Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

dokonanie kompensaty

 • 21.07.2020Dopuszczalne formy potwierdzenia odbioru faktury korygujcej
  Ustawodawca nie sprecyzowa, w jakiej formie nabywca ma dokona potwierdzenia odbioru faktury korygujcej. Potwierdzenie otrzymania przez nabywc towarów i usug faktury korygujcej, moe by dokonane w dowolnej formie. aden przepis nie okrela specjalnej formy, w jakiej potwierdzenie odbioru faktury korygujcej byoby wymagane. Istotne jest, aby sprzedawca towarów lub usug dla celów rozliczenia podatku nalenego od sprzeday posiada informacj, z której jednoznacznie wynika, e nabywca otrzyma faktur korygujc sprzeda.
  • 20.07.2020Dopuszczalne formy potwierdzenia odbioru faktury korygujcej
   Ustawodawca nie sprecyzowa, w jakiej formie nabywca ma dokona potwierdzenia odbioru faktury korygujcej. Potwierdzenie otrzymania przez nabywc towarów i usug faktury korygujcej, moe by dokonane w dowolnej formie. aden przepis nie okrela specjalnej formy, w jakiej potwierdzenie odbioru faktury korygujcej byoby wymagane. Istotne jest, aby sprzedawca towarów lub usug dla celów rozliczenia podatku nalenego od sprzeday posiada informacj, z której jednoznacznie wynika, e nabywca otrzyma faktur korygujc sprzeda.
   • 26.06.2020VAT. Potrcenia umowne nie zwolni ze split payment
    Spóka w celu realizacji Inwestycji podpisuje take jako zlecajcy umowy z wykonawcami. Przedmiotem umów s prace budowlane i budowlano montaowe objte Inwestycj (dalej: Kontrakty). Zgodnie z planowanym sposobem rozlicze kontraktów strony zamierzaj dopuszcza stosowanie potrce dwustronnych (spóka, wykonawca) i wielostronnych (spóka, wykonawca, podwykonawcy). Czy dokonujc ww. kompensaty/potrcenia wierzytelnoci spóka nie jest zobligowana do stosowania mechanizmu podzielonej patnoci?
    • 25.06.2020Kompensata nalenoci a split payment
     Obowizkowy split payment dziaa od listopada ubiegego roku. Jest to sposób regulowania nalenoci pomidzy podmiotami gospodarczymi polegajcy na uywaniu do tego celu specjalnego komunikatu przelewu. Dziki temu kwota VAT trafia na specjalny rachunek VAT, teoretycznie bdcy wasnoci podatnika lecz o znacznie ograniczonym do niego dostpie, a kwota netto na rachunek rozliczeniowy przedsibiorcy.
     • 24.06.2020Kompensata nalenoci a split payment
      Obowizkowy split payment dziaa od listopada ubiegego roku. Jest to sposób regulowania nalenoci pomidzy podmiotami gospodarczymi polegajcy na uywaniu do tego celu specjalnego komunikatu przelewu. Dziki temu kwota VAT trafia na specjalny rachunek VAT, teoretycznie bdcy wasnoci podatnika lecz o znacznie ograniczonym do niego dostpie, a kwota netto na rachunek rozliczeniowy przedsibiorcy.
      • 10.06.2020Koszty sdowe, czyli ile trzeba zapaci w sdzie
       Na koszty sdowe w sprawach cywilnych skadaj si opaty i wydatki. Koszty te, co do zasady, ponosi strona wnoszca pismo podlegajce opacie lub powodujce wydatki. Przez stron naley tu rozumie kadego uczestnika postpowania sdowego, w tym take wiadka, biegego i tumacza. Z kolei termin "pismo wnoszone do sdu" obejmuje równie skadany ustnie do protokou pozew, wniosek wszczynajcy innego rodzaju postpowanie lub inny wniosek, jeeli podlega opacie.
       • 15.05.2020Mechanizm podzielonej patnoci i kompensata a koszty uzyskania przychodów
        Czy w stanie prawnym obowizujcym od 1 stycznia 2020 r. wydatki na zakup towarów/usug objtych obligatoryjnym mechanizmem podzielonej patnoci, w wysokoci w jakiej do ich uregulowania doszo w drodze umownego potrcenia (kompensaty), nie s objte dyspozycj art. 15d ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i mog stanowi koszt uzyskania przychodów?
        • 22.10.2019Koszty sdowe, czyli ile trzeba zapaci w sdzie
         Na koszty sdowe w sprawach cywilnych skadaj si opaty i wydatki. Koszty te, co do zasady, ponosi strona wnoszca pismo podlegajce opacie lub powodujce wydatki. Przez stron naley tu rozumie kadego uczestnika postpowania sdowego, w tym take wiadka, biegego i tumacza. Z kolei termin "pismo wnoszone do sdu" obejmuje równie skadany ustnie do protokou pozew, wniosek wszczynajcy innego rodzaju postpowanie lub inny wniosek, jeeli podlega opacie.
         • 08.10.2019Ulga na ze dugi w VAT po stronie dunika
          Zgodnie z art. 89b ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug w przypadku nieuregulowania nalenoci wynikajcej z faktury dokumentujcej dostaw towarów lub wiadczenie usug na terytorium kraju w terminie 90 dni od dnia upywu terminu jej patnoci okrelonego w umowie lub na fakturze, dunik jest obowizany do korekty odliczonej kwoty podatku wynikajcej z tej faktury, w rozliczeniu za okres, w którym upyn 90 dzie od dnia upywu terminu patnoci okrelonego w umowie lub na fakturze.
          • 07.10.2019Ulga na ze dugi w VAT po stronie dunika
           Zgodnie z art. 89b ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug w przypadku nieuregulowania nalenoci wynikajcej z faktury dokumentujcej dostaw towarów lub wiadczenie usug na terytorium kraju w terminie 90 dni od dnia upywu terminu jej patnoci okrelonego w umowie lub na fakturze, dunik jest obowizany do korekty odliczonej kwoty podatku wynikajcej z tej faktury, w rozliczeniu za okres, w którym upyn 90 dzie od dnia upywu terminu patnoci okrelonego w umowie lub na fakturze.
           • 23.07.2019Podatki 2019: Wykaz podatników VAT od nowa
            Ustawa z 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usug oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1018) wprowadzia zmiany, które polegaj na zastpieniu dwóch dotychczasowych wykazów podatników prowadzonych na podstawie art. 96b ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug jednym bogatszym w informacje rejestrem. Zmiana ma zacz obowizywa od 1 wrzenia 2019 r.
            • 22.07.2019Podatki 2019: Wykaz podatników VAT od nowa
             Ustawa z 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usug oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1018) wprowadzia zmiany, które polegaj na zastpieniu dwóch dotychczasowych wykazów podatników prowadzonych na podstawie art. 96b ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug jednym bogatszym w informacje rejestrem. Zmiana ma zacz obowizywa od 1 wrzenia 2019 r.
             • 20.05.2019Samodzielna windykacja: Postpowanie uproszczone - podstawowe informacje (1)
              Postpowanie uproszczone jest stosowane w przypadku spraw drobnych, rozpoznawanych przez sdy rejonowe, przy wykorzystaniu uproszczonego postpowania dowodowego oraz koniecznoci posugiwania si przez strony przy skadaniu pism procesowych w toku postpowania specjalnymi urzdowymi formularzami wedug okrelonych wzorów. W Kodeksie postpowania cywilnego postpowanie uproszczone jako procedura szczególna uregulowane zostao w art. 505 ze zn. 1 k.p.c. do art. 505 ze zn. 14 k.p.c. (Postpowanie uproszczone).
              • 17.05.2019Samodzielna windykacja: Postpowanie uproszczone - podstawowe informacje (1)
               Postpowanie uproszczone jest stosowane w przypadku spraw drobnych, rozpoznawanych przez sdy rejonowe, przy wykorzystaniu uproszczonego postpowania dowodowego oraz koniecznoci posugiwania si przez strony przy skadaniu pism procesowych w toku postpowania specjalnymi urzdowymi formularzami wedug okrelonych wzorów. W Kodeksie postpowania cywilnego postpowanie uproszczone jako procedura szczególna uregulowane zostao w art. 505 ze zn. 1 k.p.c. do art. 505 ze zn. 14 k.p.c. (Postpowanie uproszczone).
               • 30.04.2019Koszty sdowe, czyli ile trzeba zapaci w sdzie
                Na koszty sdowe w sprawach cywilnych skadaj si opaty i wydatki. Koszty te, co do zasady, ponosi strona wnoszca pismo podlegajce opacie lub powodujce wydatki. Przez stron naley tu rozumie kadego uczestnika postpowania sdowego, w tym take wiadka, biegego i tumacza. Z kolei termin "pismo wnoszone do sdu" obejmuje równie skadany ustnie do protokou pozew, wniosek wszczynajcy innego rodzaju postpowanie lub inny wniosek, jeeli podlega opacie.
                • 03.10.2018NSA. Zaliczenie zwrotu VAT na poczet innego podatku
                 Z uzasadnienia: Zaliczenie zwrotu podatku od towarów i usug na poczet zalegoci podatkowych, czy te na poczet przyszych zobowiza, to ostatni etap czynnoci podejmowanych w przypadku zadeklarowania przez podatnika zwrotu podatku od towarów i usug. Czym innym jest bowiem prawo do zwrotu podatku od towarów i usug wykazanego w deklaracji podatkowej, a czym innym prawo do dysponowania owym zwrotem podatku przez podatnika. Jedynie w sytuacji uznania zasadnoci wykazanego przez podatnika zwrotu podatku moliwe bdzie zaliczenie go na poczet zalegych bd przyszych zobowiza podatkowych.
                 • 19.09.2018Zapata kart patnicz nie pozbawi kosztów
                  Pytanie: Czy w sytuacji, gdy spenione zostan przesanki wynikajce z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Spóka bdzie uprawniona do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków rozliczonych poprzez kompensat (potrcenie) lub przy pomocy karty patniczej, bez wzgldu na kwot rozliczonego zobowizania?
                  • 27.07.2018NSA: Dziaalno gospodarcza czy zarzd majtkiem osobistym?
                   Z uzasadnienia: ...Dziaalno skarcego, bya dziaalnoci zorganizowan, cho nie bya ona prowadzona w odpowiedniej formie organizacyjno-prawnej. Jak jednak zaznaczono powyej, do przyjcia, e okrelon dziaalno mona uzna za zorganizowan, nie jest konieczne zorganizowanie formalne i uzyskanie statusu przedsibiorcy.
                   • 11.07.2018Co zrobi z nadpaconym podatkiem VAT?
                    Jeli jeste czynnym podatnikiem podatku VAT, moe si zdarzy, e podatek naliczony jest wyszy od nalenego, czyli masz nadwyk. Co z ni zrobi? Najprostszym rozwizaniem (ale nie jedynym) jest wystpienie o zwrot „nadwyki" podatku na rachunek bankowy. Czsto jednak nie jest najkorzystniejsze dla przedsibiorcy.
                    • 10.07.2018Co zrobi z nadpaconym podatkiem VAT?
                     Jeli jeste czynnym podatnikiem podatku VAT, moe si zdarzy, e podatek naliczony jest wyszy od nalenego, czyli masz nadwyk. Co z ni zrobi? Najprostszym rozwizaniem (ale nie jedynym) jest wystpienie o zwrot „nadwyki" podatku na rachunek bankowy. Czsto jednak nie jest najkorzystniejsze dla przedsibiorcy.
                     • 05.04.2018Koszty sdowe, czyli ile trzeba zapaci w sdzie
                      Na koszty sdowe w sprawach cywilnych skadaj si opaty i wydatki. Koszty te, co do zasady, ponosi strona wnoszca pismo podlegajce opacie lub powodujce wydatki. Przez stron naley tu rozumie kadego uczestnika postpowania sdowego, w tym take wiadka, biegego i tumacza. Z kolei termin "pismo wnoszone do sdu" obejmuje równie skadany ustnie do protokou pozew, wniosek wszczynajcy innego rodzaju postpowanie lub inny wniosek, jeeli podlega opacie.
                      • 29.03.2017Korekta kosztów. Liczy si data otrzymania faktury korygujcej
                       Pytanie podatnika: Do jakiego okresu (2016 r. czy 2017 r.) naley zaliczy faktury korygujce z tytuu przyznanych bonusów (za 2016 r.) wystawione w 2016 r., które wpyn do spóki w 2017 r.? Czy po 1 stycznia 2017 r., w sytuacji, gdy spenione zostan przesanki wynikajce z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, a wydatek nie bdzie wskazany w art. 16 ww. ustawy, spóka bdzie uprawniona do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków rozliczonych poprzez kompensat (potrcenie), bez wzgldu na kwot rozliczonego zobowizania (tj. przekraczajcych limit 15 000 zotych)?
                       • 17.03.2017Podatki 2017. Patno za pobraniem a limit patnoci gotówkowych i koszty
                        Pytanie podatnika: Czy po 1 stycznia 2017 r., w sytuacji, gdy spenione zostan przesanki wynikajce z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Wnioskodawca bdzie uprawniony do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków rozliczonych poprzez zapat za pobraniem, bez wzgldu na kwot rozliczonego zobowizania?
                        • 02.01.2017Podatki 2017. Potrcenie wzajemnych wierzytelnoci a koszty uzyskania przychodów
                         Pytanie podatnika: Czy w wietle art. 15d ust. 1 ustawy o PDOP, który obowizuje od 1 stycznia 2017 r., Wnioskodawca bdzie zobowizany do wyczania z kosztów uzyskania przychodu tej czci wydatków, która zostanie uregulowana poprzez kompensat (potrcenie wzajemnych wierzytelnoci)?
                         • 01.12.2016Podatki 2017. Kompensata (potrcenie) zobowiza a koszty uzyskania przychodów
                          Pytanie podatnika: Czy po 1 stycznia 2017 r., w sytuacji, gdy spenione zostan przesanki wynikajce z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888, dalej: „Ustawa CIT”), Spóka bdzie uprawniona do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków rozliczonych poprzez kompensat (potrcenie), bez wzgldu na kwot rozliczonego zobowizania?
                          • 07.11.2016Podatki 2017. MF chce ograniczy prawo do zwrotu VAT
                           Jak wynika z przygotowywanych przez rzd projektów ustaw, w 2017 roku czeka nas podatkowe tsunami. Due zmiany czekaj nas w szczególnoci w VAT. 25 padziernika br. Rada Ministrów przyja projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usug oraz niektórych innych ustaw. 4 listopada br. odbyo si jego pierwsze czytanie w Sejmie. Przewidywane zmiany maj by, jak twierdzi ustawodawca, korzystne dla uczciwych przedsibiorców (paccych VAT), którzy ze strony oszustów podatkowych dowiadczaj nieuczciwej konkurencji. Nowelizacja ta m.in. ograniczy stosowanie zwrotu rónicy podatku w przyspieszonym (25-dniowym) terminie.
                           • 04.11.2016Podatki 2017. MF chce ograniczy prawo do zwrotu VAT
                            Jak wynika z przygotowywanych przez rzd projektów ustaw, w 2017 roku czeka nas podatkowe tsunami. Due zmiany czekaj nas w szczególnoci w VAT. 25 padziernika br. Rada Ministrów przyja projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usug oraz niektórych innych ustaw. Dzisiaj odbdzie si jego pierwsze czytanie w Sejmie. Przewidywane zmiany maj by, jak twierdzi ustawodawca, korzystne dla uczciwych przedsibiorców (paccych VAT), którzy ze strony oszustów podatkowych dowiadczaj nieuczciwej konkurencji. Nowelizacja ta m.in. ograniczy stosowanie zwrotu rónicy podatku w przyspieszonym (25-dniowym) terminie.
                            • 31.10.2016Podatki 2017. Zapata kart lub kompensata a koszty uzyskania przychodu
                             Pytanie podatnika: Czy po 1 stycznia 2017 r., w sytuacji, gdy spenione zostan przesanki wynikajce z art. 15 ust. 1 Ustawy CIT, Spóka bdzie uprawniona do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków rozliczonych poprzez kompensat (potrcenie) lub przy pomocy karty patniczej, bez wzgldu na kwot rozliczonego zobowizania?
                             • 12.10.2016Podatki 2017. Kompensata nalenoci a koszty uzyskania przychodów
                              Pytanie: W ramach prowadzonej dziaalnoci spóka bdzie dokonywa ze swoimi kontrahentami rozlicze bezgotówkowych w drodze ustawowej kompensaty wzajemnych wierzytelnoci. Kompensaty dokonywane bd poprzez owiadczenia zoone drugiej stronie, w formie pisemnej lub ustnej. Czy rozliczone w formie kompensaty zobowizania bd stanowiy w caoci koszt uzyskania przychodu bez wzgldu na rozliczon kwot zobowizania, w wietle majcego wej w ycie 1 stycznia 2017 r. art. 15d ust. 1 ustawy o CIT?
                              • 11.10.2016Podatki 2017. Kompensata nalenoci a koszty uzyskania przychodów
                               Pytanie: W ramach prowadzonej dziaalnoci spóka bdzie dokonywa ze swoimi kontrahentami rozlicze bezgotówkowych w drodze ustawowej kompensaty wzajemnych wierzytelnoci. Kompensaty dokonywane bd poprzez owiadczenia zoone drugiej stronie, w formie pisemnej lub ustnej. Czy rozliczone w formie kompensaty zobowizania bd stanowiy w caoci koszt uzyskania przychodu bez wzgldu na rozliczon kwot zobowizania, w wietle majcego wej w ycie 1 stycznia 2017 r. art. 15d ust. 1 ustawy o CIT?
                               • 29.07.2016Kompensata a kasowa metoda rozliczania VAT przez maych podatnikw
                                W przypadku maego podatnika stosujcego metod kasow rozliczenia podatku, okolicznoci decydujc o momencie powstania obowizku podatkowego oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego jest dokonanie/otrzymanie zapaty za faktur. Zatem, z tytuu dokonanej sprzeday z chwil dokonania zapaty poprzez kompensat nalenoci powstanie obowizek podatkowy. Natomiast prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur zakupu powstaje nie wczeniej ni za okres, w ktrym nastpia zapata, zatem w tym przypadku nie wczeniej ni za okres, w ktrym zostaa dokonana kompensata.
                                • 04.05.2016Termin odliczenia VAT z faktur otrzymanych od maego podatnika
                                 Pytanie podatnika: Wykonawca wiadczcy usugi na rzecz Wnioskodawcy, jest maym podatnikiem, rozliczajcym VAT metod kasow. W celu zabezpieczenia roszcze odszkodowawczych o zapat kar umownych z tytuu nienaleytego lub niewykonania zobowiza wykonawcy Wnioskodawca zgodnie z umow ma prawo do potrcenia z wynagrodzenia za poszczeglne etapy odbioru przedmiotu umowy kwot w wysokoci 5% tytuem kaucji na zabezpieczenie ww. roszcze. Czy naley odlicza pozosta nieodliczon cz VAT z faktur w wysokoci odpowiadajcej 5% zatrzymanej kaucji z kadej faktury w momencie zapaty tej czci lub w dwch kolejnych okresach rozliczeniowych?
                                 • 07.03.2016Koszty sdowe, czyli ile trzeba zapaci w sdzie
                                  Na koszty sdowe w sprawach cywilnych skadaj si opaty i wydatki. Koszty te, co do zasady, ponosi strona wnoszca pismo podlegajce opacie lub powodujce wydatki. Przez stron naley tu rozumie kadego uczestnika postpowania sdowego, w tym take wiadka, biegego i tumacza. Z kolei termin pismo wnoszone do sdu obejmuje rwnie skadany ustnie do protokou pozew, wniosek wszczynajcy innego rodzaju postpowanie lub inny wniosek, jeeli podlega opacie.
                                  • 13.07.2015Komu przysuguje szybszy zwrot nadwyki VAT?
                                   Pytanie podatnika: Czy Spka ma prawo otrzyma zwrot nadwyki podatku naliczonego nad nalenym w terminie 25 dni od dnia zoenia deklaracji w sytuacji, w ktrej Spka dokonuje wzajemnych potrce (kompensaty) nalenoci regulujc tym samym swoje zobowizania i wykazujc w kwocie podatku naliczonego rwnie warto podatku wynikajcego z faktur uregulowanych w drodze wzajemnego potrcenia?
                                   • 13.07.2015Puste faktury a prawo do odliczenia VAT
                                    Z uzasadnienia: Sd przypomina, e same przelewy pienine kwot wpisanych w fakturach, nie statuuj sprzeday, czyli ostatecznie prawa do obnienia kwot podatku.
                                    • 26.06.2015Zwrot VAT w terminie 25 dni przy kompensacie zobowiza
                                     Pytanie podatnika: Czy Spka ma prawo otrzyma zwrot nadwyki podatku naliczonego nad nalenym w terminie 25 dni od dnia zoenia deklaracji w sytuacji, w ktrej Spka dokonuje wzajemnych potrce (kompensaty) nalenoci regulujc tym samym swoje zobowizania i wykazujc w kwocie podatku naliczonego rwnie warto podatku wynikajcego z faktur uregulowanych w drodze wzajemnego potrcenia?
                                     • 07.11.2014Sposoby potwierdzania odbioru faktury korygujcej
                                      Pytanie podatnika: Ktre z niej wymienionych sposobw potwierdzania otrzymania przez klientw faktur korygujcych daj prawo spce do obnienia podatku nalenego o warto wynikajc z tych faktur? Jakie wymogi trzeba speni i jak przygotowa dokumentacj, aby uzna za wystarczajce, e spka nie uzyskaa potwierdzenia odbioru faktur korygujcych od kontrahenta mimo udokumentowanej prby ich dorczenia oraz, e nabywca towaru lub usugobiorca wie, e transakcja zostaa zrealizowana zgodnie z warunkami okrelonymi w fakturze korygujcej?
                                      • 17.10.2014Zbiorcza faktura korygujca dokumentujca udzielenie bonusu
                                       Pytanie podatnika: Czy wystawiane przez spk faktury korygujce dokumentujce udzielane przez ni bonusy, speniaj wymogi przewidziane w odpowiednich przepisach, tj. s zgodne z art. 106j ust. 2 lub ust. 3 ustawy o podatku od towarw i usug i, w konsekwencji, wspomniane faktury korygujce stanowi z formalnego punktu widzenia, przy zachowaniu pozostaych warunkw, podstaw do obnienia podstawy opodatkowania i podatku nalenego udokumentowany nimi rabat (bonus)?
                                       • 29.09.2014Potrcenie a przyspieszony zwrot VAT
                                        Pytanie podatnika: Czy zapata przez Wnioskodawc za nabyte usugi lub towary w formie potrcenia stanowi jedn z moliwych form zapaty i w zwizku z tym Wnioskodawca bdzie uprawniony - przy zaoeniu spenienia pozostaych warunkw - do otrzymania zwrotu nadwyki podatku naliczonego w przyspieszonym terminie 25 dni zgodnie z art. 87 ust. 6 ustawy o VAT?
                                        • 19.08.2013Przyspieszony zwrot VAT
                                         Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca bdzie uprawniony do przyspieszonego zwrotu nadwyki podatku VAT naliczonego zwizanego z nabyciem Dziaek w terminie 25 dni?
                                         • 12.02.2013Odsetki od nadpaty VAT
                                          Pytanie podatnika: Jeli Spka rozpozna obowizek podatkowy w VAT zbyt wczenie (w miesicu poprzedzajcym miesic, w ktrym powinna bya rozpozna obowizek podatkowy), to czy powstaj odsetki od zalegoci podatkowej, ktra powstanie w miesicu, w ktrym Spka powinna bya rozpozna obowizek podatkowy?
                                          • 10.12.2012Kompensata a wczeniejszy zwrot VAT
                                           Pytanie podatnika: Czy spka bdzie uprawniona do otrzymania zwrotu nadwyki podatku naliczonego nad nalenym z tytuu nabycia znakw towarowych, patentw i wzorw uytkowych w terminie 25 dni, jeli w odpowiednim okresie rozliczeniowym dokona sprzeday opodatkowanej VAT, zapaci cen nabycia w drodze potrcenia oraz zapaci wszystkie inne nalenoci?
                                           • 28.11.2012VAT: Formy potwierdzenia odbioru faktury korygujcej
                                            Pytanie podatnika: Czy Spka jest uprawniona do obnienia obrotu oraz kwoty podatku nalenego na podstawie wystawionej faktury korygujcej w rozliczeniu za okres, w ktrym wystawiona zostaa taka faktura, take wwczas, gdy w ustawowo okrelonym terminie do zoenia deklaracji VAT-7 za dany okres rozliczeniowy nie uzyskaa ona potwierdzenia otrzymania faktury korygujcej przez kontrahenta (nabywc usug)?
                                            • 22.08.2012Korekta in minus bez potwierdzenia odbioru faktury korygujcej
                                             Spka wystawia i wysya kontrahentom faktury korygujce in minus. W zakresie VAT korekty rozliczamy po otrzymaniu zwrotnego potwierdzenia ich odbioru przez kontrahenta. Zdarzaj si jednake sytuacje, kiedy potwierdzenia nie otrzymujemy. Nie dostajemy take potwierdzonej faktury korygujcej. Kontrahenci kompensuj nalenoci z zapatami za kolejne zakupy (potrcaj z zapaty kwoty im nalene z faktur korygujcych). Czy mamy moliwo obnienia podstawy opodatkowania VAT. Jeeli tak, to kiedy tego dokona?
                                             • 29.05.2012Kompensata nalenoci a przypieszony zwrot VAT
                                              Z uzasadnienia: Warunek otrzymania przyspieszonego zwrotu nadwyki podatku jest speniony take wtedy, gdy w miejsce zapaty nalenoci z faktury wskazanej w tym przepisie, podatnik i wystawca faktury dokonaj wzajemnego potrcenia przysugujcych im wierzytelnoci.
                                              • 19.04.2012Transakcje na rynku wierzytelnoci i podatki: Kompensata
                                               Transakcje na rynku wierzytelnoci staj si coraz bardziej popularne. Coraz wicej podatnikw zauwaa, e transakcje te pozwalaj minimalizowa straty wynikajce z nierzetelnoci kontrahentw, lub z utraty przez kontrahentw pynnoci, wynikajcych z powodw, ktre od kontrahentw s czciowo lub cakowicie niezalene.
                                               • 12.04.2012Cesja wierzytelnoci a VAT
                                                Z uzasadnienia: Jeeli nabycie wierzytelnoci w celu kompensaty z nalenociami podatnika ma charakter okazjonalny a strony ustalajc cen wierzytelnoci w wysokoci odpowiadajcej jej wartoci nie przewidziay otrzymania przez nabywc wierzytelnoci od zbywcy wynagrodzenia, to nabycia wierzytelnoci za cen rwn jej wartoci nie mona traktowa jako usugi podlegajcej obowizku podatkowemu z tytuu VAT.
                                                • 06.10.2011Przelew z konta walutowego - jaki kurs zastosowa
                                                 Z uzasadnienia NSA: "Faktycznie zastosowany kurs waluty" to taki kurs, ktry by w istocie, rzeczywicie, naprawd zastosowany. Cechy "faktycznego zastosowania" kursu nie mona odnie do sytuacji, gdy w istocie nie dochodzi do operacji przewalutowania w nastpstwie sprzeday lub zakupu okrelonej waluty, poniewa w takiej sytuacji nie nastpuje rzeczywiste wyraenie w okrelonej walucie wartoci pieninej wyraonej pierwotnie w innej walucie. Zatem, wykadnia przyjta w zaskaronym wyroku, za ktr opowiedzia si rwnie sd kasacyjny, daje jasne i precyzyjne kryterium uwzgldniania kursu faktycznego przy ustalaniu rnic kursowych - jest nim faktyczny obrt walut, tj. zbycie lub nabycie waluty.
                                                 • 14.12.2010Orzecznictwo: Kiedy organ podatkowy powinien zwrci si do sdu
                                                  Tezy informacyjne: I. Co do zasady organ podatkowy powinien samodzielnie przeprowadzi postpowanie podatkowe i rozstrzygn o wszystkich istotnych z prawnopodatkowego punktu widzenia okolicznociach sprawy a dopiero w przypadku zaistnienia wtpliwoci, co do istnienia stosunku prawnego lub prawa powinien wystpi z powdztwem do sdu powszechnego na podstawie art. 199a § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.; dalej: O.p.) . II. Uyte w art. 199a § 3 O.p. pojcie "wtpliwoci" naley rozumie w kategoriach obiektywnych. To oznacza, e nie mona ich postrzega przez pryzmat subiektywnego przekonania organu podatkowego, e tych wtpliwoci nie ma lub s, jak rwnie subiektywnego przekonania podatnika, e te wtpliwoci istniej lub nie istniej.
                                                  • 05.07.2010Kompensata wzajemnych wierzytelnoci a prawo do skrconego zwrotu VAT
                                                   Dokonywanie lub przyjmowanie patnoci zwizanych z wykonywan dziaalnoci gospodarcz nastpuje za porednictwem rachunku bankowego w kadym przypadku, gdy stron transakcji, z ktrej wynika patno, jest inny przedsibiorca oraz jednorazowa warto transakcji, bez wzgldu na liczb wynikajcych z niej patnoci, przekracza rwnowarto 15 000 euro. Przymus dokonania rozlicze w opisanej sytuacji za porednictwem rachunku bankowego jednoczenie wyklucza przeprowadzenie tego rodzaju transakcji w formie potrcenia. Istota kompensaty nie polega bowiem na przekazaniu okrelonej realnej kwoty pienidzy, lecz na uregulowaniu nalenoci poprzez potrcenie jednej wierzytelnoci z drug wierzytelnoci, pod warunkiem e przedmiotem obu s pienidze lub rzeczy tej samej jakoci, oznaczone co do gatunku, obie s wymagalne i mog by dochodzone przez sdem lub innym organem pastwowym – orzek Wojewdzki Sd Administracyjny w odzi.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] nastpna strona »