Szukaj
Twój Urząd Skarbowy | Zwrot VAT za materiały budowlane | Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

młodociani

 • 19.04.2018Młodociani pracownicy – od września pracować będą mogli także 15-latkowie
  Z początkiem września br. obniżeniu z 16 do 15 lat ulegnie dolna granica wieku, w jakim można podjąć pracę. W efekcie przepisy dotyczące tzw. pracowników młodocianych będą odnosić się do osób między 15. a 18. rokiem życia. Eksperci wskazują, że młode osoby z powodu niskiej świadomości prawa mogą być bardziej narażone na problemy z pracodawcami.
  • 18.04.2018Młodociani pracownicy – od września pracować będą mogli także 15-latkowie
   Z początkiem września br. obniżeniu z 16 do 15 lat ulegnie dolna granica wieku, w jakim można podjąć pracę. W efekcie przepisy dotyczące tzw. pracowników młodocianych będą odnosić się do osób między 15. a 18. rokiem życia. Eksperci wskazują, że młode osoby z powodu niskiej świadomości prawa mogą być bardziej narażone na problemy z pracodawcami.
   • 27.06.2016Upały obniżają efektywność pracy i przynoszą dodatkowe obowiązki
    W trakcie upałów pracodawcy muszą zapewnić swoim pracownikom odpowiednie warunki do pracy, w tym dostęp do wody oraz dodatkowe udogodnienia w zamkniętych pomieszczeniach. Wysoka temperatura ma ponadto negatywny wpływ na poziom produktywności oraz koncentracji pracowników.
    • 24.06.2016Młodociani pracownicy tracą prawo do alimentów i zasiłków?
     Interpelacja nr 3856 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie przedłużenia okresu otrzymywania świadczeń przez młodocianych pracowników
     • 31.03.2015Usługi psychologa a opodatkowanie VAT
      Pytanie podatnika: Czy usługi opisane we wniosku o interpretację korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 i 19 ustawy o podatku od towarów i usług, czy też są opodatkowane stawką podstawową?
      • 02.01.2015Ułatwienia w wykonywaniu działalności 2015: Nowa praca bez badań lekarskich
       1 kwietnia 2015 r. wejdą w życie zmiany w Kodeksie Pracy w zakresie badań lekarskich pracowników. Zmiany, które wprowadza ustawa z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (poz. 1662), polegają na umożliwieniu zachowania ważności orzeczenia lekarskiego przez nowego pracodawcę, który zatrudni pracownika na podobnym stanowisku.
       • 01.08.2014Ułatwienia w wykonywaniu działalności: Nowa praca bez badań lekarskich
        22 lipca br., na 72. posiedzeniu Sejmu odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej. Nowe rozwiązania mają usprawnić funkcjonowanie głównie małych i średnich firm. Do najważniejszych projektowanych zmian można zaliczyć zachowanie ważności orzeczenia lekarskiego przez nowego pracodawcę, który zatrudni pracownika na podobnym stanowisku.
        • 01.08.2014Ułatwienia w wykonywaniu działalności: Nowa praca bez badań lekarskich
         22 lipca br., na 72. posiedzeniu Sejmu odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej. Nowe rozwiązania mają usprawnić funkcjonowanie głównie małych i średnich firm. Do najważniejszych projektowanych zmian można zaliczyć zachowanie ważności orzeczenia lekarskiego przez nowego pracodawcę, który zatrudni pracownika na podobnym stanowisku.
         • 28.10.2013Badania lekarskie wstępne, okresowe i kontrolne a VAT
          Pytanie podatnika: Czy usługi z dziedziny medycyny pracy są objęte zwolnieniem przedmiotowym z podatku od towarów i usług?
          • 11.09.2013Uelastycznienie czasu pracy - fakty i mity
           Dłuższy okres rozliczeniowy czasu pracy i ruchomy czas pracy - takie zmiany w Kodeksie pracy weszły w życie 23 sierpnia. Co oznaczają one dla pracowników i pracodawców? Obalamy główne mity, które narosły wokół uelastycznienia czasu pracy:
           • 05.09.2013Świadczenia z zakresu medycyny pracy a VAT
            Pytanie podatnika: Czy świadczenia medycyny pracy (badania wstępne, okresowe i kontrolne) są zwolnione z podatku od towarów i usług? Jak należy je rozliczać?
            • 13.08.2013Badania lekarskie pracowników
             Artykuł 229 Kodeksu pracy wyróżnia trzy rodzaje badań lekarskich pracowników: wstępne, okresowe, kontrolne. Wstępnym badaniom lekarskim podlegają: osoby przyjmowane do pracy oraz pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy i inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe.
             • 12.11.2012Wypadki przy pracy – alarmujący raport GUS
              Od dwóch lat wyraźnie rośnie liczba odnotowywanych wypadków przy pracy na terenie Polski. W 2011 r. poszkodowanych zostało aż 97 tys. pracowników, co oznacza wzrost o 3,2% względem poprzedniego roku – wynika z nowego raportu pn. „Wypadki przy pracy w 2011 r.”, opublikowanego przez Główny Urząd Statystyczny.
              • 12.04.2012Profilaktyczna opieka zdrowotna nad pracownikami
               Pracownicy w związku z wykonywaną pracą podlegają wstępnym, okresowym i kontrolnym badaniom lekarskim. W celu zapewnienia pracownikom opieki zdrowotnej, pracodawca obowiązany jest zawrzeć umowę z zakładem opieki zdrowotnej lub lekarzem prowadzącym praktykę lekarską. Wstępnym badaniom lekarskim podlegają:
               • 01.07.2011Problemy z refundacją wynagrodzeń pracowników młodocianych
                Interpelacja nr 20986 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie refundacji wynagrodzeń młodocianych pracowników
                • 22.03.2011Nowe regulacje dotyczące badań wstępnych i wydawania świadectw pracy
                 Od 21 marca obowiązują dwie istotne zmiany w Kodeksie pracy związane z kolejnym zatrudnieniem pracownika u tego samego pracodawcy. Jedna dotyczy wstępnych badań lekarskich, druga wydawania świadectw pracy . Jak niestety często bywa jedną ze zmian należy ocenić jako bardzo dobrą, drugą zaś jako utrudnianie wszystkim życia.
                 • 06.10.2010Ponowne zatrudnienie w ciągu 30 dni bez badań wstępnych
                  21 września br. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy. Projekt ma na celu likwidację jednej z barier biurokratycznych wynikających z Kodeksu pracy, które stanowią przeszkodę dla pracodawców w trakcie zatrudniania pracowników. Zmiana polega na rezygnacji ze wstępnych badań lekarskich osób ponownie przyjmowanych do pracy u danego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy, na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej w ciągu 30 dni po rozwiązaniu albo wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą.
                  • 16.03.2009Ostatnie zmiany w zakresie ZFŚS
                   Spore zmiany w przepisach prawa pracy, które weszły w życie z początkiem 2009 r., objęły m.in. zmianę ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz. U. z 1996 r., Nr 70, poz. 335 ze zm). Został rozszerzony katalog świadczeń wchodzących w pojęcie działalności socjalnej, przyznano możliwość tworzenia przedszkoli i żłobków.
                   • 10.10.2008Odpis na ZFŚS
                    Przepisy ustawy o ZFŚS wskazują kilka źródeł finansowania działalności funduszu socjalnego, jednak niewątpliwie głównym z nich jest odpis podstawowy, czyli określona corocznie kwota, którą pracodawca zobowiązany jest wpłacić na rachunek ZFŚS. Globalna wysokość odpisu w zakładzie pracy zależy od przeciętnej liczby zatrudnionych w nim osób.
                    • 17.09.2008Dofinansowanie do wycieczek członkom rodzin pracowników
                     Pytanie podatnika: Do kogo należy przypisać podatek: do przychodu pracownika, czy do jego żony, oraz jak ma być w przypadku gdy pracownik nie może jechać na wycieczkę, a w zamian pojedzie jego niepracująca żona, która nie osiąga żadnych przychodów?
                     • 16.05.2008Świadczenie urlopowe
                      Pytanie: Czy wypłacone osobie zatrudnionej w niepełnym etacie świadczenie urlopowe w wysokości takiej samej, jak pracownikom pełnoetatowym podlega składkom na ubezpieczenia społeczne?
                      • 27.02.2008Rada pracowników już dla 50-osobowych załóg
                       Rząd przyjął projekt zmian w ustawie o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji. Dokument przewiduje m.in., że do liczby osób zatrudnionych, od której zależy obowiązek powołania rady pracowniczej w firmie, należy wliczać także pracowników młodocianych.
                       • 15.06.2007Pracownik młodociany w delegacji
                        Pytanie: Czy dopuszczalne jest zlecenie wyjazdu w delegację pracownikowi młodocianemu?
                        • 29.08.2005Obowiązki pracodawcy wynikające z kodeksu pracy
                         Pracodawca ma niezliczone obowiązki. Tutaj wymienimy jedynie te, o których mowa w kodeksie pracy, w kolejności ich pojawiania się w kodeksie. Pracodawca jest obowiązany szanować godność i inne dobra osobiste pracownika. Jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy - jest niedopuszczalna.