Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

paliwo koszty uzyskania przychodu

 • 11.08.2020Ksigowo przy zawieszeniu, wznowieniu i likwidacji dziaalnoci
  Zawieszenie dziaalnoci gospodarczej nie zwalania z prowadzenia ksigowoci. Jak ewidencjonowa przychody i koszty w okresie zawieszenia dziaalnoci gospodarczej?  Jakie s obowizki ksigowe po  wznowieniu oraz przy likwidacji firmy.
  • 10.08.2020Ksigowo przy zawieszeniu, wznowieniu i likwidacji dziaalnoci
   Zawieszenie dziaalnoci gospodarczej nie zwalania z prowadzenia ksigowoci. Jak ewidencjonowa przychody i koszty w okresie zawieszenia dziaalnoci gospodarczej?  Jakie s obowizki ksigowe po  wznowieniu oraz przy likwidacji firmy.
   • 27.07.2020VAT przy nieodpatnym przekazaniu samochodu osobowego na cele prywatne
    Podatnik od 2015 r. prowadzi jednoosobow dziaalno gospodarcz. W latach 2015-2017 nie by czynnym podatnikiem VAT. W 2016 r. zakupi nowy samochód osobowy i otrzyma faktur VAT. Samochód wczy do ewidencji rodków trwaych i jest on wykorzystywany do celów mieszanych. Przy nabyciu samochodu nie odliczy VAT. Czy wycofujc samochód z dziaalnoci bd darujc go osobie z najbliszej rodziny przedsibiorca musi odprowadzi 23% VAT od wartoci rynkowej?
    • 23.07.2020VAT przy nieodpatnym przekazaniu samochodu osobowego na cele prywatne
     Podatnik od 2015 r. prowadzi jednoosobow dziaalno gospodarcz. W latach 2015-2017 nie by czynnym podatnikiem VAT. W 2016 r. zakupi nowy samochód osobowy i otrzyma faktur VAT. Samochód wczy do ewidencji rodków trwaych i jest on wykorzystywany do celów mieszanych. Przy nabyciu samochodu nie odliczy VAT. Czy wycofujc samochód z dziaalnoci bd darujc go osobie z najbliszej rodziny przedsibiorca musi odprowadzi 23% VAT od wartoci rynkowej?
     • 05.06.2020Skadki na ubezpieczenie OC komunikacyjne w PKPiR
      W podatkowej ksidze przychodów i rozchodów ujciu podlegaj koszty uzyskania przychodu poniesione w zwizku z prowadzon dziaalnoci gospodarcz. W firmach, w których na potrzeby dziaalnoci uytkowane s samochody, jednym z takich kosztów jest obowizkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Kwoty wynikajce z polisy ubezpieczeniowej powinny by zaksigowane w PKPiR w kolumnie 13 Pozostae wydatki. W kolumnie tej ujmuje si tzw. pozostae koszty, czyli wydatki inne ni zakup towarów i materiaów, koszty uboczne zakupu czy koszty wynagrodze.
      • 05.06.2020PIT. Firmowy samochód do celów prywatnych pracownika
       Przedsibiorca przewidzia dla wybranych pracowników prawo do korzystania z samochodu subowego do celów prywatnych. Czy po stronie pracownika powstanie przychód ju przez sam fakt zawarcia umowy dot. korzystania z pojazdu? Czy powstanie nieodpatnego przychodu naley wiza dopiero z rzeczywistym faktem skorzystania z samochodu subowego? Czy brak danych niezbdnych do rozliczenia eliminuje obowizek pracodawcy naliczenia i pobrania zaliczki na podatek? Czy pracodawca (patnik) ma obowizek ustalenia przychodu i pobrania zaliczki na PIT od wartoci paliwa? Czy koszty rat leasingu stanowi element kwot ryczatu?
       • 03.06.2020Skadki na ubezpieczenie OC komunikacyjne w PKPiR
        W podatkowej ksidze przychodów i rozchodów ujciu podlegaj koszty uzyskania przychodu poniesione w zwizku z prowadzon dziaalnoci gospodarcz. W firmach, w których na potrzeby dziaalnoci uytkowane s samochody, jednym z takich kosztów jest obowizkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Kwoty wynikajce z polisy ubezpieczeniowej powinny by zaksigowane w PKPiR w kolumnie 13 Pozostae wydatki. W kolumnie tej ujmuje si tzw. pozostae koszty, czyli wydatki inne ni zakup towarów i materiaów, koszty uboczne zakupu czy koszty wynagrodze.
        • 31.03.2020Ulga termomodernizacyjna tylko dla tych których sta na inwestowanie?
         Termomodernizacja budynku pozwala znaczco obniy koszty jego eksploatacji, szczególnie ogrzewania. Tylko wymieniajc okna i drzwi, moemy zaoszczdzi do 15 proc. energii. Rzecz w tym, e do termomodernizacji najlepiej podej kompleksowo, uwzgldniajc nie tylko wymian okien i ogrzewania na nowoczeniejsze, ale te wymian drzwi, termomodernizacj cian zewntrznych, dachu, stropu nad nieogrzewan piwnic czy podogi na gruncie - a to, niestety, dla wielu rodzin wydatki nie do udwignicia.
         • 31.01.2020Podatkowe problemy biur rachunkowych – ujcie praktyczne
          Zmiany, wprowadzone na przeomie 2019/2020 dotkliwe s szczególnie dla osób prowadzcych biura rachunkowe i zajmujcych si w nich rachunkowoci i kontrol. Do licznych obowizków doszy te, zwizane z koniecznoci kontroli prawidowoci przeprowadzenia transakcji pod ktem jej fakturowania i rodzaju patnoci. Konieczno kontroli nalenoci i zobowiza, zwizana z now odmian ulgi na ze dugi w PIT i CIT, to kolejne nowe obcienie. Aby uatwi biege poruszanie si w tej materii pracownikom i wacicielom biur rachunkowych zapraszamy na praktyczne szkolenie.   
          • 24.01.2020Buble i hity podatkowe - kolejna edycja za nami
           Znane s wyniki XVI edycji rankingu przepisów podatkowych „BUBLE i HITY podatkowe roku 2019”, przygotowanego przez Stowarzyszenie Podatników w Polsce oraz redakcj miesicznika „Doradca Podatkowy” - na podstawie propozycji oraz ocen podatników i przedsibiorców.
           • 23.01.2020Buble i hity podatkowe - kolejna edycja za nami
            Znane s wyniki XVI edycji rankingu przepisów podatkowych „BUBLE i HITY podatkowe roku 2019”, przygotowanego przez Stowarzyszenie Podatników w Polsce oraz redakcj miesicznika „Doradca Podatkowy” - na podstawie propozycji oraz ocen podatników i przedsibiorców.
            • 07.01.2020PIT za 2019: Wymiana dachu w ramach ulgi termomodernizacyjnej
             Pytanie: Wnioskodawczyni planuje inwestycj zwizan z termomodernizacj dachu. W ramach prac przewidziane s nastpujce etapy: usunicie starego pokrycia (gont bitumiczny, papa podkadowa) oraz ewentualna wymiana uszkodzonych desek w odeskowaniu, docieplenie dachu styropianem (materia pooony na deskowanie), uoenie nowego pokrycia dachu (blachodachówka), wymiana rynien i rur spustowych, utylizacja starego pokrycia. Które etapy i zwizane z nimi materiay budowalne i koszty usugi mona odliczy od dochodu w ramach ulgi podatkowej zwizanej z termomodernizacj?
             • 17.12.2019Podróe subowe pracowników: W kosztach naley uj kwot brutto
              Pytanie: W celu osignicia przychodów polegajcych na montau i serwisie maszyn znajdujcych si w siedzibie klienta, Wnioskodawca wysya swoich pracowników w podróe subowe w kraju i za granic. Czy wypacane pracownikom nalenoci z tytuu wydatków w podróy subowej oraz zwrot wydatków za hotele, paliwo, autostrady czy winiety wraz zagranicznym podatkiem od wartoci dodanej stanowi w caoci koszty uzyskania przychodów Spóki?
              • 22.11.2019PIT. Dalszy cig sporu o paliwo do samochodów subowych wykorzystywanych w celach prywatnych
               Kwestia obowizku rozpoznania dodatkowego przychodu po stronie pracownika, z tytuu udostpnienia paliwa wraz z przekazaniem samochodu subowego do celów prywatnych w dalszym cigu pozostaje przedmiotem sporu midzy organami podatkowymi a sdami administracyjnymi.
               • 21.11.2019PIT. Dalszy cig sporu o paliwo do samochodów subowych wykorzystywanych w celach prywatnych
                Kwestia obowizku rozpoznania dodatkowego przychodu po stronie pracownika, z tytuu udostpnienia paliwa wraz z przekazaniem samochodu subowego do celów prywatnych w dalszym cigu pozostaje przedmiotem sporu midzy organami podatkowymi a sdami administracyjnymi.
                • 25.09.2019Paragon fiskalny jako dowód poniesienia kosztu
                 Pytanie: Wnioskodawca jest firm, która prowadzi dziaalno poza granicami kraju w zwizku z czym zdarzaj si sytuacje gdzie Spóka wydaje pienidze firmowe na narzdzia poza granicami kraju za co dostaje paragon fiskalny, który jest faktur uproszczon - kwoty te nie przekraczaj wysokoci 100 EUR. Czy Wnioskodawca moe odliczy od kosztów uzyskania przychodu paragony fiskalne na podstawie których zakupilimy narzdzia, elektronarzdzia bd m.in. rkawice ochronne dla pracowników w innym kraju UE jeli uzyskanie faktury VAT nie byo moliwe?
                 • 29.08.2019Stowarzyszenia i CIT: Warunki korzystania ze zwolnienia od podatku
                  Czy dochód uzyskany poprzez dokonanie wiadczenia wzajemnego - usugi reklamowej, wykorzystany na cele statutowe Stowarzyszenia bdzie korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych? Na to pytanie odpowiada publikowana interpretacja, w której przedstawiono warunki korzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego przez stowarzyszenia.
                  • 03.06.2019Czy ryczat na samochód obejmuje paliwo? - fiskus musia zmieni zdanie
                   Warto pienina nieodpatnego wiadczenia przysugujcego pracownikowi z tytuu wykorzystania samochodu subowego do celów prywatnych, o którym mowa w art. 12 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obejmuje koszty uywania samochodu w postaci zuytego paliwa - stwierdzi Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej, biorc pod uwag stanowisko WSA w Warszawie wyraone w wyroku z 23 wrzenia 2016 r., sygn. akt III SA/Wa 2142/15.
                   • 25.04.2019KUP: Wydatki na samochody posiadajce badania zaliczamy w caoci w koszty
                    Ograniczenia dotyczce moliwoci zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków z tytuu eksploatacji samochodów dotycz wycznie samochodów osobowych, nie dotycz natomiast kosztów eksploatacji samochodów ciarowych. W takim przypadku, tego typu wydatki podlegaj rozliczeniu w kosztach bez ograniczenia, o ile speniaj ogólne warunki uznania ich za koszty podatkowe. Zatem kluczowym jest ustalenie, czy wykorzystywany w dziaalnoci pojazd jest samochodem osobowym, czy te innym ni osobowy.
                    • 22.01.2019Rozliczenie karty paliwowej w PKPiR
                     Pytanie: Tytuem wynagrodzenia firma (kontrahent) wystawia w imieniu Wnioskodawcy m.in. faktur za wynagrodzenie miesiczne dodatkowe, w wysokoci stanowicej równowarto poniesionych kosztów (wydatków) w danym miesicu z tytuu przejazdów samochodem. Czy prawidowe jest ujmowanie w kolumnie - 08 PKPiR ww. faktury za któr nie otrzymuje faktycznej zapaty, przy jednoczesnym nie ujmowaniu w kolumnie -13 PKPiR faktury kosztowej wystawionej przez kontrahenta bdcej rozliczeniem karty paliwowej?
                     • 17.12.2018Samochód osobowy z przyczep w kosztach firmy
                      Pytanie: Wnioskodawca zamierza prowadzi dziaalno gospodarcz w zakresie usug stomatologicznych, usug kosmetycznych oraz wynajmu powierzchni reklamowych. Swoje usugi Wnioskodawca bdzie promowa na przyczepie oraz samochodzie (mobilna reklama). Czy Wnioskodawca moe zaliczy w koszty uzyskania przychodu zakup samochodu osobowego wraz z przyczep i comiesiczne faktury za kupion benzyn? 
                      • 25.10.2018Koszty uzyskania przychodów: Wydatki refakturowane przez podmoty wspópracujce
                       Brak jest przepisu wprost wyczajcego z kosztów uzyskania przychodów wydatki ponoszone przez podmioty wspópracujce z podatnikami na podstawie umów cywilnych. W takiej sytuacji do zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów wystarczajce jest spenienie warunków ogólnych zaliczenia wydatku do kosztów.
                       • 22.10.2018NSA. Samochód subowy do celów prywatnych: Ryczat w PIT obejmuje take paliwo
                        Z uzasadnienia: Z art. 12 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie sposób wywnioskowa jakoby kwota omawianego ryczatu nie obejmowaa kosztów paliwa, w sytuacji gdy samochód subowy wykorzystywany jest do celów prywatnych pracownika. (...) Naley wyrazi zaopatrywanie, i zasada racjonalnego ustawodawcy nakazuje przyjcie zaoenia, zgodnie z którym potencjalny zamiar wyczenia kosztów paliwa z regulacji art. 12 ust. 2a ustawy byby poddany emfazie poprzez uycie sformuowania "z wyczeniem kosztów zakupu paliwa" bd jemu równowanego.
                        • 22.08.2018PIT: Ryczat obejmuje te tankowanie? Fiskus nie daje si przekona
                         Pytanie: Czy warto pienina nieodpatnego wiadczenia przysugujcego pracownikowi z tytuu wykorzystywania samochodu subowego do celów prywatnych, o której mowa w art. 12 ust. 2a ustawy o PIT, obejmuje wszelkie wiadczenia wynikajce z tego tytuu, w tym take warto zuytego na te cele paliwa nabytego za porednictwem kart paliwowych Spóki? W konsekwencji, czy Spóka, oprócz okrelonego w ustawie o PIT ryczatu za korzystanie z samochodów subowych do jazd prywatnych, powinna odrbnie dolicza do przychodów ze stosunku pracy ww. pracownika warto zuytego w tym celu paliwa?
                         • 13.08.2018MF: Bd zmiany w leasingu aut osobowych
                          W celu ujednolicenia zasad podatkowego rozliczania przez podatników wykorzystywania w prowadzonej dziaalnoci samochodów osobowych, niezalenie od rodzaju umowy na jakiej podatnik korzysta z takiego samochodu, przewiduje si ograniczenie w zaliczaniu opat z tytuu umów leasingu, najmu i dzierawy do kosztów podatkowych. Rozwaane jest ustalenie takiego ograniczenia proporcj wartoci leasingowanego (najmowanego) samochodu do kwoty 150.000 z. Przewiduje si równie zmian zasad rozliczania kosztów uywania samochodów osobowych wykorzystywanych zarówno dla celów dziaalnoci gospodarczej, jak i dla innych celów (niezwizanych z prowadzon dziaalnoci) - poinformowao Ministerstwo Finansów.
                          • 30.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. VI
                           W kolejnym odcinku poradnika omawiajcego zasady rozliczania delegacji krajowych i zagranicznych w ujciu teoretycznym i praktycznym kontynuujemy rozwaania powicone rozliczeniu delegacji zagranicznych. Zajmujemy si w nim m.in. zasadami postpowania z dokumentami ksigowymi sporzdzonymi w jzyku obcym, ustaleniem wartoci zotowej kosztu poniesionego w walucie obcej czy rozliczaniem zaliczek.
                           • 26.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. VI
                            W kolejnym odcinku poradnika omawiajcego zasady rozliczania delegacji krajowych i zagranicznych w ujciu teoretycznym i praktycznym kontynuujemy rozwaania powicone rozliczeniu delegacji zagranicznych. Zajmujemy si w nim m.in. zasadami postpowania z dokumentami ksigowymi sporzdzonymi w jzyku obcym, ustaleniem wartoci zotowej kosztu poniesionego w walucie obcej czy rozliczaniem zaliczek.
                            • 06.07.2018Skadki na ubezpieczenie OC komunikacyjne w PKPiR
                             W podatkowej ksidze przychodów i rozchodów ujciu podlegaj koszty uzyskania przychodu poniesione w zwizku z prowadzon dziaalnoci gospodarcz. W firmach, w których na potrzeby dziaalnoci uytkowane s pojazdy samochodowe, jednym z takich kosztów jest obowizkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.  W zalenoci od tego, czy uytkowany pojazd jest rodkiem trwaym, czy te koszty jego eksploatacji ewidencjonowane s na podstawie ewidencji przebiegu pojazdu – wydatek bdzie ksigowany wedug rónych zasad.
                             • 13.06.2018PIT: Jazdy prywatne firmowym samochodem czasem z ewidencj
                              Pytanie: Czy z tytuu uywania subowych samochodów osobowych przez pracowników Wnioskodawcy jako pracodawca i patnik zobowizana bdzie ustali pracownikom przychód do opodatkowania w sytuacji, gdy opacaj oni koszty tego uywania wyliczone przez pracodawc na podstawie faktycznie przejechanych kilometrów i wskanika amortyzacji? Czy ustalenie przez Wnioskodawc jako pracodawc i patnika tego przychodu pracownikom do opodatkowania bdzie uzalenione od kwoty, jak zostaje miesicznie obciony pracownik?
                              • 08.05.2018Dziaalno nierejestrowa - poradnik praktyczny dla pocztkujcych (2)
                               Prawo Przedsibiorców umoliwia wszystkim planujcym rozpoczcie dziaalnoci gospodarczej stosunkowo bezpieczne sprawdzenie, jak to wyglda w praktyce. Odformalizowana w duym stopniu dziaalno w niewielkim rozmiarze przychodowym, okrelana jako dziaalno nierejestrowa (lub nieewidencjonowana albo nierejestrowana) wydaje si na pierwszy rzut oka cakowicie bezpieczna i dobrze opisana przepisami. Ale blisza analiza wskazuje, e na potencjalnego pocztkujcego przedsibiorc jednak czyhaj niebezpieczestwa. Powicony dziaalnoci nierejestrowej poradnik praktyczny dla pocztkujcych ma za zadanie pokaza te problemy i wtpliwoci, rozwizujc przynajmniej cz z nich.
                               • 25.01.2018Opaty za parkowanie: KUP w ramach limitu kilometrówki
                                Z uzasadnienia: ...opaty za parkingi wi si nierozerwalnie z uywaniem samochodu, s to wydatki dotyczce eksploatacji samochodu osobowego, a zatem wydatki te objte s limitem wynikajcym z art. 16 ust. 1 pkt 30 lit. a) i pkt 51 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i nie mog by zaliczone do kosztów podatkowych na zasadach ogólnych okrelonych w art. 15 ust. 1 tej ustawy.
                                • 30.10.2017Co obejmuje ryczat za korzystanie z samochodów subowych?
                                 Pytanie: Czy warto pienina nieodpatnego wiadczenia otrzymanego przez pracownika z tytuu wykorzystywania samochodu subowego do celów prywatnych obejmuje udostpnienie samochodu oraz ponoszenie kosztów paliwa wykorzystywanego przez pracownika do celów prywatnych, kosztów napraw, ubezpieczenia OC i AC samochodu, wymiany opon i materiaów eksploatacyjnych, a take z przegldów gwarancyjnych i pogwarancyjnych i w rezultacie Wnioskodawca, jako patnik, jest zobowizany zakwalifikowa u pracownika z tytuu nieodpatnego wykorzystywania samochodu subowego do celów prywatnych wycznie przychód w wysokoci okrelonej zgodnie z art. 12 ust. 2a oraz ust. 2b ww. oraz pobra z tego tytuu zaliczk na PIT?
                                 • 28.06.2017Skadki na ubezpieczenie OC komunikacyjne w PKPiR
                                  W podatkowej ksidze przychodów i rozchodów ujciu podlegaj koszty uzyskania przychodu poniesione w zwizku z prowadzon dziaalnoci gospodarcz. W firmach, w których na potrzeby dziaalnoci uytkowane s pojazdy samochodowe, jednym z takich kosztów jest obowizkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.  W zalenoci od tego, czy uytkowany pojazd jest rodkiem trwaym, czy te koszty jego eksploatacji ewidencjonowane s na podstawie ewidencji przebiegu pojazdu – wydatek bdzie ksigowany wedug rónych zasad.
                                  • 29.05.2017Zakup odziey motocyklowej oraz kasku w kosztach dziaalnoci
                                   Pytanie: Prowadz dziaalno w zakresie usug informatycznych, a ponadto wykonuj prezentacje oraz rónego rodzaju analizy biznesowe. W celu zapewnienia sobie szybkiego dostpu do klienta zamierzam kupi motocykl. Zakup pojazdu wprowadz do ewidencji rodków trwaych i wartoci niematerialnych i prawnych. Czy bd móg amortyzowa motocykl? I czy bd móg uzna za koszty uzyskania przychodów koszty zwizane z nabyciem kasku oraz odziey ochronnej: rkawiczek, butów, kurtki, spodni?
                                   • 26.05.2017Zakup odziey motocyklowej oraz kasku w kosztach dziaalnoci
                                    Pytanie: Prowadz dziaalno w zakresie usug informatycznych, a ponadto wykonuj prezentacje oraz rónego rodzaju analizy biznesowe. W celu zapewnienia sobie szybkiego dostpu do klienta zamierzam kupi motocykl. Zakup pojazdu wprowadz do ewidencji rodków trwaych i wartoci niematerialnych i prawnych. Czy bd móg amortyzowa motocykl? I czy bd móg uzna za koszty uzyskania przychodów koszty zwizane z nabyciem kasku oraz odziey ochronnej: rkawiczek, butów, kurtki, spodni?
                                    • 21.02.2017Koszty uzyskania przychodów. Wany jest cel poniesienia wydatku
                                     Z uzasadnienia: Sd podkrela, e polskiemu systemowi prawa podatkowego obca jest zasada, któr syntetycznie mona przedstawi w ten sposób, e samo poniesienie wydatków przez przedsibiorc i dysponowanie przez niego dokumentami zakupu paliwa i opat za przejazd autostrad, a wic dokumentujcymi nabycie towarów i usug nieswoistych, spenia warunek waciwego udokumentowania tego, e dane wydatki speniaj cechy pozwalajce na ich zakwalifikowanie do kosztów uzyskania przychodów. Przeciwnie przy takich nieswoistych towarach i usugach rzecz prowadzcego dziaalno podatnika jest zadbanie o wykazanie celu tych wydatków.
                                     • 27.01.2017Wydatki na wynajem mieszkania i uyczony samochód w kosztach dziaalnoci
                                      Pytanie podatnika: Czy rachunek za najem lokalu stanowi dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu? Czy zbiorczy rachunek, wystawiony na koniec roku, za rzeczywiste zuycie mediów bdzie stanowi dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu? Czy rozliczenie kosztów podróy subowej stanowi dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu? Czy rozliczenie wykorzystania samochodu osobowego niewprowadzonego do ewidencji rodków trwaych stanowi dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu?
                                      • 22.11.2016Ryczat od samochodów subowych nie uwzgldnia paliwa
                                       Pytanie podatnika: Czy warto pienina nieodpatnego wiadczenia otrzymanego przez pracownika z tytuu wykorzystywania samochodu subowego do celów prywatnych, o której mowa w art. 12 ust. 2a-2b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, obejmuje wszelkie wiadczenia wynikajce z tego tytuu (udostpnienie samochodu oraz koszty jego eksploatacji do celów prywatnych pracownika, w szczególnoci koszty paliwa) i w rezultacie Spóka jako patnik podatku dochodowego od osób fizycznych jest zobowizana rozpozna po stronie pracownika z tytuu nieodpatnego wykorzystywania samochodu subowego do celów prywatnych wycznie przychód w wysokoci okrelonej zgodnie z art. 12 ust. 2a-2b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz pobra z tego tytuu zaliczk na podatek dochodowy od osób fizycznych?
                                       • 31.10.2016PKPiR. Dokumentowanie kosztów uzyskania przychodu
                                        Z uzasadnienia: Nie ma bowiem znaczenia z punktu widzenia przywoanych uregulowa podatkowych to, czy podatnik w sposób zawiniony (na przykad na skutek braku dbaoci o wasne interesy gospodarcze, bd w sposób zamierzony), czy te niezawiniony (ze wzgldu na brak dokumentów ródowych), dokonywa rozliczenia kosztów uzyskania przychodów na podstawie faktur nierzetelnych. Istotny jest jedynie fakt, e faktury te nie odzwierciedlaj faktycznych transakcji i nie mog stanowi dowodu w postpowaniu podatkowym.
                                        • 07.10.2016Sprzeda samochodu poleasingowego a PIT - zmiana stanowiska fiskusa
                                         Pytanie podatnika: Czy przychd ze sprzeday samochodu wykupionego z leasingu na cele prywatne stanowi przychd ze zbycia rzeczy (art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy o PIT, a w zwizku z tym powstanie on wycznie w sytuacji, gdy do sprzeday pojazdu dojdzie przed upywem p roku, liczc od koca miesica, w ktrym nastpio nabycie, czyli wykup z leasingu?
                                         • 07.07.2016WSA. Ryczat za korzystanie z samochodw subowych obejmuje paliwo
                                          Z uzasadnienia: Przepis art. 12 ustawy o PIT nie zawiera ogranicze dotyczcych sposobu korzystania z samochodu, liczby przejechanych kilometrw, uywania samochodu do jazd lokalnych, czy te pozamiejscowych. Jak susznie wskazano pracodawca, w tym wypadku Spka przekazujc samochd subowy, zgodnie z regulaminem jego uytkowania oddaje poszczeglnym pracownikom do uytku pojazd gotowy do jazdy zarwno z zapewnionym paliwem jak i materiaami eksploatacyjnymi. Tylko wwczas moliwe jest jego skuteczne wykorzystywanie.
                                          • 20.06.2016Ryczat i kilometrwka, czyli prywatnym samochodem subowo - bd zmiany?
                                           Nie sposb tolerowa fakt, e w znacznie gorszej sytuacji postawiono pracownikw, ktrzy nie mogc korzysta z pojazdw stanowicych wasno pracodawcy w wykonywaniu codziennych czynnoci zawodowych wykorzystuj prywatne samochody. Brak wasnego parku maszynowego czstokro jest domen maych i rednich przedsibiorcw, ktrzy s wraz ze swoimi pracownikami zmuszeni do ponoszenia wikszych ciarw fiskalnych. Czy rozwaana jest zmiana przepisw poprzez poszerzenia katalogu adresatw art. 21 ust. 1 pkt 23b ustawy o PIT o wszystkich pracownikw? Czy rozwaa si wydanie interpretacji oglnej przepisw prawa podatkowego, ktra doprowadziaby do wyczenia ekwiwalentw za korzystanie w pracy z samochodw niebdcych wasnoci pracodawcy spod opodatkowania podatkiem dochodowym? - pose pyta, MF odpowiada.
                                           • 17.06.2016Ryczat i kilometrwka, czyli prywatnym samochodem subowo - bd zmiany?
                                            Interpelacja nr 3410 do ministra finansw w sprawie opodatkowania zwrotw za korzystanie w pracy z prywatnych samochodw
                                            • 14.04.2016Ceny transferowe. Kiedy potrzebna dokumentacja?
                                             Tezy: Transakcj w wietle art. 9a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74 poz. 397 ze zm.) bdzie take wniesienie aportu do spki kapitaowej w formie udziaw lub akcji, zakup (nabycie) udziaw, czy objcie akcji lub udziaw w podwyszonym kapitale zakadowym w zamian za wkad pieniny.
                                             • 25.03.2016Wydatki na uyczony samochd w kosztach podatkowych
                                              Pytanie podatnika: Wnioskodawca nie posiada wasnego samochodu, a czsto zdarza si, e potrzebuje go w zwizku z prowadzon przez niego dziaalnoci gospodarcz. Dlatego uycza samochd osobowy od osoby trzeciej, a rwnie bdzie zmuszony uycza go w przyszoci. Wnioskodawca bierze faktury za paliwo, ktre zuywa w zwizku z prowadzon przez niego dziaalnoci gospodarcz. Czy Wnioskodawca moe kwot netto z faktur za paliwo wliczy w koszty prowadzonej dziaalnoci gospodarczej?
                                              • 01.02.2016Benzyna nie jest przychodem pracownika. Wany wyrok WSA
                                               Koszt zuytej do celw prywatnych benzyny kupionej przez pracodawc nie powinien by doliczany do przychodu pracownika korzystajcego z samochodu subowego. Do takiego wniosku doszed Wojewdzki Sd Administracyjny we Wrocawiu w wyroku z 23 listopada 2015 r., sygn. akt I SA/Wr 1595/15.
                                               • 14.12.2015Faktura za paliwo w kosztach uzyskania przychodw
                                                Pytanie: Czy spka ma prawo do zaliczenia do kosztw uzyskania przychodw kwot z faktur (wartoci netto faktury powikszonej o 50% naliczonego podatku VAT niepodlegajcego odliczeniu) dokumentujcych zakup paliw do samochodw, w tym take z faktur opatrzonych adnotacj, e wydatek dotyczy celu prywatnego?
                                                • 11.12.2015Faktura za paliwo w kosztach uzyskania przychodw
                                                 Pytanie: Czy spka ma prawo do zaliczenia do kosztw uzyskania przychodw kwot z faktur (wartoci netto faktury powikszonej o 50% naliczonego podatku VAT niepodlegajcego odliczeniu) dokumentujcych zakup paliw do samochodw, w tym take z faktur opatrzonych adnotacj, e wydatek dotyczy celu prywatnego?
                                                 • 15.09.2015Nieodliczony VAT od samochodu moe by kosztem
                                                  Pytanie podatnika: Czy prawidowe jest uznanie, e Spka na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych ma prawo do zaliczenia do kosztw uzyskania przychodw kwoty podatku od towarw i usug naliczonego od wydatkw zwizanych z uywaniem samochodw subowych, w czci, w jakiej nie podlega ona odliczeniu na gruncie ustawy o podatku od towarw i usug?
                                                  • 09.09.2015Koszty dziaalnoci. Wydatki na samochd subowy wykorzystywany na cele prywatne pracownika
                                                   Pytanie podatnika: Czy kosztami uzyskania przychodu spki, na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o CIT s zarwno wydatki suce tylko i wycznie celom subowym, jak rwnie wydatki zawarte w doliczanej do przychodu pracownika kwocie ryczatu, o ktrym mowa w art. 12 ust. 2a-2c ustawy o PIT, czy zarwno wydatki suce tylko i wycznie celom subowym, koszty eksploatacji, jak rwnie wydatki prywatne, stanowice nieodpatne wiadczenie, ktrego warto doliczana jest do przychodu pracownikw na zasadach wyraonych w art. 11 ust. 2 ustawy o PIT w zw. z art. 12 ust. 3 ustawy o PIT?

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] nastpna strona »