Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

amortyzacja samochodu

 • 09.07.2020Amortyzacja samochodu wykorzystywanego do celów mieszanych
  Przedsibiorca kupi samochód osobowy, który jest wykorzystywany przede wszystkim w dziaalnoci gospodarczej, a sporadycznie do celów prywatnych. Czy samochód ten mona wprowadzi do ewidencji rodków trwaych, a w konsekwencji dokonywa odpisów amortyzacyjnych od jego wartoci pocztkowej?
  • 08.07.2020Amortyzacja samochodu wykorzystywanego do celów mieszanych
   Przedsibiorca kupi samochód osobowy, który jest wykorzystywany przede wszystkim w dziaalnoci gospodarczej, a sporadycznie do celów prywatnych. Czy samochód ten mona wprowadzi do ewidencji rodków trwaych, a w konsekwencji dokonywa odpisów amortyzacyjnych od jego wartoci pocztkowej?
   • 11.12.2019Jednoosobowa dziaalno i dwa samochody w kosztach firmy
    Pytanie: Czy w jednoosobowej dziaalnoci gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawczyni moe Ona zalicza do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne oraz koszty eksploatacji zwizane z pierwszym samochodem H., który jest rodkiem trwaym oraz raty leasingowe i koszty eksploatacyjne zwizane z drugim samochodem S. (umowa leasingu operacyjnego)?
    • 26.09.2019Szybsza amortyzacja samochodu osobowego
     Samochody osobowe nale do tych rodków trwaych, które przez przepisy podatkowe s mocno dyskryminowane. Moliwoci zaliczenia do kosztów uzyskania caego wydatku na zakup w przypadku samochodów nie ma (z drobnym wyjtkiem), i przedsibiorcom pozostaje jedynie amortyzowa je zgodnie z ogólnymi przepisami o amortyzacji, znajdujcymi si w ustawach o podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych.
     • 25.09.2019Szybsza amortyzacja samochodu osobowego
      Samochody osobowe nale do tych rodków trwaych, które przez przepisy podatkowe s mocno dyskryminowane. Moliwoci zaliczenia do kosztów uzyskania caego wydatku na zakup w przypadku samochodów nie ma (z drobnym wyjtkiem), i przedsibiorcom pozostaje jedynie amortyzowa je zgodnie z ogólnymi przepisami o amortyzacji, znajdujcymi si w ustawach o podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych.
      • 07.08.2019Dziaalno w mieszkaniu: Amortyzacja lokalu oraz miejsca postojowego
       Pytanie: Wnioskodawca zamierza dokona zakupu lokalu mieszkalnego na rynku pierwotnym. Po zakupie przedmiotowego lokalu Wnioskodawca zamierza zmieni adres siedziby swojej firmy zgodny z adresem nowo nabytego lokalu. W lokalu tym bdzie równie zamieszkiwa. Do lokalu przynalene jest take miejsce parkingowe w garau podziemnym, które bdzie wykorzystywane do parkowania samochodu osobowego znajdujcego si w rodkach trwaych jego firmy. Czy ww. lokal mieszkalny oraz miejsce postojowe podlega bd amortyzacji stanowicej koszty uzyskania przychodów?
       • 04.03.2019Podatki 2019: Amortyzacja samochodu osobowego budzi wtpliwoci
        Budzce wtpliwoci regulacje dotyczce amortyzacji samochodu osobowego zostan wyjanione w przygotowywanych przez Ministerstwo Finansów objanieniach. Objanienia bd opublikowane najprawdopodobniej w cigu kilku najbliszych dni. Eksperci zwracaj z kolei uwag na konieczno zachowania spójnoci w interpretacji przepisów.
        • 01.03.2019Podatki 2019: Amortyzacja samochodu osobowego budzi wtpliwoci
         Budzce wtpliwoci regulacje dotyczce amortyzacji samochodu osobowego zostan wyjanione w przygotowywanych przez Ministerstwo Finansów objanieniach. Objanienia bd opublikowane najprawdopodobniej w cigu kilku najbliszych dni. Eksperci zwracaj z kolei uwag na konieczno zachowania spójnoci w interpretacji przepisów.
         • 28.01.2019Amortyzacja samochodu: Wasna praca podatnika nie moe by kosztem
          Pytanie: Wnioskodawca prywatnie kupi za granic samochód osobowy, który w dacie zakupu by uszkodzony. Samochód zosta naprawiony przez Wnioskodawc, na napraw oraz zakup czci nie posiada dokumentów, gdy naprawy dokonywa prywatnie, co nie wymagao pobierania dokumentów. Samochód ten Wnioskodawca zamierza wprowadzi jako rodek trway do prowadzonej dziaalnoci gospodarczej. Czy warto pocztkow ww. pojazdu mona ustali na podstawie art. 22g ust. 8 ustawy o PIT, czyli wedug wyceny Wnioskodawcy?
          • 22.10.2018Samochód otrzymany w spadku - wprowadzenie do dziaalnoci gospodarczej
           Pytanie: Zmar mój ojciec. W spadku pozostawi uywany samochód dostawczy, który chciabym wykorzystywa w dziaalnoci gospodarczej. Czy mog go wprowadzi do ewidencji i amortyzowa? Jestem opodatkowany na zasadach ogólnych i prowadz PKPiR. Czy odpisy amortyzacyjne bd kosztami uzyskania przychodów - i w jakiej wysokoci?
           • 12.10.2018Samochód otrzymany w spadku - wprowadzenie do dziaalnoci gospodarczej
            Pytanie: Zmar mój ojciec. W spadku pozostawi uywany samochód dostawczy, który chciabym wykorzystywa w dziaalnoci gospodarczej. Czy mog go wprowadzi do ewidencji i amortyzowa? Jestem opodatkowany na zasadach ogólnych i prowadz PKPiR. Czy odpisy amortyzacyjne bd kosztami uzyskania przychodów - i w jakiej wysokoci?
            • 08.10.2018Koszty dziaalnoci: Prywatny samochód za gotówk przekazany do firmy a limit 15 tys. z
             Pytanie: Wnioskodawca kupi za granic samochód osobowy o wartoci 37 664,40 z na cele prywatne. Wnioskodawca zakupi pojazd od firmy, a za transakcj zapaci gotówk. W czerwcu br. Wnioskodawca przekaza ten samochód na potrzeby prowadzonej dziaalnoci gospodarczej jako rodek trway. Czy amortyzacja rodka trwaego (samochodu osobowego) stanowi koszt uzyskania przychodu?
             • 03.09.2018Amortyzacja naczepy jako odrbnego rodka trwaego
              Przedsibiorca w zwizku z prowadzon dziaalnoci gospodarcz w formie spóki kapitaowej dokona zakupu samochodu ciarowego wraz z naczep. Tym samym powzi wtpliwo, czy naczepa moe by przyjta jako odrbny rodek trway.
              • 13.08.2018MF: Bd zmiany w leasingu aut osobowych
               W celu ujednolicenia zasad podatkowego rozliczania przez podatników wykorzystywania w prowadzonej dziaalnoci samochodów osobowych, niezalenie od rodzaju umowy na jakiej podatnik korzysta z takiego samochodu, przewiduje si ograniczenie w zaliczaniu opat z tytuu umów leasingu, najmu i dzierawy do kosztów podatkowych. Rozwaane jest ustalenie takiego ograniczenia proporcj wartoci leasingowanego (najmowanego) samochodu do kwoty 150.000 z. Przewiduje si równie zmian zasad rozliczania kosztów uywania samochodów osobowych wykorzystywanych zarówno dla celów dziaalnoci gospodarczej, jak i dla innych celów (niezwizanych z prowadzon dziaalnoci) - poinformowao Ministerstwo Finansów.
               • 02.07.2018Samochód wielozadaniowy typu van a jednorazowa amortyzacja
                Pytanie: Wnioskodawca naby w grudniu 2017 r. samochód Volkswagen Crafter. Z posiadanych przez Niego dokumentów (tj. faktury VAT oraz dowodu rejestracyjnego) wynika, i jest to samochód ciarowy. Czy w przypadku ww. samochodu mona zastosowa przepis art. 22k ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i dokona jednorazowej amortyzacji?
                • 14.02.2018PIT za 2017: Zmiany w uldze dla krwiodawców i uldze rehabilitacyjnej
                 Tzw. dua nowelizacja ustaw o podatkach dochodowych, która wesza w ycie 1 stycznia 2018 r., zmienia m.in. zasady korzystania z niektórych ulg podatkowych. Przywrócone zostay zasady wyliczania wysokoci odliczania od dochodu darowizn przeznaczonych na cele krwiodawstwa, natomiast w ramach ulgi rehabilitacyjnej, wicej osób odliczy wydatki na utrzymanie psa asystujcego, czy uywanie samochodu osobowego. Podniesiony zosta take dochód osoby niepenosprawnej uprawniajcej podatnika majcego na utrzymaniu tak osob do odliczenia od jego dochodów wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne do kwoty 10 080 z. Co istotne, nowe zasady stosuje si ju do dochodów za 2017 rok.
                 • 03.10.2017Szybsza amortyzacja samochodu osobowego
                  Samochody osobowe nale do tych rodków trwaych, które przez przepisy podatkowe s mocno dyskryminowane. Moliwoci zaliczenia do kosztów uzyskania caego wydatku na zakup w przypadku samochodów nie ma (z drobnym wyjtkiem), i przedsibiorcom pozostaje jedynie amortyzowa je zgodnie z ogólnymi przepisami o amortyzacji, znajdujcymi si w ustawach o podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych.
                  • 31.07.2017Amortyzacja przy zmianie sposobu opodatkowania
                   Podatnik rozlicza si na podstawie ryczatu, w wykazie rodków trwaych ma samochód osobowy od 01.06.2016. Od 01.01.2018 przejdzie na PKPiR i rozpocznie ten samochód amortyzowa. Czy do amortyzacji ma przyj warto pocztkow samochodu i okres amortyzacji rozpocz od 01.01.2018 czy od 01.06.2016?
                   • 28.07.2017Amortyzacja przy zmianie sposobu opodatkowania
                    Podatnik rozlicza si na podstawie ryczatu, w wykazie rodków trwaych ma samochód osobowy od 01.06.2016. Od 01.01.2018 przejdzie na PKPiR i rozpocznie ten samochód amortyzowa. Czy do amortyzacji ma przyj warto pocztkow samochodu i okres amortyzacji rozpocz od 01.01.2018 czy od 01.06.2016?
                    • 11.07.2017Amortyzacja samochodu wykorzystywanego do celów mieszanych
                     Pytanie: Przedsibiorca kupi samochód osobowy, który jest wykorzystywany przede wszystkim w dziaalnoci gospodarczej, a sporadycznie do celów prywatnych. Czy samochód ten mona wprowadzi do ewidencji rodków trwaych, a w konsekwencji dokonywa odpisów amortyzacyjnych od jego wartoci pocztkowej?
                     • 01.06.2017Amortyzacja samochodu a koszty uzyskania przychodów
                      Pytanie podatnika: Czy amortyzacja ww. rodka trwaego bdzie stanowia koszt uzyskania przychodu?
                      • 29.05.2017Zakup odziey motocyklowej oraz kasku w kosztach dziaalnoci
                       Pytanie: Prowadz dziaalno w zakresie usug informatycznych, a ponadto wykonuj prezentacje oraz rónego rodzaju analizy biznesowe. W celu zapewnienia sobie szybkiego dostpu do klienta zamierzam kupi motocykl. Zakup pojazdu wprowadz do ewidencji rodków trwaych i wartoci niematerialnych i prawnych. Czy bd móg amortyzowa motocykl? I czy bd móg uzna za koszty uzyskania przychodów koszty zwizane z nabyciem kasku oraz odziey ochronnej: rkawiczek, butów, kurtki, spodni?
                       • 26.05.2017Zakup odziey motocyklowej oraz kasku w kosztach dziaalnoci
                        Pytanie: Prowadz dziaalno w zakresie usug informatycznych, a ponadto wykonuj prezentacje oraz rónego rodzaju analizy biznesowe. W celu zapewnienia sobie szybkiego dostpu do klienta zamierzam kupi motocykl. Zakup pojazdu wprowadz do ewidencji rodków trwaych i wartoci niematerialnych i prawnych. Czy bd móg amortyzowa motocykl? I czy bd móg uzna za koszty uzyskania przychodów koszty zwizane z nabyciem kasku oraz odziey ochronnej: rkawiczek, butów, kurtki, spodni?
                        • 20.10.2016Amortyzacja samochodu wykorzystywanego do celów mieszanych
                         Pytanie: Przedsibiorca kupi samochód (marki Fiat Doblo), który jest wykorzystywany przede wszystkim w dziaalnoci gospodarczej, a sporadycznie do celów prywatnych. Czy samochód ten mona wprowadzi do ewidencji rodków trwaych, a w konsekwencji dokonywa odpisów amortyzacyjnych od jego wartoci pocztkowej?
                         • 20.07.2016Amortyzacja naczepy jako odrbnego rodka trwaego
                          Przedsibiorca w zwizku z prowadzon dziaalnoci gospodarcz w formie spki kapitaowej dokona zakupu samochodu ciarowego wraz z naczep. Tym samym powzi wtpliwo, czy naczepa moe by przyjta jako odrbny rodek trway.
                          • 19.07.2016Amortyzacja naczepy jako odrbnego rodka trwaego
                           Przedsibiorca w zwizku z prowadzon dziaalnoci gospodarcz w formie spki kapitaowej dokona zakupu samochodu ciarowego wraz z naczep. Tym samym powzi wtpliwo, czy naczepa moe by przyjta jako odrbny rodek trway.
                           • 22.06.2016Jednorazowa amortyzacja motocykla - fiskus zmienia zdanie
                            Pytanie podatnika: Od 2013 r. Wnioskodawca prowadzi jednoosobow dziaalno gospodarcz. Wnioskodawca zamierza w dziaalnoci gospodarczej wykorzysta motocykl - w celu szybszego dojazdu do pacjentw w razie nagej koniecznoci. Jest maym podatnikiem bowiem nie przekroczy w poprzednim roku podatkowym rwnowartoci kwoty 1.200.000 euro wyraonej w zotych. Czy kupujc motocykl istnieje moliwo dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego?
                            • 24.02.2016Obnienie stawek amortyzacyjnych dla samochodw osobowych
                             Pytanie podatnika: Czy na podstawie art. 16i ust. 5 ustawy o CIT moliwe jest obnienie stawki amortyzacyjnej w odniesieniu do nabywanych w przyszoci Samochodw do dowolnej wysokoci, w tym take do poziomu bliskiego zeru, lecz wyszej od stawki 0%, zgodnie z terminami przewidzianymi w art. 16i ust. 5?
                             • 06.11.2015Amortyzacja jednorazowa a firma maonka
                              Pytanie: Czy mog dokona jednorazowej amortyzacji samochodu, jako podatnik rozpoczynajcy dziaalno gospodarcz, jeli w roku rozpoczcia dziaalnoci, tak dziaalno we wpisie do ewidencji dziaalnoci posiada moja ona, i czy sowo „tak dziaalno” oznacza dziaalno o takim samym PKD, czy w ogle, e ma dziaalno gospodarcz, nie wane o jakim PKD?
                              • 02.10.2015Amortyzacja: Samochd wykorzystywany dla celw mieszanych a warto pocztkowa
                               Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawczyni moe dokonywa odpisw amortyzacyjnych od wartoci pocztkowej samochodu osobowego uywanego nie tylko do celw dziaalnoci gospodarczej (wiadczenie usug pomocy prawnej w ramach wykonywania zawodu radcy prawnego), ale rwnie prywatnie?
                               • 11.09.2015Amortyzacja. Samochd wykorzystywany przez pracownika do celw prywatnych i subowych
                                Pytanie podatnika: Spka posiada flot osobowych samochodw subowych, ktre s przydzielone do uywania dla konkretnej osoby nalecej do kadry kierowniczej. Samochody te maj suy pracownikom przede wszystkim do realizacji celw subowych. Spka zezwala rwnie pracownikom na korzystanie z przydzielonych im samochodw w celach prywatnych. Czy spka jest uprawniona do zaliczania do kosztw uzyskania przychodw odpisw amortyzacyjnych od samochodw subowych, ktre s wykorzystywane przez pracownikw zarwno w celach subowych, jak i w celach prywatnych?
                                • 22.01.2015Jednorazowa amortyzacja samochodu
                                 Pytanie podatnika: Czy w sytuacji opisanej we wniosku Wnioskodawca ma prawo jednorazowo zaliczy do kosztw uzyskania przychodw koszty zakupu samochodu, ktry nie bdzie stanowi rodkw trwaych firmy?
                                 • 21.01.2015Wycofanie samochodu ze spki na cele prywatne wsplnikw a VAT
                                  Pytanie podatnika: Czy wycofanie samochodu osobowego ze spki cywilnej (czynny podatnik VAT) na cele osobiste wsplnikw (bdcych maonkami) w sytuacji, gdy spce nie przysugiwao prawo do obnienia (czciowo lub w caoci) podatku VAT nalenego o VAT naliczony w zwizku z zakupem, gdy prawo to przysugiwao wczeniej wsplnikowi (ktry wnis cae swoje przedsibiorstwo do spki wraz z tym samochodem), bdzie traktowane jako dostawa towarw i podlega opodatkowaniu na podstawie artykuu 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarw i usug?
                                  • 20.11.2014Czciowe odliczenie VAT a amortyzacja samochodu
                                   Czy fakt, e odliczamy jedynie poow VAT od samochodu i potwierdzamy jednoczenie, e pojazd wykorzystywany jest jedynie czciowo w dziaalnoci gospodarczej, uprawnia do zaliczania do kosztw uzyskania przychodw odpisw amortyzacyjnych w caoci? Sprawdmy.
                                   • 07.11.2014VAT po 1 kwietnia przy leasingu finansowym samochodu osobowego a amortyzacja
                                    Interpelacja nr 28864 do ministra finansw w sprawie podatku VAT od rat leasingowych w wietle nowelizacji ustawy o podatku od towarw i usug
                                    • 10.10.2014Wydatki na samochd w kosztach przy braku ewidencji przebiegu pojazdu
                                     Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca od 1 kwietnia 2014 r. nie prowadzc ewidencji pojazdw ma prawo zalicza do kosztw uzyskania przychodu naliczone odpisy amortyzacyjne od opisanych powyej samochodw osobowych oraz wszelkie wydatki eksploatacyjne, w tym te na paliwo, zwizane z uytkowaniem przez Wnioskodawc przy prowadzeniu dziaalnoci gospodarczej opisanych samochodw osobowych?
                                     • 24.09.2014Amortyzacja samochodu uywanego do celw mieszanych po zmianach w VAT
                                      Interpelacja nr 27342 do ministra finansw w sprawie nowelizacji ustawy o podatku od towarw i usug
                                      • 13.06.2014Warto pocztkowa samochodu stanowicego wspwasno maesk
                                       Pytanie: Kupiem razem z on samochd osobowy, przy czym w naszym zwizku maeskim obowizuje ustrj rozdzielnoci majtkowej. Samochd zosta zaliczony do rodkw trwaych prowadzonej przeze mnie dziaalnoci gospodarczej. Czy ustalajc warto pocztkow rodka trwaego mog przyj, i podstaw naliczania odpisw amortyzacyjnych bdzie pena warto pocztkowa samochodu?
                                       • 05.06.2014Amortyzacja dla potrzeb bilansowych. Okres ekonomicznej uytecznoci
                                        Czy spka powoana do istnienia jedynie na oznaczony okres powinna wyznaczy okresy amortyzacji rodkw trwaych w oparciu o okres ich ekonomicznej uytecznoci?
                                        • 05.06.2014Amortyzacja dla potrzeb bilansowych. Okres ekonomicznej uytecznoci
                                         Czy spka powoana do istnienia jedynie na oznaczony okres powinna wyznaczy okresy amortyzacji rodkw trwaych w oparciu o okres ich ekonomicznej uytecznoci?
                                         • 22.04.2014Samochody. Zmiany w VAT a podatki dochodowe
                                          Obowizujce od 1 kwietnia 2014 r. zmiany w zakresie rozliczania VAT od samochodw wprowadziy wiele zamieszania. Tego nie da si ukry. Sprawdmy, w jaki sposb mog one rwnie wpyn na kwestie podatku dochodowego i koszty uzyskania przychodw.
                                          • 22.04.2014Samochody. Zmiany w VAT a podatki dochodowe
                                           Obowizujce od 1 kwietnia 2014 r. zmiany w zakresie rozliczania VAT od samochodw wprowadziy wiele zamieszania. Tego nie da si ukry. Sprawdmy, w jaki sposb mog one rwnie wpyn na kwestie podatku dochodowego i koszty uzyskania przychodw.
                                           • 19.03.2014Amortyzacja uywanego samochodu osobowego
                                            Pytanie podatnika: Wnioskodawca od 1 wrzenia 2013 r. prowadzi dziaalno gospodarcz. Na potrzeby tej dziaalnoci wykorzystuje samochd osobowy zakupiony w 2009 r., ktry zosta wprowadzony do ewidencji rodkw trwaych i wartoci niematerialnych i prawnych. Samochd ten Wnioskodawca naby na prywatne cele, na podstawie faktury VAT. Czy warto pocztkow samochodu stanowi cena nabycia wynikajca z faktury? Czy Wnioskodawca bdzie mg dokonywa odpisw amortyzacyjnych przy zastosowaniu stawki w wysokoci 20%?
                                            • 11.02.2014Samochd w leasingu finansowym a korekta kosztw
                                             Pytanie podatnika: Czy zaliczajc na dzie 31 grudnia 2013 do kosztw podatkowych odpis z tytuu amortyzacji planowej za 2013 rok, Wnioskodawca powinien jednoczenie dokona korekty tego kosztu do wysokoci faktycznie opaconej w 2013 roku wartoci (sumy) rat kapitaowych?
                                             • 12.12.2013Okres amortyzacji bilansowej rodkw trwaych. Ekonomiczna uyteczno
                                              Odpisw amortyzacyjnych dokonuje si poprzez rozoenie wartoci pocztkowej na ustalony okres amortyzacji. Istotne znaczenie ma zatem okres przewidywanej ekonomicznej uytecznoci. Sprawdmy, czy jednostka powoana do istnienia jedynie na oznaczony okres powinna wyznaczy okresy amortyzacji rodkw trwaych w oparciu o okres ich ekonomicznej uytecznoci?
                                              • 04.12.2013Podre subowe: Zwrot kosztw noclegu na podstawie rachunku
                                               Pytanie podatnika: Czy w sytuacji uzyskania przez pracownika zgody na rozliczenie kosztu noclegu na podstawie rachunku, ktrego wysoko przekracza limity, o ktrych mowa w § 8 ust. 1 oraz § 16 ust. 1 rozporzdzenia Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 29 stycznia 2013 r., nalenoci wypacone pracownikowi ponad limit podlegaj opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osb fizycznych, czy te s wolne od obcie podatkowych?
                                               • 13.11.2013Amortyzacja samochodu wygranego w loterii
                                                Pytanie podatnika: Jako osoba fizyczna Wnioskodawca prowadzi dziaalno gospodarcz w zakresie usug budowlano-remontowych, od ktrej odprowadza podatek liniowy. W ramach zorganizowanej przez bank loterii promocyjnej wygra samochd o wartoci 70.900 z brutto. Zgodnie z regulaminem loterii, podatki z tytuu otrzymanej nagrody obciaj nagradzanego jako osob prowadzc dziaalno gospodarcz. Czy od takiego rodka trwaego mona w kosztach uzyskania przychodu uj amortyzacj?
                                                • 24.10.2013Prywatna podr samochodem zarejestrowanym na firm a koszty podatkowe
                                                 Wykorzystujc samochd zarejestrowany na firm do celw prywatnych, przedsibiorca nie moe zaliczy do kosztw uzyskania przychodu odpisw amortyzacyjnych. Koszty paliwa oraz inne koszty eksploatacji pojazdu mog by natomiast zaliczane do kosztw podatkowych tylko w limitowanej przepisami wysokoci.
                                                 • 02.10.2013Bezpatny parking dla pracownika a przychd w PIT
                                                  Pytanie podatnika: Czy nieodpatne udostpnianie miejsc parkingowych skutkuje obowizkiem doliczenia, pracownikowi do przychodu wartoci tego wiadczenia i jednoczenie poborem podatku z tego tytuu w myl art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych?
                                                  • 12.07.2013Amortyzacja prywatnego samochodu wprowadzonego do majtku firmy
                                                   Z uzasadnienia: Skoro brak jest wszystkich dokumentw potwierdzajcych wydatki na remont samochodu, ktrych zgodnie ze stanowiskiem NSA podatnik nie musia gromadzi, to nie ma moliwoci ustalenia jego wartoci pocztkowej w oparciu o tak dokumentacj, a co nie pozwala na zastosowanie metody ustalania wartoci pocztkowej opartej na zapisach art. 22g ust. 1 pkt. 1 i ust. 3 ustawy o PIT. Tym samym za warto pocztkow rodka trwaego naley przyj jego wysoko wynikajc z wyceny dokonanej przez podatnika, z uwzgldnieniem cen rynkowych rodkw trwaych tego samego rodzaju z grudnia roku poprzedzajcego rok zaoenia ewidencji lub sporzdzenia wykazu oraz stanu i stopnia zuycia spornego samochodu.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] nastpna strona »