Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

data uznania koszty uzyskania przychodu

 • 16.04.2020Wykorzystywanie samochodu osobowego w dziaalnoci - objanienia podatkowe MF
  Minister Finansów wyda 9 kwietnia br. dugo oczekiwane objanienia podatkowe dotyczce stosowania przez podatników podatków dochodowych przepisów odnoszcych si do samochodów osobowych, w brzmieniu nadanym ustaw z z 23 padziernika 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta wprowadzia do ustawy o PIT oraz ustawy o CIT szereg przepisów modyfikujcych zasady podatkowego rozliczania kosztów dotyczcych nabycia, korzystania, eksploatacji oraz zbycia samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzonej przez podatników dziaalnoci.
  • 15.04.2020Wykorzystywanie samochodu osobowego w dziaalnoci - objanienia podatkowe MF
   Minister Finansów wyda 9 kwietnia br. dugo oczekiwane objanienia podatkowe dotyczce stosowania przez podatników podatków dochodowych przepisów odnoszcych si do samochodów osobowych, w brzmieniu nadanym ustaw z z 23 padziernika 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta wprowadzia do ustawy o PIT oraz ustawy o CIT szereg przepisów modyfikujcych zasady podatkowego rozliczania kosztów dotyczcych nabycia, korzystania, eksploatacji oraz zbycia samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzonej przez podatników dziaalnoci.
   • 08.01.2020Objanienia podatkowe: Wykaz podatników VAT (biaa lista podatników VAT)
    Ministerstwo Finansów udostpnio bardzo wane objanienia podatkowe, dotyczce mechanizmu podzielonej patnoci i wykazu podatników VAT. Lektura tych objanie jest o tyle istotna, e zastosowanie si przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym do objanie podatkowych powoduje objcie go ochron przewidzian w art. 14k – 14m Ordynacji Podatkowej. Publikujemy dzisiaj oba te pisma - tutaj objanienia dotyczce wykazu podatników VAT.
    • 03.01.2020Objanienia podatkowe: Wykaz podatników VAT (biaa lista podatników VAT)
     Ministerstwo Finansów udostpnio bardzo wane objanienia podatkowe, dotyczce mechanizmu podzielonej patnoci i wykazu podatników VAT. Lektura tych objanie jest o tyle istotna, e zastosowanie si przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym do objanie podatkowych powoduje objcie go ochron przewidzian w art. 14k – 14m Ordynacji Podatkowej. Publikujemy dzisiaj oba te pisma - tutaj objanienia dotyczce wykazu podatników VAT.
     • 23.12.2019Wynajem spóce lokalu przez wspólnika a koszty podatkowe
      Pytanie: Wnioskodawca jest wacicielem lokalu mieszkalnego wykorzystywanego na potrzeby dziaalnoci gospodarczej (dziaalno biurowa). W czci lokalu Wnioskodawca prowadzi obecnie wasn jednoosobow dziaalno gospodarcz, cz lokalu wynajmuje osobie trzeciej, a cz lokalu wynajmuje spóce cywilnej w której jest wspólnikiem (aktualnie posiadajcym 25% udziau w zyskach i stratach). Czy czynsz najmu ponoszony na rzecz Wnioskodawcy przez spók cywiln, w czci odpowiadajcej udziaowi Wnioskodawcy w zyskach i stratach tej spóki stanowi dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu z tytuu prowadzonej dziaalnoci gospodarczej?
      • 17.12.2019Podróe subowe pracowników: W kosztach naley uj kwot brutto
       Pytanie: W celu osignicia przychodów polegajcych na montau i serwisie maszyn znajdujcych si w siedzibie klienta, Wnioskodawca wysya swoich pracowników w podróe subowe w kraju i za granic. Czy wypacane pracownikom nalenoci z tytuu wydatków w podróy subowej oraz zwrot wydatków za hotele, paliwo, autostrady czy winiety wraz zagranicznym podatkiem od wartoci dodanej stanowi w caoci koszty uzyskania przychodów Spóki?
       • 10.12.2019Podatki 2020. Nieobowizkowy split payment: Przelew warunkiem zaliczenia do kosztów?
        Pytanie: Czy w przypadku otrzymania od kontrahenta faktury, dokumentujcej nabycie towarów lub usug innych ni objte obligatoryjnym MPP, a mimo to oznaczonej klauzul „mechanizm podzielonej patnoci”, dla jej zaliczenia w ciar kosztów podatkowych konieczne bdzie dokonanie zapaty w ramach mechanizmu podzielonej patnoci?
        • 09.12.2019Podatki 2020. Nieobowizkowy split payment: Przelew warunkiem zaliczenia do kosztów?
         Pytanie: Czy w przypadku otrzymania od kontrahenta faktury, dokumentujcej nabycie towarów lub usug innych ni objte obligatoryjnym MPP, a mimo to oznaczonej klauzul „mechanizm podzielonej patnoci”, dla jej zaliczenia w ciar kosztów podatkowych konieczne bdzie dokonanie zapaty w ramach mechanizmu podzielonej patnoci?
         • 18.11.2019Naprawa firmowego samochodu w kosztach dziaalnoci
          Pytanie: Czy koszty naprawy powypadkowej samochodu osobowego bdcego rodkiem trwaym wykorzystywanego w dziaalnoci gospodarczej (dziaalno mieszana) stanowi koszty uywania samochodu osobowego, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 46a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i podlegaj ograniczeniu w zakresie prawa ich zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów?
          • 05.11.2019Dziaalno w mieszkaniu. Jakie wydatki mog by kosztem?
           Pytanie: Czy Wnioskodawcy bdzie przysugiwa prawo do pomniejszenia przychodu o koszty uzyskania przychodu w postaci: odpisów amortyzacyjnych od wartoci pocztkowej mieszkania (uwzgldniajcej wydatki na wykoczenie), odsetek od rat kredytu hipotecznego faktycznie zapaconych, wydatków z tytuu czynszu i energii elektrycznej - w takiej proporcji, w jakiej powierzchnia pomieszczenia wykorzystywanego do dziaalnoci gospodarczej pozostaje do powierzchni caego mieszkania?
           • 30.10.2019Wydatki na odzie mog by kosztem w firmie
            Pytanie: Dziaalno firmy Wnioskodawcy to usugi zwizane z foliowaniem elementów samochodów, które wykonuje w miejscu wyznaczonym przez klienta, najczciej w jego garau. Praca Wnioskodawcy zwizana jest z dojazdem na miejsce w tym celu uywa motoru i ma odpowiedni do tego strój. Wnioskodawca wykona na nim na stae reklam jego firmy, strój suy mu jako reklama. Czy wydatek na zakup stroju na którym jest logo firmy mona zaliczy do kosztów uzyskania przychodów?
            • 29.10.2019Firmowy samochód wykorzystywany czasami prywatnie w kosztach dziaalnoci
             Pytanie: Czy koszty zwizane z zakupem oraz utrzymaniem samochodu osobowego, po jego przyjciu do ewidencji rodków trwaych jako rodka trwaego w dziaalnoci gospodarczej, z wykorzystywaniem go równie jako rodka transportu w podróach subowych niezwizanych z dziaalnoci, mog by uznane jako koszty uzyskania przychodów w dziaalnoci: koszty amortyzacji: 100% odpisów amortyzacyjnych; koszty ubezpieczenia OC, AC, NW oraz Assistance: 100% kosztów; koszty przegldów i napraw (usugi serwisowe wraz z zakupem czci zamiennych): 75% poniesionych kosztów; koszty zakupu paliwa, olejów, wymiany ogumienia i inne biece koszty eksploatacyjne zwizane z utrzymaniem pojazdu: 75% poniesionych kosztów?
             • 15.10.2019Klimatyzacja jako odrbny rodek trway podlegajcy amortyzacji
              Pytanie: Jednym z nakadów przy okazji dostosowywania pomieszczenia do zamierzonej dziaalnoci by monta systemu klimatyzacji, który zaprojektowany zosta cile w oparciu o ukad i specyfikacj wynajtego lokalu. Wydatek ten w caoci pokryty zosta ze rodków Wnioskodawcy. Wnioskodawca ustali jednak z wacicielem lokalu, e System klimatyzacji pozostanie w lokalu w razie wypowiedzenia/rozwizania umowy najmu lokalu. Czy ww. system stanowi odrbny (samodzielny) rodek trway i powinien by amortyzowany w podatkowych kosztach dziaalnoci Wnioskodawcy w sposób dla niego waciwy?
              • 25.09.2019Paragon fiskalny jako dowód poniesienia kosztu
               Pytanie: Wnioskodawca jest firm, która prowadzi dziaalno poza granicami kraju w zwizku z czym zdarzaj si sytuacje gdzie Spóka wydaje pienidze firmowe na narzdzia poza granicami kraju za co dostaje paragon fiskalny, który jest faktur uproszczon - kwoty te nie przekraczaj wysokoci 100 EUR. Czy Wnioskodawca moe odliczy od kosztów uzyskania przychodu paragony fiskalne na podstawie których zakupilimy narzdzia, elektronarzdzia bd m.in. rkawice ochronne dla pracowników w innym kraju UE jeli uzyskanie faktury VAT nie byo moliwe?
               • 12.09.2019Sprzeda nieruchomoci ze spadku po zakupie innej nieruchomoci na wasne cele mieszkaniowe
                Fakt, i nabycie nieruchomoci na wasne cele mieszkaniowe zostao dokonane przed zbyciem nieruchomoci otrzymanej w spadku, nie stanowi przeszkody do skorzystania z ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych, jeli spenione s pozostae warunki.
                • 21.08.2019Co mona amortyzowa odrbnie od budynku?
                 Pytanie: Wnioskodawca prowadzi dziaalno w zakresie sprzeday i serwisu samochodów. W celu zwikszenia przestrzeni salonu oraz serwisu prowadzi inwestycj majc na celu rozbudow budynku mieszczcego salon samochodowy. W budynku oraz na dachu i cianach budynku umieszczone zostan m.in. nastpujce skadniki majtkowe: elementy wyposaenia wewntrznego i zewntrznego, system wentylacji oraz klimatyzacji, instalacja elektryczna, system video, windy, drzwi zewntrzne oraz bramy wjazdowe i garaowe. Czy ww. skadniki majtkowe stanowi odrbne pojedyncze lub kompleksowe rodki trwae i jako takie mog podlega amortyzacji podatkowej odrbnie od budynku?
                 • 13.08.2019Podatki 2019. Limit 150 tys. równie dla "starych" samochodów
                  Pytanie: Czy od 1 stycznia 2019 r. Wnioskodawcy przysuguje prawo uznania za koszt caoci odpisów amortyzacyjnych, które bd naliczane od wartoci pocztkowej A z samochodu osobowego, który to jest wykorzystywany przy prowadzeniu dziaalnoci, przyjtego do uytkowania w lipcu 2015 r., a którego to pojazdu warto pocztkowa na dzie przekazania do uytkowania przekraczaa 20 000,00 euro, a na dzie 1 stycznia br. mieci si w limicie 150 000 z (limit amortyzacji samochodu osobowego)?
                  • 12.08.2019Wydatki na kurs jzyka w kosztach firmy
                   Pytanie: W ramach prowadzonej dziaalnoci Podatniczka wspópracuje min. z kontrahentami majcymi siedzib za granic. W celu nawizania kontaktu celem pozyskania zlece oraz sprawnej obsugi firm zagranicznych, konieczna jest zaawansowana znajomo jzyka angielskiego w mowie i w pimie, gdy klienci Podatniczki posuguj si tym wanie jzykiem. Podatniczka rozpocza prywatny kurs jzyka angielskiego. Czy wydatki za wykonywane na jej rzecz usugi ksztacenia jzykowego stanowi dla Podatniczki koszty uzyskania przychodu?
                   • 07.08.2019Dziaalno w mieszkaniu: Amortyzacja lokalu oraz miejsca postojowego
                    Pytanie: Wnioskodawca zamierza dokona zakupu lokalu mieszkalnego na rynku pierwotnym. Po zakupie przedmiotowego lokalu Wnioskodawca zamierza zmieni adres siedziby swojej firmy zgodny z adresem nowo nabytego lokalu. W lokalu tym bdzie równie zamieszkiwa. Do lokalu przynalene jest take miejsce parkingowe w garau podziemnym, które bdzie wykorzystywane do parkowania samochodu osobowego znajdujcego si w rodkach trwaych jego firmy. Czy ww. lokal mieszkalny oraz miejsce postojowe podlega bd amortyzacji stanowicej koszty uzyskania przychodów?
                    • 10.07.2019PIT: Wynajmujcy ma prawo do ulgi mieszkaniowej
                     Pytanie: W 2016 r. Wnioskodawczyni otrzymaa od swojej córki mieszkanie, które po 2018 r. sprzedaa. W styczniu 2019 r. Wnioskodawczyni zakupia nowe mieszkanie. Wnioskodawczyni zakupia mieszkanie z myl, e za 2 do 3 lat zakoczy dziaalno gospodarcz i wówczas przeprowadzi si do zakupionego mieszkania. Do tego czasu Wnioskodawczyni chciaaby wynajmowa mieszkanie, aby pokry koszty zwizane z jego utrzymaniem. Czy jeli Wnioskodawczyni wynajmie mieszkanie do momentu wykorzystywania go przez ni, nie straci prawa do skorzystania z ulgi mieszkaniowej?
                     • 09.07.2019Indywidualna stawka amortyzacyjna dla firmowego mieszkania
                      Pytanie: Wnioskodawca wynajmuje wasny lokal mieszkalny (odrbna wasno), który kupi na rynku wtórnym w 2010 r. W styczniu 2018 r. Wnioskodawca wprowadzi ww. lokal do ewidencji rodków trwaych w jego dziaalnoci. Czy Wnioskodawca ma prawo do 10 letniego okresu amortyzacyjnego (10% stawka amortyzacyjna w stosunku rocznym) w odniesieniu do amortyzacji lokalu mieszkalnego bdcego ujawnionym rodkiem trwaym w dziaalnoci?
                      • 12.06.2019Wydatki na wynajcie mieszkania w kosztach dziaalnoci
                       Pytanie: Czy najem lokalu na cele mieszkaniowe w miejscowoci, w której Wnioskodawca na stae nie przebywa, a w której przebywa wycznie w celach zwizanych ze wiadczeniem usug na rzecz gównego kontrahenta (w której znajduje si jego siedziba) moe by w ramach prowadzonej dziaalnoci gospodarczej traktowane jako koszt uzyskania przychodu?
                       • 04.06.2019Vouchery dla pracowników w kosztach firmy
                        Pytanie: Spóka chcc uczci i wynagrodzi pracowników, których sta pracy w spóce wynosi 20 lat nieodpatnie przekazaa im vouchery, które Spóka nabya od firmy zewntrznej. Vouchery zostay nabyte ze rodków obrotowych. Cena jednego vouchera wynosi ok. 550 z. Jest to gest podzikowania za wieloletni prac na rzecz Spóki. Czy Spóka w zwizku z nabyciem i przekazaniem voucherów pracownikom ma prawo zaliczy wydatki na zakup tych voucherów do kosztów uzyskania przychodów?
                        • 21.05.2019Podatki 2019: Ubezpieczenie samochodu osobowego w kosztach podatkowych
                         Pytanie: Czy Wnioskodawcy przysuguje od dnia 1 stycznia 2019 r. prawo zaliczania do kosztów uzyskania przychodu caoci wydatków zwizanych z ubezpieczeniem samochodu osobowego, które to wydatki na ubezpieczenie samochodu osobowego zostay poniesione przez Spók w roku 2018, a cz opisanego wydatku na ubezpieczenie samochodu osobowego zostaa do dnia 31 grudnia 2018 r. zaliczona do kosztów uzyskania przychodu?
                         • 20.05.2019Strata pienidzy nie zawsze jest podatkowym kosztem
                          Czynnoci logowania wykonywane przez Wnioskodawc na konto bankowe zwizane z prowadzon dziaalnoci powinny podlega biecej kontroli Wnioskodawcy pod wzgldem bezpieczestwa logowania. Umoliwioby to wykrycie próby przejcia danych. Wnioskodawca, podejmujc normalne procedury kontrolne, móg nie dopuci do powstania tej straty. Zatem, Wnioskodawca nie moe zaliczy poniesionej straty rodków pieninych powstaej w zwizku z kradzie z konta firmowego do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej dziaalnoci - wyjani Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
                          • 08.05.2019WSA. Wydatki na branow imprez nie mog by kosztem podatkowym
                           Z uzasadnienia: Wydatki - zwizane z udziaem w spotkaniach integracyjnych doradców podatkowych, jak i prawników, w czasie których odbywa si bd, np. wspólne zwiedzanie okrelonego obiektu, czy miejscowoci, zajcia sportowe, wspólne posiki, gry i konkursy, aukcje charytatywne, wspólne dyskusje - nie bd mogy stanowi kosztów uzyskania przychodów (...) Dziaania Wnioskodawcy skierowane bd do wskiego, wyspecjalizowanego grona osób ze rodowiska prawniczego i bd miay na celu tworzenie okrelonego wizerunku Wnioskodawcy na zewntrz, co jednoznacznie wskazuje na reprezentacyjny charakter tych wydatków.
                           • 06.05.2019Odszkodowanie za wczeniejsze rozwizanie umowy nie moe by kosztem
                            Pytanie: Spóka podpisaa umow trzyletni na wiadczenie usug reklamowych. Po dwóch latach obowizywania umowy i regulowania zobowiza Spóka podja decyzj o przedterminowym wypowiedzeniu umowy na wiadczenie ww. usug ze wzgldów ekonomicznych. Zgodnie z umow Spóka bya zobowizana do zapaty wynagrodzenia za zerwanie umowy w wysokoci 60% wartoci wynagrodzenia, które byoby nalene do koca trwania umowy. Czy wynagrodzenie z tytuu przedterminowego rozwizania umowy moe by uznane za koszt uzyskania przychodu?
                            • 30.04.2019PIT: Zakup i uoenie kostki brukowej na chodniku a wydatki na cele mieszkaniowe
                             Pytanie: Wnioskodawca rodki ze sprzeday udziau w lokalu mieszkalnym zamierza przeznaczy na zakup kostki brukowej oraz jej uoenie na tarasie, który nie jest konstrukcyjnie zwizany z przedmiotowym budynkiem mieszkalnym, a take na podjedzie, chodniku oraz na opask z kostki wokó domu. Czy ww. zakup i uoenie kostki brukowej mog by uznane za wydatki na wasne cele mieszkaniowe?
                             • 05.04.2019NSA: Interpretacja indywidualna nie moe rozstrzyga postpowania w sytuacjach abstrakcyjnych
                              Do spenienia przez interpretacj funkcji gwarancyjnej koniecznym jest, aby w zwizku z planowanymi dziaaniami, podatnik mia wtpliwoci co do interpretacji przepisów prawa podatkowego, mogcych mie zastosowanie w bliej okrelonej przyszoci. Realizacja funkcji gwarancyjnej interpretacji indywidualnej nie moe by realizowana w odniesieniu do abstrakcyjnych, przyszych stanów faktycznych, ani wymylonych przez wnioskodawc.
                              • 01.04.2019Samochód subowy dla prezesa zarzdu bez PIT
                               Pytanie: Czy Prezes Zarzdu Wnioskodawcy, któremu powierzony zostanie samochód subowy, w celu naleytego wywizywania si przez niego z obowizków subowych oraz zada dodatkowo powierzanych mu przez Spók, korzystajcy z przedmiotowego pojazdu, w celu dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania obowizków subowych, bd powierzonych mu przez Spók zada i z powrotem, uzyska z tego tytuu przychód z kontraktu menederskiego, podlegajcy opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w odniesieniu do którego Wnioskodawca bdzie musia wypenia obowizki patnika ww. podatku?
                               • 23.01.2019Wydatki na studia i siowni w kosztach dziaalnoci
                                Pytanie: W zwizku z rozpoczt dziaalnoci gospodarcz jako dyplomowany technik masaysta Wnioskodawca wiadczy mobilne usugi masau leczniczego i relaksacyjnego z dojazdem do domu klienta. Przed zaoeniem dziaalnoci gospodarczej Wnioskodawca rozpocz zaoczne jednolite studia magisterskie na kierunku fizjoterapia. Czy do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawca moe zaliczy: opaty za studia oraz wydatki na materiay naukowe, a dodatkowo karnet na siowni?
                                • 17.12.2018Samochód osobowy z przyczep w kosztach firmy
                                 Pytanie: Wnioskodawca zamierza prowadzi dziaalno gospodarcz w zakresie usug stomatologicznych, usug kosmetycznych oraz wynajmu powierzchni reklamowych. Swoje usugi Wnioskodawca bdzie promowa na przyczepie oraz samochodzie (mobilna reklama). Czy Wnioskodawca moe zaliczy w koszty uzyskania przychodu zakup samochodu osobowego wraz z przyczep i comiesiczne faktury za kupion benzyn? 
                                 • 11.12.2018Wydatki na zakup odziey subowej w kosztach firmy
                                  Wydatki na zakup ubiorów pracowniczych z wszytym na trwae widocznym na zewntrz oznaczeniem wskazujcym na spók speniaj warunki umoliwiajce zaliczenie ich do kosztów uzyskania przychodów. Maj one bowiem zwizek z prowadzon przez spók dziaalnoci gospodarcz. W przypadku wydatków na zakup strojów z wszytym na trwae lecz niewidocznym na zewntrz oznaczeniem spóki stwierdzi naley, e nie speniaj warunków uznania ich za koszty uzyskania przychodów - wyjani Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej.
                                  • 04.12.2018Dziaalno w mieszkaniu: Wydatki na lokal w kosztach - fiskus zmienia zdanie
                                   Przepisy ustawy PIT nie uzaleniaj moliwoci zaliczenia wydatków zwizanych z utrzymaniem lokalu mieszkalnego (tj. na czynsz, energi elektryczn, wod, ogrzewanie) do kosztów uzyskania przychodów od wyodrbnienia – w dosownym (fizycznym) sensie – pomieszczenia, w którym prowadzona jest dziaalno gospodarcza. Podatnik powinien okreli, jaka cz nieruchomoci faktycznie suy prowadzonej przez niego dziaalnoci gospodarczej, i wówczas moe w odpowiedniej proporcji zaliczy poniesione wydatki do kosztów podatkowych - wyjani Szef Krajowej Administracji Skarbowej.
                                   • 03.12.2018Dziaalno w mieszkaniu: Wydatki na lokal w kosztach - fiskus zmienia zdanie
                                    Przepisy ustawy PIT nie uzaleniaj moliwoci zaliczenia wydatków zwizanych z utrzymaniem lokalu mieszkalnego (tj. na czynsz, energi elektryczn, wod, ogrzewanie) do kosztów uzyskania przychodów od wyodrbnienia – w dosownym (fizycznym) sensie – pomieszczenia, w którym prowadzona jest dziaalno gospodarcza. Podatnik powinien okreli, jaka cz nieruchomoci faktycznie suy prowadzonej przez niego dziaalnoci gospodarczej, i wówczas moe w odpowiedniej proporcji zaliczy poniesione wydatki do kosztów podatkowych - wyjani Szef Krajowej Administracji Skarbowej.
                                    • 15.10.2018Wydatki na studia w trakcie zawieszenia dziaalnoci w kosztach firmy
                                     Pytanie: Czy wydatki poniesione na studia bd kosztem uzyskania przychodu prowadzonej dziaalnoci? W szczególnoci chodzi o: czesne, opaty poniesione za udzia w kursie jzykowym; koszty biletów lotniczych oraz wydatki zwizane z zakwaterowaniem i zakupem niezbdnych materiaów szkoleniowych (podrczników). Czy wydatki te mog zosta zaliczone jako koszt równie w przypadku, gdy zostan poniesione w okresie zawieszenia dziaalnoci gospodarczej?
                                     • 01.10.2018Faktury zaliczkowe i czciowe w kosztach podatkowych
                                      Pytanie: Wnioskodawca ma zamiar rozlicza dostaw na rzecz odbiorców w ten sposób, e bd wystawiane faktury VAT czciowe za poszczególne etapy dostawy. Kada faktura czciowa bdzie dokumentowa dany etap dostawy. Faktury VAT czciowe bd wystawiane w dacie sprzeday poszczególnych etapów dostawy. Nalenoci wynikajce z faktur czciowych bd mie charakter definitywny. Czy Wnioskodawca powinien rozpozna koszty z tytuu zakupu proporcjonalnie do przychodu ze sprzeday w zwizku z wystawieniem faktur czciowych, czy te w momencie wystawienia ostatniej faktury dokumentujcej ostatni etap?
                                      • 21.09.2018CIT: Opata za przeniesienie autorskich praw majtkowych na rzecz podmiotu powizanego
                                       Opaty z tytuu przeniesienia na spók autorskich praw majtkowych do utworów nie stanowi opat za korzystanie lub prawo do korzystania z tych utworów, a tym samym nie podlegaj ograniczeniu w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów wynikajcym z przepisów art. 15e ustawy o CIT.
                                       • 11.09.2018WSA. Sprzeda nieruchomoci przez spók komandytow a ródo przychodu w PIT
                                        Z uzasadnienia: Przychód uzyskany ze sprzeday przez spók komandytow nieruchomoci mieszkalnej nie moe by zakwalifikowany do przychodów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT. Przepis art. 5b ust. 2 ustawy przesdza bowiem o tym e wszelkiego rodzaju przychody pozyskane przez wspólnika spóki niebdcej osob prawn s przychodami z pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej. Bez znaczenia przy tym dla takiej kwalifikacji przychodu pozostaje rodzaj prowadzonej przez spók dziaalnoci oraz róde, z których spóka ta uzyskuje przychody.
                                        • 11.07.2018NSA. Umowa przedwstpna nie moe by sposobem na niszy podatek
                                         Fakt zawarcia przez strony sprzeday rzeczy umowy przedwstpnej na podstawie art. 389 i 390 Kodeksu cywilnego, okrelajcej cen sprzeday nieruchomoci, która bdzie obowizywaa strony tej umowy w umowie sprzeday, jako umowie przyrzeczonej, o której mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) w zwizku z art. 3 ust. 1 i 2 ustawy o PCC nie ma wpywu na zakres i wysoko podstawy opodatkowania podatkiem od czynnoci cywilnoprawnych tej umowy sprzeday nieruchomoci na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                         • 18.06.2018Podatki 2018: Instalacja gazowa w firmowym samochodzie w kosztach podatkowych
                                          Pytanie: Czy Wnioskodawca ma prawo zaliczy poniesiony wydatek na nabycie instalacji gazowej nabytej po 31 grudnia 2017 r. w wysokoci powyej 3500 z a poniej 10 000 z jednorazowo w ciar podatkowych kosztów uzyskania przychodu i nie traktowa wydatku na nabycie instalacji jako ulepszenia zwikszajcego warto pocztkow samochodu osobowego?
                                          • 04.06.2018Program komputerowy w kosztach podatkowych
                                           Pytanie: Wnioskodawca zawar umow do uytkowania programu komputerowego. Program ten przekazywany jest Wnioskodawcy do jego wycznego uytku i dzierawa lub najem programu, dokumentacji bd ich kopii osobom trzecim s niedozwolone. Wnioskodawca korzysta z programu na urzdzeniach okrelonych i dozwolonych w zakupionej wersji. Ponadto umowa zabrania m.in. jego modyfikacji. Czy ww. program podlega amortyzacji jako warto niematerialna i prawna? Czy aktualizacja takiego programu stanowi jego ulepszenie?
                                           • 23.05.2018Dziaalno w mieszkaniu. Meble i urzdzenia w kosztach firmy
                                            Pytanie: Jedno z pomieszcze wchodzcych w skad nieruchomoci lokalowej, która bdzie stanowi miejsce zamieszkania Wnioskodawcy i Jego ony bdzie przez Wnioskodawc wykorzystywane do prowadzenia dziaalnoci. Pomieszczenie to wymaga remontu, m.in. wygadzenia i pomalowania cian, wymiany podóg, czy te zmiany mebli i innych urzdze sucych do prowadzenia dziaalnoci. Czy istnieje moliwo uznania za koszty uzyskania przychodu, kosztów remontu oraz wymiany znajdujcych si w nim mebli i urzdze?
                                            • 21.05.2018NSA. Ulga meldunkowa: Akt notarialny moe by owiadczeniem
                                             Z uwagi na brak okrelenia jakichkolwiek warunków dotyczcych tak formy jak i treci owiadczenia o spenieniu warunków ulgi meldunkowej, w kadej sprawie ocenie naley podda caoksztat okolicznoci faktycznych w celu ustalenia, czy podatnik wyrazi w jakikolwiek sposób swoj wol o zamiarze skorzystania z tej ulgi. Przeanalizowa naley wszystkie dokumenty mogce mie znaczenie z punktu widzenia wymogu przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 126 w zw. z art. 21 ust. 21 ustawy o PIT (art. 8 ustawy zmieniajcej z 2008 r.), które zostay zoone do urzdu skarbowego, a wtpliwoci naley tumaczy na korzy podatnika - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                             • 21.05.2018Odsetki od kredytu na zakup lokalu jako koszt firmowy
                                              Pytanie: Wnioskodawczyni - osoba nieprowadzca dziaalnoci gospodarczej zakupia lokal usugowy od dewelopera, na który zacigna kredyt hipoteczny. Zamiarem Wnioskodawczyni jest jednak rozpoczcie prowadzenia dziaalnoci gospodarczej pod koniec 2018 r. lub w 2019 r. Po rozpoczciu zamierza wskazany lokal przekaza z majtku prywatnego do majtku firmowego oraz wpisa do ewidencji rodków trwaych oraz wartoci niematerialnych i prawnych. Czy Wnioskodawczyni moe rozliczy odsetki od ww. kredytu jako koszty uzyskania przychodów w jej firmie?
                                              • 18.04.2018Wydatki na zdrowie w kosztach dziaalnoci
                                               Pytanie: Wnioskodawczyni prowadzi dziaalno gospodarcz. W zwizku z postpujc niepenosprawnoci ruchow, bya zmuszona do poddania si operacji stawu biodrowego na wasny koszt. Bez tej operacji nie byaby w stanie si porusza i wykonywa podstawowych czynnoci yciowych. Z uwagi na niezdolno do pracy nie byaby w stanie uzyskiwa przychodów. Czy wydatki zwizane z ww. operacj mona zaliczy do kosztów uzyskania przychodów?
                                               • 04.04.2018Skradzione towary w kosztach podatkowych
                                                Pytanie: Czy warto towarów znajdujcych si na magazynie firmy, co do których zwarto umowy sprzeday z moliwoci odkupu, a które zostay skradzione, mona zaliczy do kosztów uzyskania przychodów i w którym momencie?
                                                • 03.04.2018NSA o obrocie bitcoinem: Kryptowaluta to prawo majtkowe
                                                 Zgodnie z art. 227 ust. 1 Konstytucji RP. wyczne prawo emisji pienidza przysuguje Narodowemu Bankowi Polskiemu. Z kolei art. 31 i art. 32 ustawy o Narodowym Banku Polskim stanowi, e znakami pieninymi Rzeczpospolitej Polskiej s banknoty i monety opiewajce na zote i grosze. Dlatego bitcoin nie jest obiegow postaci pienidza, gdy nie przysuguj mu atrybuty prawnego rodka patniczego w wietle obowizujcego porzdku prawnego.  W praktyce stosunków cywilnoprawnych bitcoin stanowi rodzaj mienia w rozumieniu art. 44 Kodeksu cywilnego.  Z treci przepisu art. 18 ustawy o PIT, stanowicego rozwinicie przepisu art. 10 ust. 1 pkt 7 tej ustawy, wynika, e za przychód z praw majtkowych uwaa si przychód ze sprzeday zakupionej kryptowaluty bitcoin  - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                                 • 20.02.2018Wydatki na reklam w portalach spoecznociowych w PKPiR
                                                  W celu dotarcia do jak najwikszej liczby odbiorców chc skorzysta z moliwoci zakupu reklam na portalu spoecznociowym jakim jest Facebook. Wycena reklam na Facebooku jest oparta na systemie aukcyjnym, w którym reklamy rywalizuj o wywietlenia na podstawie kryterium oferty i skutecznoci. Faktura jest wystawiana w danym miesicu w dniu rozliczenia, który jest ostatnim dniem miesica. Na fakturze widnieje tylko data patnoci, metoda oraz identyfikator patnoci. Czy mona uj w podatkowej ksidze przychodów i rozchodów ww. wydatki i zaliczy je do kosztów jeli na fakturze nie widnieje data wystawienia faktury?
                                                  • 20.02.2018Remont kapitalny rodków trwaych w kosztach podatkowych
                                                   Pytanie: Czy Wnioskodawca moe zaliczy do kosztów uzyskania przychodów wydatki na remonty kapitalne (zakwalifikowane w myl przyjtej polityki rachunkowoci Spóki jako remonty cykliczne poczwszy od dnia 1 stycznia 2018 roku tj. zgodnie ze standardami „MSSF”) poprzez odpisy amortyzacyjne rodków trwaych a nie jednorazowo?

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] ... [ 10 ] nastpna strona »