą dotyczącą obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe
        27 lutego 2006 r. Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne Sądu Okręgowego we Wrocławiu II Wydział Cywilny-Odwoławczy dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe.
        • 14.02.2006Interpretacja POII-415/8/05/39 z dnia 06.10.2005 r. - Urząd Skarbowy w Międzychodzie
         Pytanie podatnika: Czy środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości przeznaczone na modernizację własnego budynku mieszkalnego oraz na zakup nowego budynku lub gruntu objęte są zwolnieniem przedmiotowym oraz czy pozostała nie wydatkowana część przychodu ze sprzedaży nieruchomości podlegać będzie opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym?
         • 08.02.2006Pismo Dyrektora Departamentu Administracji Podatkowej z dnia 7 lutego 2006r. Nr AP13-160/8012/548/2006/AA w sprawie zaokrąglania podatków pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego
          W odpowiedzi na wystąpienie z dnia 10 stycznia 2006r. Nr WIAS-0704/02/06 w sprawie zaokrąglania, od dnia 1 stycznia 2006r., podatków pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, Ministerstwo Finansów uprzejmie wyjaśnia, co następuje:
          • 07.02.2006Interpretacja PD-F/415/20/2005 z dnia 27.06.2005 r. - Urząd Skarbowy w Ostrowie Wielkopolskim
           Pytanie podatnika: Czy mogę odliczyć od przychodu uzyskanego ze sprzedaży akcji koszty zaciągnięcia kredytu na ich zakup (tj. prowizję pobieraną przez bank z tytułu rozpatrzenia wniosku o kredyt oraz należne odsetki) w przypadku, gdy kwota kredytu nie została wykorzystana na zakup akcji?
           • 06.02.2006Interpretacja DP/415-16/05 z dnia 14.07.2005 r. - Urząd Skarbowy w Skarżysku-Kamiennej
            Pytanie podatnika: Czy skapitalizowane odsetki z tytułu nieterminowych wypłat nagród rocznych (13-ta pensja) wolne są od podatku dochodowego?
            • 05.02.2006Przedsiębiorstwo w spadku
             Niniejszy artykuł jest próbą omówienia podatkowych zagadnień związanych z nabyciem w drodze spadkobrania przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego, będącego własnością osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą. Zajmiemy się tu tylko skutkami wynikającymi z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku od towarów i usług jako podatków najbardziej wpływających na sytuację podatkową spadkobierców zmarłego przedsiębiorcy, szczegółowo przedstawiając uregulowania odpowiedzialności spadkobierców za zobowiązania podatkowe spadkodawcy zamieszczone w Ordynacji podatkowej, które znajdą zastosowanie do innych danin publicznych.
             • 01.02.2006Interpretacja RO/436/65/1/2005 z dnia 14.07.2005 r. - Świętokrzyski Urząd Skarbowy
              Pytanie podatnika: Czy nabycie nieruchomości objętych hipoteką przymusową Skarbu Państwa z tytułu zaległych zobowiązań podatkowych upadłego, w drodze przetargu organizowanego przez syndyka, spowoduje wygaśnięcie tej hipoteki, a uzyskanej za sprzedane nieruchomości?
              • 30.01.2006Niższe odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych
               Stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, poczynając od dnia 1 lutego 2006 r., wynosi 11,5 % kwoty zaległości w stosunku rocznym.
               • 24.01.2006Minimalizowanie ryzyka strat przy realizacji umowy dostawy
                Przy umowie dostawy występują dwie strony. Jedna z nich, zwana dostawcą, zobowiązuje się do wytworzenia rzeczy oznaczonych co do gatunku oraz do ich dostarczenia częściami albo periodycznie (przez pewien powtarzający się okres). Drugą stroną jest odbiorca, który zobowiązuje się do odebrania tych rzeczy i do zapłacenia ceny (art. 605 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, Dz. U. 1964.16.93 z późn. zm.). Charakterystyczną cechą tego stosunku zobowiązaniowego jest to, że dostawca nie tylko dostarcza sam towar, ale dodatkowo wytwarza go we własnym zakresie.
                • 17.01.2006Zakup samochodu bezpośrednio w kosztach uzyskania
                 Nie jesteś skazany na amortyzowanie samochodu. Jeżeli założysz, że sprzedasz go przed upływem roku, całą cenę zakupu możesz zaliczyć od razu do kosztów uzyskania.
                 • 14.01.2006Pismo Dyrektora Departamentu Systemu Podatkowego z dnia 16 grudnia 2005 r. nr SP1/769/8012-161/2636/05/AA w sprawie zaokrąglania od dnia 1 stycznia 2006r. podatków pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego
                  W odpowiedzi na wystąpienie z dnia 21 września 2005r. Nr FFKW.3110/2/105/2005 w sprawie zaokrąglania od dnia 1 stycznia 2006r. podatków pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, Ministerstwo Finansów uprzejmie wyjaśnia, co następuje:
                  • 09.01.2006Aktualizacja Kalkulatora IP
                   Informujemy, iż opublikowaliśmy nową wersję programu Kalkulator IP, oznaczoną numerem 4.6 z dnia 10.01.2006 r.
                   • 27.12.2005Przychody kapitałowe w zeznaniu rocznym
                    Od 1 stycznia 2004 r. zmienił się sposób opodatkowania dochodów kapitałowych i nastąpiło jego ujednolicenie. Dochody kapitałowe począwszy od 2004 r. opodatkowane są według stawki 19%. Przypomnijmy, że do końca 2003 r. np. odsetki od pożyczek, czy od wkładów oszczędnościowych były opodatkowane ryczałtowo według stawki 20%, natomiast podatek od dywidend wypłacanych wspólnikom spółek kapitałowych wynosił 15%.
                    • 26.12.2005Interpretacja USPD1/415/4/2005/I/KC z dnia 11.04.2005 r. - Urząd Skarbowy w Zabrzu
                     Pytanie podatnika: Czy kwota dochodu uzyskanego z tytułu ugody sądowej zawartej z byłym pracownikiem w sprawie o wynagrodzenie za pracę jest zwolniona od podatku dochodowego?
                     • 22.12.2005Interpretacja PP-406/15-2/AZ/05 z dnia 29.04.2005 r. - Urząd Skarbowy w Prudniku
                      Pytanie podatnika: Czy do liczenia proporcji o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług wlicza się odsetki od lokat bankowych?
                      • 20.12.2005Rozliczenie roczne - Darowizny w pytaniach i odpowiedziach
                       Pytanie: Mam zamiar odliczyć darowiznę na rzecz kościelnej osoby prawnej na działalność charytatywną. Mam pokwitowanie wpłaty pieniędzy na rachunek bankowy. Czy jeżeli nie otrzymam w terminie sprawozdania wymaganego przepisami będę musiał skorygować zeznanie i zapłacić odsetki za zwłokę? Czy mogą mnie spotkać jakieś dodatkowe sankcje?
                       • 04.12.2005Pamiętaj o zaokrągleniach
                        Od 1 stycznia 2006 r. wchodzi w życie znowelizowany art. 63 ustawy - Ordynacja podatkowa, w brzmieniu nadanym art. 1 pkt 30 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Zgodnie z nim podstawy opodatkowania, kwoty podatków, odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, oprocentowanie nadpłat oraz wynagrodzenia przysługujące płatnikom lub inkasentom zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.
                        • 04.12.2005Ulga odsetkowa
                         Jest to ulga dotycząca wydatków na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) na sfinansowanie własnych potrzeb mieszkaniowych - i jest to jedna z ulg mających skłaniać podatników do inwestycji budowlanych. Jej generalną cechą jest to, że dotyczy nowej substancji mieszkaniowej, czyli:
                         • 19.10.2005Pismo Dyrektora Departamentu Systemu Podatkowego z dnia 18 października 2005 r. nr SP1-751/8012-153/2570/05/JL w sprawie nienaliczania odsetek za zwłokę
                          W związku z wystąpieniem z dnia 13 września 2005r. Nr FN.IV.0540/18/05 w sprawie nienaliczania odsetek za zwłokę na podstawie art. 54 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), Ministerstwo Finansów uprzejmie wyjaśnia, co następuje: Stosownie do art. 6 ust. 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9 z 2002r., poz. 84 z późn. zm.), podatek od nieruchomości na rok podatkowy od osób fizycznych, z zastrzeżeniem ust. 11, ustala w drodze decyzji organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania.
                          • 17.10.2005Podwójna zaliczka za listopad a optymalizacja podatkowa
                           Zgodnie z art. 44 ust. 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) – dalej PIT, jak również art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) – dalej CIT, zaliczka za grudzień a w przypadku osób prawnych za ostatni miesiąc roku podatkowego, winna zostać uiszczona w terminie do 20 dnia grudnia w przypadku osób fizycznych lub ostatniego miesiąca roku podatkowego, w przypadku osób prawnych, w wysokości należnej za miesiąc poprzedni. Tak więc zaliczka za listopad (gdyż w większości przypadków jest to właśnie ten miesiąc roku podatkowego), musi być naliczana w podwójnej wysokości, co może stanowić istotne obciążenie finansowe dla nie jednego przedsiębiorcy. Ustawy podatkowe pozwalają jednak z mocy prawa, dla takiej sytuacji zaplanować optymalizację podatkową.
                           • 13.10.2005Pismo Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów z dnia 7 października 2005 r. nr SP1/694/8012-132/2334/05/AA w sprawie zaokrąglania podstaw opodatkowania i kwot podatku
                            W związku z uregulowaniami art. 14 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.), sprawując ogólny nadzór w sprawach podatkowych, uprzejmie informuję, co następuje.
                            • 06.10.2005Interpretacja PB I 1/415/69/2005 (1) z dnia 14.04.2005 r. - Urząd Skarbowy Kraków-Krowodrza
                             Pytanie podatnika: Czy w przypadku odpłatnego zbycia papierów wartościowych, koszty uzyskania kredytu (prowizja banku), jak i odsetki od kredytu stanowią koszty uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w sytuacji, gdy koszty te dotyczą kredytu wykorzystanego na zakup zbytych papierów wartościowych? Czy prowizje biura maklerskiego oraz koszty obsługi rachunku maklerskiego stanowią koszt uzyskania przychodu? Czy w celu ustalenia dochodu za rok podatkowy, w sytuacji posiadania rachunków w kilku biurach maklerskich możliwe jest kompensowanie strat i dochodów z tyt. odpłatnego zbycia papierów wartościowych?
                             • 26.09.2005Interpretacja PUS.I/423/121/2004 z dnia 03.01.2005 r. - Podkarpacki Urząd Skarbowy
                              Pytanie podatnika: W 2001 r. został zwolniony z pracy jeden z pracowników spółki, na rzecz którego sąd, wyrokiem 2004 r., zasądził należną kwotę zaległego wynagrodzenia wraz z ustawowymi odsetkami. Spółka uzgodniła z pracownikiem, że należność zostanie wypłacona w ratach. Czy zasądzona kwota i odsetki od tej należności mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?
                              • 22.09.2005Interpretacja 1472/ROP1/423/38/57/05/AW z dnia 14.04.2005 r. - Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie
                               Pytanie podatnika: Jak należy rozumieć w aspekcie art. 9 ustawy z dnia 18 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o p.d.o.p. pojęcie "udzielenia kredytu" tj. czy przepisy o tzw. niedostatecznej kapitalizacji należy stosować do odsetek wynikających z umów kredytowych zawartych do 01.01.2005 r., czy też wynikających z kwot kredytów przekazanych do dyspozycji Spółki po tej dacie?
                               • 18.09.2005Interpretacja ZD/423-30-17/05 z dnia 11.04.2005 r. - Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy
                                Pytanie podatnika: Czy koszty spłaty odsetek w części nie przekraczającej trzykrotności kapitału zakładowego winny stanowić koszty uzyskania przychodu?
                                • 14.09.2005Interpretacja DM/415-10-6/N/05 z dnia 07.03.2005 r. - Drugi Urząd Skarbowy w Szczecinie
                                 Pytanie podatnika: Czy podatniczka ma prawo do ulgi "odsetkowej" na zakup nowo wybudowanego mieszkania w przypadku, gdy przed zawarciem związku małżeńskiego mąż korzystał z tzw. "dużej ulgi" na zakup swojego mieszkania dokonując ostatniego odpisu w 2001 r.?
                                 • 06.09.2005Interpretacja R.VI/2/AL./8/2005 z dnia 24.01.2005 r. - Pierwszy Urząd Skarbowy w Białymstoku
                                  Pytanie Podatnika: Czy opłacenie w ustawowym terminie należnego podatku (zaliczki na podatek) na rachunek bankowy innego Urzędu Skarbowego niż powinien być opłacony skutkuje naliczeniem odsetek za zwłokę?
                                  • 08.08.2005Faktoring - podatki i księgowanie
                                   Przedsiębiorca korzystający z faktoringu będzie opłacał na rzecz faktora wynikające z umowy należności. Najczęściej będzie to prowizja faktora, określona jako procent od kwot faktorowanych, odsetki od faktycznie wykorzystanego kredytu i ewentualne opłaty za usługi dodatkowe – jeżeli umowa będzie przewidywała ich świadczenie.
                                   • 09.07.2005Zmiana zasad zaokrąglania
                                    Bardzo istotna z punktu widzenia podatników jest wchodząca od 01.01.2006 r. zmiana Ordynacji Podatkowej, dotycząca zasad zaokrąglania. Prawie wszystkie podstawy opodatkowania, kwoty podatków, odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, oprocentowanie nadpłat oraz wynagrodzenia przysługujące płatnikom i inkasentom zaokrąglać się będzie do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy będzie się pomijało, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższało do pełnych złotych.
                                    • 29.06.2005Odsetki za zwłokę od należności podatkowych - zmiana stawki odsetek od 30.06.2005 r.
                                     Dnia 29 czerwca 2005 r. Narodowy Bank Polski ogłosił komunikat prasowy z posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej w dniach 28-29 czerwca 2005 r. Rada postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP o 0,5 pkt. proc. do poziomu:
                                     • 12.06.2005Pismo Ministra Finansów PB2/MK-033-02-4/02
                                      W celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa, na podstawie art. 14 § 1 pkt ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. z późn. zm.) uprzejmie wyjaśniam. l. Zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), podatek od dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit a-c ustala się w formie ryczałtu w wysokości 10% uzyskanego przychodu. Podatek ten jest płatny bez wezwania w terminie 14 dni od dnia dokonania sprzedaży na rachunek urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika, chyba, że podatnik w tym samym terminie złoży oświadczenie, że przychód uzyskany ze sprzedaży wyda na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a ustawy.
                                      • 09.06.2005Pismo MF PB2/MK-033-02-4/02 dotyczące opodatkowania sprzedaży nieruchomości
                                       Zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), podatek od dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit a-c ustala się w formie ryczałtu w wysokości 10% uzyskanego przychodu.
                                       • 09.06.2005Leasing
                                        Leasing w najprostszym ujęciu jest formą finansowania polegającą na nabyciu prawa używania rzeczy w zamian za określone opłaty. Leasing to forma umowy cywilno-prawnej, zbliżona do najmu czy dzierżawy. Polega na przekazaniu rzeczy w użytkowanie na czas określony.
                                        • 09.06.2005Kredyt
                                         Nie licz na to, że zjawisz się w banku z genialnym planem i zachwycisz któregoś z doradców kredytowych. Bez odpowiednich zabezpieczeń nie uzyskasz kredytu.
                                         • 07.06.2005Ulga na złe długi
                                          Wprowadzone do ustawy o Vat nowe rozwiązanie, zwane potocznie ulgą na złe długi, stwarzające możliwość dokonania korekty podatku należnego, może przynieść konkretne korzyści przedsiębiorcom, którzy stali się ofiarami niewypłacalnych dłużników. Dla tych ostatnich nowe przepisy mogą okazać się ostatnim gwoździem do trumny.

                                         « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 23 ] . [ 24 ] . [ 25 ] . [ 26 ] . [ 27 ] . [ 28 ] . [ 29 ] . [ 30 ] . [ 31 ] . [ 32 ]