Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

koszty uzyskania przychodu stosunku pracy

 • 01.10.2015Wydatki poniesione przed rozpoczciem dziaalnoci a koszty podatkowe
  Z uzasadnienia: Wydatki poniesione przed rozpoczciem dziaalnoci gospodarczej nie mog zosta uznane za poniesione w celu zachowania lub zabezpieczenia rda przychodw, poniewa jeszcze ono nie istnieje. Wydatki w istocie rzeczy maj charakter osobisty i su zdobyciu kwalifikacji zawodowych – a co za tym idzie nie mona uzna ich za koszt uzyskania przychodw z dziaalnoci gospodarczej, poniewa nie speniaj przesanek wyraonych w art. 22 ust. 1 u.p.d.o.f.
  • 28.09.2015Pakiety medyczne dla pracownikw w kosztach uzyskania przychodw 
   Na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych (dalej: ustawa o CIT) do kosztw uzyskania przychodw zalicza si wszelkie wydatki poniesione w celu osignicia przychodw lub zachowania albo zabezpieczenia ich rde. Jako kosztw podatkowych nie mona jednake rozliczy tych wydatkw, ktre zostay wyczone na podstawie regulacji art. 16 ust. 1 ustawy o CIT. Wrd wydatkw, jakie podatnik moe uj po stronie kosztw uzyskania przychodw wymieni mona nie tylko te, ktre pozostaj w bezporednim zwizku z uzyskiwanymi przychodami, ale rwnie inne koszty poniesione w sposb racjonalny, jeli tylko potencjalnie mog przyczyni si do osignicia przychodw przez podatnika.
   • 25.09.2015Pakiety medyczne dla pracownikw w kosztach uzyskania przychodw 
    Na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych (dalej: ustawa o CIT) do kosztw uzyskania przychodw zalicza si wszelkie wydatki poniesione w celu osignicia przychodw lub zachowania albo zabezpieczenia ich rde. Jako kosztw podatkowych nie mona jednake rozliczy tych wydatkw, ktre zostay wyczone na podstawie regulacji art. 16 ust. 1 ustawy o CIT. Wrd wydatkw, jakie podatnik moe uj po stronie kosztw uzyskania przychodw wymieni mona nie tylko te, ktre pozostaj w bezporednim zwizku z uzyskiwanymi przychodami, ale rwnie inne koszty poniesione w sposb racjonalny, jeli tylko potencjalnie mog przyczyni si do osignicia przychodw przez podatnika.
    • 25.09.2015Uchwaa NSA. Nagrody i premie z zysku mog by kosztem
     W wietle art. 7 ust. 2 i art. 15 ust. 1 oraz art. 16 ust. 1 pkt 40 i art. 15 ust. 4g ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osb prawnych nagrody i premie wypacone pracownikom przez podatnika podatku dochodowego od osb prawnych z dochodu po opodatkowaniu mog stanowi koszty uzyskania przychodw tego podatnika - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
     • 23.09.2015WSA. Ugoda sdowa i odszkodowanie dla pracownika a koszty wsplnika spki
      Z uzasadnienia: W rozpoznawanej sprawie miedzy wypat odszkodowania a stosunkiem pracy istnia niewtpliwie bezporedni zwizek, ktrego istnienie nakazywao przyj, e wydatki poniesione przez bdcego wsppracodawc - wsplnika spki - na wypat, na podstawie ugody, odszkodowania zwizanego z rozwizaniem umowy o prac, naley zaliczy w poczet kosztw uzyskania przychodu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o PIT w wysokoci proporcjonalnej do udziau skarcego w zyskach spki.
      • 21.09.2015Bdzie ulga podatkowa dla wynajmujcych mieszkania?
       Interpelacja nr 34135 w sprawie wprowadzenia zacht podatkowych wspierajcych rozwj rynku mieszka na wynajem.
       • 16.09.2015WSA. Przyczyna wystawienia faktury korygujcej a moment dokonania korekty przychodu
        Z uzasadnienia: Skoro ustawodawca w ustawie o CIT nie okreli adnych regu dotyczcych korekty wartoci nalenego przychodu podatkowego w danym okresie rozliczeniowym, to nie ma podstaw prawnych, aby przyjmowa, e dla daty rozliczenia takiej korekty przychodu i - w konsekwencji - dla okrelenia momentu (daty) powstania obowizku podatkowego istotne znaczenie maj okolicznoci zwizane z wystawieniem faktury korygujcej.
        • 09.09.2015Koszty dziaalnoci. Wydatki na samochd subowy wykorzystywany na cele prywatne pracownika
         Pytanie podatnika: Czy kosztami uzyskania przychodu spki, na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o CIT s zarwno wydatki suce tylko i wycznie celom subowym, jak rwnie wydatki zawarte w doliczanej do przychodu pracownika kwocie ryczatu, o ktrym mowa w art. 12 ust. 2a-2c ustawy o PIT, czy zarwno wydatki suce tylko i wycznie celom subowym, koszty eksploatacji, jak rwnie wydatki prywatne, stanowice nieodpatne wiadczenie, ktrego warto doliczana jest do przychodu pracownikw na zasadach wyraonych w art. 11 ust. 2 ustawy o PIT w zw. z art. 12 ust. 3 ustawy o PIT?
         • 07.09.2015Opodatkowanie najmu prywatnego
          Ustawa o podatku dochodowym od osb fizycznych (zwanym dalej podatkiem PIT) wymienia jako odrbne rdo przychodw: najem, podnajem, dzieraw, poddzieraw oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym rwnie dzieraw, poddzieraw dziaw specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego skadnikw na cele nierolnicze albo na prowadzenie dziaw specjalnych produkcji rolnej, z wyjtkiem skadnikw majtku zwizanych z dziaalnoci gospodarcz
          • 02.09.2015Koszty dziaalnoci. Impreza integracyjna dla pracownikw i ich rodzin
           Pytanie podatnika: Czy koszty zwizane z organizacj spotkania integracyjnego w formie pikniku rodzinnego bd stanowi dla Spki koszty uzyskania przychodw w zakresie zarwno wydatkw zwizanych bezporednio z pracownikami Spki, jak i dziemi pracownikw oraz osb im towarzyszcych?
           • 01.09.2015Outplacement zwolniony z PIT
            W trosce o pracownikw coraz wicej firm wprowadza programy tzw. outplacementu. Programy takie maj na celu aktywizacj zawodow osb zwalnianych z przyczyn lecych po stronie dotychczasowego pracodawcy.
            • 31.08.2015Outplacement zwolniony z PIT
             W trosce o pracownikw coraz wicej firm wprowadza programy tzw. outplacementu. Programy takie maj na celu aktywizacj zawodow osb zwalnianych z przyczyn lecych po stronie dotychczasowego pracodawcy.
             • 28.08.2015Samochd dla prezesa zarzdu i prokurentw a przychd spki
              Pytanie podatnika: Czy w zwizku z planowanym zawarciem i realizowaniem postanowie umw, dotyczcych penienia przez wsplnikw na rzecz spki odpowiednio funkcji prezesa zarzdu oraz prokurentw bez wynagrodzenia, na podstawie ktrych to umw spka bdzie pokrywa koszty zwizane z wynajmem i eksploatacj samochodu osobowego, udostpnionego prezesowi wycznie do celw dziaalnoci gospodarczej spki oraz koszty podry, odbywanych przez prezesa zarzdu oraz prokurentw w zwizku z prowadzon przez spk dziaalnoci, spka osignie przychd z nieodpatnych wiadcze?
              • 24.08.2015Podre subowe czonkw zarzdu a koszty podatkowe
               Pytanie podatnika: Czy wydatki ponoszone przez Spk na hotele, caodzienne wyywienie, podr (przelot) oraz dojazd z i do lotniska (takswki), spotkania z kontrahentami oraz pracownikami, woskich czonkw zarzdu Wnioskodawcy stanowi dla Spki koszty uzyskania przychodw, o ktrych mowa w dyspozycji przepisu artykuu 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych?
               • 19.08.2015Usugi doradcze. Moliwo opodatkowania podatkiem liniowym
                Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawczyni ma prawo do opodatkowania stawk liniow podatku dochodowego od osb fizycznych, wynoszc 19% podstawy obliczenia podatku na zasadach okrelonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych, dochodw uzyskiwanych z tytuu wiadczenia w ramach prowadzenia pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej usug doradczych na rzecz Spki?
                • 18.08.2015Czy koszty uzyskania przychodw pracownika mona podwyszy?
                 Pytanie podatnika: Czy do przychodw uzyskiwanych z tytuu wynagrodzenia za prac twrcz, ktre to wynagrodzenie wynika bdzie z czasu pracy dokumentowanego w systemie rozliczeniowym obowizujcym u pracodawcy, mona bdzie zastosowa podwyszone koszty uzyskania przychodu, pomimo e pracodawca w PIT-11 nie bdzie wykazywa kosztw uzyskania przychodu przysugujcych pracownikowi z tytuu wykonywania pracy twrczej?
                 • 17.08.2015Zagraniczne szkolenie a przychd podlegajcy PIT
                  Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawcy bdzie przysugiwao prawo do skorzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego od osb fizycznych, o ktrym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych, w zwizku z otrzymaniem nieodpatnych wiadcze opisanych w stanie faktycznym niniejszego wniosku?
                  • 31.07.2015Dochody dziecka a rozliczenie samotnego rodzica i ulga prorodzinna
                   Pytanie podatnika: Czy dochd penoletniego dziecka okrelony w art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych stanowicy warunek rozliczenia dochodw w sposb przewidziany dla osb wychowujcych samotnie dzieci oraz skorzystania z ulgi prorodzinnej naley wyliczy po pomniejszeniu skadek na ubezpieczenie spoeczne zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych?
                   • 28.07.2015Podatki 2015: Sejm apeluje o nowe podejcie do opcji walutowych
                    Sejmowa komisja ds. finansw publicznych uchwalia dezyderat do resortu finansw, w ktrym odnosi si do stosowania przepisw ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych (CIT) wzgldem opcji walutowych. Posowie apeluj o ukrcenie stosowania arbitralnej oceny racjonalnoci podejmowanych przed przedsibiorcw dziaa.
                    • 07.07.2015Dla kosztw pies musi ewidencjonowa szczeknicia
                     Wydatki poniesione na zakup psa, jego szkolenie i szczepienia mog by zaliczone do kosztw uzyskania przychodw. Wydaje si jednak, e warunkiem koniecznym rozliczenia kosztw jest ewidencja, w ktrej pies bdzie zaznacza, kiedy i na kogo szczeka.
                     • 06.07.2015Dla kosztw pies musi ewidencjonowa szczeknicia
                      Wydatki poniesione na zakup psa, jego szkolenie i szczepienia mog by zaliczone do kosztw uzyskania przychodw. Wydaje si jednak, e warunkiem koniecznym rozliczenia kosztw jest ewidencja, w ktrej pies bdzie zaznacza, kiedy i na kogo szczeka.
                      • 06.07.2015Czy akcje fantomowe s przychodem pracownika?
                       Pytanie podatnika: Czy przyznanie Uczestnikom akcji fantomowych spowoduje powstanie po ich stronie przychodu podlegajcego opodatkowaniu w momencie realizacji praw wynikajcych z akcji fantomowych, czyli w momencie, w ktrym wypata z Programu stanie si nalena (a nie na adnym wczeniejszym etapie), ktry w konsekwencji stanowi bdzie przychd z kapitaw pieninych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych i w zwizku z tym na Spce nie bd ciyy obowizki patnika w rozumieniu przepisw ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych, ale obowizki informacyjne polegajce na sporzdzeniu informacji PIT-8C?
                       • 02.07.2015Likwidacja ZFS. Skutki podatkowe
                        Pytanie podatnika: Czy przeniesienie salda konta „Zakadowy fundusz wiadcze socjalnych” na konto „Pozostae przychody operacyjne” skutkowao bdzie powstaniem przychodu Spki podlegajcego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osb prawnych na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osb prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z pn. zm.)?
                        • 22.06.2015Wyjazdy do staego miejsce prowadzenia dziaalnoci w kosztach podatkowych
                         Pytanie: Czy do kosztw uzyskania przychodw mona zaliczy diety za czas wyjazdw do staego miejsce prowadzenia dziaalnoci gospodarczej? Przedmiotem mojej dziaalnoci gospodarczej jest m.in. sprzeda rnego rodzaju, w tym paliw silnikowych, w ramach zawartej umowy agencyjnej. Do kosztw prowadzonej dziaalnoci gospodarczej zamierzam zalicza warto diet za czas codziennych przejazdw i realizacji umowy zawartej z kontrahentem dotyczcej prowadzenia stacji paliw, znajdujcej si poza gwn siedzib mojej firmy (rednio od 20 do 25 razy w miesicu).
                         • 22.06.2015rodki trwae. Zapis windykacyjny a nabycie spadku
                          Teza: Nie mona, od dnia 23 padziernika 2011 r. - tj. od chwili wprowadzenia do porzdku prawnego instytucji zapisu windykacyjnego - przyjmowa, e nabycie przedmiotu zapisu windykacyjnego przez zapisobiorc windykacyjnego, jest na gruncie ustawy o podatku od spadkw i darowizn nabyciem w drodze spadku.
                          • 19.06.2015Wyjazdy do staego miejsce prowadzenia dziaalnoci w kosztach podatkowych
                           Pytanie: Czy do kosztw uzyskania przychodw mona zaliczy diety za czas wyjazdw do staego miejsce prowadzenia dziaalnoci gospodarczej?
                           • 16.06.2015Nagrody pienine przyznane pracownikom w kosztach podatkowych
                            Pytanie podatnika: Czy nagrody pienine przyznane pracownikom w danym miesicu za miesic poprzedni i wypacone w terminie wypaty wynagrodzenia za miesic podlegajcy ocenie s kosztem uzyskania przychodw w miesicu, za ktry s nalene, tj. za miesic, w ktrym zapada decyzja o ich przyznaniu, jeeli zostan wypacone do 10-go dnia tego miesica? Czy skadki na ZUS w czci finansowanej przez patnika skadek (Spk) z tytuu przyznanych i wypaconych pracownikom nagrd pieninych, stanowi koszty w miesicu, za ktry nagrody te s nalene (tj. za miesic ich przyznania), w przypadku, gdy skadki z tytuu tych nagrd zostan opacone w terminie do 15 dnia nastpnego miesica, a same nagrody - wypacone do koca miesica, w ktrym stay si nalene (zostay przyznane)?
                            • 28.05.2015Miejsce parkowania subowego samochodu a podwyszone koszty pracownicze
                             Pytanie: Pracodawca zamierza zmieni miejsce wykonywania pracy pracownika. Zamierza rwnie w zawartej z pracownikiem umowie dotyczcej uywania firmowego samochodu osobowego do celw subowych wprowadzi zapis zobowizujcy pracownika do parkowania samochodu po godzinach pracy w jego miejscu zamieszkania. Pracodawca nie bdzie wypaca dodatku za rozk, ale bdzie ponosi koszty zwizane z technicznym i eksploatacyjnym utrzymaniem samochodu. Czy ww. zmiany bd skutkowa brakiem prawa do stosowania podwyszonych kosztw uzyskania przychodw przy obliczaniu zaliczki na podatek?
                             • 27.05.2015Miejsce parkowania subowego samochodu a podwyszone koszty pracownicze
                              Pytanie: Pracodawca zamierza zmieni miejsce wykonywania pracy pracownika. Zamierza rwnie w zawartej z pracownikiem umowie dotyczcej uywania firmowego samochodu osobowego do celw subowych wprowadzi zapis zobowizujcy pracownika do parkowania samochodu po godzinach pracy w jego miejscu zamieszkania. Pracodawca nie bdzie wypaca dodatku za rozk, ale bdzie ponosi koszty zwizane z technicznym i eksploatacyjnym utrzymaniem samochodu. Czy ww. zmiany bd skutkowa brakiem prawa do stosowania podwyszonych kosztw uzyskania przychodw przy obliczaniu zaliczki na podatek?
                              • 27.05.2015Zakup polisy ubezpieczeniowej od utraty dochodu w kosztach dziaalnoci
                               Pytanie podatnika: Wnioskodawca w ramach prowadzonej dziaalnoci zawiera umowy ubezpieczenia z klientami. Dla zabezpieczenia swoich przychodw zakupi polis zabezpieczajc go przed utrat przyszych dochodw w razie choroby, ktra uniemoliwiaby mu wykonywanie dziaalnoci gospodarczej. Czy ww. wydatek moe stanowi koszty uzyskania przychodw prowadzonej dziaalnoci?
                               • 27.05.2015Wycieczka z ZFS a przychd pracownika
                                Pytanie: Pracodawca chce zorganizowa wycieczk integracyjn dla wszystkich uprawnionych pracownikw. Wszyscy mog w niej uczestniczy dobrowolnie, potwierdzajc ch uczestnictwa na licie. Koszty zorganizowania wycieczki zostan sfinansowane ze rodkw zakadowego funduszu wiadcze socjalnych. Zgodnie z postanowieniami regulaminu, w przypadku organizowania wycieczek dostpno rodkw z funduszu jest taka sama dla wszystkich uprawnionych. Czy dofinansowanie z ZFS do wycieczki dla pracownika zwolnione bdzie z opodatkowania jako warto nieodpatnie otrzymanego wiadczenia?
                                • 26.05.2015Wycieczka z ZFS a przychd pracownika
                                 Pytanie: Pracodawca chce zorganizowa wycieczk integracyjn dla wszystkich uprawnionych pracownikw. Wszyscy mog w niej uczestniczy dobrowolnie, potwierdzajc ch uczestnictwa na licie. Koszty zorganizowania wycieczki zostan sfinansowane ze rodkw zakadowego funduszu wiadcze socjalnych. Zgodnie z postanowieniami regulaminu, w przypadku organizowania wycieczek dostpno rodkw z funduszu jest taka sama dla wszystkich uprawnionych. Czy dofinansowanie z ZFS do wycieczki dla pracownika zwolnione bdzie z opodatkowania jako warto nieodpatnie otrzymanego wiadczenia?
                                 • 21.05.2015Odprawy dla pracownikw a koszt podatkowy
                                  W celu dostosowania do biecych potrzeb przedsibiorcy dokonuj czasami restrukturyzacji zatrudnienia. Rozwizanie umowy o prac z pracownikiem moe jednak wiza si z obowizkiem wypaty odprawy na rzecz pracownika. Powstaje wwczas pytanie czy taka odprawa moe stanowi koszt uzyskania przychodu pracodawcy, a jeeli tak, to w ktrym momencie.
                                  • 21.05.2015Aplikacja notarialna pracownika moe by kosztem podatkowym
                                   Aplikacja notarialna pracownika sfinansowana przez kancelari moe by jej kosztem uzyskania przychodu – potwierdzi Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 22 kwietnia 2015 r., nr IBPBI/1/4511-87/15/WRz.
                                   • 20.05.2015Odprawy dla pracownikw a koszt podatkowy
                                    W celu dostosowania do biecych potrzeb przedsibiorcy dokonuj czasami restrukturyzacji zatrudnienia. Rozwizanie umowy o prac z pracownikiem moe jednak wiza si z obowizkiem wypaty odprawy na rzecz pracownika. Powstaje wwczas pytanie czy taka odprawa moe stanowi koszt uzyskania przychodu pracodawcy, a jeeli tak, to w ktrym momencie.
                                    • 19.05.2015WSA. Naprawy pogwarancyjne w kosztach podatkowych
                                     Z uzasadnienia: Nie mona czyni rozrnienia pomidzy wydatkami ponoszonymi w ramach procedury "goodwill" oraz w ramach procedury tzw. "akcji serwisowych", dopuszczajc "kosztowy charakter" tylko wydatkw dokonywanych w ramach tej drugiej procedury. Obie procedury nale do procedur niestandardowych, tj. przeprowadzanych ju po okresie gwarancyjnym, obie su tym samym celom. Nie ma wic podstaw do wyczenia ponoszonych w ramach procedury "goodwill" kosztw naprawy pogwarancyjnej z katalogu kosztw uzyskania przychodu.
                                     • 11.05.2015Opodatkowanie prezentw dla pracownikw
                                      Jednym ze sposobw motywowania pracownikw jest przekazywanie na ich rzecz wszelkiego rodzaju wiadcze nieodpatnych. Najczciej s to karnety sportowe czy abonamenty medyczne dla samych pracownikw, ewentualnie take dla ich rodzin. Niekiedy jednak takie wiadczenie jest bardziej wyszukane. Moe nim by zarwno luksusowa wycieczka, jak i obz w szkole przetrwania. Zdarzaj si te prezenty w postaci skoku spadochronowego czy lotu balonem.
                                      • 08.05.2015Opodatkowanie prezentw dla pracownikw
                                       Jednym ze sposobw motywowania pracownikw jest przekazywanie na ich rzecz wszelkiego rodzaju wiadcze nieodpatnych. Najczciej s to karnety sportowe czy abonamenty medyczne dla samych pracownikw, ewentualnie take dla ich rodzin. Niekiedy jednak takie wiadczenie jest bardziej wyszukane. Moe nim by zarwno luksusowa wycieczka, jak i obz w szkole przetrwania. Zdarzaj si te prezenty w postaci skoku spadochronowego czy lotu balonem.
                                       • 15.04.201550 proc. koszty uzyskania przychodw. Zapisy w umowie o prac to nie wszystko
                                        Z uzasadnienia: Dla zastosowania normy kosztw uzyskania przychodw, okrelonej w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT, konieczne jest rozrnienie wynagrodzenia na cz zwizan z wykonywaniem obowizkw pracowniczych i cz okrelajc honorarium, zwizan z korzystaniem z praw autorskich za eksploatacj dziea w okrelony sposb i na okrelonym polu. Nie jest przy tym wystarczajce wyrnienie w umowie o prac czci czasu pracy przeznaczonej na prac twrcz, gdy z takiego wyrnienia nie wynika, czy jakikolwiek utwr rzeczywicie powsta i czy w zwizku z jego eksploatacj wypacono honorarium.
                                        • 13.04.2015Obowizki patnika: Poyczki dla pracownikom i zleceniobiorcom ze rodkw obrotowych
                                         Pytanie podatnika: Czy udzielenie niskooprocentowanych poyczek pracownikom i zleceniobiorcom, przy zachowaniu jednakowych zasad i warunkw udzielania poyczek okrelonych w Regulaminie, stanowi przychd dla pracownikw ze stosunku pracy lub przychd dla zleceniobiorcy i w konsekwencji na spce bd ciyy obowizki patnika PIT? Czy, jeeli spka zrezygnuje z poboru niewymagalnych odsetek od poyczki, zgodnie z Regulaminem, warto tych odsetek bdzie stanowi przychd dla pracownikw ze stosunku pracy albo przychd dla zleceniobiorcw? Czy umorzenie kapitau poyczki, w czci lub w jej caoci, stanowi przychd dla pracownikw ze stosunku pracy lub przychd dla zleceniobiorcw?
                                         • 10.04.2015Skadki ZUS od wynagrodzenia maonki wsplnika jako koszt spki
                                          Pytanie podatnika: Wnioskodawca prowadzi dziaalno gospodarcz w zakresie handlu, zarejestrowan w ewidencji dziaalnoci gospodarczej. Ponadto jest wsplnikiem spki cywilnej, ktra rwnie prowadzi dziaalno handlow. Ww. spka cywilna zatrudnia maonk Wnioskodawcy, jako swojego pracownika na stanowisku kierownika sklepu. Czy w zwizku z powyszym koszty ponoszone na ubezpieczenie spoeczne i Fundusz Pracy, w czci finansowanej przez pracodawc, mog po ich wczeniejszej wpacie stanowi koszty uzyskania przychodw spki cywilnej?
                                          • 01.04.2015Jak rozliczy w PIT usugi tumaczenia?
                                           Pytanie podatnika: W jaki sposobu naley opodatkowa przychody z tytuu wykonania usug tumaczenia?
                                           • 23.03.2015Wydatki na wynajem mieszkania w kosztach dziaalnoci
                                            Pytanie: Czy prowadzcy pozarolnicz dziaalno gospodarcz moe do kosztw uzyskania przychodw zaliczy wydatki zwizane z wynajmem mieszkania?
                                            • 20.03.2015Wydatki na wynajem mieszkania w kosztach dziaalnoci
                                             Pytanie: Czy prowadzcy pozarolnicz dziaalno gospodarcz moe do kosztw uzyskania przychodw zaliczy wydatki zwizane z wynajmem mieszkania?
                                             • 19.03.2015Ulga rehabilitacyjna: Wydatki na adaptacj i wyposaenie
                                              Pytanie: Jestem na rencie inwalidzkiej i posiadam orzeczenie o stopniu niepenosprawnoci. Choruj na ataksje rdzeniowo-mdkow, ktra jest chorob genetyczn. Choroba ta charakteryzuje si tym, e stopniowo zabiera sprawno yciow caego ciaa i wszystkich jego organw. Na obecnym etapie choroby nie mona powiedzie, e jestem osob samodzieln. Zamierzam ponie wydatki na adaptacj pomieszczenia na azienk i jej wyposaenie, a take uoenie chodnika przed domem do poruszania si z balkonikiem i na wzku inwalidzkim. Czy ww. wydatki mog odliczy w ramach ulgi rehabilitacyjnej?
                                              • 18.03.2015Ulga rehabilitacyjna: Wydatki na adaptacj i wyposaenie
                                               Pytanie: Jestem na rencie inwalidzkiej i posiadam orzeczenie o stopniu niepenosprawnoci. Choruj na ataksje rdzeniowo-mdkow, ktra jest chorob genetyczn. Choroba ta charakteryzuje si tym, e stopniowo zabiera sprawno yciow caego ciaa i wszystkich jego organw. Na obecnym etapie choroby nie mona powiedzie, e jestem osob samodzieln. Zamierzam ponie wydatki na adaptacj pomieszczenia na azienk i jej wyposaenie, a take uoenie chodnika przed domem do poruszania si z balkonikiem i na wzku inwalidzkim. Czy ww. wydatki mog odliczy w ramach ulgi rehabilitacyjnej?
                                               • 17.03.2015Dziaalno w mieszkaniu: Wydatki na telefon i Internet jako koszt podatkowy
                                                Pytanie podatnika: Podatnik prowadzi dziaalno gospodarcz w miejscu zamieszkania, w lokalu spdzielczym, wasnociowym nalecym do podatnika. Posiada umow o wiadczenie usug na telewizj, telefon oraz Internet jako osoba prywatna. W zwizku z tym, e telefon stacjonarny wykorzystuje wycznie (w 100%) oraz Internet w 50% na cele zwizane z prowadzeniem dziaalnoci, ksiguje koszty Internetu oraz telefonu na podstawie dowodu wewntrznego. Czy przyjty sposb ewidencjonowania ww. kosztw jest prawidowy?
                                                • 13.03.2015Wyywienie w trakcie podry subowej a przychd pracownika
                                                 Z uzasadnienia: W sytuacji, w ktrej pracownicy odbywaj podre subowe i nabywaj w imieniu i na rzecz pracodawcy posiki, ktre spoywaj w trakcie podry, nie wystpi przychd opodatkowany po stronie pracownikw, nawet jeeli wydatki te przekraczaj kwotowo okrelone limity zawarte w odpowiednich rozporzdzeniach dotyczcych rozliczania diet i innych kosztw zwizanych z podrami subowymi.
                                                 • 09.03.2015PIT za 2014: Jak postpi w przypadku braku PIT-11?
                                                  Pytanie: Podatnicy bdcy osobami fizycznymi, ktrzy osignli w roku podatkowym dochd, ewentualnie ponieli strat, s obowizani w terminie do 30 kwietnia nastpnego roku zoy zeznanie podatkowe. Powinno taka wynika z art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych. Podstaw do sporzdzenia zeznania rocznego w przypadku podatnikw osigajcych dochody ze stosunku pracy, umw zlecenia czy o dzieo jest PIT-11, czyli informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Jak jednak sporzdzi zeznanie roczne, gdy nie dysponuje si PIT-11?
                                                  • 06.03.2015PIT za 2014: Jak postpi w przypadku braku PIT-11?
                                                   Pytanie: Podatnicy bdcy osobami fizycznymi, ktrzy osignli w roku podatkowym dochd, ewentualnie ponieli strat, s obowizani w terminie do 30 kwietnia nastpnego roku zoy zeznanie podatkowe. Powinno taka wynika z art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych. Podstaw do sporzdzenia zeznania rocznego w przypadku podatnikw osigajcych dochody ze stosunku pracy, umw zlecenia czy o dzieo jest PIT-11, czyli informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Jak jednak sporzdzi zeznanie roczne, gdy nie dysponuje si PIT-11?

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] . [ 13 ] ... [ 18 ] nastpna strona »