Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

koszty uzyskania przychodu stosunku pracy

 • 05.08.2011Konsekwencje sprzeday nalenoci i zobowiza
  Uwzgldnione w cenie sprzeday czci przedsibiorstwa zobowizania zwizane bezporednio z transakcjami zakupu materiaw i usug na potrzeby produkcji nie bd stanowiy przychodu, a nalenoci zwizane bezporednio z transakcjami sprzeday nie bd stanowiy kosztu uzyskania przychodu dla podmiotu sprzedajcego – wyjani Dyrektor Izby Skarbowej w odzi w interpretacji z 20 lipca 2011 r. nr IPTPB3/423-9/11-8/Akr.
  • 18.07.2011Poczstunek w formie szwedzkiego stou nie jest przychodem pracownika
   Z uzasadnienia WSA: W przypadku, gdy wartoci wiadcze nie mona przyporzdkowa do wiadcze uzyskiwanych przez konkretnego pracownika, gdzie opata jest wnoszona ryczatowo, bez wzgldu na to, czy pracownik ze wiadcze korzysta czy te nie korzysta, brak jest podstaw do ustalenia dla konkretnego pracownika kwoty przychodu uzyskanego z tytuu finansowania przez pracodawc kosztw organizowanej imprezy; nie sposb bowiem stwierdzi, czy pracownik rzeczywicie otrzyma owe wiadczenie i jaka jest jego warto. Pracodawca w takiej sytuacji nie jest zobowizany obliczy, pobra i odprowadzi do waciwego urzdu skarbowego zaliczk na podatek dochodowy od osb fizycznych od tych przychodw.
   • 30.06.2011Prawo do 50-proc. kosztw trzeba dobrze udokumentowa
    Brak moliwoci jednoznacznego ustalenia, jaka cz wynagrodzenia wypacanego pracownikowi przez pracodawc stanowi honorarium za prace twrcze i rozporzdzenie prawami autorskimi, eliminuje moliwo zastosowania art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych. Z przepisu tego nie wynika natomiast nakaz ustalenia wynagrodzenia za rozporzdzenie prawami autorskimi w stawce godzinowej czy te obowizek prowadzenia ewidencji powstaych utworw - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
    • 20.06.2011NSA: Nabycie akcji obcej spki nie jest przychodem pracownika
     Objcie i nabycie akcji, o ktrym mowa w art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych, dotyczy take akcji zagranicznych (niekrajowych) spek kapitaowych, z tym e od 1 stycznia 2011 r. tylko akcji spek, ktrych siedziba znajduje si na terytorium pastw czonkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
     • 13.06.2011Premie i nagrody dla pracownikw z zysku netto s kosztem podatkowym
      Z uzasadnienia: Wypata nagrody z zysku netto bdzie kosztem uzyskania przychodw, poniewa ma zwizek z przychodami i nie jest zawarta w katalogu wycze zawartym w art. 16 ustawy o podatku dochodowego od osb prawnych. Z kolei nie bd kosztem uzyskania przychodw, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt ustawy, skadki na ubezpieczenie spoeczne oraz na Fundusz Pracy i na inne fundusze celowe utworzone na podstawie odrbnych ustaw - od nagrd i premii, wypacanych w gotwce lub w papierach wartociowych z dochodu po opodatkowaniu podatkiem dochodowym, bowiem to wynika wprost z przepisu.
      • 10.06.2011Ubezpieczenie w podry subowej jest przychodem pracownika
       Umowa ubezpieczenia zawarta w wersji bezimiennej i obejmujca jednoczenie grup osb, nie stanowi przeszkody w ustaleniu wysokoci przychodu przypadajcego na konkretn osob. W chwili wpaty skadki, sporzdzane s listy osb objtych ubezpieczeniem. Ustalenie, ktrej osobie przysuguje przysporzenie majtkowe z tytuu opacanej skadki nie budzi wtpliwoci. W rezultacie mona wic wskaza kad osob, ktra jest objta tym ubezpieczeniem, kiedy ta osoba peni swoj funkcj a take okres, w ktrym korzysta z ochrony ubezpieczeniowej. Uwzgldniajc nastpnie wysoko zapaconej skadki oraz okres ubezpieczenia mona ustali wysoko przychodu uzyskanego przez dan osob.
       • 08.06.2011Nie mona przeduy okresw amortyzacji ustalonych indywidualnie
        Pytanie podatnika: W latach ubiegych Spka nabya rodki trwale, bdce uywanymi rodkami transportu w postaci morskich statkw rybackich. Do amortyzacji statkw Spka przyja metod indywidualnego ustalenia stawek amortyzacyjnych. Okres amortyzacji przyjto jako nie krtszy ni 30 miesicy. Czy okres amortyzacji, ustalony przez spk indywidualnie dla rodka trwaego na zasadzie art. 16j Ustawy o CIT, moe zosta przez spk przeduony?
        • 16.05.2011Projekt racjonalizatorski bez 50-proc. kosztw
         Projekt racjonalizatorski nie jest wynalazkiem w wietle przepisw ustawy z dnia 19.10.1972 roku o wynalazczoci. Zatem, zgodnie z brzmieniem art. 22 ust 9 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych wynagrodzenie twrcy projektu racjonalizatorskiego za korzystanie z tego projektu nie stanowi przychodu, od ktrego odlicza si koszty uzyskania w zryczatowanej wysokoci 50 % - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
         • 06.05.2011WSA: Motocykl wykorzystywany w dziaalnoci – odzie motocyklowa w KUP
          Teza: Skoro organy podatkowe a priori uznay, e skarca wykorzystuje motocykl w dziaalnoci gospodarczej, to niezrozumiae jest dlaczego organy nie uznay za koszty uzyskania przychodw wydatkw na odzie specjalistyczn motocyklow, w szczeglnoci na nabycie butw, kurtki skrzanej, kamizelki, spodni i rkawic. Skoro bowiem w obecnych czasach jedenie motocyklem wymaga uywania odziey specjalistycznej ze wzmocnieniami, stanowicymi ochron przed niszymi temperaturami oraz przed skutkami ewentualnych wypadkw drogowych, a ponadto zasady bezpieczestwa wymagaj, aby motocyklista by ubrany w odzie specjalnie przystosowan do jazdy motocyklem, to w konsekwencji naley zgodzi si z tym, e wydatki na nabycie specjalistycznej (ochronnej) odziey motocyklowej pozostaj w zwizku z osiganymi przychodami, tym bardziej, e odzie motocyklowa rni si istotnie od odziey standardowej.
          • 19.04.2011Polisa z tytuu odpowiedzialnoci czonkw zarzdu a koszt uzyskania przychodw
           Czonkowie zarzdw spek handlowych wstpujc w swoje prawa i obowizki ponosz spore ryzyko. Odpowiadaj oni nie tylko wobec Spki za ewentualne szkody, ktre mog powsta w trakcie penienia ich obowizkw – ale w rnych sytuacjach – rwnie za szkody, ktre wyrzdz osobom trzecim w zwizku z penieniem swoich funkcji.
           • 07.04.2011Benefity dla pracownikw mog by kosztem firmy
            Pytanie podatnika: Czy sfinansowane ze rodkw obrotowych spki wydatki na koszty zwizane z uytkowaniem samochodw na cele prywatne pracownikw naley kwalifikowa jako koszty uzyskania przychodw?
            • 30.03.2011Zakwaterowanie pracownikw pracujcych za granic w 2011 r.
             Pracownik wykonujcy prac poza granicami kraju najczciej musi korzysta z noclegu. Czsto te pracodawca zapewnia pracownikowi nieodpatne zakwaterowanie podczas pobytu za granic. Takie wiadczenie dla pracownika nie jest oczywicie obojtne podatkowo. Stosunkowo najmniejszym problemem jest nocleg podczas podry subowej. Jeeli pracownik znajduje si w podry subowej to pracodawca ma obowizek zapewni mu nocleg lub zwrci poniesione przez niego wydatki na ten cel.
             • 23.03.2011NSA: Aport do spki osobowej bez podatku
              Wniesienie przez osob fizyczn do spki osobowej (jawnej) wkadu niepieninego w postaci udziaw w spce kapitaowej (aport) nie stanowi odpatnego zbycia tych udziaw, o jakim mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych.
              • 02.03.2011Podr subowa musi by dokadnie udokumentowana
               Pytanie podatnika: Czy kwota zwrotu wydatkw na przejazdy takswkami, rodkami transportu publicznego, opaty parkingowe, opaty za przejazd autostrad patn i usugi gastronomiczne ponoszone w zwizku z podr subow pracownikw na terytorium Polski jak i poza jej granicami lub w trakcie wykonywania lokalnie biecych zada powierzonych przez Spk, udokumentowanego zaakceptowanym przez odpowiednie osoby drukiem rozliczenia wydatkw z zaczonymi paragonami, kwitami, biletami, innymi dowodami zapaty i/lub owiadczeniami pracownika oraz wydrukiem polecenia ksigowania (dekretacja) moe by zaliczona do kosztw uzyskania przychodw?
               • 23.02.2011Wydatki na ksiki nie mog by kosztem w rozliczeniu rocznym
                Pytanie podatnika: Wnioskodawca z wyksztacenia jest prawnikiem zatrudnionym w Sdzie Rejonowym na stanowisku wymagajcym znajomoci i stosowania prawa. W zwizku z powyszym Wnioskodawca korzysta z podrcznikw, komentarzy oraz innych opracowa prawniczych. Koszty zakupu ww. pozycji pokrywa z wynagrodzenia za prac, ktre naley do majtku wsplnego Wnioskodawcy i Jego ony. Czy w rozliczeniu rocznym powysze koszty Wnioskodawca moe zaliczy do kosztw uzyskania przychodu?
                • 16.02.2011Podwyszone koszty uzyskania przychodw przy umowie o prac
                 Ryczatowe (limitowane) koszty ze stosunku pracy i stosunkw pokrewnych nie maj charakteru bezwzgldnie obowizujcego. W przypadku, gdy podatnik ponis wysze wydatki zwizane z dojazdem do miejsca wykonywania pracy ni okrelona miesicznie norma kosztu uzyskania przychodu i moe udokumentowa fakt ich poniesienia, wwczas ma prawo do uwzgldnienia kosztw faktycznie poniesionych. Prawo to dotyczy jednak tylko wydatkw zwizanych z dojazdami do miejsca pracy. Zasad t potwierdzi Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 3 lutego 2011 r. nr IPPB4/415-882/10-2/SP.
                 • 15.02.2011Rozliczenie straty w PIT
                  Rozliczenie straty ze rda przychodw polega na tym, e o wysoko tej straty mona obniy dochd uzyskany z danego rda w najbliszych kolejno po sobie nastpujcych piciu latach podatkowych, przy czym wysoko obnienia w ktrymkolwiek z tych lat nie moe przekroczy 50% kwoty straty. Szczegowe zasady rozliczenia wyjani Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 18 stycznia 2011 r. nr IPPB1/415-998/10-5/MS.
                  • 10.02.2011PIT-11: Wana informacja dla pracownika
                   PIT-11 to formularz sporzdzany przez patnika, stanowicy informacj o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w danym roku podatkowym. Na jego podstawie podatnicy mog prawidowo sporzdzi zeznanie roczne. Nie jest to jednak jego jedyna funkcja. Posiadajc PIT-11, administracja podatkowa ma moliwo kontroli prawidowoci ustalenia podstaw i zaliczek. Poczenie informacji zawartych na formularzu PIT-11 i innych formularzach oraz informacji dotyczcej wpacanych przez patnika zaliczek pozwala pracownikom fiskusa sprawdzi, czy patnik waciwie realizowa swoje obowizki w trakcie roku podatkowego.
                   • 27.01.2011Koszty uzyskania przychodw pracownikw – 50% tylko po spenieniu wszystkich warunkw
                    Pytanie podatnika: Czy mona uzna, e Spka ma prawo zastosowa wobec swoich pracownikw jako twrcw w rozumieniu ustawy prawo autorskie podwyszone koszta uzyskania przychodu 50% odnonie tej czci ich pracy, ktrej wynikiem pozostaje powstanie utworu w rozumieniu prawa autorskiego?
                    • 20.01.2011PIT 2010/2011: Pracownicze koszty uzyskania – problemy praktyczne
                     Wydaje si pozornie, e nie powinny wystpowa adne problemy z prawidowym uwzgldnieniem wysokoci pracowniczych kosztw uzyskania w zeznaniu rocznym – kwoty zostay zdefiniowane, nie zmieniaj si ju par lat i w rocznych zeznaniach PIT nie trzeba tropi miejsca, gdzie naley je uj. Tymczasem - jak co roku - okazuje si, e istnieje grupa wtpliwoci, ktre wymagaj wyjanienia.
                     • 18.01.2011Roczny PIT: Rozliczenie dochodw z pracy za granic
                      Uzyskujc dochody z tytuu pracy najemnej wykonywanej za granic, w wikszoci przypadkw naley rozliczy si z nich take w Polsce. Kwestia ta podlega regulacjom zawartym w dwustronnych umowach w sprawie unikania podwjnego opodatkowania.
                      • 18.01.2011Broszura informacyjna do zeznania PIT-39 o wysokoci osignitego dochodu (poniesionej straty) w 2010 roku.
                       FORMULARZ PIT-39 JEST PRZEZNACZONY dla podatnikw, ktrzy w roku podatkowym uzyskali przychody z odpatnego zbycia nieruchomoci i praw majtkowych nabytych lub wybudowanych po dniu 31 grudnia 2008 r. opodatkowanych na zasadach okrelonych w art. 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z pn. zm.), zwanej dalej „ustaw”.
                       • 18.01.2011Broszura informacyjna do zeznania PIT-37 o wysokoci osignitego dochodu (poniesionej straty) w 2010 roku
                        MINISTERSTWO FINANSW Formularz jest przeznaczony dla podatnikw, do ktrych ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z pn. zm.), zwanej dalej „ustaw ”, i ktrzy w roku podatkowym:
                        • 18.01.2011Broszura informacyjna do zeznania PIT-36 o wysokoci osignitego dochodu (poniesionej straty) w 2010 roku
                         FORMULARZ PIT-36 JEST PRZEZNACZONY dla podatnikw, do ktrych ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z pn. zm.), zwanej dalej „ustaw", i ktrzy niezalenie od liczby rde przychodw:
                         • 03.01.2011PIT 2011: Pracownicze koszty uzyskania przychodu trzeci rok bez zmian
                          Pisaem w poprzednim artykule o pezajcym wzrocie opodatkowania naszych dochodw. Dodatkowym czynnikiem , ktry czyni ten wzrost coraz bardziej dotkliwym jest zamroenie kosztw uzyskania przychodw.
                          • 27.12.2010Przeniesienie prawa wasnoci wynalazku a 50-proc. koszty
                           Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawcy przysuguj 50% koszty uzyskania przychodu od zasdzonej na Jego rzecz kwoty, ktra jest wynagrodzeniem dla twrcy wynalazku za korzystanie z tego wynalazku przez przedsibiorc, gdy przedsibiorcy przysuguje prawo do patentu na podstawie art. 98 ust. 2 ustawy o wynalazczoci?
                           • 22.12.2010Rozliczenie roczne: Bilet imienny dokumentuje wysze koszty przychodu
                            Pytanie podatnika: Czy majc zawiadczenie z Zakadu Pracy o wysokoci odpatnoci za bilety na dojazd do pracy potrcone i doliczone do przychodw opodatkowanych Wnioskodawcy, mg On zastosowa w rozliczeniu rocznym koszty faktycznie poniesione, stosownie do art. 22 ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych?
                            • 08.12.2010Kurs jzyka obcego a przychd pracownika
                             Pytanie podatnika: Czy opata za kurs jzyka jest przychodem pracownika i czy naley potrci zaliczk na podatek dochodowy od osb fizycznych po dniu 11 kwietnia 2010 r. (wyrok Trybunau Konstytucyjnego)?
                             • 02.12.2010Wynagrodzenie wsplnika nie jest dla niego kosztem
                              Pytanie podatnika: Czy wynagrodzenie wsplnika spki cywilnej zatrudnionego na podstawie umowy o prac w spce cywilnej nie bdzie stanowio kosztw uzyskania przychodw tylko dla tego wsplnika w jakim wynosi jego udzia w spce, a bdzie stanowi koszt dla drugiego wsplnika (niezatrudnionego), czy rwnie dla drugiego wsplnika (niezatrudnionego) nie bdzie stanowio kosztu uzyskania przychodu?
                              • 19.11.2010WSA: Czy brak dowodu jest dowodem?
                               Tezy: Za bdne nalezy uzna stanowisko, e brak dowodu wystpienia okrelonych okolicznoci faktycznych jest dowodem stwierdzajcym, e faktycznie nie miay one miejsca, uzasadniajcym odmow uwzgldnienia dania strony przeprowadzenia dowodu, stosownie do art. 188 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.).  
                               • 09.11.2010Zwrot kosztw zwizanych z odwoaniem z urlopu nie stanowi przychodu pracownika
                                Pytanie podatnika: Wnioskodawca zamierza zwrci koszty poniesione przez pracownikw zwizane z zaplanowanym wypoczynkiem. Sytuacja ta wynika z przesunicia planu urlopw. Jest to nastpstwo niespodziewanego otrzymania przez Wnioskodawc zwikszonej iloci zamwie. Czy w wietle art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych otrzymany udokumentowany zwrot wydatkw dotyczcy zaplanowanego wypoczynku wskutek przesunicia planu urlopu przez pracodawc bdzie stanowi przychd pracownika podlegajcy opodatkowaniu?
                                • 03.11.2010Zamknicie roku 2010 w podatku CIT – o czym naley pamita?
                                 Zakoczenie roku obrotowego oraz uzgodnienie wyniku finansowego i dochodu podlegajcego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osb prawnych jest ostatnim momentem na weryfikacj prawidowoci rozpoznawanych przychodw oraz kosztw podatkowych. W takim momencie istotne jest take odpowiednie przyporzdkowanie do waciwego roku podatkowego zarwno przychodw osiganych przez podatnikw na przeomie koczcego si oraz rozpoczynajcego si roku podatkowego, jak i kosztw uzyskania przychodw ponoszonych w tym czasie.
                                 • 29.09.2010Jak przelicza wynagrodzenia w obcych walutach
                                  Pytania podatnika: Wedug jakiego kursu GBP w stosunku do zotego polskiego Wnioskodawca powinien przeliczy wynagrodzenie ze stosunku pracy, ktre wypaca pracownikowi w GBP, celem obliczenia w zotych polskich wysokoci przychodu pracownika oraz zaliczek na podatek dochodowy od osb fizycznych od tego wynagrodzenia? Jak prawidowo okreli dzie uzyskania przychodu?
                                  • 22.09.2010Zmiany w PDOF: Wyjanijmy sobie wszystko
                                   Komisja „Przyjazne Pastwo” przygotowaa projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych oraz ustawy o zryczatowanym podatku dochodowym od niektrych przychodw osiganych przez osoby fizyczne. Projekt zosta 7 wrzenia br. skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Celem projektowanej noweli jest dokonanie zmian w szeregu przepisach ustawy o PIT budzcych obecnie wtpliwoci interpretacyjne lub powodujcych rozbienoci w orzecznictwie organw podatkowych i sdw administracyjnych. Zmiany dotycz m.in. trybu skadania przez maonkw wsplnego rocznego zeznania podatkowego, zasad opodatkowania osb samotnie wychowujcych dzieci, zasad przeliczania wartoci wyraonych w walutach obcych na zote polskie, stosowania niektrych zwolnie przedmiotowych. Wikszo zmian zgodnie z uzasadnieniem projektodawcy bdzie korzystna dla podatnikw. Ustawa ma wej w ycie z dniem 1 stycznia 2011 r. Poniej przedstawiamy szczegowe zestawienie projektowanych zmian.
                                   • 25.08.2010Odzie dla pracownika – problemy z zaliczaniem do KUP
                                    W zwizku z charakterem zada wykonywanych przez pracownikw pracodawcy mog zaopatrywa pracownikw w rnego rodzaju odzie robocz. W pewnych sytuacjach pracodawcy s do tego zobowizani, a w innych podejmuj takie dziaania z wasnej woli. W kadym jednak przypadku okoliczno zakupu odziey roboczej moe mie okrelone konsekwencje podatkowe zarwno dla pracodawcy, jak i pracownika.
                                    • 24.08.2010KUP: Dokumentowanie wydatkw poniesionych przez pracownikw
                                     Pytanie podatnika: Czy wydatki poniesione przez pracownikw spki w zwizku z wykonywaniem przez nich obowizkw subowych, udokumentowane: 1. paragonami fiskalnymi podpisanymi przez tych pracownikw, 2. fakturami wystawionymi na pracownikw, 3. biletami lotniczymi wystawionymi na pracownikw, 4. biletami kolejowymi i biletami dotyczcymi przejazdw za granic, podpisanymi przez tych pracownikw, 5. owiadczeniami pracownikw zawierajcymi informacje o wydatku, celu jego poniesienia, przyczynach braku odpowiedniej dokumentacji i podpisy tych pracownikw, bd stanowi dla spki koszt uzyskania przychodu?
                                     • 16.08.2010MF: Nie bdzie ustawy abolicyjnej obejmujcej podatek od abonamentw medycznych
                                      Zapytanie nr 7325 do ministra finansw w sprawie skutkw uchway NSA dotyczcej koniecznoci pacenia podatku dochodowego od abonamentu medycznego wykupionego przez pracodawc pracownikowi
                                      • 03.08.2010wiadczenia medyczne dla pracownikw pozostan opodatkowane
                                       Interpelacja nr 15765 do ministra zdrowia oraz ministra finansw w sprawie moliwoci zmiany ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych
                                       • 02.08.2010Fiskus usztywnia stanowisko w sprawie posikw w restauracji
                                        Po krtkim okresie zliberalizowania podejcia do problemu zaliczania do kosztw uzyskania przychodw posikw spoywanych z kontrahentami w restauracji organy podatkowe ponownie zaczy wydawa interpretacje niekorzystne dla podatnikw. Co ciekawe, formuuj one stanowisko, e wydatki na posiki spoywane wsplnie z kontrahentami w siedzibie firmy, sporzdzone z produktw zakupionych przez firm, mog korzysta z przywileju zaliczenia do kosztw uzyskania. Taki sam posiek zjedzony w restauracji – ju nie.
                                        • 23.07.2010Wypaty dla pracownikw dokonanych z podziau zysku jako KUP
                                         Nalene udziaowcom dywidendy z tytuu udziau w spce kapitaowej s rodkami przenoszonymi z majtku teje spki do majtku jej wsplnika, ktre to wiadczenie stanowi realizacj szczeglnego zobowizania wynikajcego z relacji spka kapitaowa - wsplnik. Z tych tez wzgldw wiadczenia takiego nie mona traktowa jako poniesionego w celu uzyskania przychodu przez osob prawn. Czym innym ni wypata dywidendy wsplnikowi jest natomiast wypacanie przewidzianych regulaminem wewntrznym spki wiadcze zatrudnionym w niej pracownikom, nawet jeeli rdem rodkw na realizacj teje wypaty bdzie osignity przez spk w poprzednim roku zysk netto.
                                         • 23.07.2010Zadouczynienie za wypadek przy pracy w kosztach firmy
                                          Pytanie podatnika: Czy zwrot kosztw leczenia oraz wypaty tzw. rent wyrwnawczych oraz zadouczynienia, bdce nastpstwem wypadkw przy pracy, stanowi dla Spki koszty uzyskania przychodw o charakterze porednim?
                                          • 19.07.2010Jak rzd zachci modych ludzi do zakadania wasnych przedsibiorstw
                                           Interpelacja nr 16310 do ministra finansw w sprawie pomocy przedsibiorcom rozpoczynajcym dziaalno gospodarcz
                                           • 12.07.2010Wynagrodzenia wspmaonka nie odliczysz
                                            Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca ma prawo zaliczy do kosztw uzyskania przychodu wynagrodzenie za prac wypacane, zatrudnionej przez Spk, onie wsplnika, w latach 2008 i nastpnych, oraz opacane ze rodkw finansowych Spki nalene od przedmiotowego wynagrodzenia skadki na ubezpieczenia spoeczne, skadki na Fundusz Pracy i FGP?
                                            • 06.07.2010Orzecznictwo: Przy wydawaniu interpretacji organ podatkowy nie moe kwestionowa stanu faktycznego
                                             Z uzasadnienia: „W orzecznictwie sdowoadministracyjnym prezentowany jest pogld, ktry Sd w niniejszym postpowaniu w peni podziela, i w postpowaniu w sprawie udzielenia interpretacji nie moe toczy si spr co do faktw. Organ podatkowy ma obowizek przyj za wnioskodawc do oceny prawnej stan faktyczny przez niego przedstawiony. Stanu tego organ nie moe kwestionowa, weryfikowa, czy zmienia.”
                                             • 27.05.2010Opodatkowanie przychodw pracownikw oddelegowanych
                                              Pytanie podatnika: Wnioskodawca jest agencj pracy tymczasowej, ktra zatrudnia polskich obywateli, majcych miejsce zamieszkania i rezydencj podatkow w Polsce. Wnioskodawca ma podpisan umow z woskim pracodawc uytkownikiem. Koszty wynagrodzenia pokrywa Wnioskodawca. Wypata wynagrodzenia pracownikw jest w walucie polskiej. Wnioskodawca wskazuje rwnie, i nie wypaca dodatkowo diet pracownikom za pobyt za granic. Czy Wnioskodawca prawidowo ocenia moliwo zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych (tj. zwolnienia z opodatkowania czci przychodu pracownikw czasowo przebywajcych za granic w kwocie odpowiadajcej 30% diety)?
                                              • 20.05.2010Odszkodowanie z tytuu rozwizania umowy o prac a koszty podatkowe
                                               Jeli pracodawca w aneksie do umowy o prac zawartej z pracownikiem przyzna mu prawo do rekompensaty na wypadek rozwizania stosunku pracy, wypata takiego wiadczenia stanowi koszt pracodawcy. Jeeli odszkodowanie zostanie przyznane pracownikowi na podstawie wyroku sdu, jego wypata jest take wiadczeniem ze stosunku pracy. Stanowi ono koszt poredni pracodawcy, ktry jest potrcalny w dacie wypaty – orzek Wojewdzki Sd Administracyjny w Olsztynie.
                                               • 18.05.2010Orzecznictwo: Autor uchylonej decyzji moe ponownie rozpatrywa t sam spraw
                                                W Ordynacji podatkowej nie ma normy prawnej zakazujcej uczestnictwa w postpowaniu organu pierwszoinstancyjnego przy ponownym rozpoznaniu sprawy pracownika tego organu, ktry bra udzia w wydaniu uchylonej decyzji. Nie podlega zatem wyczeniu od zaatwienia sprawy pracownik organu podatkowego I instancji upowaniony (na podstawie art. 143 § 1 O.p.) przez organ podatkowy do zaatwiania spraw w jego imieniu w przypadku uchylenia decyzji przez organ odwoawczy i przekazania temu organowi sprawy do ponownego rozpatrzenia. W takiej sytuacji sprawa zaatwiana jest ponownie, od nowa przez organ I instancji i moe - na danie strony - podlega ponownej kontroli instancyjnej w penym zakresie.