Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

koszty uzyskania przychodu stosunku pracy

 • 19.04.2010Ulga rehabilitacyjna: Alimenty na rzecz dziecka s dochodem jego opiekuna
  Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca, w wietle art. 26 ust. 7e ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych, by uprawniony do pomniejszenia dochodu o wydatki na cele rehabilitacyjne, o ktrych mowa w art. 26 ust. 7a ww. ustawy, ktre zostay poniesione na rzecz niepenosprawnej crki znajdujcej si na Jego utrzymaniu?
  • 12.04.2010Opodatkowanie wiadcze na rzecz zleceniobiorcw
   Pytania podatnika: 1. Czy warto poniesionych przez Wnioskodawc kosztw szkole zleceniobiorcw oraz kosztw noclegw bdzie przychodem stanowicym przychd opodatkowany zleceniobiorcy w wietle przepisw ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych? 2. Czy do wartoci zwrotw kosztw podry oraz diet wypacanych zleceniobiorcy w opisanym stanie faktycznym bdzie miao zastosowanie zwolnienie okrelone w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b ustawy?
   • 31.03.2010Orzecznictwo: Czciowo odpatne penienie funkcji czonka zarzdu moe generowa przychd
    Z uzasadnienia: wiadczenie otrzymane przez podatnika - spk z ograniczon odpowiedzialnoci, w postaci penienia przez wsplnika teje spki funkcji prezesa lub czonka zarzdu bez wynagrodzenia - w sytuacji, gdy speniajcy uzyska lub ma uzyska w przyszoci wzajemnie pewn korzy majtkow (w szczeglnoci tzw. dywidend) - nie jest "nieodpatnym wiadczeniem" w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.p. Nie ma przy tym znaczenia, czy to wiadczenie wzajemne ma tak sam, czy te zblion warto ekonomiczn. A zatem jedynie w przypadku, gdy funkcj czonka zarzdu spki peni nieodpatnie (lub czciowo odpatnie) jej wsplnik, po stronie spki nie powstaje przychd z nieodpatnego (czciowo odpatnego) wiadczenia.
    • 30.03.2010wiadczenia na rzecz udziaowcw, akcjonariuszy oraz czonkw zarzdu
     Zgodnie z regulacj prawna wyraon w art. 16 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych (dalej updop) nie uwaa si za koszty uzyskania przychodw wydatkw zwizanych z dokonywaniem jednostronnych wiadcze na rzecz udziaowcw (akcjonariuszy) lub czonkw spdzielni niebdcych pracownikami w rozumieniu odrbnych przepisw, z tym e wydatki ponoszone na rzecz czonkw rolniczych spdzielni produkcyjnych i innych spdzielni zajmujcych si produkcj roln s kosztem uzyskania przychodw w czci dotyczcej dziaalnoci objtej obowizkiem podatkowym w zakresie podatku dochodowego.
     • 29.03.2010Jak rzd obnia podatki
      Interpelacja nr 13901 do ministra finansw w sprawie obietnicy obnienia podatkw
      • 22.03.2010Moment ujcia w kosztach skadek ZUS, FP i FGP
       Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni od 10 lat prowadzi dziaalno gospodarcz. Dziaalno opodatkowana jest na zasadach oglnych. Prowadzi PKPiR. Przed 2007 rokiem koszty porednie rozliczaa metod kasow, to znaczy w dacie ich faktycznego poniesienia. Po 2007 roku nadal w taki sam sposb ksigowane byy koszty w podatkowej ksidze przychodw i rozchodw. Skadki ZUS, FP i FGP nie zawsze wpacaa w terminach wynikajcych z odrbnych przepisw. Skadki w czci finansowanej przez patnika, FP i FGP ksigowaa z dat faktycznej zapaty. Tak samo ksigowaa skadki ZUS, FP i FGP po 01.01.2009 r. pomimo zmian w podatkach ze wzgldu na uchybienia w terminach patnoci. Czy ksigowanie skadek ZUS w czci finansowanej przez patnika, FP i FGP z dat faktycznej wpaty zawsze byy prawidowe?
       • 19.03.2010Wyywienie pracownikw podczas podry subowych a PIT
        Pytanie podatnika: Czy poniesione przez pracownikw koszty wyywienia podczas podry subowych (take ponad wysoko diety okrelonej w rozporzdzeniu w sprawie podry krajowych oraz podry zagranicznych) stanowi przychd opodatkowany podatkiem dochodowym od osb fizycznych?
        • 12.03.2010Orzecznictwo NSA: Wydatki na powikszenie kapitau zakadowego a KUP
         I. Aby potraktowa pewien wydatek jako koszt uzyskania przychodu, trzeba bezspornie ustali wystpienie przychodu jako kategorii ustawowej. Skoro w wietle art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osb prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.; dalej powoywana jako: u.p.d.o.p.) przychody otrzymane na utworzenie lub powikszenie kapitau zakadowego nie s zaliczone do przychodw w rozumieniu u.p.d.o.p., konsekwencj jest wyczenie ich z opodatkowania podatkiem dochodowym. Jeli zatem co nie jest przychodem, to i wydatkw poniesionych w zwizku z tym przysporzeniem nie mona kwalifikowa jako kosztw uzyskania przychodw.
         • 12.03.2010Pensja maonka jako koszt firmy
          Interpelacja nr 13944 do ministra finansw w sprawie absurdu dotyczcego kwalifikowania kosztw w przypadku prowadzenia biznesu przez maonkw
          • 12.03.2010Wydatki na wynajem mieszkania prezesa mog by kosztem
           Pytanie podatnika: Prezes Zarzdu Spki, jest jej pracownikiem, lecz nie jest jej udziaowcem. Prezes ma miejsce zamieszkania poza siedzib Spki, w miejscowoci oddalonej o kilkaset kilometrw. Spka, zgodnie z zawart z Prezesem Zarzdu umow o prac, wynajmuje dla niego mieszkanie i ponosi koszty wynajmu tego mieszkania. Czy w opisanym stanie faktycznych Spka moe rozpozna jako koszt uzyskania przychodw wydatki poniesione na rzecz Prezesa Zarzdu z tytuu wynajmu mieszkania?
           • 22.02.2010Odpatne zbycie nieruchomoci – opodatkowanie przychodu (dochodu)
            Ministerstwo Finansw udostpnio podatnikom poradnik dotyczacy opodatkowania przychodu (dochodu) z odpatnego zbycia nieruchomoci. Poniewa odpatne zbycie nieruchomoci i jego skutki podatkowe rodz wiele pyta, publikujemy informacje ministersrstwa, ktre bd na pewno dobrym wstpem do dokadnego poznania tej tematyki.
            • 18.02.2010Orzecznictwo: Umowa ubezpieczenia zawarta na rzecz pracownika przez pracodawc
             Teza: W przypadku zawarcia przez pracodawc umowy ubezpieczenia na rzecz pracownika, umowa ta skutkuje powstaniem u pracownika przychodu z tytuu innych nieodpatnych wiadcze, w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z pn. zm.) w momencie zapacenia skadki (wykupienia polisy ubezpieczeniowej). Warto pienin tego wiadczenia stanowi cena zapaconej skadki (wykupionej polisy ubezpieczeniowej).
             • 16.02.201050% stawka kosztw uzyskania przychodw dla programistw
              Pytanie podatnika: Czy moliwe jest wyrnienie w umowie o prac zawartej pomidzy Wnioskodawc a programistami, ktrzy tworz programy informatyczne, bdce utworami w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagrodzenia autorskiego (okrelonego przykadowo na 90% cznego wynagrodzenia brutto) i zastosowanie do tej czci 50% stawki kosztw uzyskania przychodu zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych oraz pozostaej czci wynagrodzenia z tytuu wykonywania przez pracownika pozostaych obowizkw pracowniczych (w wysokoci przykadowo 10% cznego wynagrodzenia brutto) i zastosowanie do tej czci oglnych stawek kosztw uzyskania przychodu zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych?
              • 08.02.2010Samochd subowy udostpniony pracownikowi dla celw prywatnych a PIT
               Pytanie podatnika: Czy ustalajc cen usugi polegajcej na udostpnieniu samochodu subowego dla celw prywatnych, Spka moe posuy si iloczynem faktycznie przejechanych kilometrw dla celw prywatnych i stawk za 1 kilometr przebiegu samochodu osobowego, ogaszan na podstawie wspomnianego rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunkw ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztw uywania do celw subowych samochodw osobowych, motocykli i motorowerw niebdcych wasnoci pracodawcy?
               • 05.02.2010Jak zastosowa metod proporcjonalnego odliczenia w zeznaniu za rok 2009?
                Ustawa z 25 lipca 2008 r. o szczeglnych rozwizaniach dla podatnikw uzyskujcych niektre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 143, poz. 894), popularnie zwana ustaw abolicyjn, przyniosa rozwizania podatkowe, ktre maj wyrwna wysoko obcie podatnikw w podatku za rok 2008 i lata nastpne. Ustawa wprowadzia now ulg podatkow do ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych. W ustawie znalaz si nowy art. 27g:
                • 01.02.2010Orzecznictwo NSA: Koszty uzyskania przychodu twrcy
                 Wykadnia pojcia zapata, o ktrym mowa w art. 22 ust. 9 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), nieobejmujca wynagrodzenia otrzymywanego przez twrc, o ktrym mowa w art. 98a ust. 1 w zw. z art. 98 ust. 2 ustawy z dnia 10 padziernika 1972 r. o wynalazczoci (Dz. U. z 1993 r. Nr 26, poz. 117 ze zm.) z tytuu przekazania przez twrc przedsibiorcy wynalazku do korzystania i przejcia prawa do patentu, byaby niezgodna z art. 2 i art. 32 ust. 2 Konstytucji RP.
                 • 29.01.2010Opodatkowanie dochodw z krajw, z ktrymi Polska nie podpisaa umowy o unikaniu podwjnego opodatkowania
                  Pytanie: Mieszkam w Polsce. Od stycznia do koca sierpnia pracowaam w Liechtensteinie. W jaki sposb bd opodatkowane moje dochody?
                  • 29.01.2010Rozliczenie dochodw uzyskiwanych z dwch krajw, z ktrymi obowizuj rne metody unikania podwjnego opodatkowania
                   Pytanie: Od stycznia do maja 2009 r. pracowaem w Niemczech. Od czerwca do sierpnia pracowaem w polskiej firmie, natomiast od wrzenia do koca roku – w Holandii. Moje centrum yciowe znajduje si w Polsce. W jaki sposb wobec tego powinienem rozliczy si z dochodw uzyskanych w 2009 r.?
                   • 22.01.2010M w Niemczech, ona w Polsce – jak rozliczy podatek
                    Pytanie: Mj m od 1 lipca 2009 roku pracuje w Niemczech na umowie o prac. Do 30 czerwca 2009 roku pracowa w Polsce (pracownik najemny). W Niemczech m jest opodatkowany jak kady pracownik i bdzie paci peny przypadajcy podatek od dochodw oraz wszelkie inne podatki. Ja jestem na emeryturze, ale do 30 czerwca 2009 roku pracowaam dodatkowo na umowie-zleceniu. Dotychczas skadalimy wspln deklaracj podatkow i rozliczalimy si jako maestwo wsplnie (PIT-37 wraz z PIT/O). Jak mamy postpi w tym roku? Czy rozliczy si wsplnie za okres poowy roku przepracowanego przez ma i cay rok moich przychodw (emerytura cay rok + wynagrodzenia z umowy-zlecenia za p roku)?
                    • 20.01.2010Pracownicze koszty uzyskania
                     Pracownicy uzyskujcy dochody z tytuu stosunku subowego, stosunku pracy, spdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakadczej maj kwotowo okrelone normy kosztw uzyskania przychodw. Zasadniczo w informacjach, ktre pracownicy uzyskaj od swoich pracodawcw, koszty te powinny zosta uwzgldnione przy obliczaniu zaliczek. Jednak dobrze jest sprawdzi, czy koszty zostay uwzgldnione w prawidowej wysokoci (i czy w prawidowej wysokoci pobrana zostaa zaliczka na podatek dochodowy). Gdyby okazao si, e w informacji PIT-11 wystpuj jakie niecisoci, mona bdzie w por zareagowa.
                     • 20.01.2010PIT-11: Wana informacja dla pracownika
                      PIT-11 to formularz sporzdzany przez patnika, stanowicy informacj o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w danym roku podatkowym. Na jego podstawie podatnicy mog prawidowo sporzdzi zeznanie roczne. Nie jest to jednak jego jedyna funkcja. Posiadajc PIT-11, administracja podatkowa ma moliwo kontroli prawidowoci ustalenia podstaw i zaliczek. Poczenie informacji zawartych na formularzu PIT-11 i innych formularzach oraz informacji dotyczcej wpacanych przez patnika zaliczek pozwala pracownikom fiskusa sprawdzi, czy patnik waciwie realizowa swoje obowizki w trakcie roku podatkowego.
                      • 19.01.2010Dobrowolne wpaty na niekomercyjny serwis WWW w rozliczeniu rocznym
                       Pytania podatnika: Czy dobrowolne wpaty na konto podatnika prowadzcego niekomercyjny serwis internetowy stanowi przychody z innych rde, o ktrych mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych?
                       • 18.01.2010Dochody z zagranicy w zeznaniu rocznym – zacznik PIT/ZG
                        Poczwszy od zezna dotyczcych roku 2006 podatnicy osigajcy dochody z zagranicy maj obowizek doczania do zeznania formularza PIT/ZG, w ktrym naley wskaza pastwo, z ktrego pochodzi dochd, wysoko tego dochodu, a take ewentualnie wysoko podatku zapaconego za granic.
                        • 15.01.2010Orzecznictwo WSA: Definicja podry subowej przedsibiorcy
                         Z uzasadnienia: Organy podatkowe naruszyy art. 23 ust. 1 pkt 52 w zw. z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych, dokonujc ich bdnej wykadni, uznajc, e jedynie podre majce na celu czynnoci incydentalne speniaj wymogi podry subowych, natomiast realizowanie zasadniczego przedmiotu dziaalnoci (w tym wypadku usug konsultacji i doradztwa w zakresie zarzdzania produkcj z obszaru przetwrstwa misnego dla firmy (zleceniodawcy) majcej siedzib na Ukrainie) nie wchodzi w zakres podry subowych.
                         • 14.01.2010PKPiR krok po kroku – odcinek 16
                          W dzisiejszym odcinku rozpoczynam opisywanie ewidencji dodatkowych, ktrych prowadzenie reguluj co prawda rne przepisy, ale dane w nich gromadzone wpywaj porednio lub bezporednio na zapisy w PKPiR. Dzisiaj ewidencja sprzeday, rejestr (ewidencja) zakupu i sprzeday VAT oraz karty przychodw pracownikw.
                          • 07.01.2010Wydatki na wytworzenie oprogramowania jako koszt podatkowy
                           Pytanie podatnika: W ktrym roku podatkowym Jednostka ma prawo uzna ponoszone wydatki zwizane z wytworzeniem programw komputerowych (wynagrodzenie pracownikw pracujcych przy tworzeniu programw komputerowych) do kosztw uzyskania przychodu?
                           • 06.01.2010Broszura informacyjna do zeznania PIT-39 o wysokoci osignitego dochodu (poniesionej straty) w 2009 roku.
                            MINISTERSTWO FINANSW FORMULARZ PIT-39 JEST PRZEZNACZONY dla podatnikw, ktrzy w roku podatkowym uzyskali przychody z odpatnego zbycia nieruchomoci i praw majtkowych nabytych lub wybudowanych po dniu 31 grudnia 2008 r. opodatkowanych na zasadach okrelonych w art. 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z pn. zm.), zwanej dalej „ustaw”.
                            • 05.01.2010Broszura informacyjna do zeznania PIT-36 o wysokoci osignitego dochodu (poniesionej straty) w 2009 roku
                             FORMULARZ PIT-36 JEST PRZEZNACZONY dla podatnikw, do ktrych ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z pn. zm.), zwanej dalej „ustaw”, i ktrzy niezalenie od liczby rde przychodw:
                             • 05.01.2010Broszura informacyjna do zeznania PIT-37 o wysokoci osignitego dochodu (poniesionej straty) w 2009 roku
                              MINISTERSTWO FINANSW Formularz jest przeznaczony dla podatnikw, do ktrych ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z pn. zm.), zwanej dalej „ustaw ”, i ktrzy w roku podatkowym:
                              • 30.12.2009Koszty faktycznie poniesione przez pracownika na dojazd do pracy
                               Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca, majc zawiadczenie z zakadu pracy o wysokoci odpatnoci za bilety na dojazd do pracy, ktre zostay potrcone i doliczone do Jego przychodw opodatkowanych, moe zastosowa w rozliczeniu rocznym koszty faktycznie poniesione, tj. 6.957,97 z, stosownie do art. 22 ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych?
                               • 11.12.2009PIT-11 pracownika oddelegowanego do pracy za granic
                                Pytania podatnika: 1. Czy w pozycji 39 „Dochd zwolniony od podatku” druku PIT-11 za 2009 rok (wersja 17) naley wykaza cao uzyskanych przez pracownika dochodw (zwolnionych w Polsce w myl umowy midzy Rzeczpospolit Polsk a Republik Federaln Niemiec w sprawie unikania podwjnego opodatkowania w zakresie podatkw od dochodu i od majtku) pomniejszonych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowego od osb fizycznych o przychd wolny od podatku w kwocie odpowiadajcej 30% diety (okrelonej w odrbnych przepisach) za kady dzie pobytu za granic, w ktrym podatnik pozostawa w stosunku pracy? 2. Czy w pozycji 39 druku PIT-11 naley wykaza cao uzyskanych przez pracownika dochodw (zwolnionych w Polsce) bez pomniejszenia o kwot odpowiadajc 30% diet okrelonej w odrbnych przepisach za kady dzie pobytu za granic (o ktrym mwi art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowego od osb fizycznych)?
                                • 07.12.2009KUP od przeniesienia wasnoci wynalazku
                                 Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych stanowi, e koszty podatkowe w stosunku do wynagrodzenia twrcy za przeniesienie wasnoci wynalazku ustala si w wysokoci 50-proc. przychodu. Jeli wynalazek powstaje w ramach wykonywania obowizkw ze stosunku pracy albo innej umowy, np. umowy zlecenia, prawo do uzyskania patentu do wynalazku przysuguje pracodawcy lub zleceniodawcy. Ma wwczas miejsce pierwotne nabycie prawa do wynalazku, a nie przeniesienie tego prawa. Dlatego te do wynagrodzenia wynalazcy, ktry jest pracownikiem lub zleceniobiorc nie znajd zastosowania 50-proc. koszty podatkowe – orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                 • 04.12.2009Abonamenty medyczne dla pracownikw
                                  Do zakresu przedmiotowego podatku dochodowego od osb fizycznych nale wszelkiego rodzaju dochody, z wyjtkiem dochodw, ktre zostay zakwalifikowane przez ustawodawc do kategorii dochodw zwolnionych z opodatkowania oraz dochodw, od ktrych na podstawie przepisw Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku zgodnie z regulacj art. 9 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, ostat. zm. Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, dalej: updf).
                                  • 24.11.2009PKPiR krok po kroku – odcinek 9
                                   Od 2009 r. ustawodawca wprowadzi nowe, bardziej korzystne ni przed nowelizacj, zasady rozliczania kosztw uzyskania przychodw z tytuu wynagrodze, skadek na ubezpieczenia spoeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych (metod memoriaow). W roku 2008 wynagrodzenia i skadki ZUS zaliczane byy do kosztw podatkowych w dacie faktycznej zapaty. Od 1 stycznia 2009 r. nalenoci z tytuw, o ktrych mowa w art. 12 ust. 1 i 6 updof, oraz zasiki pienine z ubezpieczenia spoecznego wypacane przez zakad pracy stanowi koszty podatkowe w miesicu, za ktry s nalene, pod warunkiem e zostay wypacone lub postawione do dyspozycji w terminie wynikajcym z przepisw prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego (art. 22 ust. 6ba updof).
                                   • 24.11.2009Tylko wynagrodzenie wypacone jest kosztem
                                    Pytanie podatnika: Czy mona zaliczy koszty wynagrodze pracownikw tymczasowych z tytuu umw zlece do kosztw uzyskania przychodu w miesicu za ktry s nalene?
                                    • 16.11.2009Orzecznictwo podatkowe: Podre subowe czonkw zarzdu a PIT
                                     Z uzasadnienia: Czonek zarzdu otrzymujcy wiadczenie odnosi okrelon korzy, poniewa ponoszone przez niego wydatki na pokrycie diet i innych nalenoci za czas podry s mu zwracane przez Spk. Gdyby Spka nie finansowaa tego rodzaju kosztw, to czonkowie Zarzdu sami ponosiliby ciar tych wydatkw. Tak wic czonkowie Zarzdu otrzymuj materialn korzy, ktr w wietle przepisw ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych naley zaliczy do przychodw.
                                     • 10.11.2009PKPiR krok po kroku – odcinek 5
                                      W dzisiejszym odcinku zajmujemy si ksigowaniem przychodw pozostaych, ktre ewidencjonujemy w kolumnie 8. Zaliczy do nich moemy przychody ze sprzeday rodkw trwaych oraz wyposaenia, otrzymane dotacje przedmiotowe, subwencje i inne nieodpatne wiadczenia z wyjtkiem tych, ktre stanowi zwrot wydatkw poniesionych na zakup lub wytworzenie rodka trwaego, otrzymane kary umowne, uzyskane wiadczenia w naturze i wiadczenia nieodpatne, odsetki od rodkw pieninych trzymanych na rachunkach bankowych otrzymywanych w zwizku z prowadzon dziaalnoci gospodarcz.
                                      • 10.11.2009Orzecznictwo: Polisa OC dla czonkw zarzdu i pracownikw Spki

                                       Z uzasadnienia: Zdaniem Sdu w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku nie ma moliwoci okrelenia konkretnego przychodu przypadajcego na konkretnego pracownika (czonka zarzdu) zgodnie z regulacj art. 11 ust. 2a pkt 2 updof do ktrego w zakresie ustalenia wartoci pieninej wiadczenia odsya art. 12 ust. 3. Jeeli za nie mona ustali wartoci przychodu z nieodpatnych wiadcze, to tym samym nie moe by on uwzgldniony w podstawie opodatkowania, a w konsekwencji opodatkowany.
                                       • 10.11.2009Zachowek a podstawa opodatkowania sprzeday nieruchomoci
                                        Pytanie podatnika: Czy warto zachowku bdzie miaa wpyw na wysoko podatku, ktry podatniczka bdzie zobowizana zapaci?
                                        • 13.10.2009Opodatkowanie fotografw (2) – kwalifikacja rda przychodw
                                         Kontynuujemy rozwaania zwizane z kontrowersyjn interpretacj Dyrektora Warszawskiej Izby Skarbowej, ktr publikowalimy przed tygodniem. Do tej pory koncentrowalimy si na omwieniu budzcych wtpliwoci tez interpretacji. Dzisiaj zastanawiamy si, jak prawidowo zakwalifikowa przychody uzyskiwane przez fotografw z tytuu sprzeday zdj lub praw do ich wykorzystania (licencji).
                                         • 02.10.2009Zadouczynienie dla byego pracownika nie moe by kosztem
                                          Pytanie podatnika: Czy poniesione wydatki na rzecz byego pracownika s kosztem uzyskania przychodu spki w wietle ustawy o CIT?
                                          • 14.09.2009Ekwiwalent za pranie odziey roboczej dla zleceniobiorcy
                                           Pytanie podatnika: Czy wypacone rodki u zleceniobiorcy bd zwolnione z podatku dochodowego w myl art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych lub bd traktowane jako przychd ze zlecenia na podstawie art. 13 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych bd jako inny przychd wykazany rozliczeniem rocznym PIT-8C?
                                           • 21.08.2009KPP: Vademecum Pakietu Antykryzysowego - procedura stosowania niektrych rozwiza przewidzianych w ustawie o agodzeniu skutkw kryzysu ekonomicznego
                                            Przedstawiamy vademecum, nadesane do redakcji przez Konfederacj Pracodawcw Polskich, zawierajce obszerne omwienie warunkw i zasad korzystania z pomocy przewidzianej przepisami ustawy o agodzeniu skutkw kryzysu ekonomicznego dla pracownikw i przedsibiorcw.
                                            • 17.08.2009Krajowe podre subowe – przejazd, noclegi, inne wydatki w kosztach uzyskania
                                             rodek transportu waciwy do odbycia podry subowej okrela pracodawca. Zwrot kosztw przejazdu obejmuje cen biletu okrelonego rodka transportu, z zastosowaniem przysugujcej pracownikowi ulgi na dany rodek transportu, bez wzgldu na to, z jakiego tytuu ulga ta przysuguje. Na wniosek pracownika pracodawca moe wyrazi zgod na przejazd w podry samochodem osobowym, motocyklem lub motorowerem niebdcym wasnoci pracodawcy.
                                             • 13.08.2009Koszty uzyskania przychodu pracownikw pracujcych za granic
                                              Pytanie: Polska spka wysya swoich pracownikw do pracy za granic w posiadanych tam oddziaach. Wynagrodzenie pracownika za prac za granic bdzie tam podlegao opodatkowaniu. W jaki sposb naley nalicza koszty uzyskania przychodu, ktre zostan pracownikowi wykazane w informacji PIT-11?
                                              • 29.07.2009Faktyczne koszty dojazdu do pracy w rozliczeniu rocznym
                                               Pytanie podatnika: Czy na podstawie art. 22 ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych w rocznym rozliczeniu podatku mona odliczy koszty na dojazd do zakadu pracy w wysokoci faktycznie poniesionych wydatkw, udokumentowanych opisan poniej Kart Przejazdu wraz z zawiadczeniem?
                                               • 27.07.2009Najbardziej korzystne koszty uzyskania przychodu pracownikw
                                                Powszechnie wiadomo, e opodatkowanie przychodw uzyskiwanych przez pracownikw reguluje ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, ost. zm. Dz. U. z 2009 r. Nr 97, poz. 800; dalej: updf). Za pracownika uwaa si osob pozostajc w stosunku subowym, stosunku pracy, stosunku pracy nakadczej lub spdzielczym stosunku pracy (art. 12 ust. 4 updf).
                                                • 24.07.2009Zatrudnienie opiekunki przez osob prywatn
                                                 Pytanie: Czy jako osoba fizyczna, ktra nie prowadzi dziaalnoci gospodarczej, mog zatrudni na podstawie umowy o prac opiekunk dla mojej mamy? Jeli tak, to czy od takiej umowy bd miaa obowizek opaca podatek, skadki ZUS?
                                                 • 24.07.2009Orzecznictwo podatkowe: Zakup biletw lotniczych stanowi przychd pracownika
                                                  Z uzasadnienia: Niespenienie warunku odbywania podry subowej przez pracownikw ma ten skutek prawny, e uzyskany przez pracownikw przychd w postaci nieodpatnego wiadczenia (w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych) stanowi dla nich okrelone przysporzenie majtkowe, ktre nie podlega wyczeniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osb fizycznych. A skoro tak, to organ susznie rwnie uzna na podstawie art. 11 ust. 2a pkt 2 omawianej ustawy, e warto pienin tego wiadczenia stanowi w stosunku do usug zakupionych - cena nabycia, i e na skarcej jako patniku podatku dochodowego od osb fizycznych ciy obowizek obliczenia oraz pobrania zaliczki na podatek dochodowy od uzyskanych w ten sposb przychodw ze stosunku pracy.
                                                  • 22.07.2009Orzecznictwo: Uznanie za dowd nierzetelnej ksigi
                                                   Z uzasadnienia: Jeli organ podatkowy dysponuje uznanymi za wiarygodne dowodami podwaajcymi tre zapisw ksigi, to dane zawarte w tych dowodach mog, wraz z zakwestionowanymi danymi z ksigi, suy ustaleniu podstawy opodatkowania (wyrok NSA z dnia 15 maja 2002 r., sygn. akt I SA/d 1556/2000, niepubl.). Dyskwalifikacja wzmocnionej mocy dowodowej ksigi podatkowej nie stanowi automatycznej przesanki do ustalenia podstawy opodatkowania w drodze oszacowania.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] . [ 13 ] . [ 14 ] . [ 15 ] . [ 16 ] . [ 17 ] . [ 18 ] nastpna strona »