Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

koszty uzyskania przychodu stosunku pracy

 • 12.07.2007Rozliczenie dochodów uzyskiwanych z dwóch krajów, z którymi obowiązują różne metody unikania podwójnego opodatkowania
  Pytanie: Od stycznia do maja 2007 r. pracowałem w Niemczech. O czerwca do sierpnia pracuję w polskiej firmie, natomiast od września do końca roku będę pracował w Holandii. Moje centrum życiowe znajduje się w Polsce. Wobec tego w jaki sposób powinienem rozliczyć się z dochodów uzyskanych w 2007 r.?
  • 10.07.2007Zwrot za używanie samochodu prywatnego w delegacji
   Pytanie: Czy w przypadku przejazdu w delegacji samochodem prywatnym pracownika może mu zostać wypłacona niższa kwota za użytkowanie samochodu niż wynikająca z przepisów?
   • 12.06.2007Koszty uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia akcji
    Pytanie podatnika: Dotyczy ustalania kosztów uzyskania przychodu przy sprzedaży akcji pracowniczych.
    • 17.05.2007Ustalenie wartości początkowej samochodu (2)
     Dzisiaj odpowiadamy na pytanie, w jaki sposób ustalić wartość początkową samochodu wytworzonego we własnym zakresie lub nabytego w drodze spadku, darowizny albo w inny nieodpłatny sposób
     • 17.05.2007Potrącanie składek z różnych źródeł przychodów pracownika
      Pytanie podatnika: Czy przy naliczeniu zaliczki na podatek oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne od umowy zlecenia należy potrącić od podatku składkę na ubezpieczenie zdrowotne niepotrąconą od wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę wypłaconą temu pracownikowi na początku tego samego miesiąca?
      • 17.05.2007Dlaczego wynagrodzenie współmałżonka nie jest KUP
       Interpelacja nr 6757 do ministra finansów w sprawie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzenia współmałżonków
       • 10.05.2007Impreza integracyjna finansowana ze środków obrotowych
        Pytanie podatnika: Czy wartość wynikających z udziału w imprezie świadczeń dla pracowników jest zwolniona z opodatkowania?
        • 09.05.2007Koszty uzyskania przychodu pracownika
         Na gruncie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.; dalej: PIT) możemy mówić o następujących rodzajach kosztów uzyskania przychodu przez osobę uzyskującą dochód z tytułu stosunku pracy lub stosunków pokrewnych:
         • 26.04.2007Wypłata odprawy pośmiertnej niemającej umocowania prawnego
          Pytanie podatnika: Czy odprawa pośmiertna wypłacona członkom rodziny zmarłego pracownika na podstawie decyzji pracodawcy stanowi koszt uzyskania przychodu dla dokonującego wypłaty pracodawcy?
          • 10.04.2007ABC faktoringu (3) - Podstawowe cechy, porównanie z innymi sposobami zabezpieczania płynności
           Nie ma jednego, najlepszego rozwiązania dla wszystkich przedsiębiorstw. Najbardziej bezpieczny jest faktoring pełny, jednak wiąże się on z wyższymi kosztami. Przyjęte rozwiązanie powinno zależeć od specyfiki firmy oraz charakterystyki jej partnerów handlowych  
           • 30.03.2007Rozliczenie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą za 2006 rok - broszura informacyjna MF
            Uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za granicą, w większości przypadków należy rozliczyć się z nich także w Polsce. Należy o tym pamiętać szczególnie obecnie, gdy wiele osób mających miejsce zamieszkania w Polsce podejmuje taką pracę za granicą.
            • 09.03.2007Wydatki na rzecz udziałowców (akcjonariuszy) i członków organów osoby prawnej kosztem uzyskania przychodu
             Zgodnie z art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Z analizy tych dwóch przepisów jasno wynika, że wydatek może być powiązany z przychodem w sposób nie tylko bezpośredni, ale i pośredni. Nie wszystkie wydatki poniesione przez osobę prawną mogą być zaliczone przez ten podmiot do kosztów uzyskania przychodów. W szczególności nie wszystkie wydatki poniesione przez osobę prawną na rzecz swoich udziałowców (akcjonariuszy) oraz na rzecz członków swoich organów mogą być zaliczone przez osobę prawną do kosztów uzyskania przychodów.
             • 05.03.2007Spółka prawa handlowego jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych
              Spółki prawa handlowego na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych pojawiają się w zasadzie tylko jako płatnicy, natomiast nie są podatnikami tego podatku. Spółki osobowe traktowane są na gruncie podatku dochodowego jako podmioty transparentne, czyli zgodnie z art. 8 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.) opodatkowanie dokonuje się na poziomie wspólników, a nie spółki.
              • 01.03.2007Diety kierowców jako koszt uzyskania przychodu
               Czy można kwalifikować do kosztów uzyskania przychodów diety wypłacane kierowcom samochodów ciężarowych?
               • 07.02.2007Potrącenia z wynagrodzeń sędziów zawodów sportowych
                Interpelacja nr 5592 do ministra finansów w sprawie opodatkowania wynagrodzeń z tytułu prowadzenia przez sędziów zawodów sportowych, w tym podstawy i zasadności potrącania składek na ubezpieczenie zdrowotne
                • 31.01.2007Umorzenie skapitalizowanych odsetek od pożyczki
                 Pytanie podatnika: dot. wystąpienia przychodu z tytułu umorzenia skapitalizowanych odsetek.
                 • 19.01.200722 stycznia mija termin wyboru formy opodatkowania
                  Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą, prowadzący działy specjalne produkcji rolnej lub uzyskujący przychodu z najmu do 22 stycznia (20 i 21 to dni wolne od pracy) muszą zdecydować o formie opodatkowania w 2007 roku.
                  • 07.01.2007Zaliczenie do KUP wynagrodzenia pełnoletniego dziecka
                   Pytanie: Czy wynagrodzenie wypłacone pełnoletniej córce zatrudnionej na podstawie umowy o pracę oraz składki na ubezpieczenie społeczne zapłacone od tych wynagrodzeń stanowią koszt uzyskania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej?
                   • 01.01.2007Parametry 2007 r.
                    Poniżej prezentujemy wykaz limitów, kwot granicznych i innych ważnych parametrów obowiązujących w 2007 r.:
                    • 05.12.2006Wynagrodzenie pracownika w 2007 r.
                     Od 1 stycznia 2007 r. obowiązuje nowa wyższa stopa procentowa składki na ubezpieczenie zdrowotne. Wynosi ona 9 % podstawy wymiaru. Nie zmienia się natomiast wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek, co oznacza, że w 2007 r. różnica pomiędzy składką w wysokości 9 %, a składką 7,75 % podstawy wymiaru, której ubezpieczony nie odliczy od podatku i którą sfinansuje z własnej kieszeni, wynosi 1,25 %. Jednocześnie z dniem 1 stycznia 2007 r. rośnie także kwota kosztów uzyskania przychodów, a także kwota wolna od podatku. Przyjrzyjmy się jaki będzie to miało wpływ na wynagrodzenie pracownika: