Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

koszty uzyskania przychodu stosunku pracy

 • 22.02.2013Pakiety medyczne a przychd pracownika
  Z uzasadnienia: Nie jest te dopuszczalne, aby po uznaniu za podlegajce opodatkowaniu nieodpatnego wiadczenia polegajcego na otrzymaniu prawa skorzystania z okrelonej opieki medycznej opodatkowaniu podlegaa jego realizacja w postaci wykorzystania konkretnej usugi medycznej. Z tych powodw zagwarantowane pakietem medycznym prawo do korzystania z wchodzcych w jego skad usug medycznych nie jest pozostawieniem tych usug do dyspozycji w rozumieniu (odpowiedniej czci) art. 11 ust. 1 u.p.d.o.f.; otrzymanym (nieodpatnym) wiadczeniem jest ju bowiem uprawniona zakupem pakietu moliwo wykorzystania tych usug.
  • 21.02.2013Ulga prorodzinna: wiadczenia po zmarym rodzicu a limit dochodw penoletniego dziecka
   Pytanie: Mam dwie crki uczce si. Jedna penoletnia nie przekroczya 25 roku ycia, studiuje na studiach dziennych, nigdy nie pracowaa i nie osigna dochodu. W listopadzie zmar mj m, a zakad pracy ma wypaci nalen listopadow pensj crkom. W tej sytuacji crka penoletnia osigna dochd przekraczajcy 3.091 z, pomimo, e nie pracowaa. Czy naley si ulga z tytuu wychowania dziecka penoletniego, uczcego si, ktre otrzymao ww. jednorazowy dochd z pracy po zmarym ojcu?
   • 19.02.2013Pracownik na zwolnieniu lekarskim a koszty uzyskania przychodu
    Pytanie podatnika: W jakiej wysokoci naley zastosowa koszty uzyskania przychodu, w przypadku gdy pracownik przebywa w danym miesicu na zwolnieniu lekarskim przez 30 dni natomiast za 1 dzie wypacono mu wynagrodzenie ze stosunku pracy?
    • 18.02.2013PIT 2012: Dochody zagraniczne w pytaniach i odpowiedziach
     1. Jakie s metody unikania podwjnego opodatkowania i na czym one polegaj?
     • 13.02.2013Samochd osobowy jako jednorazowy koszt
      Pytanie podatnika: Czy prawidowe bdzie jednorazowe zaliczenie do kosztw uzyskania przychodu wartoci samochodu uywanego, w momencie przekazania go na potrzeby wykonywanej indywidualnej dziaalnoci gospodarczej, przy zaoeniu, e bdzie on uytkowany krcej ni 1 rok? Czy przekazanie samochodu z powrotem na cele osobiste spowoduje powstanie przychodu dla wnioskodawcy lub konieczno dokonania korekty kosztw uzyskania przychodu?
      • 12.02.2013Zeznanie roczne cudzoziemców – dochody z umowy o prac oraz umów zlecenia i o dzieo
       Niektóre obowizki wynikajce z ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm., dalej: pdof) – w tym np. skadanie zezna rocznych – dotycz take cudzoziemców. Sposób rozliczenia osiganych przez nich dochodów (przychodów) zaley przede wszystkim od tego, czy maj oni status polskiego rezydenta podatkowego, a take od rodzaju róda tych dochodów (przychodów) oraz miejsca ich pooenia.
       • 12.02.2013NSA: Udzia w imprezie integracyjnej a przychd pracownika
        Z uzasadnienia: Nie zasuguje na aprobat pogld, e o powstaniu przychodu przesdza fakt umoliwienia pracownikowi skorzystania z posikw i napojw oraz usug realizowanych w trakcie imprezy integracyjnej. W sytuacji, gdy wartoci wiadcze pracowniczych nie mona przyporzdkowa do wiadcze uzyskiwanych (otrzymanych) przez konkretnego pracownika - nie jest moliwe ustalenie w odniesieniu do konkretnego pracownika kwoty przychodu. Nie mona bowiem ustali, czy i ktry pracownik otrzyma w istocie i w jakiej wysokoci wiadczenie. Nie jest te moliwe przypisanie pracownikowi okrelonego wiadczenia, jeeli nie tylko go nie otrzyma, ale nie wyraa nawet woli jego przyjcia.
        • 05.02.2013Jubileusz firmy a koszty uzyskania przychodw
         Pytanie podatnika: Czy koszty organizacji jubileuszu Spki w czci dotyczcej pozostaych goci, ktrzy nie s pracownikami, s kosztem uzyskania przychodu?
         • 04.02.2013Rozliczenie roczne: 50% koszty uzyskania przychodw
          Pytanie podatnika: Praca Wnioskodawczyni polega na tworzeniu projektw, ktre s chronione prawem autorskim, a za wykonan prac wypacane jest wynagrodzenie autorskie, co daje podstaw do odliczenia kosztw uzyskania przychodu w wysokoci 50% uzyskanego wynagrodzenia. Jednake zakad pracy, ktry zatrudnia Wnioskodawczyni, odlicza koszty uzyskania przychodu w wysokoci 111,25 z miesicznie. Czy istnieje moliwo zastosowania w zeznaniu podatkowym 50% kosztw uzyskania przychodw z tytuu wynagrodzenia z praw autorskich?
          • 31.01.2013PIT 2012: Odliczenie skadek na ubezpieczenie spoeczne
           Zgodnie art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych, podstaw obliczenia podatku mona obniy o skadki na ubezpieczenie spoeczne, do ktrych zalicza si skadki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Tak jak w przypadku skadek na ubezpieczenie zdrowotne (zobacz: Odliczenie skadek na ubezpieczenie zdrowotne), ustawodawca nie wymaga przyporzdkowania odliczanej kwoty skadek na ubezpieczenia spoeczne do odpowiedniego przychodu, ktrego uzyskanie byo podstaw ich poniesienia. Zatem, jeeli podatnik zapaci w ramach dziaalnoci gospodarczej skadki na wasne ubezpieczenie spoeczne, a w ramach dziaalnoci nie ma ich od czego odliczy, moe je uwzgldni przy obliczaniu dochodu i podatku np. z umowy o prac czy najmu.
           • 29.01.2013PIT: Rozliczenie straty podatkowej
            Strata ze rda przychodw (tzw. strata podatkowa) wystpuje wwczas, gdy koszty uzyskania przychodw przekraczaj sum przychodw z tego rda. Mimo e zarwno strata, jak i dochd to rnica midzy przychodami z danego rda przychodu a kosztami jego uzyskania, to wyranie wida, e do straty podatkowej maj zastosowanie inne zasady ni do dochodw.
            • 29.01.2013Ubezpieczenie pracownikw a przychd do opodatkowania PIT
             Pytanie podatnika: Jak rozliczy warto nieodpatnego wiadczenia, jeli nie jest te moliwe ustalenie przychodu przypadajcego na kadego ubezpieczonego objtego ochron ubezpieczeniow, co powoduje, e na wnioskodawcy nie ci obowizki patnika, o ktrych mowa w art. 31 i art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych?
             • 21.01.2013PIT 2012: Opodatkowanie dochodw z pracy za granic
              Uzyskujc dochody z tytuu pracy najemnej wykonywanej za granic, w wikszoci przypadkw naley rozliczy si z nich take w Polsce. Naley o tym pamita szczeglnie obecnie, gdy wiele osb majcych miejsce zamieszkania w Polsce podejmuje prac za granic.
              • 14.01.2013Podatki 2013: Wybr formy opodatkowania PIT
               Podatnicy podatku dochodowego od osb fizycznych prowadzcy pozarolnicz dziaalno gospodarcz, prowadzcy dziay specjalne produkcji rolnej lub uzyskujcy przychody z najmu do 21 stycznia (20 to dzie wolny od pracy) musz zdecydowa o formie opodatkowania w 2013 roku. O tym, czy podatnik bdzie mia prawo wyboru formy opodatkowania, czy te jest takiego prawa pozbawiony, decyduje charakter dziaalnoci, jak zamierza prowadzi. Jeeli jest uprawniony do skorzystania z pacenia podatku w formie ryczatu od przychodw ewidencjonowanych, czy te w formie karty podatkowej, bdzie musia zdecydowa, czy chce z tego prawa skorzysta. Jeli jednak uwaa, e aby uzyska przychody ze swojej dziaalnoci, bdzie musia ponosi due wydatki – w tej sytuacji korzystniejsze moe by pacenie podatku dochodowego na zasadach oglnych. Dodajmy, e podatnik ma rwnie prawo, o ile spenia warunki okrelone w ustawie, do pacenia 19% podatku od dochodu z prowadzonej dziaalnoci gospodarczej (tzw. podatek liniowy).
               • 14.01.2013Opodatkowanie najmu prywatnego
                Ustawa o podatku dochodowym od osb fizycznych (zwanym dalej podatkiem PIT) wymienia jako odrbne rdo przychodw: najem, podnajem, dzieraw, poddzieraw oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym rwnie dzieraw, poddzieraw dziaw specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego skadnikw na cele nierolnicze albo na prowadzenie dziaw specjalnych produkcji rolnej, z wyjtkiem skadnikw majtku zwizanych z dziaalnoci gospodarcz.
                • 14.01.2013Laptop i komrka dla menedera a przychd w PIT
                 Z uzasadnienia: Skoro zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych , przychodem jest okrelone w kontrakcie wynagrodzenie za wykonywanie okrelonych czynnoci, jak rwnie wartoci otrzymanych wiadcze w naturze i innych nieodpatnych wiadcze, to wydatki uznane za elementy dodatkowego wynagrodzenia osoby zarzdzajcej spk (w rozpatrywanym przypadku koszty, jakie spka ponosi w zwizku z eksploatacj rodkw majtkowych udostpnionych zleceniobiorcom, tj. samochodw, komputerw i telefonw), stanowi przychody w rozumieniu art. 13 pkt 9 ustawy, a ich wielko wpywa na ksztat podstawy opodatkowania osoby zarzdzajcej spk. Wskazane wydatki odpowiadaj bowiem pracy menedera wykonywanej na podstawie zawartej umowy o zarzdzaniu przedsibiorstwem.
                 • 10.01.2013Rozliczenie roczne: Ulga prorodzinna a dochody dziecka
                  Z uzasadnienia: Ustawodawca w art. 6 ust 4 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych wprowadzajc zasady preferencyjnego opodatkowania dla osb samotnie wychowujcych dzieci penoletnie, uczce si, okreli czn wysoko dochodw podlegajcych opodatkowaniu wedug skali podatkowej oraz dochodw ze zbycia papierw wartociowych, ktrej osignicie przez dziecko nie powoduje utraty prawa do preferencyjnego rozliczenia przez osob samotnie je wychowujc. O ile dochd opodatkowany na zasadach okrelonych w art. 30b bdzie odpowiada dochodowi zdefiniowanemu w art. 9 ust 2 ustawy, to dla ustalenia dochodu podlegajcego opodatkowaniu na zasadach okrelonych w art. 27 konieczne jest wyliczenie podstawy opodatkowania zgodnie z art. 26 ustawy.
                  • 10.01.2013Wydatki prezesa zarzdu w kosztach podatkowych spki
                   Pytanie podatnika: Czy koszty bezporednio zwizane z penionymi przez prezesa zarzdu obowizkami, tj. m.in. koszty przejazdw subowych (bilety lotnicze, taxi, komunikacja publiczna), koszty noclegw, diety, koszty samochodu do przejazdw subowych w sprawach spki, telefon subowy - stacjonarny w siedzibie spki oraz komrkowy, koszt kursu jzykowego i innych kursw zawodowych, koszt prowizji zwizanych z korzystaniem z rachunku bankowego oraz kart patniczych w sprawach subowych, korzystanie z komputera, notebooka, innych narzdzi biurowych w sprawach subowych, stanowi koszty uzyskania przychodw dla spki, w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych?
                   • 04.01.2013Koszty uzyskania przychodw twrcw zatrudnionych na umow o prac
                    Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawcy przysuguje prawo do zastosowania 50 % stawki kosztw dla przychodu uzyskanego tytuem wynagrodzenia za prac, bdc przejawem pracy twrczej o indywidualnym charakterze, w ramach umowy o dzieo oraz dla przychodu uzyskanego tytuem wynagrodzenia za prac?
                    • 01.01.2013Broszura informacyjna do zeznania PIT-39 o wysokoci osignitego dochodu (poniesionej straty) w 2012 roku
                     Formularz PIT-39 jest przeznaczony dla podatnikw, ktrzy w roku podatkowym uzyskali przychody z odpatnego zbycia nieruchomoci i praw majtkowych nabytych lub wybudowanych po dniu 31 grudnia 2008 r. Opodatkowanych na zasadach okrelonych w art. 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. O podatku dochodowym od osb fizycznych (dz. U. Z 2012 r. Poz. 361, z pn. Zm.), zwanej dalej „ustaw".
                     • 01.01.2013Broszura informacyjna do zeznania PIT-37 o wysokoci osignitego dochodu (poniesionej straty) w 2012 roku
                      Formularz jest przeznaczony dla podatnikw, do ktrych ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z pn. zm.), zwanej dalej „ustaw", i ktrzy w roku podatkowym:
                      • 01.01.2013Broszura informacyjna do zeznania PIT-36 o wysokoci osignitego dochodu (poniesionej straty) w 2012 roku
                       Formularz PIT-36 jest przeznaczony dla podatnikw, do ktrych ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z pn. zm.), zwanej dalej „ustaw", i ktrzy niezalenie od liczby rde przychodw:
                       • 28.12.2012Wynajem mieszkania w kosztach uzyskania przychodw z tytuu najmu
                        Pytanie podatnika: Wnioskodawca posiada mieszkanie, w ktrym obecnie mieszka. Lokal ten znajduje si w doskonaej lokalizacji miasta cieszcej si duym zainteresowaniem w zakresie najmu. Warunki rynkowe pozwalaj uzyska dochd w przypadku wynajcia tego lokalu i zamieszkania w innej lokalizacji zapewniajcej realizacj potrzeb mieszkaniowych Wnioskodawcy zgodnie z jego wymogami. Istot osignicia dochodu jest zamiana lokalizacji obiektu mieszkaniowego, bez ktrej nie mogoby doj do wygenerowania dochodu. Czy Wnioskodawca moe uzna jako koszt uzyskania przychodu z tytuu najmu wynajem lokalu mieszkalnego na wasne cele mieszkaniowe?
                        • 18.12.2012Podatki 2013: Jak zmiany w PIT wpyn na sytuacj finansow rodzin?
                         Interpelacja nr 9589 do ministra finansw w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych
                         • 12.12.2012Podatki 2013: Zmiany w PIT. Koszty uzyskania przychodw twrcw
                          Koszty uzyskania przychodw stanowi drugi, obok przychodu, istotny element wpywajcy na podstaw opodatkowania oraz wysoko podatku. S one w nierozerwalny sposb powizane z pojciem przychodu i jego rdem. Wskazuje na to art. 22 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361, z pn. zm., dalej: ustawa o PIT), w ktrym w rny sposb – w zalenoci od rodzaju rda przychodw – okrelone s koszty uzyskania przychodu.
                          • 30.11.2012MPiPS: Koniec z wysokimi zasikami macierzyskimi dla kobiet prowadzcych dziaalno
                           Interpelacja nr 9933 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie zmiany ustawy o systemie ubezpiecze spoecznych oraz niektrych innych ustaw, m.in. ustawy o wiadczeniach pieninych z ubezpieczenia spoecznego w razie choroby i macierzystwa
                           • 29.11.201250-procentowe koszty przy chorobie i urlopie pracownika
                            Pytanie podatnika: Czy spka powinna potrca 50% koszty uzyskania przychodu od czci wynagrodzenia wypacanej pracownikom za czas niezdolnoci do pracy z tytuu choroby oraz do wynagrodzenia za okres urlopu wypoczynkowego?
                            • 26.11.2012Ubezpieczenie w podry subowej jako przychd pracownika
                             Z uzasadnienia: Zakup przez pracodawc polisy stanowi bdzie przychd pracownika, ktry naley zaliczy do przychodu ze stosunku pracy. Pracownik zyskuje tu realn korzy (bez zaangaowania wasnego majtku), bowiem jako beneficjent ubezpieczenia zawartego przez pracodawc korzysta z ochrony ubezpieczeniowej, w tym jest uprawniony do podstawowego dobrodziejstwa zwizanego z przedmiotow polis tj. ewentualnego odszkodowania.
                             • 26.11.2012Firma w domu: Wydatki na energi w kosztach uzyskania przychodw
                              Pytanie podatnika: Wnioskodawca prowadzi dziaalno gospodarcz polegajc m.in. na wiadczeniu usug dostpu do sieci Internet. Na potrzeby dziaalnoci gospodarczej korzysta z jednego pomieszczenia w domu jednorodzinnym, do ktrego posiada tytu wasnoci. W jaki sposb mona obliczy (zmierzy) energi elektryczn pobran na potrzeby utrzymania w ruchu infrastruktury sieci teleinformatycznej i jej koszt zaliczy w koszty uzyskania przychodu? Czy dla powyszego celu mona przyj zuycie energii na poziomie danych znamionowych urzdze?
                              • 22.11.2012Warunki zastosowania kosztw autorskich u pracownika
                               Z uzasadnienia: Dla zastosowania kosztw uzyskania przychodu w wysokoci 50% przychodu - koniecznym jest, by w umowie o prac rozrniono wynagrodzenia na cz zwizan z wykonywaniem obowizkw pracowniczych i cz honoracyjn zwizan z korzystaniem z praw autorskich za eksploatacj dziea, nie jest natomiast wystarczajce rozrnienie - wyodrbnienie czasu pracy przeznaczonego na prac twrcz, bo z takiego rozrnienia nie wynika, czy utwr rzeczywicie powsta i czy w zwizku z jego eksploatacj wypacono honorarium, nie jest take dopuszczalne szacunkowe ustalanie iloci pracy "twrczej".
                               • 20.11.2012PIT: Rozliczenie wydatkw poniesionych przed rozpoczciem dziaalnoci
                                Pytanie podatnika: Czy wydatki poniesione przed rozpoczciem pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej w celu uzyskania uprawnie do wykonywania zawodu radcy prawnego, warunkujcych w wietle art. 24 ust. 1 pkt 6 w zwizku z art. 23 ustawy o radcach prawnych wykonywanie dziaalnoci gospodarczej w formie kancelarii radcy prawnego, mog zosta zaliczone do kosztw uzyskania przychodw z teje dziaalnoci gospodarczej?
                                • 25.10.2012Dokumentowanie podry subowej
                                 Pytanie podatnika: Czy mona zaliczy do kosztw uzyskania przychodu wydatki subowe zapacone kart subow pracownika spki udokumentowane: formularzem zlecenia podry subowej; wycigiem bankowym z karty subowej; owiadczeniem pracownika zawierajcym przyczyn braku faktury (rachunku), paragonu lub biletu za przejazd rodkiem komunikacji (taxi, autobus, metro, kolej podmiejska, tramwaj) oraz zawierajcym owiadczenie, i przejazd odbywa si w ramach zleconej podry subowej (potwierdzonym przez przeoonego pracownika)?
                                 • 25.10.2012Skadki ZUS osoby wsppracujcej w kosztach dziaalnoci
                                  Pytanie podatnika: Wnioskodawca prowadzi dziaalno z on, ktr zgosi do ZUS jako osob wsppracujc i w tym czasie opaca za on skadki ZUS (ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie spoeczne, Fundusz Pracy). Czy skadka na ubezpieczenie zdrowotne osoby wsppracujcej podlegaa odliczeniu od podatku dochodowego przez osob prowadzc dziaalno rozliczajc si wg podatku liniowego? Czy skadki na Fundusz Pracy od osoby wsppracujcej mona byo zalicza do kosztw uzyskania przychodw? Czy do kosztw uzyskania przychodw mona byo zalicza skadki na ubezpieczenie spoeczne od osoby wsppracujcej, czy te powysze mona byo odlicza od dochodu?
                                  • 17.10.2012Przychody pracownika: Zakwaterowanie podczas oddelegowania
                                   Z uzasadnienia: Przychodem poszczeglnych pracownikw spki, realizujcych projekty w ramach czasowej zmiany miejsca wiadczenia pracy, bdzie przypadajca na kadego z nich cz ceny zakupu usugi z tytuu wynajmowanych miejsc noclegowych. Pracownicy ci uzyskaj bowiem konkretn korzy finansow w wysokoci wartoci zakupionej przez pracodawc usugi przypadajcej na kadego z nich, za ktr nie musz sami zapaci, a maj pene prawo z niej skorzysta.
                                   • 16.10.2012Nagrody dla pracownikw sfinansowane z zysku jako koszt podatkowy
                                    Z uzasadnienia: Tre art. 7 ust. 2 oraz art. 15 i art. 16 ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych nie pozwala powtrnie ujmowa w kosztach uzyskania przychodw wydatkw poniesionych na wynagrodzenia pracownikw oraz nagrd wypaconych pracownikom z zysku netto, a wic po wczeniejszym obcieniu dochodu podatkiem dochodowym od osb prawnych. Nie ma przy tym znaczenia okres podatkowy, za jaki wypacone zostay wynagrodzenia zaliczone w ciar kosztw uzyskania przychodw oraz nagrody, dla ktrych rdem jest zysk po opodatkowaniu, podobnie jak forma wypaty nagrd.
                                    • 12.10.2012Podwyszone koszty uzyskania przychodw twrcw i artystw
                                     Pytanie podatnika: Czy wykonujc zadania kierownika produkcji TV i bdc zatrudniona na tym stanowisku w latach 2006-2011, przysugiwao Wnioskodawczyni prawo stosowania zryczatowanej - 50% stawki kosztu uzyskania przychodu dla przychodw uzyskiwanych z tego tytuu?
                                     • 05.10.2012Optymalizacja podatkowa. Rozliczenie dochodw akcjonariuszy w SKA
                                      Pytanie podatnika: Czy w zwizku z posiadaniem przez Wnioskodawczyni statusu akcjonariusza w SKA, obowizek podatkowy zwizany z uczestnictwem w SKA powstanie dla Niej w dacie podjcia przez walne zgromadzenie SKA uchway o podziale zysku, czy te obowizek podatkowy powstawa bdzie na analogicznych zasadach jak w przypadku komplementariusza SKA, co bdzie si wiza z obowizkiem opacania zaliczek na podatek dochodowy w trakcie roku podatkowego?
                                      • 03.10.2012Skutki podatkowe sprzeday akcji
                                       Pytanie podatnika: Wnioskodawca od 1994 r. do 2010 r. nabywa akcje rnych spek. Cz z nabytych akcji zostaa nabyta przez wnioskodawc w latach 1994-1999, jednak z uwagi na upyw czasu wnioskodawca nie ma danych w jaki sposb przedmiotowe akcje zostay przez niego nabyte. Obecnie wnioskodawca zmuszony jest sprzeda posiadane akcje. Czy od sprzedanych akcji wnioskodawca musi odprowadzi podatek dochodowy?
                                       • 01.10.2012Wynagrodzenie maonka jako koszt podatkowy
                                        Pytanie podatnika: Czy wynagrodzenie wypacone pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o prac (bdcemu maonkiem pracodawcy), jest kosztem uzyskania przychodw dla pracodawcy - podatnika podatku dochodowego od osb fizycznych, samodzielnie prowadzcego pozarolnicz dziaalno gospodarcz?
                                        • 27.09.2012Karty doadowujce do prywatnego telefonu a przychd pracownika
                                         Pytanie podatnika: Ze wzgldu na wysokie koszty zwizane z zakupem komrkowych telefonw subowych dla pracownikw i opacaniem abonamentu telefonicznego Wnioskodawca postanowi wydawa pracownikom karty doadowujce. Zarwno aparaty telefoniczne, jak i karty z numerem telefonu s prywatn wasnoci pracownika. W wikszoci numery nie s zarejestrowane i nie ma moliwoci uzyskania bilingu wykazujcego spis wykonywanych pocze. Czy przekazanie doadowa kart telefonicznych pracownikw spowoduje powstanie u nich przychodu, ktry Wnioskodawca powinien uwzgldni przy obliczaniu i pobieraniu zaliczek na podatek dochodowy od osb fizycznych?
                                         • 24.09.2012Podatek dochodowy. Krajowe dochody przedsibiorcw z fotografii stockowej
                                          Zdjcia na stockach mog zamieszcza rne osoby, w tym take przedsibiorcy. Osobiste prawa autorskie do tych fotografii mog przysugiwa autorom fotografii, czyli m.in. przedsibiorcom bdcym osobami fizycznymi, ich pracownikom lub te pracownikom przedsibiorcw - osb prawnych czy te jednostek organizacyjnych nie posiadajcych osobowoci prawnej. Prawa te s niezbywalne. Przedmiotem obrotu mog za by autorskie prawa majtkowe, czyli prawa do korzystania z utworu i rozporzdzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu.
                                          • 21.09.2012Usugi gastronomiczne w kosztach uzyskania przychodw
                                           Pytanie podatnika: Czy koszty usug gastronomicznych poniesione w zakresie spotka pracownikw Spki z partnerami biznesowymi refakturowane na podstawie umowy o wiadczenie usug, stanowi koszty uzyskania przychodw? Czy koszty usug gastronomicznych i artykuw spoywczych nabywanych na potrzeby poczstunku w trakcie prezentacji produktw oferowanych przez Zleceniodawc stanowi koszty uzyskania przychodw?
                                           • 18.09.2012Spka komandytowo-akcyjna: Rozliczenie dywidendy w naturze
                                            Pytanie podatnika: Czy w zwizku z wypat przez SKA dywidendy w naturze powstanie po stronie komplementariusza - osoby prawnej - przychd opodatkowany na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych?
                                            • 14.09.2012Wynagrodzenie za korzystanie z wizerunku jako przychd z praw autorskich
                                             Z uzasadnienia: Osoba fizyczna nie posiada praw autorskich do swojego wasnego wygldu, wizerunku, a wynagrodzenie za korzystanie z wizerunku nie jest wynagrodzeniem za korzystanie z praw autorskich lub za rozporzdzanie nimi. Prawa autorskie dotycz utworu, a wic nie wizerunku danej osoby lecz jego przedstawienia w okrelonej formie bdcej utworem w rozumieniu tego prawa. Wizerunek danej osoby staje si utworem, bdcym przedmiotem prawa autorskiego, dopiero wwczas, gdy stanowi przejaw dziaalnoci twrczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezalenie od wartoci, przeznaczenia i sposobu wyraenia. Prawo do wizerunku, a wic wasnego wygldu, nie jest rwnie prawem pokrewnym w rozumieniu ustawy o prawie autorskim, skoro niewtpliwie nie stanowi artystycznego wykonania utworu lub dziea sztuki ludowej.
                                             • 13.09.2012Ubezpieczenie w zagranicznej podry jako przychd pracownika
                                              Z uzasadnienia: Zapata skadki na ubezpieczenie w zagranicznej podry subowej przez pracodawc za pracownika stanowi wymiern korzy dla tego ostatniego z tytuu zawarcia na jego rzecz umowy ubezpieczenia. W zamian za uiszczon przez pracodawc skadk pracownik uzyska ochron ubezpieczeniow. Zatem, moliwe jest rozpatrywanie uzyskanej przez pracownikw ochrony ubezpieczeniowej w kategoriach przychodu ze stosunku pracy w formie nieodpatnego wiadczenia otrzymywanego ju w momencie uiszczenia skadki i rozpoczcia ochrony ubezpieczeniowej, ktrego warto odpowiada wysokoci uiszczonej skadki ubezpieczeniowej.
                                              • 30.08.2012Rozliczanie kosztw reprezentacji
                                               Interpelacja nr 5936 do ministra finansw w sprawie przywrcenia funduszu reprezentacyjnego dla maych i rednich przedsibiorstw
                                               • 28.08.2012Outplacement jako koszt uzyskania przychodw firmy
                                                Pytanie podatnika: Czy wydatki na nabycie usug outplacementu stanowi bd koszt uzyskania przychodu zgodnie z art. 15 ust 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osb prawnych?
                                                • 17.08.2012Podwyszone koszty uzyskania przychodw twrcw
                                                 Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawcy przysuguje, w czci wynagrodzenia nalenego za Jego twrcze prace, prawo odliczenia od wynagrodzenia 50% stawki kosztw uzyskania przychodu, o jakiej mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych?
                                                 • 14.08.2012Zaliczki na poczet przyszego wynagrodzenia a PIT i skadki ZUS
                                                  Zgodnie z art. 80 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm., dalej: k.p.), wynagrodzenie przysuguje za prac wykonan. Na pracodawcy spoczywa wynikajcy z art. 86 § 1 k.p. obowizek wypacania wynagrodzenia w miejscu, terminie i czasie okrelonych w regulaminie pracy lub w innych przepisach prawa pracy.
                                                  • 09.08.2012Limit kilometrwki a czynsz za wynajem samochodu
                                                   Z uzasadnienia: Czynsz najmu samochodu jest kosztem ponoszonym w celu osignicia przychodw lub zachowania albo zabezpieczenia rda przychodw, nie mieci si w kategorii wydatkw, o ktrych mowa w art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych i zgodnie ze stanowiskiem podatnika moe by zaliczony do kosztw uzyskania przychodw na zasadach okrelonych w art. 15 ust. 1 tej ustawy.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] . [ 13 ] . [ 14 ] . [ 15 ] . [ 16 ] . [ 17 ] ... [ 18 ] nastpna strona »