Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

odprawa

 • 23.04.2020Co Pakiet Przyjazne Prawo przyniós dla vatowców
  1 stycznia 2020 r. wesza w ycie ustawa z 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obcie regulacyjnych. Potocznie zwana jest ona Pakietem Przyjazne Prawo. Ma on na celu uproszczenie przepisów i zmniejszenie obcie biurokratycznych jakie dotykaj polskich przedsibiorców. Polega za na wprowadzeniu zmian do kilkudziesiciu ustaw regulujcych funkcjonowanie biznesu. Jego zaoeniem jest wyeliminowanie zbytniej restrykcyjnoci polskich regulacji prawnych oraz usunicie niektórych przynajmniej ich niekonsekwencji i absurdów. Celem tej ustawy jest polepszenie warunków funkcjonowania w szczególnoci najmniejszych przedsibiorstw.
  • 17.04.2020Zwolnienie z PIT dla modych - objanienia podatkowe MF
   Obowizujce od 1 sierpnia 2019 r. zwolnienie przedmiotowe, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych (tzw. ulga dla modych), polega na zwolnieniu od PIT przychodów m.in. ze stosunku pracy oraz z osobicie wykonywanej dziaalnoci na podstawie umowy zlecenia, otrzymanych przez podatnika do ukoczenia 26. roku ycia, do wysokoci nieprzekraczajcej w roku podatkowym kwoty 85 528 z. W wydanych objanieniach podatkowych Minister Finansów wyjania wtpliwoci zwizane z t ulg.
   • 16.04.2020Zwolnienie z PIT dla modych - objanienia podatkowe MF
    Obowizujce od 1 sierpnia 2019 r. zwolnienie przedmiotowe, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych (tzw. ulga dla modych), polega na zwolnieniu od PIT przychodów m.in. ze stosunku pracy oraz z osobicie wykonywanej dziaalnoci na podstawie umowy zlecenia, otrzymanych przez podatnika do ukoczenia 26. roku ycia, do wysokoci nieprzekraczajcej w roku podatkowym kwoty 85 528 z. W wydanych objanieniach podatkowych Minister Finansów wyjania wtpliwoci zwizane z t ulg.
    • 18.03.2020WSA. Odprawa dla zwolnionego z pracy z PIT
     Przewidziane w programach dobrowolnych odej lub porozumieniach pracowników, odprawy (pomimo nazwania jej odszkodowaniem) nie s objte zwolnieniem z art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Odszkodowanie na mocy porozumienia nie ma charakteru odszkodowania lub zadouczynienia w rozumieniu ww. przepisu i nie moe korzysta ze zwolnienia z podatku - orzek Wojewódzki Sd Administracyjny w Szczecinie.
     • 17.01.2020Odprawa pomiertna, wynagrodzenie i inne wiadczenia - obowizki patnika
      Po mierci pracownika zatrudniajcy go przedsibiorca wypaca najczciej zalege wynagrodzenie ze stosunku pracy, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, odpraw pomiertn i ew. inne zalege wiadczenia, na rce osobie uprawnionej do renty rodzinnej po zmarym pracowniku. Jak pracodawca powinien ustali zaliczk na podatek dochodowy i czy powinno wystawia si informacj PIT-11?
      • 03.12.2019Potrcenia z wynagrodzenia za prac
       Wynagrodzenie za prac podlega szczególnej ochronie i pracodawca bez zgody pracownika nie moe potrca jakichkolwiek kwot z wynagrodzenia z wyjtkiem przypadków, gdy dopuszczaj to obowizujce przepisy.
       • 02.12.2019Potrcenia z wynagrodzenia za prac
        Wynagrodzenie za prac podlega szczególnej ochronie i pracodawca bez zgody pracownika nie moe potrca jakichkolwiek kwot z wynagrodzenia z wyjtkiem przypadków, gdy dopuszczaj to obowizujce przepisy.
        • 13.04.2019redni godzinny koszt pracy w Unii Europejskiej w 2018 r.
         Koszt pracy lub cakowity koszt pracy to czne wydatki ponoszone przez pracodawców na zatrudnienie personelu. Na cakowity koszt pracy skadaj si:
         • 01.04.2019Skadki na ubezpieczenia spoeczne: Odprawa z tytuu rozwizania umowy o prac
          Pytanie: Jestem zmuszony zwolni cz moich pracowników, i cho jako may pracodawca nie mam bezwzgldnego obowizku wypaty dodatkowych wiadcze, chciabym wypaci zwalnianym osobom odprawy z tytuu zakoczenia zatrudnienia. Czy odprawy te zwiksz podstaw wymiaru skadek na ubezpieczenie spoeczne i zdrowotne, czy bd z nich zwolnione?
          • 29.03.2019Skadki na ubezpieczenia spoeczne: Odprawa z tytuu rozwizania umowy o prac
           Pytanie: Jestem zmuszony zwolni cz moich pracowników, i cho jako may pracodawca nie mam bezwzgldnego obowizku wypaty dodatkowych wiadcze, chciabym wypaci zwalnianym osobom odprawy z tytuu zakoczenia zatrudnienia. Czy odprawy te zwiksz podstaw wymiaru skadek na ubezpieczenie spoeczne i zdrowotne, czy bd z nich zwolnione?
           • 23.03.2018Kontrakt menederski: Prawo do odliczenia VAT z faktury wystawionej przez Prezesa Zarzdu
            Z uzasadnienia: Jest oczywistym, e moliwo swobodnego zorganizowania (wybór wspópracowników, struktury niezbdne do wykonywania zada, godziny pracy), jak te brak zintegrowania w przedsibiorstwie czy w administracji stanowi elementy typowe dla dziaalnoci wykonywanej w sposób samodzielny. Jednake poddanie si niektórym dyrektywom jak te pewnej kontroli czy wadzy dyscyplinarnej pracodawcy, które odnajdujemy równie w stosunku pracy nie wykluczaj charakteru samodzielnego dziaalnoci.
            • 03.01.2018Wysza paca minimalna wpynie te na skadki i odprawy
             Wysoko wynagrodzenia minimalnego wzrosa w 2018 r. z 2000 do 2100 z brutto miesicznie. W efekcie wynagrodzenie netto wyniesie 1530 z, a cakowity koszt, który ponosi pracodawca, ronie do przeszo 2530 z. Jednoczenie podniesienie pacy minimalnej wpywa m.in. na skadki oraz odprawy przy zwolnieniu grupowym.
             • 23.11.2017NSA: Odprawa to nie odszkodowanie
              Z uzasadnienia: Odprawy zwizane ze zwolnieniami grupowymi s swoist "zapat" przez pracodawc za zgodne z prawem i skuteczne zwolnienie si od zobowizania zatrudnienia pracownika. Funkcj odprawy nie jest wynagrodzenie szkody za utrat moliwoci zarobkowania, bowiem zakoczenie stosunku pracy u dotychczasowego pracodawcy nie jest równoznaczne z utrat moliwoci zarobkowania w ogóle.
              • 21.09.2017WNT: Moment powstania obowizku podatkowego
               Z uzasadnienia: Biorc po uwag powoany przepis naley wskaza, e w sytuacji, gdy wystawiona przez dostawc faktura dokumentujca dostaw konkretnych towarów zostaa wystawiona przed 15. dniem miesica nastpujcego po miesicu, w którym dokonano ich dostawy, obowizek podatkowy z tytuu wewntrzwspólnotowego nabycia towarów powsta z chwil wystawienia tej faktury.
               • 01.08.2017Opodatkowanie wiadczenia otrzymanego w zwizku rozwizaniem umowy o prac
                Z uzasadnienia: Jednoczenie naley zauway, e w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawodawca nie zdefiniowa pojcia odszkodowania czy zadouczynienia. Nie oznacza to jednak dowolnoci w ich rozumieniu. Jak wynika bowiem z orzeczenia Trybunau Konstytucyjnego z dnia 12 kwietnia 2011 r. sygn. akt SK 62/08, jeli okrelony sposób rozumienia przepisu ustawy utrwali si ju w sposób oczywisty, a zwaszcza jeli znalaz jednoznaczny i autorytatywny wyraz w orzecznictwie Sdu Najwyszego bd Naczelnego Sdu Administracyjnego, to naley uzna, e przepis ten – w praktyce swego stosowania – nabra takiej wanie treci. 
                • 03.04.2017Zadouczynienie i odszkodowanie a podatek dochodowy
                 Tezy: Zadouczynienie, podobnie jak odszkodowanie, nie korzysta ze zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. g ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeeli wynika ono z umowy lub ugody innej ni ugoda sdowa. 
                 • 16.03.2017Odprawa dla czonka zarzdu spóki a PIT
                  Tezy: Jeeli strony umowy przewidziay, i wiadczenie - zwane te odpraw, czy odszkodowaniem - otrzymane przez czonka zarzdu spóki kapitaowej z tytuu pozbawienia go tej funkcji, jako wiadczenie organizacyjne ma charakter kary umownej (art. 483 § 1 w zwizku z art. 484 § 1 k.c.) to stanowi ono przychód ze róda przychodów wskazanego w art. 10 ust. 1 pkt 2 w zwizku z art. 13 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z pón. zm. ), t.j. dziaalnoci wykonywanej osobicie, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 3 tej ustawy.
                  • 24.02.2017Rozliczenie VAT w transakcji acuchowej
                   Pytanie podatnika: Czy w opisanej sprawie Wnioskodawca bdzie podatnikiem podatku od towarów i usug z tytuu importu towarów zakupionych od podatnika z Litwy, których import nastpi bezporednio z Biaorusi? Czy Wnioskodawca bdzie móg obniy podatek VAT naleny o podatek VAT, o którym mowa w pytaniu pierwszym, jako o podatek naliczony?
                   • 31.01.2017Rozpoznanie transakcji jako WNT
                    Pytanie podatnika: Czy przemieszczenie samochodu z kraju czonkowskiego Unii Europejskiej (Niemiec) do Polski bdzie stanowi wewntrzwspólnotowe nabycie towarów w ramach Wspólnoty i czy naley wykazywa ten zakup jako wewntrzwspólnotowe nabycie towarów?
                    • 11.01.2017Przedstawicielstwo celne a penomocnictwo
                     Najwaniejsz podstaw prawn dla instytucji przedstawicielstwa celnego stanowi art. 18 rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2015 z 9 padziernika 2013 r. ustanawiajcego unijny kodeks celny (Dz.Urz. UE L 296/1). Kady podmiot ma prawo do dziaania przez przedstawiciela reprezentujcego jego interesy przed organami celnymi w celu dokonywania wszelkich czynnoci prawem przepisanych zwizanych z formalnociami celnymi.
                     • 22.12.2016NSA. Program dobrowolnych odej z PIT
                      Skoro przepisy ukadów zbiorowych pracy i porozumie koczcych spory zbiorowe stanowi przepisy prawa pracy w rozumieniu art. 9 § 1 Kodeksu pracy, a odprawa zostaa wypacona na podstawie Zakadowego Ukadu Zbiorowego Pracy z uwagi na szczególne zasady rozwizywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczcych pracowników (zwizana bya ze zwolnieniami grupowymi), to nie podlega ona zwolnieniu od podatku dochodowego z uwagi na wyczenie zawarte w art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                      • 06.07.2016Dobrowolne odejcie z pracy z PIT - interpretacja oglna MF
                       wiadczenia pienine otrzymane przez osoby, ktre z wasnej inicjatywy przystpiy do programu dobrowolnych odej nie korzystaj ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych - wyjani Minister Finansw.
                       • 30.06.2016Odpowiedzialno solidarna w VAT bdzie zmieniona?
                        Interpelacja nr 3891 w sprawie wprowadzenia solidarnej odpowiedzialnoci za podatek VAT importera przez agentw celnych i spedytorw.
                        • 17.06.2016Skutki w PIT postawienia do dyspozycji wiadcze po zmarym pracowniku
                         Pytanie podatnika: Zmara pracownica Wnioskodawcy. Do rozliczenia z tytuu stosunku pracy po mierci pracownicy pozosta zasiek chorobowy i ekwiwalent za niewykorzystany urlop, a nadto odprawa pomiertna. Czy wobec braku danych identyfikacyjnych i kontaktowych osoby uprawnionej do odbioru ww. wiadcze prawidowym byo wyodrbnienie tyche nalenoci z majtku spki i postawienie ich do dyspozycji uprawnionego? Czy naley od ww. wiadcze obliczy, pobra i wpaci zaliczki na PIT? Jak przy braku danych identyfikacyjnych i kontaktowych podatnika wypeni PIT-11? Czy nalenoci te mona zaliczy do kosztw uzyskania przychodw?
                         • 25.04.2016Skutki w PIT rekompensaty z tytuu rozwizania umowy o prac
                          Pytanie podatnika: Czy wypacona rekompensata z tytuu rozwizania umowy o prac na podstawie Regulaminu Programu Dobrowolnych Odej dla pracownikw Spki jest zwolniona z podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. l pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych?
                          • 25.11.2015Koszty dziaalnoci: Wydatki na wyjazd dla pracownikw kontrahenta
                           Pytanie podatnika: W 2001 r. Wnioskodawca podpisa umow z firm partnersk na wiadczenie usug remontowych, porzdkowych i konserwacyjnych. W tym roku firma ta obchodzi swj jubileusz. Z tej okazji Wnioskodawca chce podzikowa za wspprac i zamierza, za porednictwem biura turystycznego, dla niektrych pracownikw firmy partnerskiej kilkudniowy wyjazd zagraniczny oraz sfinansowa go z wasnych rodkw. Czy faktur za ww. imprez turystyczn Wnioskodawca bdzie mg zaliczy do kosztw uzyskania przychodw?
                           • 03.09.2015Wypaty w ramach programu dobrowolnych odej a zwolnienie z PIT
                            Pytanie podatnika: Czy kwoty wypacone tytuem rekompensaty i odprawy, zwizanych z dobrowolnym odejciem z pracy Wnioskodawcy w trybie Programu Dobrowolnych Odej, korzystaj ze zwolnienia przedmiotowego wymienionego w art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych, w zwizku z czym przysuguje mu prawo do wystpienia z wnioskiem o stwierdzenie nadpaty do waciwego Naczelnika Urzdu Skarbowego?
                            • 01.09.2015Uatwienia podatkowe pozytywnie wpyny na rozwj portw
                             W pierwszym proczu br. przez polskie porty do Polski trafiy towary o wartoci niemal 57 mld z. W poprzednich dwch latach byo to odpowiednio 51 i 53,5 mld z. Jak ocenia resort finansw, widoczna poprawa to efekt m.in. wprowadzenia z pocztkiem 2015 r. nowych uatwie podatkowych i granicznych.
                             • 21.05.2015Odprawy dla pracownikw a koszt podatkowy
                              W celu dostosowania do biecych potrzeb przedsibiorcy dokonuj czasami restrukturyzacji zatrudnienia. Rozwizanie umowy o prac z pracownikiem moe jednak wiza si z obowizkiem wypaty odprawy na rzecz pracownika. Powstaje wwczas pytanie czy taka odprawa moe stanowi koszt uzyskania przychodu pracodawcy, a jeeli tak, to w ktrym momencie.
                              • 20.05.2015Odprawy dla pracownikw a koszt podatkowy
                               W celu dostosowania do biecych potrzeb przedsibiorcy dokonuj czasami restrukturyzacji zatrudnienia. Rozwizanie umowy o prac z pracownikiem moe jednak wiza si z obowizkiem wypaty odprawy na rzecz pracownika. Powstaje wwczas pytanie czy taka odprawa moe stanowi koszt uzyskania przychodu pracodawcy, a jeeli tak, to w ktrym momencie.
                               • 26.06.2014Nabycie uywanego samochodu osobowego a VAT
                                Pytanie podatnika: Czy Spka prawidowo uznaa transakcj zakupu uywanego samochodu osobowego w Szwajcarii z odpraw celn w Niemczech, za nabycie wewntrzwsplnotowe, z rozpoznanym obowizkiem podatkowym w dniu 15 lutego 2014 r.? Czy Spka prawidowo okrelia podstaw opodatkowania wewntrzwsplnotowego nabycia samochodu osobowego?
                                • 24.04.2014Odprawa pienina przy likwidacji zakadu pracy
                                 Pracodawca ma powane problemy finansowe, prawdopodobnie bdzie likwidowa zakad pracy. Czy w przypadku gdy sam rozwi umow o prac za wypowiedzeniem przysuguje mi prawo do odprawy pieninej?
                                 • 10.02.2014Odprawa pienina po przejciu pracownika do innego pracodawcy
                                  Czy w przypadku przejcia czci zakadu pracy na innego pracodawc na podstawie art. 231 Kodeksu pracy pracownikom tej czci zakadu naley si odprawa pienina?
                                  • 15.01.2014Podatki 2014: Powstawanie obowizku podatkowego w VAT - podsumowanie
                                   Od 1 stycznia 2014 r. weszy w ycie istotne zmiany dotyczce momentu powstania obowizku podatkowego w VAT. Dotycz one zarwno zasad oglnych, jak i zmodyfikoway dotychczasowe szczeglne momenty powstania obowizku podatkowego. W poprzednich artykuach przedstawione zostay szczegy ww. zmian. Dzisiaj przedstawimy tabelaryczne zestawienie zasad powstania obowizku w VAT w odniesieniu do okrelonych czynnoci obowizujce przed i od dnia 1 stycznia 2014 r.
                                   • 09.12.2013Zwolnienie z PIT odprawy wypaconej rodzinie zmarego
                                    Pytanie podatnika: Czy odpraw wynikajc z zakadowego ukadu zbiorowego pracy po mierci pracownika naley utosamia z odpraw pomiertn i skorzysta ze zwolnienia przedmiotowego okrelonego w art. 21 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych, czy te potraktowa j jako przychd z innych rde?
                                    • 16.10.2013Skutki braku zgody zatrudnionego na wypowiedzenie zmieniajce
                                     Wrczenie pracownikowi wypowiedzenia zmieniajcego nie zawsze skutkuje modyfikacj jego warunkw zatrudnienia. W sytuacji, gdy podwadny nie zgodzi si na propozycje zmian, z ktrymi wyszed pracodawca, w konsekwencji dochodzi do rozwizania stosunku pracy.
                                     • 28.08.2013Odprawa dla pracownika. Wypowiedzenie umowy na urlopie wychowawczym
                                      Od 2 lat przebywam na urlopie wychowawczym. Niedawno otrzymaam wypowiedzenie umowy o prac z powodu likwidacji zakadu pracy. Czy naley mi si odprawa pienina?
                                      • 26.08.2013Odprawa pienina i nagroda jubileuszowa a PIT pracownika
                                       Pytanie podatnika: Czy od zasdzonej wyrokiem odprawy emerytalnej (rentowej) i nagrody jubileuszowej od pracodawcy naley zapaci podatek dochodowy?
                                       • 09.08.2013Odprawa pienina dla pracownika a skadki na ubezpieczenie spoeczne
                                        Wyczenie z podstawy wymiaru skadek przychodw uzyskanych przez pracownika z tytuu odpraw znajduje zastosowanie zarwno w odniesieniu do tych odpraw majcych swe rdo w ustawach szczeglnych, jak rwnie tych wynikajcych z dobrowolnych porozumie zawartych midzy pracodawc a pracownikiem.
                                        • 31.07.2013Skadki ZUS: Odprawa przy rozwizaniu umowy za porozumieniem stron
                                         Fakt, i wypata odprawy pieninej nastpuje na podstawie dobrowolnego porozumienia midzy pracodawc a pracownikiem i przyczyn rozwizania stosunku pracy jest porozumienie stron nie wyklucza zastosowania wyczenia przewidzianego w § 2 ust. 1 pkt 3 rozporzdzenia z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegowych zasad ustalania podstawy wymiaru skadek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wyjani ZUS.
                                         • 24.05.2013Dodatkowe wiadczenia emerytalne od pracodawcy
                                          Spka zdecydowaa si na wypat dodatkowych odpraw emerytalnych swoim pracownikom. Jak opodatkowane powinny by takie dodatkowe odprawy oraz czy s wyczone z podstawy wymiaru skadek na ubezpieczenia spoeczne?
                                          • 16.05.2013Skadki ZUS: Dodatkowe odprawy dla zwalnianych pracownikw
                                           Nie ma adnych ogranicze kwotowych przy wypacie odpraw dla zwalnianych pracownikw, od ktrych przysuguje zwolnienie z obowizku opacania skadek na ubezpieczenia spoeczne – wyjani ZUS.
                                           • 29.01.2013Prawo do odprawy pieninej
                                            Pracodawca likwiduje firm. Czy pracownikowi posiadajcemu umow o prac zawart na czas okrelony przysuguje odprawa pienina w zwizku z rozwizaniem stosunku pracy?
                                            • 18.01.2013VAT: Uznanie transakcji za eksport towarw
                                             Pytanie podatnika: Czy przy eksporcie porednim na warunkach Ex-Works, kraj odprawy celnej ma znaczenie dla wykazania tej transakcji dla potrzeb VAT, czy mona uzna tak dostaw za eksport?
                                             • 29.10.2012Poradnik podrnego: Podr z dzieckiem samolotem
                                              W przypadku, gdy wybieramy si w podr lotnicz z dzieckiem bardzo wane jest wyrobienie z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym dokumentu potwierdzajcego tosamo naszego dziecka.
                                              • 12.10.2012Odprawa dla zwalnianych pracownikw przy likwidacji firmy
                                               Pracodawca likwiduje firm. Czy pracownikowi posiadajcemu umow o prac zawart na czas okrelony przysuguje odprawa pienina w zwizku z rozwizaniem stosunku pracy?
                                               • 10.10.2012Poradnik podrnego: Pasaerowie niepenosprawni w samolocie
                                                Jeeli s Pastwo osobami niepenosprawnymi lub osobami o ograniczonej sprawnoci ruchowej i wybieraj si Pastwo w podr lotnicz, prosz pamita, e maj Pastwo prawo do pomocy podczas podry lotniczej do i z Unii Europejskiej. Nie tylko osoby trwale niepenosprawne mog skorzysta z tego prawa. Kady, kto cierpi z powodu ograniczenia zdolnoci poruszania si, na przykad z powodu wieku, urazu czy upoledzenia, moe uzyska tak pomoc.
                                                • 05.09.2012Odszkodowanie z ugody a przychody z pracy
                                                 Z uzasadnienia: O zakwalifikowaniu wiadczenia, jako przychodu ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych, decyduje to, czy okrelone wiadczenie moe otrzyma wycznie pracownik, czy te inna osoba, niezwizana (aktualnie lub w przeszoci) z pracodawc. Istotne jest to, czy istnieje zwizek prawny lub faktyczny danego wiadczenia ze stosunkiem pracy. Zatem, wypacone byemu pracownikowi w wyniku zawartej ugody odszkodowanie i wynagrodzenie wypacone firmie doradztwa personalnego, zobowizanej do poszukiwania pracy odpowiadajcej kwalifikacjom pracownika, pozostaje w bezporednim zwizku ze stosunkiem pracy i naley je zakwalifikowa do przychodw, o ktrych mowa w art. 12 ww. ustawy.
                                                 • 24.08.2012Likwidacja firmy a obowizek wypaty odprawy pieninej
                                                  Pracodawca likwiduje firm. Czy pracownikowi posiadajcemu umow o prac zawart na czas okrelony przysuguje odprawa pienina w zwizku z rozwizaniem stosunku pracy?
                                                  • 20.08.2012Rozliczenie VAT eksportu z odpraw w innym kraju UE
                                                   Przedsibiorcy, wysyajc swoje towary poza terytorium UE, musz dokona formalnoci zwizanych z odpraw celn. Odprawa ta nie zawsze odbywa si w polskim urzdzie celnym, formalnie moe mie miejsce w dowolnym urzdzie celnym na terenie Wsplnoty. Wynika to z Rozporzdzenia Rady EWG, ustanawiajcej Wsplnotowy Kodeks Celny – na terenie caej Unii, obowizuj te same przepisy w tym zakresie.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] nastpna strona »