Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

koszty uzyskania przychodu najmu

 • 27.08.2019Podatki 2019: Kto i kiedy musi prowadzi ewidencj wyposaenia?
  Obowizek prowadzenia ewidencji wyposaenia okrelaj przepisy rozporzdzenia Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej ksigi przychodów i rozchodów. Zgodnie z brzmieniem § 4 tego rozporzdzenia osoby fizyczne, spóki cywilne osób fizycznych, spóki jawne osób fizycznych oraz spóki partnerskie wykonujce dziaalno gospodarcz, które maj obowizek prowadzenia ksigi przychodów i rozchodów, maj równie obowizek prowadzi ewidencj rodków trwaych oraz wartoci niematerialnych i prawnych oraz ewidencj wyposaenia.
  • 26.08.2019Elektryczna hulajnoga moe by kosztem w firmie
   Pytanie: Wnioskodawca ma te spor grup klientów, z któr spotyka si w centrum miasta, gdzie dojazd samochodem jest utrudniony, lub wrcz niemoliwy, a dodatkowo postój w centrum jest patny, a w zwizku z planowanymi podwykami bdzie jeszcze droszy. Wnioskodawca zastanawia si nad kupnem elektrycznej hulajnogi jako rodka transportu, który moe schowa w samochodzie i w razie potrzeby uy do dojazdów do klientów w centrum. Czy Wnioskodawca moe uwzgldni zakup hulajnogi jako koszt uzyskania przychodu?
   • 21.08.2019Co mona amortyzowa odrbnie od budynku?
    Pytanie: Wnioskodawca prowadzi dziaalno w zakresie sprzeday i serwisu samochodów. W celu zwikszenia przestrzeni salonu oraz serwisu prowadzi inwestycj majc na celu rozbudow budynku mieszczcego salon samochodowy. W budynku oraz na dachu i cianach budynku umieszczone zostan m.in. nastpujce skadniki majtkowe: elementy wyposaenia wewntrznego i zewntrznego, system wentylacji oraz klimatyzacji, instalacja elektryczna, system video, windy, drzwi zewntrzne oraz bramy wjazdowe i garaowe. Czy ww. skadniki majtkowe stanowi odrbne pojedyncze lub kompleksowe rodki trwae i jako takie mog podlega amortyzacji podatkowej odrbnie od budynku?
    • 19.08.2019WSA. Dowóz do/z pracy nie jest przychodem pracownika
     Z uzasadnienia: Sam fakt deklarowania przez pracownika chci korzystania z transportu pozostawionego mu do dyspozycji przez pracodawc oraz znany ogólny koszt tego transportu nie wyczerpuje definicji, otrzymanego przez pracownika w postaci nieodpatnego wiadczenia, przychodu. Skoro opodatkowaniu moe podlega tylko przychód faktycznie otrzymany, a nie moliwy do otrzymania, o przychodzie tego rodzaju mona mówi tylko gdy pracownik korzysta z postawionego do jego dyspozycji transportu i moliwe jest ustalenie wartoci tego wiadczenia wg metod okrelonych w ustawie o PIT.
     • 16.08.2019Spóka jawna: wycofanie skadników majtku z jednej spóki w celu wniesienia ich do innej
      Aporty wnoszone do spóek osobowych, niezalenie od tego jak maj posta (jednego skadnika majtku, zespou skadników majtkowych itp.) zwolnione s z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Nieodpatne przekazanie uprzednio wniesionego aportu do majtku osobistego wspólnika równie jest neutralne w kontekcie podatku dochodowego od osób fizycznych.
      • 13.08.2019Podatki 2019. Limit 150 tys. równie dla "starych" samochodów
       Pytanie: Czy od 1 stycznia 2019 r. Wnioskodawcy przysuguje prawo uznania za koszt caoci odpisów amortyzacyjnych, które bd naliczane od wartoci pocztkowej A z samochodu osobowego, który to jest wykorzystywany przy prowadzeniu dziaalnoci, przyjtego do uytkowania w lipcu 2015 r., a którego to pojazdu warto pocztkowa na dzie przekazania do uytkowania przekraczaa 20 000,00 euro, a na dzie 1 stycznia br. mieci si w limicie 150 000 z (limit amortyzacji samochodu osobowego)?
       • 07.08.2019Dziaalno w mieszkaniu: Amortyzacja lokalu oraz miejsca postojowego
        Pytanie: Wnioskodawca zamierza dokona zakupu lokalu mieszkalnego na rynku pierwotnym. Po zakupie przedmiotowego lokalu Wnioskodawca zamierza zmieni adres siedziby swojej firmy zgodny z adresem nowo nabytego lokalu. W lokalu tym bdzie równie zamieszkiwa. Do lokalu przynalene jest take miejsce parkingowe w garau podziemnym, które bdzie wykorzystywane do parkowania samochodu osobowego znajdujcego si w rodkach trwaych jego firmy. Czy ww. lokal mieszkalny oraz miejsce postojowe podlega bd amortyzacji stanowicej koszty uzyskania przychodów?
        • 26.07.2019CIT. Likwidacja inwestycji w obcym rodku trwaym w kosztach uzyskania przychodów
         W toku prowadzenia dziaalnoci gospodarczej przedsibiorcy niejednokrotnie ponosz nakady na rodki trwae niestanowice ich wasnoci. Najbardziej powszechnym przykadem tego zjawiska wydaj si by wydatki na adaptacj wynajmowanych pomieszcze na potrzeby prowadzonej dziaalnoci. Moe jednak wystpi sytuacja, w której dochodzi do porzucenia inwestycji tego typu, np. w wyniku koniecznoci opuszczenia wynajmowanego lokalu, na którego adaptacj lub ulepszenie poniesiono nakady. Niezaleenie od kwestii rozliczenia tego typu wydatków pomidzy stronami stosunku prawnego (np. najmu nieruchomoci), która niejednokrotnie okrelona jest w zawartej umowie, naley rozway dopuszczalno ujcia likwidowanej inwestycji w kosztach uzyskania przychodów.
         • 25.07.2019CIT. Likwidacja inwestycji w obcym rodku trwaym w kosztach uzyskania przychodów
          W toku prowadzenia dziaalnoci gospodarczej przedsibiorcy niejednokrotnie ponosz nakady na rodki trwae niestanowice ich wasnoci. Najbardziej powszechnym przykadem tego zjawiska wydaj si by wydatki na adaptacj wynajmowanych pomieszcze na potrzeby prowadzonej dziaalnoci. Moe jednak wystpi sytuacja, w której dochodzi do porzucenia inwestycji tego typu, np. w wyniku koniecznoci opuszczenia wynajmowanego lokalu, na którego adaptacj lub ulepszenie poniesiono nakady. Niezaleenie od kwestii rozliczenia tego typu wydatków pomidzy stronami stosunku prawnego (np. najmu nieruchomoci), która niejednokrotnie okrelona jest w zawartej umowie, naley rozway dopuszczalno ujcia likwidowanej inwestycji w kosztach uzyskania przychodów.
          • 24.07.2019Najem samochodów do firmy
           Najem samochodów jest rozwizaniem dla kadej wielkoci przedsibiorstwa, w tym take maych i rednich firm, które dziki niemu nie musz szuka pienidzy na zakup samochodów. Najem naley do umów, na podstawie których najemca (przedsibiorca prowadzcy dziaalno) otrzymuje do korzystania pojazd pacc w zwizku z tym najem okrelony czynsz najmu (opaty) wynajmujcemu. Po zakoczeniu umowy przedmiot najmu zwracany jest wynajmujcemu.
           • 16.07.2019Podatki 2019. Najem prywatny po zmianach
            Od 1 stycznia br. uproszczono zasady wyboru opodatkowania przychodów z tzw. najmu prywatnego. O sposobie opodatkowania przychodów z tego rodzaju najmu (wedug skali podatkowej lub ryczatem) podatnik decyduje teraz dokonujc pierwszej wpaty na podatek dochodowy. Ponadto, zlikwidowano obowizek prowadzenia ewidencji przychodów w przypadku, gdy wysoko przychodów nie wynika z umowy najmu zawartej w formie pisemnej. Wysoko przychodów ustalana jest obecnie na podstawie dowodów potwierdzajcych ich otrzymanie, np. przelewu na rachunek wynajmujcego. Przypomnijmy zatem, co to jest tzw. najem prywatny i jak moe by on opodatkowany.
            • 09.07.2019Indywidualna stawka amortyzacyjna dla firmowego mieszkania
             Pytanie: Wnioskodawca wynajmuje wasny lokal mieszkalny (odrbna wasno), który kupi na rynku wtórnym w 2010 r. W styczniu 2018 r. Wnioskodawca wprowadzi ww. lokal do ewidencji rodków trwaych w jego dziaalnoci. Czy Wnioskodawca ma prawo do 10 letniego okresu amortyzacyjnego (10% stawka amortyzacyjna w stosunku rocznym) w odniesieniu do amortyzacji lokalu mieszkalnego bdcego ujawnionym rodkiem trwaym w dziaalnoci?
             • 25.06.2019Kara umowna za nieodebranie lokalu handlowego jako koszt uzyskania przychodu
              Przedsibiorcy prowadzcy dziaalno gospodarcz mog spotka si z problematyk kar umownych i odszkodowa wynikajcych z rónych tytuów. Temat ten jest nie tylko skomplikowany na gruncie prawnym i gospodarczym, ale take na gruncie ustawy o podatku dochodowym. W szczególnoci w niektórych sytuacjach przedsibiorcy mog zaliczy do kosztów podatkowych wydatki zwizane z karami umownymi lub odszkodowaniami, a w innych ju nie. Wszystko zaley od tytuu, z jakiego ma zosta dokonana wypata, cigu zdarze do niej prowadzcego, umów i porozumie z kontrahentem, a take odpowiedniej dokumentacji. Powysze sprawia, e problematyka rozliczenia kary umownej czy odszkodowania stanowi wyzwanie dla przedsibiorców, którzy w tym zakresie czsto sigaj po pomoc dowiadczonych doradców podatkowych.
              • 13.06.2019Ksigi rachunkowe nie maj charakteru podatkotwórczego
               Pytanie: Czy koszty prowizji od wynajmu powinny zosta zaliczone do kosztów uzyskania przychodu jednorazowo na podstawie otrzymanej faktury za prowizj, czy te prawidowe jest stanowisko zgodnie z którym powinny by one rozliczone w czasie, zgodnie z ujciem rachunkowym przyjtym na podstawie art. 39 Ustawy o rachunkowoci?
               • 12.06.2019Wydatki na wynajcie mieszkania w kosztach dziaalnoci
                Pytanie: Czy najem lokalu na cele mieszkaniowe w miejscowoci, w której Wnioskodawca na stae nie przebywa, a w której przebywa wycznie w celach zwizanych ze wiadczeniem usug na rzecz gównego kontrahenta (w której znajduje si jego siedziba) moe by w ramach prowadzonej dziaalnoci gospodarczej traktowane jako koszt uzyskania przychodu?
                • 10.06.2019Koszty uzyskania przychodów: Zawarcie umowy leasingu po 1 kwietnia 2019 r.
                 Pytanie: Czy zawarcie nowej umowy leasingu operacyjnego po 1 kwietnia 2019 r., której przedmiotem bdzie samochód osobowy o wartoci powyej 150.000.00 z, z zamiarem oddania przedmiotu leasingu osobie trzeciej w uytkowanie na podstawie umowy najmu bdzie skutkowao tym, i do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawca bdzie móg zaliczy cao czynszu inicjalnego i kadej miesicznej raty bez uwzgldniania limitu 150.000,00 z?
                 • 03.06.2019Czy ryczat na samochód obejmuje paliwo? - fiskus musia zmieni zdanie
                  Warto pienina nieodpatnego wiadczenia przysugujcego pracownikowi z tytuu wykorzystania samochodu subowego do celów prywatnych, o którym mowa w art. 12 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obejmuje koszty uywania samochodu w postaci zuytego paliwa - stwierdzi Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej, biorc pod uwag stanowisko WSA w Warszawie wyraone w wyroku z 23 wrzenia 2016 r., sygn. akt III SA/Wa 2142/15.
                  • 31.05.2019Nabycie maej firmy - jak wyceni, amortyzowa i zaliczy do KUP poniesione wydatki
                   Przedmiotem prezentowanej interpretacji s problemy, z którymi boryka si nabywca maej firmy - chodzi tu o kawiarni, ale prezentowane w interpretacji zagadnienia s uniwersalne, w przypadku przejcia dziaajcej firmy. W skad przedsibiorstwa wchodz róne skadniki - rodki trwae, know-how, wyposaenie, za samo nabycie przedsibiorstwa - w zalenoci od warunków transakcji, moe wygenerowa wartoci niematerialne i prawne, podlegajce dalszej amortyzacji. Wszystkie te skadniki trzeba wyceni i uwzgldni w KUP bezporednio lub poprzez amortyzacj.
                   • 24.05.2019Ustalenie wartoci pocztkowej licencji przy patnociach ratalnych
                    W przypadku nabycia licencji, dla której cz nalenoci przypada na okres po oddaniu jej do uywania, dla okrelenia wartoci pocztkowej tej licencji naley przyj warto okrelon w umowie licencyjnej. Bez wzgldu na to jaka jego cz zostaa zapacona przed wprowadzeniem licencji, przy ustalaniu wartoci pocztkowej wartoci niematerialnych i prawnych naley przyj cznie wartoci wynikajce ze wszystkich dotyczcych jej faktur. Do wartoci pocztkowej wartoci niematerialnej i prawnej zalicza si nie tylko kwot nalen sprzedajcemu z tego tytuu, ale take inne wydatki zwizane z zakupem, naliczone do dnia przekazania skadnika majtku do uywania.
                    • 23.05.2019Dziaalno we wasnym domu lub mieszkaniu - do KUP równie cz odsetek od kredytu
                     Przedsibiorcy, prowadzcy dziaalno w swoim mieszkaniu lub domu, mog zaliczy do kosztów uzyskania nie tylko cz wydatków, zwizanych z biec eksploatacj, ale równie cz odsetek od kredytu zwizanego z nabyciem mieszkania lub wybudowaniem domu, w którym zarówno mieszkaj z rodzin jak i prowadz dziaalno. Jak naley ustali warto moliwych do uwzgldnienia kosztów oraz w jaki sposób je dokumentowa, wskazuje publikowana dzisiaj interpretacja.
                     • 06.05.2019Odszkodowanie za wczeniejsze rozwizanie umowy nie moe by kosztem
                      Pytanie: Spóka podpisaa umow trzyletni na wiadczenie usug reklamowych. Po dwóch latach obowizywania umowy i regulowania zobowiza Spóka podja decyzj o przedterminowym wypowiedzeniu umowy na wiadczenie ww. usug ze wzgldów ekonomicznych. Zgodnie z umow Spóka bya zobowizana do zapaty wynagrodzenia za zerwanie umowy w wysokoci 60% wartoci wynagrodzenia, które byoby nalene do koca trwania umowy. Czy wynagrodzenie z tytuu przedterminowego rozwizania umowy moe by uznane za koszt uzyskania przychodu?
                      • 17.04.2019Skadki ZUS wykonujcych wolne zawody
                       Ci sporód freelancerów, którzy wykonuj swoj prac na podstawie umowy zlecenia s obowizkowo objci ubezpieczeniami spoecznymi i zdrowotnym, gdy nawet jednodniowa umowa tego typu rodzi obowizek i moliwo uzyskania ochrony w zakresie ubezpiecze. Osobom, które nie speniaj warunków do objcia obowizkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi przysuguje natomiast prawo do dobrowolnego objcia tymi ubezpieczeniami. Ponadto, w systemie prawa istniej rozwizania pomocowe z zakresu ubezpiecze spoecznych dla osób prowadzcych dziaalno, z których mog jak najbardziej korzysta równie freelancerzy decydujcy si na podjcie wasnej dziaalnoci gospodarczej - wyjanio Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej.
                       • 01.04.2019Samochód subowy dla prezesa zarzdu bez PIT
                        Pytanie: Czy Prezes Zarzdu Wnioskodawcy, któremu powierzony zostanie samochód subowy, w celu naleytego wywizywania si przez niego z obowizków subowych oraz zada dodatkowo powierzanych mu przez Spók, korzystajcy z przedmiotowego pojazdu, w celu dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania obowizków subowych, bd powierzonych mu przez Spók zada i z powrotem, uzyska z tego tytuu przychód z kontraktu menederskiego, podlegajcy opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w odniesieniu do którego Wnioskodawca bdzie musia wypenia obowizki patnika ww. podatku?
                        • 06.03.2019Parametry i wskaniki 2019: Pracownik
                         Za przychody ze stosunku pracy uwaa si wszelkiego rodzaju wypaty pienine oraz warto pienin wiadcze w naturze bd ich ekwiwalenty, bez wzgldu na ródo finansowania tych wypat i wiadcze, a w szczególnoci:
                         • 22.02.2019Najem prywatny: Amortyzacja odziedziczonego mieszkania
                          Odziedziczyem mieszkanie, które chciabym wynajmowa. Zastanawiam si nad wyborem sposobu opodatkowania przychodów z wynajmu - i okazuje si, e znaczenie bdzie miao to, czy bd móg to mieszkanie amortyzowa, i jaka bdzie wysoko odpisu amortyzacyjnego (im wikszy, tym korzystniejsza sytuacja przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych). Czy w przypadku mieszka otrzymanych w spadku amortyzacja wchodzi w gr? Jak ustali warto takiego mieszkania, a jak wysoko odpisu, który bd móg odliczy od przychodów?
                          • 21.02.2019Najem prywatny: Amortyzacja odziedziczonego mieszkania
                           Odziedziczyem mieszkanie, które chciabym wynajmowa. Zastanawiam si nad wyborem sposobu opodatkowania przychodów z wynajmu - i okazuje si, e znaczenie bdzie miao to, czy bd móg to mieszkanie amortyzowa, i jaka bdzie wysoko odpisu amortyzacyjnego (im wikszy, tym korzystniejsza sytuacja przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych). Czy w przypadku mieszka otrzymanych w spadku amortyzacja wchodzi w gr? Jak ustali warto takiego mieszkania, a jak wysoko odpisu, który bd móg odliczy od przychodów?
                           • 18.02.2019Rozliczenie roczne 2018: Jak prawidowo korzysta z ulgi prorodzinnej
                            Prawo do odliczenia od podatku kwoty ulgi prorodzinnej i otrzymania dodatkowego zwrotu z tytuu tej ulgi przysuguje podatnikowi, który w roku podatkowym:
                            • 15.02.2019Rozliczenie roczne 2018: Jak prawidowo korzysta z ulgi prorodzinnej
                             Prawo do odliczenia od podatku kwoty ulgi prorodzinnej i otrzymania dodatkowego zwrotu z tytuu tej ulgi przysuguje podatnikowi, który w roku podatkowym:
                             • 12.02.2019Ryczat od przychodu z dzierawy znaku towarowego
                              Pytanie: Wnioskodawca zamierza zarejestrowa znak towarowy. Planuje w przyszoci zawrze umow dzierawy znaku towarowego z osob prawn (spók kapitaow lub spók osobow) lub osob prowadzc dziaalno gospodarcz. W ramach umowy, wynajmujcy znak towarowy bdzie si nim móg dowolnie posugiwa i uytkowa w prowadzonej przez siebie dziaalnoci gospodarczej. Czy przychód z czynszu z umowy dzierawy znaku towarowego moe zosta opodatkowany ryczatem od przychodów ewidencjonowanych?
                              • 06.02.2019Podatki 2019. Najem prywatny po zmianach
                               Od 1 stycznia br. uproszczono zasady wyboru opodatkowania przychodów z tzw. najmu prywatnego. O sposobie opodatkowania przychodów z tego rodzaju najmu (wedug skali podatkowej lub ryczatem) podatnik zdecyduje teraz dokonujc pierwszej wpaty na podatek dochodowy. Ponadto, zlikwidowano obowizek prowadzenia ewidencji przychodów w przypadku, gdy wysoko przychodów nie wynika z umowy najmu zawartej w formie pisemnej. Wysoko przychodów ustalana jest obecnie na podstawie dowodów potwierdzajcych ich otrzymanie, np. przelewu na rachunek wynajmujcego.
                               • 29.01.2019Co zmienia si w przepisach dla przedsibiorców od 2019 roku
                                Nowa ulga ZUS (may ZUS), uatwienia w rozliczaniu straty, wynagrodzenie maonka doliczane do kosztów, obniony CIT, mniej formalnoci podatkowych – to kilka przykadów zmian w przepisach, które obowizuj od 1 stycznia 2019 roku. Poniej prezentujemy najwaniejsze zmiany.
                                • 28.01.2019Co zmienia si w przepisach dla przedsibiorców od 2019 roku
                                 Nowa ulga ZUS (may ZUS), uatwienia w rozliczaniu straty, wynagrodzenie maonka doliczane do kosztów, obniony CIT, mniej formalnoci podatkowych – to kilka przykadów zmian w przepisach, które obowizuj od 1 stycznia 2019 roku. Poniej prezentujemy najwaniejsze zmiany.
                                 • 28.01.2019Amortyzacja samochodu: Wasna praca podatnika nie moe by kosztem
                                  Pytanie: Wnioskodawca prywatnie kupi za granic samochód osobowy, który w dacie zakupu by uszkodzony. Samochód zosta naprawiony przez Wnioskodawc, na napraw oraz zakup czci nie posiada dokumentów, gdy naprawy dokonywa prywatnie, co nie wymagao pobierania dokumentów. Samochód ten Wnioskodawca zamierza wprowadzi jako rodek trway do prowadzonej dziaalnoci gospodarczej. Czy warto pocztkow ww. pojazdu mona ustali na podstawie art. 22g ust. 8 ustawy o PIT, czyli wedug wyceny Wnioskodawcy?
                                  • 15.01.2019PIT za 2018: Odliczenie skadek na ubezpieczenie spoeczne
                                   Zgodnie z ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych, podstaw obliczenia podatku mona obniy o skadki na ubezpieczenie spoeczne, do których zalicza si skadki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Tak jak w przypadku skadek na ubezpieczenie zdrowotne, ustawodawca nie wymaga przyporzdkowania odliczanej kwoty skadek na ubezpieczenia spoeczne do odpowiedniego przychodu, którego uzyskanie byo podstaw ich poniesienia. Zatem, jeeli podatnik zapaci w ramach dziaalnoci gospodarczej skadki na wasne ubezpieczenie spoeczne, a w ramach dziaalnoci nie ma ich od czego odliczy, moe je uwzgldni przy obliczaniu dochodu i podatku np. z umowy o prac czy najmu.
                                   • 07.01.2019Remont rodka trwaego przed wprowadzeniem do ewidencji
                                    Pytanie: W celu zdobycia nowych klientów, do reklamy prowadzonej przez Wnioskodawc dziaalnoci, Wnioskodawca zamierza wykorzysta posiadan przez niego ód. ód wraz z przyczep pododziow zostanie wprowadzona do rodków trwaych. ód wymaga wymiany silnika. W zwizku z tym, przed jej wprowadzeniem do dziaalnoci Wnioskodawca zamierza zakupi nowy silnik. Czy zakupiony silnik moe zwikszy warto pocztkow wprowadzonego rodka trwaego (odzi)?
                                    • 02.01.2019Podatki 2019: Zmiany w kosztach firmowych samochodów osobowych
                                     1 stycznia tego roku weszy w ycie zmiany dotyczce samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzonej dziaalnoci. Podwyszona zostaa do 150 000 z kwota limitu wartoci samochodu do którego moliwe jest pene odliczanie odpisów amortyzacyjnych, a w przypadku samochodu elektrycznego - do kwoty 225 000 z. Zmieniy si równie zasady rozliczania kosztów uywania samochodów wykorzystywanych take dla celów prywatnych.
                                     • 31.12.2018Podatki 2019: Zmiany w kosztach firmowych samochodów osobowych
                                      Od 1 stycznia przyszego roku wejd w ycie zmiany dotyczce samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzonej dziaalnoci. Podwyszona zostanie do 150 000 z kwota limitu wartoci samochodu do którego moliwe jest pene odliczanie odpisów amortyzacyjnych, a w przypadku samochodu elektrycznego - do kwoty 225 000 z. Zmieni si równie zasady rozliczania kosztów uywania samochodów wykorzystywanych take dla celów prywatnych.
                                      • 20.12.2018MF: Podró subowa przedsibiorcy
                                       Ministerstwio Finansów udostpnio kompaktowe wyjanienia dotyczce zasad rozliczania kosztów w przypadku podróy subowej osoby prowadzcej dziaalno gospodarcz (przedsibiorcy), za któr naley uzna wykonywanie zadania w ramach prowadzonej dziaalnoci poza miejscowoci, w której znajduje si siedziba przedsibiorcy lub stae miejsce wykonywania dziaalnoci. Co istotne - wyjanienia dotycz przychodów i odpowiadajcych im kosztów do koca 2018 r. - od 1.01.2019 r. zmienia si bowiem cz przepisów dotyczcych rozliczania kosztów eksploatacji samochodów.
                                       • 17.12.2018Samochód osobowy z przyczep w kosztach firmy
                                        Pytanie: Wnioskodawca zamierza prowadzi dziaalno gospodarcz w zakresie usug stomatologicznych, usug kosmetycznych oraz wynajmu powierzchni reklamowych. Swoje usugi Wnioskodawca bdzie promowa na przyczepie oraz samochodzie (mobilna reklama). Czy Wnioskodawca moe zaliczy w koszty uzyskania przychodu zakup samochodu osobowego wraz z przyczep i comiesiczne faktury za kupion benzyn? 
                                        • 30.11.2018NSA: Podatek u róda - usugi niematerialne wiadczone poza granicami
                                         Z uzasadnienia: ...art. 3 ust. 2 ustawy o CIT, wprowadzajc instytucj ograniczonego obowizku podatkowego, posuguje si pojciem miejsca osignicia dochodu, a nie miejscem wykonania usugi. Podstawowe znaczenie dla rozstrzygnicia powyszego zagadnienia ma interpretacja pojcia "dochody uzyskane na terytorium RP", pod którym naley rozumie zarówno dochody osigane z dziaa podejmowanych na terytorium RP, jak równie dochody z dziaa podejmowanych poza granicami RP na rzecz polskiego rezydenta.
                                         • 27.11.2018Prawo do amortyzacji lokalu przy przerwie w najmie
                                          Nabyam razem z mem na zasadzie wspólnoci majtkowej lokal mieszkalny i zamierzam od 2018 r. wynajmowa go w ramach dziaalnoci gospodarczej osobom do celów mieszkalnych. Jako form opodatkowania przyjam zasady ogólne (ksika przychodów i rozchodów). Do kosztów uzyskania przychodów chciaabym zalicza odpisy amortyzacyjne. Czy odpisy te stanowi koszt uzyskania przychodów w miesicach, w których nie bd uzyskiwa przychodów z najmu?
                                          • 27.11.2018Amortyzacja rodka trwaego otrzymanego w darowinie
                                           Pytanie: Wnioskodawca otrzyma od ony w formie darowizny przedsibiorstwo. Wnioskodawca z on posiadaj wspólno majtkow. ona Wnioskodawcy po przekazaniu przedsibiorstwa zlikwidowaa dziaalno. Czy otrzymane w darowinie rodki trwae mog by wprowadzone do ewidencji rodków trwaych oraz wartoci niematerialnych i prawnych w wartoci pocztkowej pomniejszonej o dotychczasowe odpisy dokonywane w firmie ony? Czy dokonane odpisy amortyzacyjne bd stanowiy koszty uzyskania przychodu w dziaalnoci prowadzonej przez Wnioskodawc?
                                           • 14.11.2018WSA. Wynajem mieszkania dla czonka zarzdu nie generuje przychodu
                                            Z uzasadnienia: Za przychód czonka zarzdu wiadczcego usugi zarzdzania na podstawie zawartej ze spók umowy, mog by uznane tylko takie wiadczenia, które zostay spenione za jego zgod i w jego interesie (a nie w interesie spóki, któr reprezentuje) i przyniosy mu korzy w postaci powikszenia aktywów lub uniknicia wydatku, który musiaby ponie, a korzy ta jest wymierna i przypisana indywidualnej osobie (...) Udostpnienie za czonkowi zarzdu wynajmowanego przez spók mieszkania nie suy realizacji jego potrzeb yciowych i nie stanowi ono wiadczenia ponoszonego w jego interesie, lecz spóki.
                                            • 08.11.2018Podatki 2019: Zmiany w kosztach firmowych samochodów osobowych
                                             Od 1 stycznia przyszego roku wejd w ycie zmiany dotyczce samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzonej dziaalnoci. Podwyszona zostanie do 150 000 z kwota limitu wartoci samochodu do którego moliwe jest pene odliczanie odpisów amortyzacyjnych, a w przypadku samochodu elektrycznego - do kwoty 225 000 z. Zmieni si równie zasady rozliczania kosztów uywania samochodów wykorzystywanych take dla celów prywatnych.
                                             • 07.11.2018Jednorazowa amortyzacja hali namiotowej
                                              Pytanie: Na dzierawionym gruncie zostaa postawiona hala namiotowa w technologii stalowej. Supy konstrukcyjne zostay przytwierdzone do podoa kotwami na pytach betonowych, co pozwala tak hal rozebra i przenie w inne miejsce. Hala jest nowym rodkiem trwaym, bdzie wprowadzona do ewidencji rodków trwaych w 2018 r. Zostanie ona zaliczona do grupy „8” wg KT (806 Kioski, budki, baraki, domki kampingowe). Czy hal namiotow mona bdzie amortyzowa zgodnie z art. 22k ust. 14-21 ustawy o PIT do 100 000 z?
                                              • 19.10.2018Rozliczanie podróy subowej przedsibiorcy
                                               W trakcie podróy subowej, jako przedsibiorca masz prawo zaliczy do kosztów wydatki (cho nie wszystkie) z tym zwizane. Podstawowym warunkiem jest to, aby wydatki zostay poniesione w celu osignicia przychodu, zachowaniu lub zabezpieczeniu róda przychodu. Czyli tak samo, jak inne koszty, które rozliczasz w dziaalnoci.
                                               • 15.10.2018Rozliczanie podróy subowej przedsibiorcy
                                                W trakcie podróy subowej, jako przedsibiorca masz prawo zaliczy do kosztów wydatki (cho nie wszystkie) z tym zwizane. Podstawowym warunkiem jest to, aby wydatki zostay poniesione w celu osignicia przychodu, zachowaniu lub zabezpieczeniu róda przychodu. Czyli tak samo, jak inne koszty, które rozliczasz w dziaalnoci.
                                                • 08.10.2018Koszty dziaalnoci: Prywatny samochód za gotówk przekazany do firmy a limit 15 tys. z
                                                 Pytanie: Wnioskodawca kupi za granic samochód osobowy o wartoci 37 664,40 z na cele prywatne. Wnioskodawca zakupi pojazd od firmy, a za transakcj zapaci gotówk. W czerwcu br. Wnioskodawca przekaza ten samochód na potrzeby prowadzonej dziaalnoci gospodarczej jako rodek trway. Czy amortyzacja rodka trwaego (samochodu osobowego) stanowi koszt uzyskania przychodu?
                                                 • 21.09.2018CIT: Opata za przeniesienie autorskich praw majtkowych na rzecz podmiotu powizanego
                                                  Opaty z tytuu przeniesienia na spók autorskich praw majtkowych do utworów nie stanowi opat za korzystanie lub prawo do korzystania z tych utworów, a tym samym nie podlegaj ograniczeniu w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów wynikajcym z przepisów art. 15e ustawy o CIT.
                                                  • 12.09.2018Szybka amortyzacja nowych rodków trwaych do 100 tys. Z
                                                   Pytanie: Wnioskodawca naby w kwietniu br. fabrycznie nowe rodki trwae (zacieraczki do polerowania posadzek betonowych), po 71 600 z kada. Czy Wnioskodawca mia prawo naliczy od tych rodków trwaych odpisy amortyzacyjne w cznej kwocie 100 000 z oraz czy mia prawo zaliczy kwot naliczonych odpisów amortyzacyjnych w kwocie cznej 100 000 z w miesicu kwietniu 2018 r. do kosztów uzyskania przychodu?

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] ... [ 16 ] nastpna strona »