Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

koszty uzyskania przychodu najmu

 • 05.06.2007Wydatki zwizane z uytkowaniem najtego samochodu i koszt uzyskania przychodw
  Zarwno w maej jednoosobowej dziaalnoci gospodarczej, jak i w potnej firmie moemy spotka si sytuacj, kiedy to przedsibiorstwo nie posiada nabytych na wasno samochodw, a korzysta z aut przyjtych do uytku w drodze umowy najmu.
  • 25.05.2007Przychody z najmu lub dzierawy – zasady wpacania zaliczek na podatek dochodowy
   Umowy najmu i dzierawy uregulowane s w art. 659-709 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z pn. zm.). Przez umow najmu wynajmujcy zobowizuje si odda najemcy rzecz do uywania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowizuje si paci wynajmujcemu umwiony czynsz. Natomiast przez umow dzierawy wydzierawiajcy zobowizuje si odda dzierawcy rzecz do uywania i pobierania poytkw przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a dzierawca zobowizuje si paci wydzierawiajcemu umwiony czynsz. Obie te umowy rni si zasadniczo. W umowie najmu najemca moe uywa rzeczy, ale nie moe z niej pobiera poytkw, natomiast w umowie dzierawy dzierawca moe uywa rzeczy i pobiera z niej poytki. Mog to by zarwno poytki naturalne (pody rolne), jak rwnie poytki prawa (czynsz podnajmu).
   • 14.05.2007Kiedy samochd mona uzna za rodek trway?
    Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych nie zawieraj bezporedniej definicji rodkw trwaych. Niemniej termin ten mona zdefiniowa na podstawie art. 22a ust. 1, 2 oraz art. 22c ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych (zwanej dalej ustaw o PIT). Niniejsze opracowanie dotyczy definicji rodkw trwaych wynikajcej z art. 22a ust. 1, czyli stanowicych wasno lub wspwasno podatnika, nabytych lub wytworzonych we wasnym zakresie, kompletnych i zdatnych do uytku w dniu przyjcia do uywania.
    • 30.03.2007Wydatki z tytuu remontu zakupionego lokalu uytkowego jako KUP
     Pytanie podatnika: dotyczy uznania za koszt uzyskania przychodu wydatkw zwizanych z robotami budowlanymi w lokalu uytkowym.
     • 16.03.2007Wydatek na zakup roweru w koszty
      Pytanie: Czy wydatek poniesiony na zakup roweru, ktrym bd dojeda na szkolenia (w zwizku z prowadzon dziaalnoci gospodarcz) stanowi koszt uzyskania przychodu? Dodam, e koszt brutto zakupionego roweru wynosi ok. 2 000 z.
      • 12.03.2007Najem i dzierawa nieruchomoci w pytaniach i odpowiedziach – cz IV
       Pytanie: Czy przychody z najmu mog by rozliczane w ramach pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej?  
       • 09.03.2007Wydatki na rzecz udziaowcw (akcjonariuszy) i czonkw organw osoby prawnej kosztem uzyskania przychodu
        Zgodnie z art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osb prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z pn. zm.) kosztami uzyskania przychodw s koszty poniesione w celu osignicia przychodw lub zachowania albo zabezpieczenia rda przychodw, z wyjtkiem kosztw wymienionych w art. 16 ust. 1. Z analizy tych dwch przepisw jasno wynika, e wydatek moe by powizany z przychodem w sposb nie tylko bezporedni, ale i poredni. Nie wszystkie wydatki poniesione przez osob prawn mog by zaliczone przez ten podmiot do kosztw uzyskania przychodw. W szczeglnoci nie wszystkie wydatki poniesione przez osob prawn na rzecz swoich udziaowcw (akcjonariuszy) oraz na rzecz czonkw swoich organw mog by zaliczone przez osob prawn do kosztw uzyskania przychodw.
        • 01.03.2007Najem i dzierawa nieruchomoci w pytaniach i odpowiedziach – cz III
         Kontynuujemy publikacj odpowiedzi na najczciej pojawiajce si pytania dotyczce problem podatkowych pojawiajcych si w przypadku najmu i dzierawy nieruchomoci. Dzisiaj nieco wicej o opodatkowaniu zryczatowanym.
         • 27.02.2007Najem i dzierawa nieruchomoci w pytaniach i odpowiedziach – cz II
          Kontynuujemy publikacj odpowiedzi na najczciej pojawiajce si pytania dotyczce najmu i dzierawy nieruchomoci. Ju pojutrze kolejna cz pyta i odpowiedzi.
          • 22.02.2007Najem i dzierawa nieruchomoci w pytaniach i odpowiedziach – cz I
           Rozpoczynamy publikacj cyklu odpowiedzi na pytania dotyczce problematyki najmu i dzierawy. Raz w tygodniu odpowiemy na najczciej pojawiajce si w zwizku z najmem i dzieraw pytania.
           • 19.02.2007Rozliczenie straty ze rda przychodw w podatku dochodowym od osb fizycznych
            Specyfika prowadzenia dziaalnoci gospodarczej polega na tym, e czsto przedsibiorca ponosi znaczne koszty na pocztku dziaalnoci, ale zyski osiga dopiero po kilku latach. Tymczasem okres rozliczeniowy w podatku dochodowym od osb fizycznych ma charakter roczny. Ustawodawca, zdajc sobie spraw z takiej sytuacji, wprowadzi w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (Dz. U. 00.14.176) regulacje umoliwiajce rozliczanie straty ze rda przychodw (art. 9).
            • 16.02.2007Najem lokalu mieszkalnego bdcego we wspwasnoci
             Pytanie podatnika: Czy dochd z tytuu najmu wspwasnoci mieszkania opodatkowuje si osobno u kadego ze wspwacicieli czy tylko u tego wspwaciciela, ktry na mocy pisemnego porozumienia wada mieszkaniem, ponosi wszelkie koszty zwizane z jego utrzymaniem i dochd z najmu jest jego wyczn wasnoci?
             • 02.02.2007Ewidencja kosztw podatkowych przy leasingu operacyjnym samochodu
              Podatkowy leasing operacyjny ma miejsce wtedy, a przedmiot umowy leasingu winien znale si wrd rodkw trwaych i wartoci niematerialnych i prawnych, od ktrych podatkowych odpisw amortyza-cyjnych dokonuje finansujcy (leasingodawca), jeeli zawarta umowa spenia nastpujce warunki:
              • 26.01.2007Rozliczenie kosztw ksigowych, podatkowych oraz podatku naliczonego VAT przez leasingobiorc – leasing finansowy
               Umow leasingu w sensie bilansowym klasyfikuj do leasingu finansowego przepisy art. 3 ust. 4 ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowoci (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 ze zm.). W przypadku oddania przez finansujcego (leasingodawc, wynajmujcego, wydzierawiajcego) aktyww trwaych korzystajcemu (leasingobiorcy, najemcy i dzierawcy) do odpatnego uywania lub pobierania poytkw na czas oznaczony na podstawie umowy leasingu, najmu lub dzierawy o klasyfikacji umowy decyduje zasada przewagi treci ekonomicznej umowy nad jej form prawn co oznacza, e skadniki zalicza si do aktyww trwaych tej strony, na ktr przechodzi ryzyko i korzyci wynikajce z umowy.
               • 19.01.200722 stycznia mija termin wyboru formy opodatkowania
                Podatnicy podatku dochodowego od osb fizycznych prowadzcy pozarolnicz dziaalno gospodarcz, prowadzcy dziay specjalne produkcji rolnej lub uzyskujcy przychodu z najmu do 22 stycznia (20 i 21 to dni wolne od pracy) musz zdecydowa o formie opodatkowania w 2007 roku.
                • 01.01.2007Przychody z najmu mieszkania a koszty amortyzacji i ubezpieczenia prywatnego samochodu
                 Pytanie podatnika: Czy uzyskujc przychody ze rda przychodu o ktrym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy pdof podatnik moe zaliczy do kosztw uzyskania przychodw koszty ubezpieczenia, amortyzacji i serwisu prywatnego samochodu osobowego uywanego w celu dojazdu do przedmiotu najmu?
                 • 26.12.2006Odpisy amortyzacyjne przy zakupie oprogramowania
                  Pytanie podatnika: 1) czy odpisy amortyzacyjne dokonane od momentu rozpoczcia uywania licencji/programu stanowi koszty uzyskania przychodu tego wanie okresu; oraz 2) czy wydatki poniesione na program po rozpoczciu jego uywania mog dla celw podatkowych: a) powiksza warto pocztkow licencji/programu, b) powinny by traktowane jako nowe wartoci niematerialne i prawne, c) winny by traktowane jako koszty uzyskania przychodu okresu, w ktrym zostay poniesione?
                  • 04.12.2006Przepisy ustawy o pdof, dotyczce amortyzacji, w wersji obowizujcej od 1.1.2007 r.
                   W tekcie wytuszczon czcionk zaznaczone s dodane lub zmienione przepisy w brzmieniu obowizujcym od 1.1.2007 r. Przepisy obowizujce dotychczas bez wyrnie.
                   • 29.10.2006Umowa uyczenia
                    Uwagi oglne. Umowa uyczenia naley do najczciej zawieranych umw dnia codziennego, cho rzadko zdajemy sobie spraw o jej zawarciu. Nawet typowe udostpnianie komu bezpatnie swojego samochodu, czy ksiki nie ma nic wsplnego z tzw. „poyczaniem” a jest zawarciem wanie umowy uyczenia.
                    • 18.10.2006Opodatkowanie transakcji na rynku nieruchomoci
                     Interpelacja nr 3919 do ministra finansw w sprawie projektu ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych zawierajcego zmiany w opodatkowaniu inwestowania na rynku nieruchomoci oraz zwizanych z nim skutkw spoecznych
                     • 15.10.2006Ewidencja kosztw postpowania sdowego i windykacyjnego
                      1. Pojcie kosztw postpowania sdowego i windykacyjnego. Jeeli dunik nie spaca swego zobowizania, to wierzyciel ma trzy drogi do wyboru: albo sam windykuje naleno albo korzysta - za stosownym wynagrodzeniem - z usug firmy windykacyjnej albo te sprzedaje wierzytelno (ze strat) w/w firmie windykacyjnej. Jeeli wierzyciel nie chce tanio sprzeda wierzytelnoci a starania firmy windykacyjnej nie przynosz skutkw, to kieruje spraw na drog sdow za porednictwem firmy windykacyjnej lub kancelarii prawnej, co w przypadku wygranej skutkuje moliwoci komorniczego wyegzekwowania nalenoci.
                      • 10.08.2006Kilka wanych pyta dotyczcych skutkw wprowadzenia 19% podatku od dochodu ze sprzeday nieruchomoci
                       Interpelacja nr 2624 do ministra finansw w sprawie zapowiadanego wprowadzenia 19% podatku od zyskw ze sprzeday nieruchomoci: Szanowna Pani Minister! W zwizku z wywoan burzliw dyskusj publiczn odnonie do planu wprowadzenia z dniem 1 stycznia 2007 r. podatku od zyskw ze sprzeday nieruchomoci chciabym spyta, czy Ministerstwo Finansw dokonao szacunkw, w jaki sposb decyzja takowa wpynie na obrt mieszkaniami na rynku wtrnym?
                       • 06.08.2006Pismo Zastpcy Dyrektora Departamentu Podatkw Dochodowych z dnia 14 lipca 2006 r., znak DD6-8213-43/WK/06/249
                        W sprawie partycypacji w kosztach przebudowy drogi publicznej.
                        • 03.07.2006Zwrot VAT z tytuu poniesionych wydatkw na remont mieszkania wynajmowanego
                         Pytanie podatnika: Czy w obowizujcym stanie prawnym, przysuguje prawo do zwrotu czci wydatkw poniesionych na zakup materiaw budowlanych w zwizku z remontem wynajmowanego lokalu mieszkalnego.
                         • 27.06.2006Wynajmowanie nieruchomoci – opodatkowanie podatkiem dochodowym od osb fizycznych
                          Pojcie najmu zostao zdefiniowane w art. 659 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z pn. zm.). Zgodnie z nim przez umow najmu wynajmujcy zobowizuje si odda najemcy rzecz do uywania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowizuje si paci wynajmujcemu umwiony czynsz (w pienidzach lub wiadczeniach innego rodzaju). Wynajem (najem) nieruchomoci moe by uznany i za dziaalno gospodarcz, i za tzw. pobieranie poytkw cywilnych z rzeczy, ktre w wietle ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych stanowi odrbne rda przychodw.
                          • 31.05.2006Wypata wiadcze byym pracownikom a koszty uzyskania przychodu
                           Pytanie podatnika: Czy patnik, wypacajc byemu pracownikowi premi, prowizj lub nagrod, powinien uwzgldni koszty uzyskania przychodw i ulg podatkow?
                           • 11.05.2006Nie zamortyzowane nakady w obcym rodku trwaym i KUP (pismo PB3-MD-8213-192/05/SP-1827)
                            Odnoszc si do kwestii kwalifikacji do kosztw uzyskania przychodw niezamortyzowanej czci poniesionych nakadw inwestycyjnych w obcym rodku trwaym, przedstawiam stanowisko Ministerstwa Finansw: Jak rozumiem, podatnik dokona inwestycji w obcym rodku trwaym, ktrego by najemc, i przyczyn powstania niezamortyzowanej czci tej inwestycji byo rozwizanie umowy najmu przed jej zakoczeniem przez jedn ze stron umowy. Po wyganiciu umowy podatnik nie mia ju moliwoci dalszego dokonywania odpisw amortyzacyjnych, poniewa nie uytkowa tej inwestycji do celw wasnej dziaalnoci gospodarczej.
                            • 02.04.2006Proponowane zmiany w systemie podatkowym (1)
                             Cz zaproponowanych przez MF zmian jest korzystna dla podatnikw. Oto one:
                             • 02.04.2006Proponowane zmiany w systemie podatkowym (5)
                              Niestety - zmian nie postanowiono finansowa oszczdnociami. Zmiany korzystne dla podatnikw sfinansuj sami podatnicy - niestety, obcienia nie zostay zaplanowane rwnomiernie. Czas na zaprezentowanie propozycji bardzo dla podatnikw niekorzystnych.
                              • 22.02.2006Interpretacja US40/DF1/415-47/III/2005 z dnia 09.09.2005 r. - Urzd Skarbowy Warszawa-Wola
                               Pytanie podatnika: Czy warto nabytych przeze mnie w drodze spadku rodkw trwaych stanowi koszt uzyskania przychodu w mojej dziaalnoci gospodarczej tzn.- po jakiej wartoci pocztkowej naley wprowadzi do ewidencji rodkw trwaych nabyte w drodze spadku maszyny i urzdzenia,- w jaki sposb zaliczy rodki trwae do kosztw uzyskania przychodu tzn. czy rodki trwae o wartoci pocztkowej niszej ni 3.500,00 z. naley odpisa jednorazowo w koszty uzyskania przychodu, za amortyzowa wycznie te przekraczajce 3.500,00 z.,- w jakim terminie mona dokona jednorazowego odpisu w koszty uzyskania przychodu i w jakim rozpocz odpisy amortyzacyjne?
                               • 20.02.2006Dziaalno gospodarcza i przychody z innych tytuw
                                Pytanie: Prowadz dziaalno handlow. Kupiem mieszkanie z przeznaczeniem dla mojej crki, ktra obecnie studiuje. Chc to mieszkanie wynaj do czasu a bdzie potrzebne. Czy dochody i koszty z wynajmu mam czy z dochodami i kosztami ze sklepu? Pytanie: Prowadz dziaalno w zakresie export-import. W ubiegym roku pomogem znajomemu w sprzeday linii produkcyjnej. Oficjalnie firma moja nie miaa z tym nic wsplnego. Znajomy jednak w ramach prowizji chce mi wypaci jaki procent od sumy sprzeday - prosi mnie o wystawienie rachunku. Nie wiem czy jako osoba prowadzca wasn dziaalno mog wystawi rachunek jako osoba prywatna?
                                • 09.02.2006Interpretacja II US PB IB /415-54/294a/60/05/KSz z 14.10.2005 r. - Drugi Urzd Skarbowy w Biaymstoku
                                 Pytanie podatnika: Czy od rnicy midzy cen rynkow a cen zakupu mieszkania zakadowego wraz z gruntem trzeba bdzie zapaci podatek dochodowy od osb fizycznych i otrzyma informacj PIT-8C od byego zakadu pracy?;czy dochd ten naley czy z innymi dochodami w rozliczeniu rocznym?; czy poniesione przez podatnika dodatkowe koszty bd stanowiy koszty uzyskania przychodu, ktre bdzie mona odliczy od przychodu?
                                 • 05.02.2006Przedsibiorstwo w spadku
                                  Niniejszy artyku jest prb omwienia podatkowych zagadnie zwizanych z nabyciem w drodze spadkobrania przedsibiorstwa, w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego, bdcego wasnoci osoby prowadzcej jednoosobow dziaalno gospodarcz. Zajmiemy si tu tylko skutkami wynikajcymi z podatku dochodowego od osb fizycznych i podatku od towarw i usug jako podatkw najbardziej wpywajcych na sytuacj podatkow spadkobiercw zmarego przedsibiorcy, szczegowo przedstawiajc uregulowania odpowiedzialnoci spadkobiercw za zobowizania podatkowe spadkodawcy zamieszczone w Ordynacji podatkowej, ktre znajd zastosowanie do innych danin publicznych.
                                  • 29.01.2006Interpretacja US-II-2-423/24/05/JB z dnia 25.04.2005 r. - dzki Urzd Skarbowy
                                   Pytanie podatnika: Czy opaty stae - roczne wypacane na podstawie umowy know-how licencjonodawcy stanowi koszty uzyskania przychodu w danym roku, w ktrym konkretna opata jest ponoszona?
                                   • 17.01.2006Samochd wprowadzony do ewidencji - amortyzacja nie zawsze w koszt uzyskania przychodu
                                    Zakup samochodu osobowego i wprowadzenie go do ewidencji rodkw trwaych pozwala na zaliczanie do kosztw uzyskania przychodw wydatkw zwizanych z uytkowaniem i eksploatacj samochodu – oczywicie o ile pozostaj one w zwizku z uzyskiwanymi przychodami. S jednak sytuacje, w ktrych amortyzacji samochodu nie bdziemy mogli zaliczy do kosztw uzyskania przychodw.
                                    • 13.11.2005Samochd w firmie (1) – amortyzacja nie zawsze w koszt uzyskania przychodu
                                     Zakup samochodu osobowego i wprowadzenie go do ewidencji rodkw trwaych pozwala na zaliczanie do kosztw uzyskania przychodw wydatkw zwizanych z uytkowaniem i eksploatacj samochodu – oczywicie o ile pozostaj one w zwizku z uzyskiwanymi przychodami. S jednak sytuacje, w ktrych amortyzacji samochodu nie bdziemy mogli zaliczy do kosztw uzyskania przychodw.
                                     • 24.08.2005Ryczat od przychodw ewidencjonowanych
                                      Opodatkowaniu ryczatem od przychodw ewidencjonowanych podlegaj przychody osb fizycznych z pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej, w tym rwnie, gdy dziaalno ta jest prowadzona w formie spki cywilnej osb fizycznych lub spki jawnej osb fizycznych. Opodatkowaniu ryczatem od przychodw ewidencjonowanych podlegaj rwnie otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pienidze i wartoci pienine oraz warto otrzymanych wiadcze w naturze i innych nieodpatnych wiadcze z tytuu umowy najmu, podnajmu, dzierawy, poddzierawy lub innych umw o podobnym charakterze.
                                      • 09.06.2005Leasing
                                       Leasing w najprostszym ujciu jest form finansowania polegajc na nabyciu prawa uywania rzeczy w zamian za okrelone opaty. Leasing to forma umowy cywilno-prawnej, zbliona do najmu czy dzierawy. Polega na przekazaniu rzeczy w uytkowanie na czas okrelony.
                                       • 08.06.2005Ryczat od przychodw ewidencjonowanych
                                        Objte t form opodatkowania mog by osoby fizyczne prowadzce indywidualn dziaalno gospodarcz, spki cywilne osb fizycznych, spki jawne i spki partnerskie ktrej wsplnikami s wycznie osoby wykonujce wolny zawd. Dodatkowo w sposb zryczatowany mog by opodatkowane na warunkach okrelonych w ustawie przychody osb fizycznych nieprowadzcych pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej osigane z tytuu umowy najmu, podnajmu, dzierawy, poddzierawy lub innych umw o podobnym charakterze. Na warunkach okrelonych w ustawie ryczatem mog zosta objte osoby wykonujce wolny zawd oraz osoby duchowne.

                                       « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] . [ 13 ] . [ 14 ] . [ 15 ] . [ 16 ]