Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

koszty uzyskania przychodu najmu

 • 31.05.2017Opodatkowanie dochodów z najmu przez wspówacicieli
  Pytanie podatnika: Wnioskodawca wraz z ojcem, dwoma brami i synem zmarego brata s wspówacicielami mieszkania. Mieszkanie zostao wynajte przez Wnioskodawc, jako wspówaciciela zarzdzajcego. Ojciec i bracia udzielili Wnioskodawcy penomocnictwa do zaatwiania wszystkich spraw dotyczcych tego mieszkania. Wnioskodawca nie posiada natomiast penomocnictwa syna zmarego brata, który wyjecha za granic i nie ma z nim kontaktu. Czy najem lokalu musi by rozliczany przez wszystkich wspówacicieli?
  • 30.05.2017Rozliczenie kosztów z tytuu najmu prywatnego
   Pytanie podatnika: Jak stawk odpisu amortyzacyjnego zastosowa w przypadku mieszkania zakupionego z rynku wtórnego? Czy koszty uzyskania przychodu obejmuj: opaty zwizane z podpisaniem aktu notarialnego w celu nabycia mieszkania, tj. podatek od czynnoci cywilnoprawnych, opat sdow oraz taks notarialn; opaty zwizane z podpisaniem aktu notarialnego w zwizku z umow najmu (owiadczenie o poddaniu si rygorowi egzekucyjnemu, tzw. najem okazjonalny); koszty porednictwa w wynajmie lokalu (tzw. prowizja porednika), udokumentowane faktur; koszty sprztania lokalu (zgodnie z umow najmu dwa razy w miesicu), udokumentowane paragonem fiskalnym?
   • 29.05.2017Jak rozliczy wydatki o wartoci niszej ni 3,5 tys. z?
    Pytanie podatnika: Czy dla podatnika prowadzcego podatkow ksig przychodów i rozchodów, dzie poniesienia kosztu uzyskania przychodu tytuem wydatków na skadniki wyposaenia o wartoci mniejszej lub równie 3.500 z naley okreli wedug:
    • 23.05.2017NSA. Wydatki na promocj produktu w kosztach dziaalnoci
     Z uzasadnienia: Wydatki poniesione na organizacj wystpów artystycznych lub inne atrakcje towarzyszce niezwizane bezporednio z kampani promocyjn i prezentacj produktu, a take wydatki poniesione na osoby towarzyszce (rodziny) kontrahentów lub przedstawicieli kontrahentów nie stanowi kosztów uzyskania przychodów.
     • 19.05.2017Czy wynajem mieszkania moe by kosztem podatkowym?
      Czy osoba fizyczna prowadzca dziaalno gospodarcz moe traktowa koszty najmu mieszkania lub domu w caoci jako koszty uzyskania przychodu? Czy moe bdzie to jednak wydatek o charakterze osobistym, który kosztem by nie moe?
      • 18.05.2017Czy wynajem mieszkania moe by kosztem podatkowym?
       Czy osoba fizyczna prowadzca dziaalno gospodarcz moe traktowa koszty najmu mieszkania lub domu w caoci jako koszty uzyskania przychodu? Czy moe bdzie to jednak wydatek o charakterze osobistym, który kosztem by nie moe?
       • 09.05.2017MF ostrzega przed optymalizacj podatkow FIZ z wykorzystaniem obligacji
        Analizy przeprowadzone przez suby skarbowe ujawniy próby optymalizacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych z wykorzystaniem obligacji nabywanych w ramach grupy podmiotów powizanych, w których uczestnicz fundusze inwestycyjne zamknite (FIZ).
        • 09.05.2017Relaks na koszt pracodawcy bez PIT
         Pytanie podatnika: Czy korzystanie przez pracowników z profilaktycznych zaj antystresowych i relaksacyjnych, zaleconych przez uprawnionego specjalist BHP jako rodek profilaktyczny zmniejszajcy ryzyko zawodowe (w zw. z art. 226 Kodeksu pracy oraz § 39 rozporzdzenia w sprawie BHP), skutkuje powstaniem po ich stronie przychodu ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 i 3 w zw. z art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
         • 26.04.2017Wydatki na zakup towarów stanowicych ekspozycj w kosztach podatkowych
          Pytanie podatnika: Aby promowa nowe towary, Spóka wykona w budynku firmy ekspozycj przedmiotowych towarów. Ze wzgldu na szybko zmieniajce si trendy w budownictwie Spóka nie jest w stanie okreli okresu prezentacji tych towarów. W przypadku zmiany ekspozycji wymontowane towary bd podlegay odsprzeday po obnionej cenie. Czy zakup towarów przeznaczonych na ekspozycj bdzie stanowi koszt firmy w momencie jego poniesienia?
          • 21.04.2017Wydatki na mieszkanie w kosztach dziaalnoci
           Pytanie podatnika: Wnioskodawca planuje rezygnacj z umowy najmu lokalu mieszkalnego na rzecz jego nabycia. Wnioskodawca bdzie z niego korzysta najczciej od poniedziaku do pitku w zwizku z prowadzon dziaalnoci gospodarcz. Wnioskodawca poniesie okrelone koszty zwizane z nabyciem lokalu (opaty notarialne, PCC, prowizja porednika) oraz zwizane z jego przystosowaniem do uytkowania. Czy odpisy amortyzacyjne od wartoci pocztkowej lokalu oraz inne koszty (wyposaenie w meble, sprzt AGD, opaty za media, odsetki od kredytu hipotecznego) Wnioskodawca bdzie móg zaliczy do kosztów uzyskania przychodu?
           • 18.04.2017WSA. Kiedy strata z inwestycji w obcym rodku trwaym moe by kosztem?
            Z uzasadnienia: Dziaajc w warunkach rynkowych podatnik musi podejmowa racjonalne z jego punktu widzenia, oparte na ekonomicznych analizach i kalkulacjach, dziaania zmierzajce do uzyskania moliwie najwikszej efektywnoci ekonomicznej. Dziaania te mog równie polega m.in. na minimalizowaniu strat z okrelonych segmentów dziaalnoci, czy te eliminowaniu nieopacalnych przedsiwzi. Co do zasady, kade tego rodzaju przedsiwzicie zmierzajce do zapobieenia powstania takiej sytuacji, powinno by postrzegane jako prowadzce do zachowania bd zabezpieczenia róda przychodów, a zwizane z tym koszty, jako koszty uzyskania przychodów.
            • 07.04.2017Zwikszenie mocy silnika samochodu w kosztach dziaalnoci?
             Ulepszenie samochodu osobowego poprzez zwikszenie mocy silnika nie jest dziaaniem w celu osignicia, zachowania czy zabezpieczenia róda przychodów, bowiem przedmiotowy samochód suy przede wszystkim celom reprezentacyjnym. Nie sposób wic uzna, e ww. wydatek spenia przesank celowoci wynikajc z art. 22 ust. 1 ustawy o PIT - wyjani Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 13 marca 2017 r., sygn. 1061-IPTPB1.4511.993.2016.2.ISL.
             • 07.04.2017Udostpnienie obiektów sportowych a przychód pracownika
              Pytanie podatnika: Czy korzystanie przez pracowników z boisk (obiektów) sportowych, których koszty najmu opaca spóka, skutkuje powstaniem po stronie pracowników przychodu ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 i 3 w zw. z art. 11 ustawy o PIT i czy powoduje to, e na spóce ciy obowizek obliczenia i poboru zaliczek na podatek dochodowy w tym zakresie?
              • 05.04.2017Limit transakcji gotówkowych. Czas trwania umowy ma znaczenie
               Pytanie podatnika: Czy wydatki spóki zwizane z zapat czynszu za najem bd stanowiy koszt uzyskania przychodu w wietle art. 15d ustawy o CIT, w przypadku, gdy kwota patnoci wynikajca z umowy najmu za 1 okres rozliczeniowy (1 miesic) wyniosaby 10.000 z (nie przekroczyaby kwoty 15.000 z), w przypadku umowy na czas nieokrelony?
               • 28.03.2017Obowizki patnika: Ubezpieczenie pracownika w delegacji zagranicznej
                Pytanie podatnika: Czy poniesione przez Wnioskodawc wydatki na zakup polisy ubezpieczeniowej dla pracowników odbywajcych zagraniczn podró subow, tj.: ubezpieczenia kosztów leczenia nagych zachorowa lub nieszczliwych wypadków za granic; ubezpieczenia assistance za granic; pomocy medycznej, pomocy prawnej, pomocy w podróy; ubezpieczenia nastpstw nieszczliwych wypadków za granic; ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej w yciu prywatnym, bd stanowi przychód tych osób ze stosunku pracy?
                • 27.03.2017Nagrody z programu lojalnociowego. Opodatkowane czy zwolnione z PIT?
                 Czy otrzymanie nagród rzeczowych w ramach programu lojalnociowego wie si z koniecznoci zapacenia przez zwycizc podatku dochodowego od osób fizycznych? Zobaczmy. 
                 • 14.03.2017Wydatki na aranacj lokalu dla potrzeb najemcy jako koszt podatkowy
                  Pytanie podatnika: Czy ponoszone przez Spók Cywiln koszty prac aranacyjnych, które nie powoduj zwikszenia wartoci budynku lub innych rodków trwaych, stanowi dla jej wspólników bdcych osobami fizycznymi, w tym Wnioskodawcy, inne ni bezporednio zwizane z przychodami koszty uzyskania przychodów potrcane w dacie ich poniesienia, tj. w dniu, na który nastpio ich ujcie w ksigach rachunkowych, na koncie kosztów, innym ni konto rezerw lub biernych rozlicze midzyokresowych kosztów, na podstawie otrzymanej faktury (rachunku) albo na podstawie innego dowodu ksigowego w przypadku braku faktury (rachunku)?
                  • 03.03.2017Ustalenie wartoci pocztkowej dobudowanego budynku
                   Pytanie podatnika: W jaki sposób naley okreli warto pocztkow rozbudowy, tj. czy dobudowany budynek naley zakwalifikowa jako ulepszenie istniejcego rodka trwaego (czyli budynku piekarni-cukierni), czy jednak dobudowany budynek magazynowo-biurowy powinien stanowi odrbny rodek trway?
                   • 02.03.2017PIT. Rozliczenie straty w ramach jednego róda przychodu
                    Rozliczenie straty z danego róda przychodów polega na tym, e obnia si dochód uzyskany z danego róda w najbliszych kolejno po sobie nastpujcych 5 latach podatkowych, przy czym wysoko obnienia w którymkolwiek z tych lat nie moe przekroczy 50% kwoty straty.
                    • 02.03.2017PIT za 2016 r. Odliczanie darowizn
                     Darowizny na cele poytku publicznego, na cele kultu religijnego i krwiodawstwa podlegaj odliczeniu w kwocie dokonanej darowizny, cznie nie wicej jednak ni w wysokoci stanowicej 6% dochodu uzyskanego w danym roku podatkowym. Darowizny na cele charytatywno-opiekucze kocioa podlegaj odliczeniu w penej kwocie dokonanej darowizny.
                     • 21.02.2017Koszty uzyskania przychodów. Wany jest cel poniesienia wydatku
                      Z uzasadnienia: Sd podkrela, e polskiemu systemowi prawa podatkowego obca jest zasada, któr syntetycznie mona przedstawi w ten sposób, e samo poniesienie wydatków przez przedsibiorc i dysponowanie przez niego dokumentami zakupu paliwa i opat za przejazd autostrad, a wic dokumentujcymi nabycie towarów i usug nieswoistych, spenia warunek waciwego udokumentowania tego, e dane wydatki speniaj cechy pozwalajce na ich zakwalifikowanie do kosztów uzyskania przychodów. Przeciwnie przy takich nieswoistych towarach i usugach rzecz prowadzcego dziaalno podatnika jest zadbanie o wykazanie celu tych wydatków.
                      • 20.02.2017Wynajem mieszkania jako koszt prowadzenia dziaalnoci
                       Pytanie podatnika: Czy miesiczny czynsz najmu mieszkania w miecie C, koniecznego w celu wiadczenia usug dajcych jedyny przychód w ramach prowadzonej dziaalnoci gospodarczej stanowi koszt uzyskania przychodu w rozumieniu art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
                       • 10.02.2017Rozliczenie wydatków zwizanych z prowadzon dziaalnoci gospodarcz
                        Pytanie podatnika: Czy koszty ogólne zwizane z biec dziaalnoci ponoszone przez Spók, w szczególnoci takie jak podatek od nieruchomoci, opaty za uytkowanie wieczyste nieruchomoci, koszty prowadzenia ksigowoci, koszty najmu, abonamentu za serwer, opaty za domeny, itp., stanowi dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodów, potrcany w dacie jego poniesienia (koszt poredni)?
                        • 07.02.2017PIT za 2016 r. Opodatkowanie dochodów maoletnich dzieci
                         Podatnicy (rezydenci i nierezydenci), którzy wychowuj maoletnie dzieci (lub dziecko), zarówno wasne, jak i przysposobione, powinni dochody tych dzieci podlegajce opodatkowaniu na terytorium Polski (w tym dochody zagraniczne) doliczy do wasnych dochodów wykazanych w zeznaniu rocznym, o ile przysuguje im prawo pobierania poytków ze róde przychodów dzieci.
                         • 06.02.2017Rozliczenie straty w CIT
                          Pytanie podatnika: Czy strata, która powstaje na dziaalnoci opodatkowanej bdzie moga zosta rozliczona na zasadach okrelonych w art. 7 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, z dochodami uzyskiwanymi przez Spók podlegajcymi opodatkowaniu na zasadach ogólnych?
                          • 03.02.2017Parametry i wskaniki 2017: Pracownik
                           Za przychody ze stosunku pracy uwaa si wszelkiego rodzaju wypaty pienine oraz warto pienin wiadcze w naturze bd ich ekwiwalenty, bez wzgldu na ródo finansowania tych wypat i wiadcze, a w szczególnoci:
                           • 03.02.2017Warto pocztkowa nowo powstaego rodka trwaego
                            Pytanie podatnika: Czy warto pocztkowa nowo powstaego rodka trwaego moe zosta ustalona poprzez zsumowanie ceny nabycia kupionych dwóch komputerów oraz niezamortyzowanej wartoci dotychczas amortyzowanych rodków trwaych?
                            • 27.01.2017WSA. Amortyzacja systemu informatycznego
                             Z uzasadnienia: Z przepisu art. 16b ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o CIT nie mona wyprowadzi wniosku, e przeniesienie praw majtkowych stanowi warunek do uznania umowy o korzystanie z oprogramowania (licencji) za warto niematerialn i prawn. Niezasadnie zatem organ stwierdzi, e wydatków zwizanych z nabyciem i wdroeniem zintegrowanego systemu informatycznego, nie mona uzna za wydatki na nabycie skadnika majtku trwaego, stanowicego warto pocztkow wartoci niematerialnej i prawnej.
                             • 27.01.2017Wydatki na wynajem mieszkania i uyczony samochód w kosztach dziaalnoci
                              Pytanie podatnika: Czy rachunek za najem lokalu stanowi dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu? Czy zbiorczy rachunek, wystawiony na koniec roku, za rzeczywiste zuycie mediów bdzie stanowi dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu? Czy rozliczenie kosztów podróy subowej stanowi dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu? Czy rozliczenie wykorzystania samochodu osobowego niewprowadzonego do ewidencji rodków trwaych stanowi dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu?
                              • 20.01.2017Remont w kosztach podatkowych
                               Pytanie podatnika: Czy poniesione koszty zwizane z remontem mona zaliczy w caoci w koszty prowadzonej dziaalnoci gospodarczej, w momencie ich poniesienia?
                               • 13.01.201720 stycznia. Wybór formy opodatkowania PIT: Najem prywatny
                                Podatnicy, którzy w 2017 r. chc opaca podatek od przychodów z tzw. najmu prywatnego w formie ryczatu, musz zoy owiadczenie w urzdzie skarbowym do 20 stycznia 2017 r. Ten sam termin obowizuje, gdy chc zrezygnowa z ryczatu. Owiadczenie nie skadaj podatnicy, którzy nie zamierzaj zmienia dotychczasowej formy opodatkowania. Do 20 stycznia naley take zoy zawiadomienie o wyborze (rezygnacji z) kwartalnego opacania ryczatu. W tym terminie skada si równie owiadczenie o opodatkowaniu caoci dochodów przez jednego z maonków. Dotyczy to maonków midzy którymi istnieje wspólno majtkowa, w przypadku gdy przedmiot najmu naley do ich wspólnego majtku.
                                • 12.01.2017Ulepszenie rodka trwaego. Rozliczenie kosztów podatkowych
                                 Wydatki na ulepszenie co do zasady powikszaj warto rodków trwaych, która stanowi podstaw naliczania odpisów amortyzacyjnych. Warto jednak wyjani, jakie wydatki mona potraktowa jako ulepszenie rodka trwaego.
                                 • 10.01.2017Obowizki patnika w zwizku z uywaniem przez pracownika samochodu subowego
                                  Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca, jako patnik podatku dochodowego od osób fizycznych, jest obowizany, na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r., do obliczenia, pobrania i wpacania podatku dochodowego z tytuu zgody pracodawcy na okazjonalne parkowanie samochodu subowego w miejscu zamieszkania, w sytuacji gdy pracownik nie ma prawa do uywania samochodu subowego do celów prywatnych (bowiem nie zawar indywidualnej umowy z pracodawc)?
                                  • 09.01.2017Parkowanie samochodu pod domem pracownika podlega PIT?
                                   Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca, jako patnik podatku dochodowego od osób fizycznych, jest obowizany, na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r., do obliczenia, pobrania i wpacania podatku dochodowego z tytuu zgody pracodawcy na okazjonalne parkowanie samochodu subowego w miejscu zamieszkania, w sytuacji gdy pracownik nie ma prawa do uywania samochodu subowego do celów prywatnych (bowiem nie zawar indywidualnej umowy z pracodawc)?
                                   • 27.12.2016Wydatki na ulepszenie rodków trwaych w kosztach uzyskania przychodów
                                    Pytanie podatnika: Spóka poniosa nakady polegajce na przebudowie budynków, na co posiada zatwierdzony projekt budowlany i pozwolenie na budow. Nakady na budynki przekraczay warto 3.500 z (na kady budynek) w kadym z lat, w których byy ponoszone. Wydatki te miay na celu wzrost wartoci uytkowej budynków. Czy wydatki na budynki w okresie, w którym znajdoway si one w ewidencji rodków trwaych, byy wydatkami na ulepszenie, co w konsekwencji powoduje konieczno wyczenia z kosztów uzyskania przychodów tej czci wydatków na ulepszenie, która bya ujmowana w kosztach podatkowych biecej dziaalnoci?
                                    • 20.12.2016Wydatki na wytworzenie wzoru uytkowego jako koszt dziaalnoci
                                     Pytanie: Spóka jest podatnikiem CIT oraz czynnym podatnikiem VAT. Spóka wytworzya wzór uytkowy i w zwizku z tym poniosa niezbdne wydatki min. opaty urzdowe, honorarium rzecznika patentowego. Spóka dokonaa zgoszenia do Urzdu Patentowego RP przedmiotowego wzoru. Wzór ten bdzie wykorzystywany w prowadzonej dziaalnoci. Czy wydatki poniesione na wytworzenie wzoru mona zaliczy bezporednio do kosztów uzyskania przychodów?
                                     • 20.12.2016Wydatki na uroczyste otwarcie zakadu w kosztach podatkowych
                                      Pytanie podatnika: Spóka zorganizowaa uroczyste otwarcie zakadu. Celem uroczystoci bya promocja nowo otwartego zakadu oraz produktów spóki, które wytwarzane bd na terenie zakadu. Dodatkowo, celem tej uroczystoci bya promocja spóki, jako dobrego pracodawcy na lokalnym rynku pracy, wiarygodnego kontrahenta i partnera biznesowego. Czy wydatki poniesione na podstawie faktur VAT, wystawionych przez firm zewntrzn za zorganizowanie wydarzenia zwizanego z otwarciem zakadu, mona zaliczy do kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT?
                                      • 09.12.2016PIT. Amortyzacja mieszkania wedug stawki 10 proc.
                                       Pytanie podatnika: Czy zgodnie z art. 22j ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, mog zastosowa indywidualn stawk amortyzacji wynajmowanego mieszkania w wysokoci 10% w skali roku, przez okres 10 lat?
                                       • 09.12.2016Rozwizanie umowy i odstpne a koszty uzyskania przychodów
                                        Z uzasadnienia: Uwzgldniajc obiektywne kryteria oceny przedstawionego stanu faktycznego, naley uzna, i dziaania polegajce na rozwizaniu umowy i wypacie odstpnego byy w peni racjonalne. Wypacenie odstpnego umoliwio rozwizanie umowy z dzierawc, co ma prowadzi do zwikszenia przychodów i poprawy sprawnej obsugi klientów.
                                        • 06.12.2016Wydatki na remont mieszkania jako koszt podatkowy najmu
                                         Pytanie: Planuj przeznaczy moje mieszkanie (odrbna wasno) pod najem krótkotrway lub gdy ta forma nie znajdzie zainteresowania, pod najem dugotrway. Najem bdzie mia charakter incydentalny w zalenoci od chtnych. W zwizku z planowanym najmem ponios wydatki na remont mieszkania. Czy przychody osigane z tytuu krótkotrwaego najmu, które bd opodatkowane na zasadach ogólnych, bdzie mona przy wyliczeniu dochodu pomniejszy o koszty ich uzyskania, takie jak: opaty za media, czynsz pacony do wspólnoty, podatek od nieruchomoci, ubezpieczenie, koszty wyposaenia, rodki czystoci i wydatki na remont?
                                         • 25.11.2016Sprzeda nieruchomoci po wycofaniu jej z dziaalnoci gospodarczej
                                          Pytanie podatnika: Co bdzie stanowio koszt uzyskania przychodu w przypadku sprzeday nieruchomoci w cigu 6 lat od jej przekazania na cele osobiste, w sytuacji gdy wynajem opodatkowywany bdzie ryczatem od przychodów ewidencjonowanych?
                                          • 22.11.2016Ryczat od samochodów subowych nie uwzgldnia paliwa
                                           Pytanie podatnika: Czy warto pienina nieodpatnego wiadczenia otrzymanego przez pracownika z tytuu wykorzystywania samochodu subowego do celów prywatnych, o której mowa w art. 12 ust. 2a-2b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, obejmuje wszelkie wiadczenia wynikajce z tego tytuu (udostpnienie samochodu oraz koszty jego eksploatacji do celów prywatnych pracownika, w szczególnoci koszty paliwa) i w rezultacie Spóka jako patnik podatku dochodowego od osób fizycznych jest zobowizana rozpozna po stronie pracownika z tytuu nieodpatnego wykorzystywania samochodu subowego do celów prywatnych wycznie przychód w wysokoci okrelonej zgodnie z art. 12 ust. 2a-2b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz pobra z tego tytuu zaliczk na podatek dochodowy od osób fizycznych?
                                           • 21.11.2016Remont jako koszt uzyskania przychodów
                                            Pytanie podatnika: Czy poniesione koszty zwizane z remontem mona zaliczy w caoci w koszty prowadzonej dziaalnoci gospodarczej, w momencie ich poniesienia?
                                            • 18.11.2016Amortyzacja wynajmowanego urzdzenia
                                             Pytanie podatnika: Wnioskodawca rozwaa wprowadzenie dla kontrahentów, z którymi stale wspópracuje, akcji promocyjnej polegajcej na moliwoci wynajcia od Wnioskodawcy urzdzenia pakujcego w specjalnej promocyjnej cenie. Czy Wnioskodawca bdzie mia prawo do zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wynajtego urzdzenia bdcego przedmiotem umowy najmu zawartej na warunkach promocyjnych?
                                             • 17.11.2016Odsetki i prowizja od kredytu inwestycyjnego w kosztach podatkowych
                                              Pytanie podatnika: Czy odsetki i prowizje od kredytów naliczone i zapacone lub (skapitalizowane) za okres od dnia oddania do uytkowania inwestycji do dnia wprowadzenia tych rodków do ewidencji rodków trwaych (ujawnienia) mog stanowi koszt uzyskania przychodu w dacie zapaty (kapitalizacji)?
                                              • 07.11.2016Rekompensata za rezygnacj ze subowego samochodu w kosztach dziaalnoci
                                               Pytanie podatnika: Czy Spóka moe zaliczy na podstawie art. 15 ust. 1 w zw. z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, do kosztów uzyskania przychodów, jako kosztów zwizanych z zachowaniem róda przychodu, ca kwot wypacon pracownikom jako dodatek z tytuu rezygnacji z samochodu subowego?
                                               • 03.11.2016Wydatki na skadniki niskocenne w kosztach uzyskania przychodów
                                                Pytanie podatnika: W którym momencie Wnioskodawca ma prawo zaliczy do kosztów uzyskania przychodów wydatki na zakup ww. skadników niskocennych, wskazanych poniej w punktach a-c?
                                                • 21.10.2016Skutki podatkowe zawarcia umowy ubezpieczenia OC czonków zarzdu
                                                 Pytanie: Czy w przypadku podpisania umowy, uiszczone przez spók skadki stanowi bd przychód podlegajcy opodatkowaniu PIT czonków zarzdu, a spóka wystpowa bdzie jako patnik podatku od osób fizycznych?
                                                 • 20.10.2016Amortyzacja samochodu wykorzystywanego do celów mieszanych
                                                  Pytanie: Przedsibiorca kupi samochód (marki Fiat Doblo), który jest wykorzystywany przede wszystkim w dziaalnoci gospodarczej, a sporadycznie do celów prywatnych. Czy samochód ten mona wprowadzi do ewidencji rodków trwaych, a w konsekwencji dokonywa odpisów amortyzacyjnych od jego wartoci pocztkowej?
                                                  • 12.10.2016Opodatkowanie aportu wniesionego do spóki z o.o.
                                                   Jednym z warunków utworzenia spóki z ograniczon odpowiedzialnoci jest wniesienie przez wspólników wkadów pieninych lub niepieninych. Stosownie do postanowie art. 158 § 1 ustawy z 15 wrzenia 2000 r. Kodeks spóek handlowych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030, z pón. zm.; dalej: k.s.h.), jeeli wkadem do spóki w celu pokrycia udziau ma by w caoci albo w czci wkad niepieniny (aport), umowa spóki powinna szczegóowo okrela przedmiot tego wkadu oraz osob wspólnika wnoszcego aport, jak równie liczb i warto nominaln objtych w zamian udziaów.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] ... [ 16 ] nastpna strona »