Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

koszty uzyskania przychodu najmu

 • 17.04.2012Amortyzacja wynajmowanego mieszkania
  Pytanie podatnika: Czy mona zastosowa 10-letni okres amortyzacji dla uywanego mieszkania, ktre jest wynajmowane?
  • 17.04.2012Ulga technologiczna przy nabyciu rodka trwaego
   Z uzasadnienia: Premiujc, poprzez zmniejszenie obcienia podatkiem dochodowym, wprowadzanie przez przedsibiorcw nowych technologii, ustawodawca obj ulg specyficzn kategori wydatkw ponoszonych w celu zapewnienia sobie moliwoci skorzystania z tych technologii, a mianowicie te wydatki, ktre - najoglniej rzecz ujmujc - wi si z uzyskaniem dostpu oraz praw do wiedzy i rezultatw bada. Zatem, nie jest moliwe zaliczenie do kategorii wydatkw na nowe technologie kosztw nabycia urzdze umoliwiajcych wykorzystanie wiedzy technologicznej.
   • 10.04.2012Obowizek podatkowy w VAT przy sprzeday lokali na raty
    Z uzasadnienia: Podstaw opodatkowania wiadczonych przez podatnika usug, polegajcych na odroczeniu terminu zapaty czci nalenoci za wydane lokale, jest kwota nalenych odsetek. W odniesieniu do tych czynnoci obowizek podatkowy powstaje na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy o VAT, z chwil wykonania usugi (moment jej wykonania ustalaj strony transakcji). Jeeli jednak wykonanie usugi powinno by potwierdzone faktur zastosowanie znajdzie ust. 4 ww. artykuu, zgodnie z ktrym obowizek podatkowy powstanie z chwil wystawienia faktury, nie pniej ni w 7 dniu liczc od dnia wykonania usugi.
    • 30.03.2012Ryczat od przychodw ewidencjonowanych
     Opodatkowaniu ryczatem od przychodw ewidencjonowanych podlegaj przychody osb fizycznych z pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej, w tym rwnie, gdy dziaalno ta jest prowadzona w formie spki cywilnej osb fizycznych oraz w formie spki jawnej osb fizycznych.
     • 30.03.2012Niezamortyzowana inwestycja w obcym rodku trwaym jako koszt
      Pytanie podatnika: Czy mona traktowa jako koszt niezamortyzowan cz inwestycji w obcy rodek trway?
      • 28.03.2012Prowizja bankowa i odsetki od kredytu jako koszt podatkowy
       Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni jest wacicielk nieruchomoci - kamienicy, ktra jest amortyzowana. Lokale w ww. kamienicy Wnioskodawczyni wynajmuje na cele mieszkaniowe oraz gospodarcze. Wnioskodawczyni planuje przeprowadzi remont budynku (instalacja centralnego ogrzewania), na ktry zacigna kredyt bankowy. Z powodu wieku Wnioskodawczyni, dodatkowymi kredytobiorcami zostali jej syn i synowa. Czy koszty zwizane z obsug kredytu - czyli prowizja zwizana z przyznaniem kredytu oraz odsetki od kredytu Wnioskodawczyni moe uj jako koszty uzyskania przychodu?
       • 22.03.2012Koszty dziaalnoci: Wynajem mieszkania poza miejscem zamieszkania
        Pytanie podatnika: W celu obnienia wydatkw ponoszonych na hotele oraz transport Wnioskodawca wynaj mieszkanie w miecie w ktrym jego gwny klient ma siedzib. Czy mona zaliczy do kosztw uzyskania przychodw z pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej wydatki ponoszone na wynajem mieszkania zwizany z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej poza miejscem zamieszkania?
        • 20.03.2012Prawo do jednorazowego odpisu amortyzacyjnego
         Pytanie podatnika: Czy wnioskodawca mia prawo do skorzystania z jednorazowego odpisu amortyzacyjnego rodka trwaego? Kto i kiedy moe stosowa amortyzacj jednorazow?
         • 01.03.2012Sprzeda gruntu z budynkiem otrzymanego w darowinie
          Pytanie: Zamierzam sprzeda wykorzystywan w ramach prowadzonej dziaalnoci gospodarczej nieruchomo zabudowan budynkiem usugowym oraz warsztatem lakierniczym. Nieruchomo gruntow, na ktrej usadowione s ww. budynki nabyem w darowinie. Czy w przypadku sprzeday caej nieruchomoci niezamortyzowana warto moe zosta zaliczona jednorazowo do kosztw uzyskania przychodu w momencie sprzeday?
          • 06.02.2012Amortyzacja znaku towarowego nabytego w darowinie
           Pytanie: Czy mona dokonywa odpisw amortyzacyjnych od znaku towarowego nabytego w drodze darowizny, ktry wykorzystuje si gospodarczo dla potrzeb prowadzonej dziaalnoci gospodarczej? Czy ww. odpisy amortyzacyjne bd stanowi koszt uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osb fizycznych?
           • 30.01.2012Broszura informacyjna do zeznania PIT-37 o wysokoci osignitego dochodu (poniesionej straty) w 2011 roku
            FORMULARZ JEST PRZEZNACZONY dla podatnikw, do ktrych ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z pn. zm.), zwanej dalej „ustaw", i ktrzy w roku podatkowym:
            • 30.01.2012Broszura informacyjna do zeznania PIT-36 o wysokoci osignitego dochodu (poniesionej straty) w 2011 roku
             Formularz PIT-36 jest przeznaczony dla podatnikw, do ktrych ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. O podatku dochodowym od osb fizycznych (Dz.U. Z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z pn. Zm.), zwanej dalej „ustaw", i ktrzy niezalenie od liczby rde przychodw:
             • 23.01.2012Warto pocztkowa samochodu osobowego
              Pytanie podatnika: Wnioskodawca w 2009 r. naby w drodze kupna samochd osobowy, jako osoba prywatna, natomiast w lipcu 2011 r. rozpocz dziaalno gospodarcz, a we wrzeniu przekaza ww. samochd na potrzeby prowadzonej dziaalnoci. Samochd zosta wprowadzony do ewidencji rodkw trwaych. Czy Wnioskodawca waciwie przyj, jako warto pocztkow samochodu, stanowic podstaw (kwot pocztkow) odpisw amortyzacyjnych, cen nabycia, widniejc na fakturze VAT zakupu samochodu z sierpnia 2009 r.?
              • 04.01.2012Amortyzacja wydatkw na modernizacj sieci internetowej
               Pytanie podatnika: Wnioskodawca wiadczy usugi dostpu do internetu oraz dostpu do sieci telewizji kablowej. Obecnie spka modernizuje sie internetow. Istniejca sie amortyzowana jest stawk 30%, jako zwikszajca warto serwera. Modernizacja polega czciowo na zastpieniu sygnau radiowego oraz tzw. przewieszek kablami wiatowodowymi w celu zwikszenia przepustowoci sieci. Do modernizacji tej spka stosuje 30% stawk amortyzacji jako zwikszenie wartoci serwera. Czy prawidowe jest postpowanie w zakresie stosowanej stawki amortyzacji do dokonywanych modernizacji?
               • 03.01.2012Skutki nieodpatnego nabycia akcji w ramach programu motywacyjnego
                Pytanie podatnika: W jakim momencie powinien zosta rozpoznany przychd z tytuu nieodpatnego nabycia akcji Spki przez Wnioskodawc? Jak powinien by kwalifikowany przychd uzyskany w zwizku z nieodpatnym nabyciem akcji?
                • 15.12.2011Odstpne a moment poniesienia kosztu
                 Z uzasadnienia NSA: Faktyczna data dokonania zapisu w ksigach rachunkowych nie moe zmienia kwalifikacji danego wydatku i wpywa na moment zaliczenia go jako kosztu w rozumieniu art. 15 ust. 4e ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych. Nie jest ona bowiem dat ujcia kosztu, a jedynie dat technicznego wprowadzenia informacji do systemu. Zatem, brak jest uzasadnienia dla pogldu, e wynagrodzenie wypacane dotychczasowym najemcom lokalu w zamian za rezygnacj z dalszego ich wykorzystywania stanowi koszt podatkowy proporcjonalnie w okresach miesicznych do czasu zakoczenia umw najmu, w ktre wstpia spka, poniewa w tych okresach spka ujmuje koszt w ksigach rachunkowych.
                 • 30.11.2011Amortyzacja czasowo nieuywanego rodka trwaego
                  Zgodnie z art. 16c pkt 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osb prawnych tylko cakowite zaprzestanie danego rodzaju dziaalnoci, w ktrej uywano dany rodek trway (skadnik majtku) uzasadnia zaprzestanie jego amortyzacji na zasadach okrelonych w tym przepisie - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                  • 28.11.2011Rozliczanie przychodu z najmu wspwasnoci przy cesji praw
                   Pytanie podatnika: Wnioskodawca jest wspwacicielem budynku, w ktrym znajduj si lokale bdce przedmiotem najmu. Drugim wspwacicielem jest jego siostra. Na podstawie umowy cesji praw siostra Wnioskodawcy przekazaa mu wszelkie prawa i obowizki wynikajce z ju zawartych umw najmu lokali, a take umw zawartych w przyszoci. W zwizku z tym, Wnioskodawca otrzymuje ca naleno z tytuu umw najmu i ponosi wszelkie koszty z nimi zwizane. Czy nie ma przeszkd, aby Wnioskodawca rozlicza w caoci przychd i koszty z tytuu najmu lokali, ktrych wspwacicielk jest siostra?
                   • 25.11.2011Konsekwencje podatkowe aportu przedsibiorstwa
                    Pytanie podatnika: Czy utworzenie nowej spki komandytowej i wniesienie do niej przedsibiorstwa spki z o.o. sp. k. wiza si bdzie z powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu w podatku dochodowym od osb fizycznych?
                    • 22.11.2011Likwidacja inwestycji w obcym rodku trwaym a CIT
                     Pytanie podatnika: Czy strata z tytuu likwidacji nie w peni umorzonych inwestycji w obcych rodkach trwaych moe zosta zaliczona przez Spk do kosztw uzyskania przychodw w czci niepokrytej sum dokonanych przez Spk odpisw amortyzacyjnych od wartoci pocztkowej tych inwestycji w momencie wykrelenia danej inwestycji w obcym rodku trwaym z ewidencji rodkw trwaych oraz wartoci niematerialnych i prawnych w zwizku z ich likwidacj?
                     • 16.11.2011Odpisy na fundusz remontowy a koszty podatkowe
                      Z uzasadnienia: Zestawienie obu regulacji, tj. treci art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych z art. 6 ust. 3 ustawy o spdzielniach mieszkaniowych, nie pozostawia wtpliwoci, i fundusz na remonty zasobw mieszkaniowych, o jakim mowa w treci ww. przepisu, spenia normatywne kryteria do tego, by mc uzna dokonywane na jego rzecz odpisy i wpaty za koszty uzyskania przychodu w rozumieniu art. 15 ust. 1 w zwizku z art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. a ustawy o CIT (fundusz ten zosta wprowadzony ustaw, ma charakter obligatoryjny i zawiera zapis o tym, e dokonywane na fundusz odpisy obciaj koszty gospodarki mieszkaniowej).
                      • 09.11.2011Odpisy amortyzacyjne od nieuywanego budynku mog by kosztem
                       Pytanie podatnika: Wnioskodawca w zwizku z tymczasowym niewykorzystaniem rodkw trwaych (budynku oraz budowli), podj prby oddania ich w najem. Niemniej jednak w przyszoci zamierza je wykorzystywa w prowadzonej dziaalnoci gospodarczej. W chwili obecnej Wnioskodawca podpisa umow najmu na okres trzech miesicy. Czy pomimo czasowego nieuywania budynku oraz budowli Wnioskodawca ma prawo zaliczy do kosztw uzyskania przychodw dokonywane odpisy amortyzowane?
                       • 02.11.2011Firma w domu: Amortyzacja garau
                        Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni wraz z maonkiem jest wspwacicielk jednorodzinnego budynku mieszkalnego w zabudowie szeregowej. Jedno z pomieszcze w tym budynku jest wykorzystywane w prowadzonej przez Ni dziaalnoci jako amortyzowany rodek trway. W budynku znajduje si rwnie gara, ktry Wnioskodawczyni zamierza wykorzystywa w celach zwizanych z prowadzon dziaalnoci gospodarcz. Czy Wnioskodawczyni moe przyj, uzna jako rodek trway i amortyzowa, pomieszczenie garaowe, w ktrym przechowywany jest inny rodek trway - samochd osobowy wykorzystywany w prowadzonej dziaalnoci gospodarczej?
                        • 20.10.2011Zwrot przez TBS zwaloryzowanej kwoty partycypacji a przychd w PIT
                         Kwota partycypacji nie jest prawem na podstawie, ktrego osobie uprawnionej przysuguj korzyci majtkowe. Stanowi ona warunek zawarcia przez osob fizyczn z towarzystwem budownictwa spoecznego umowy najmu. Zakoczenie umowy najmu powoduje zwrot wspomnianej kwoty lecz z uwagi na szczeglny sposb wyliczenia jej wartoci - powinna odpowiada kwocie stanowicej odsetek aktualnej wartoci odtworzeniowej lokalu rwny udziaowi wniesionej przez najemc kwoty partycypacji w kosztach budowy lokalu - to kwota ta moe by wysza od kwoty wpacanej. Powsta rnic z uwagi na brak moliwoci kwalifikacji do rde przychodu wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1-8 ustawy o PIT naley zakwalifikowa jako przychd z innych rde.
                         • 19.10.2011Sprzeda firmowego samochodu uywanego krcej ni rok
                          Pytanie podatnika: Wnioskodawca naby samochd osobowy w 2006 roku. Nastpnie z dniem 1 grudnia 2010 r. samochd dotychczas uywany do celw prywatnych wprowadzi do ewidencji rodkw trwaych i dokonywa odpisw amortyzacyjnych. W dniu 15 kwietnia 2011 r. (przed upywem roku od wprowadzenia rodka trwaego do ewidencji) Wnioskodawca sprzeda ww. samochd. Przeprowadzona operacja sprzeday spowodowaa umorzenie rodka trwaego. Czy, sprzedajc samochd uywany faktycznie krcej ni tzw. przewidywany okres uywania duszy ni rok, podatnik mona wykaza jego niezamortyzowan warto jako koszt uzyskania przychodw?
                          • 11.10.2011Niezamortyzowana warto inwestycji a koszty
                           Pytanie podatnika: Czy Spka w zwizku ze zmian miejsca wykonywania dziaalnoci z powodw racjonalnych i uzasadnionych, bdzie moga zaliczy jednorazowo do kosztw uzyskania przychodw niezamortyzowan warto inwestycji w obcym rodku trwaym przy ul. X?
                           • 22.09.2011Odliczenie VAT od zakupw dokonanych przed rejestracj
                            Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawcy przysugiwa bdzie prawo do obnienia podatku nalenego o podatek naliczony, zawarty w cenie nabycia nieruchomoci oraz moliwych innych wydatkw zwizanych z przystosowaniem nieruchomoci dla potrzeb przyszej dziaalnoci, udokumentowanych fakturami VAT, dokonanych przed dat rozpoczcia wykonywania dziaalnoci gospodarczej oraz uzyskania statusu podatnika czynnego VAT, stanowicych koszty planowanej dziaalnoci gospodarczej? Czy Wnioskodawca prawidowo zamierza dokona obnienia kwoty podatku nalenego o kwot podatku naliczonego w deklaracji dla potrzeb podatku od towarw i usug zoonej za pierwszy okres rozliczeniowy, w ktrym rozpocz wykonywanie dziaalnoci gospodarczej oraz uzyska status podatnika VAT czynnego?
                            • 15.09.2011Wydatki na zakup usug doradczych mona zaliczy do KUP
                             Wydatki poniesione przez podatnika na skorzystanie z usug doradcy, ktrego zadaniem jest zminimalizowanie kosztw rozwizania niekorzystnych ekonomicznie umw zawartych przez podatnika mog by zaliczone do kosztw uzyskania przychodw - orzek Wojewdzki Sd Administracyjny w Warszawie.
                             • 30.08.2011Wynagrodzenia pracownikw jako koszty prac rozwojowych
                              Pytanie podatnika: Czy koszty wynagrodze pracownikw zajmujcych si tworzeniem danego Projektu Produktu zwizane z jego konstrukcj a take z przygotowaniem oprogramowania do niego prawidowo zostay uznane przez Spk, jako koszty prac rozwojowych, rozliczane dla celw podatkowych poprzez odpisy amortyzacyjne w okresie nie krtszym ni 12 miesicy od dnia stworzenia Projektu Produktu i wdroenia go do produkcji?
                              • 26.08.2011Zakup kabiny dla palaczy w kosztach podatkowych firmy
                               Pytanie podatnika: Czy zakup kabiny dla palaczy z przeznaczeniem dla potrzeb pracownikw stanowi koszt uzyskania przychodu podatnika? Czy zakup kabiny dla palaczy z przeznaczeniem dla potrzeb klientw lokalu gastronomicznego stanowi koszt uzyskania przychodu podatnika?
                               • 25.08.2011Koszty remontw w ujciu rachunkowym i podatkowym
                                Wydatki na remont rodka trwaego nie powikszaj jego wartoci pocztkowej. Naley je uj w kosztach operacyjnych i odnie jednorazowo w koszty uzyskania przychodw. A jak jest w przypadku remontw generalnych? Tutaj w gr wchodz zazwyczaj due kwoty, warto wic przyjrze si dokadnie tej kwestii.
                                • 24.08.2011Niezamortyzowana warto inwestycji w obcym rodku trwaym a koszty
                                 Pytanie podatnika: Czy podatnik bdzie mia prawo zaliczy do kosztw uzyskania przychodu niezamortyzowan warto inwestycji w obcym rodku trwaym, mimo i opuszczajc wynajmowany obiekt pozostawi w nim dokonane nakady?
                                 • 22.08.2011Amortyzacja mieszkania – rozliczenie udziaw w spce cywilnej
                                  Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni pragnie upewni si, e w kalkulacji podatku dochodowego z tytuu udziau w spce cywilnej prowadzonej z maonkiem, moe kwalifikowa jako koszty uzyskania przychodw koszty amortyzacji lokalu mieszkalnego, w ktrym jest prowadzona dziaalno.
                                  • 28.07.2011Wydatki na poszukiwanie najemcw s kosztem porednim
                                   Pytanie podatnika: Czy Spka ma prawo zaliczy wydatek zwizany z nabyciem usugi poszukiwania najemcw powierzchni w centrum handlowym jednorazowo w momencie poniesienia do kosztw uzyskania przychodw tj. w caoci jednorazowo w okresie (roku) w ktrym otrzyma faktur za usug poszukiwania najemcy?
                                   • 18.07.2011Poczstunek w formie szwedzkiego stou nie jest przychodem pracownika
                                    Z uzasadnienia WSA: W przypadku, gdy wartoci wiadcze nie mona przyporzdkowa do wiadcze uzyskiwanych przez konkretnego pracownika, gdzie opata jest wnoszona ryczatowo, bez wzgldu na to, czy pracownik ze wiadcze korzysta czy te nie korzysta, brak jest podstaw do ustalenia dla konkretnego pracownika kwoty przychodu uzyskanego z tytuu finansowania przez pracodawc kosztw organizowanej imprezy; nie sposb bowiem stwierdzi, czy pracownik rzeczywicie otrzyma owe wiadczenie i jaka jest jego warto. Pracodawca w takiej sytuacji nie jest zobowizany obliczy, pobra i odprowadzi do waciwego urzdu skarbowego zaliczk na podatek dochodowy od osb fizycznych od tych przychodw.
                                    • 07.07.2011WSA: Odszkodowanie za wczeniejsze rozwizanie umowy najmu moe by kosztem
                                     Z uzasadnienia: Zawarta ugoda sdowa pozwolia podatnikowi (przy poniesieniu kwot zwizanych z najmem lokalu) na szybkie rozwizanie umowy najmu i przeniesienie dziaalnoci do nowego lokalu. Stanowisko organu podatkowego prowadzio do absurdalnej sytuacji, w ktrej podmiot prowadzcy dziaalno gospodarcz mgby zaliczy w koszty uzyskania przychodu kwoty zwizane z najmem lokalu (przy nieskorzystaniu z niego z uwagi na niespenienie okrelonych warunkw), a nie moe zaliczy do kosztw uzyskania przychodu kwot ugody sdowej, ktra po pierwsze dotyczy tej samej umowy najmu, po drugie zostaa zawarta w celu ochrony rda przychodw i jednoczenie minimalizowaa straty skarcej z tytuu zawartej umowy najmu na czas okrelony.
                                     • 06.07.2011Ustalanie wartoci budynku metod uproszczon
                                      Pytanie podatnika: Jak rozliczy koszty wykonania elementw wsplnych dla czci mieszkalnej i czci przeznaczonej na prowadzenie dziaalno tj. fundamentw, stropu, dachu i drzwi wejciowych oraz czy np. schody (umieszczone w wiatroapie), ktre prowadz na poddasze (gdzie ma by prowadzona dziaalnoci gospodarcza) mona w caoci zaliczy w koszty oraz jeeli w firmie jest samochd, to czy koszty poniesione przy budowie garau i np. podjazdu oraz bramy mona zaliczy te w koszty firmy?
                                      • 05.07.2011Ryczat od przychodw ewidencjonowanych - podstawowe zasady
                                       Opodatkowaniu ryczatem od przychodw ewidencjonowanych podlegaj przychody osb fizycznych z pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej, w tym rwnie, gdy dziaalno ta jest prowadzona w formie spki cywilnej osb fizycznych oraz w formie spki jawnej osb fizycznych.
                                       • 04.07.2011NSA: Likwidacja rodka trwaego to nie tylko jego fizyczne zniszczenie
                                        Jeeli likwidacja nie w peni umorzonego rodka trwaego jest wynikiem utraty jego przydatnoci gospodarczej w ramach tego samego rodzaju dziaalnoci to powstaa strata, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych, jest kosztem uzyskania przychodw.
                                        • 30.06.2011WSA: Za faktura nie wyklucza wydatku z kosztw
                                         Z uzasadnienia: Za koszt uzyskania przychodu mona uzna rwnie wydatek, ktry zosta udokumentowany nierzetelnym lub wadliwym dowodem ksigowym, jeeli w toku postpowania podatkowego podatnik wykae, e operacja gospodarcza opisana w tym dowodzie faktycznie wystpia oraz, e ponis jej koszt.
                                         • 29.06.2011Przymusowa likwidacja pozwala na rozliczenie straty
                                          Rezygnacja przez podatnika z dotychczas najmowanego czy dzierawionego budynku czy lokalu, przeznaczonego na prowadzenie sklepu, jest podyktowana koniecznoci realizacji decyzji prezesa UOKiK, tj. warunku ograniczenia prowadzenia dziaalnoci gospodarczej w okrelonych placwkach w celu zapobieenia powstania monopolu. Nie jest wic ona zaplanowanym dziaaniem podatnika, ale jest wymuszona realizacj decyzji innego organu i wzgldami ekonomicznymi (uniknicie grocej kary). Zatem, strata w postaci niezamortyzowanej czci inwestycji w obcym rodku trwaym w wyniku wyzbycia si obcych rodkw trwaych poprzez wykrelenie rodkw trwaych z ksig rachunkowych i zwrot wacicielowi bdzie stanowia koszt uzyskania przychodw - orzek Wojewdzki Sd Administracyjny w Poznaniu.
                                          • 20.06.2011Jednorazowa amortyzacja czci wartoci rodka trwaego
                                           Pytanie podatnika: W grudniu 2010 roku w ramach prowadzonej dziaalnoci gospodarczej zakupi rodek trway koparko-adowark za kwot 245.728 z. Koparko-adowarka zostaa przyjta do uytkowania i wpisana do ewidencji rodkw trwaych w grudniu 2010 r. Wnioskodawca jednorazowo zamortyzowa w grudniu 2010 r. kwot 145.728 z, pozosta za cz 100.000 z amortyzuje metod liniow od stycznia 2011 r., stosujc stawk amortyzacji z Wykazu rodkw Trwaych. Czy mona tylko cz wartoci zakupu rodka trwaego zamortyzowa jednorazowo a pozosta cz amortyzowa wedug metody liniowej?
                                           • 08.06.2011Nie mona przeduy okresw amortyzacji ustalonych indywidualnie
                                            Pytanie podatnika: W latach ubiegych Spka nabya rodki trwale, bdce uywanymi rodkami transportu w postaci morskich statkw rybackich. Do amortyzacji statkw Spka przyja metod indywidualnego ustalenia stawek amortyzacyjnych. Okres amortyzacji przyjto jako nie krtszy ni 30 miesicy. Czy okres amortyzacji, ustalony przez spk indywidualnie dla rodka trwaego na zasadzie art. 16j Ustawy o CIT, moe zosta przez spk przeduony?
                                            • 11.04.2011Najem samochodu a obowizek prowadzenia ewidencji przebiegu
                                             Pytanie podatnika: Spka zawara umow najmu samochodu osobowego na okres 48 miesicy z firm zajmujc si profesjonalnie usugami wynajmu dugoterminowego samochodw. Czy koszty zwizane z wynajmowanym samochodem osobowym na cele prowadzonej dziaalnoci gospodarczej stanowi koszty uzyskania przychodw w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych, bez koniecznoci prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu?
                                             • 05.04.2011Przyspieszona amortyzacja mieszkania
                                              Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni jest wspwacicielk mieszkania, ktre w 2000 roku kupia nowe od dewelopera na wynajem. Mieszkanie to od 10 lat wynajmuje. Przez pierwsze lata pacia podatek ryczatowy, a od 2009 roku przesza na opodatkowanie na zasadach oglnych. Dotychczas lokalu tego nie amortyzowaa. Czy Wnioskodawczyni ma prawo do naliczania przyspieszonej stawki amortyzacyjnej w wysokoci 10% wartoci lokali mieszkalnych, ktre aktualnie wynajmuje?
                                              • 01.04.2011NSA: Wydatki marketingowe wymagaj starannego dokumentowania
                                               Tezy: Jeeli zwizek kosztu uzyskania przychodu, o ktrym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). nie zosta udowodniony, to zagadnienie, w ktrym momencie zaliczy wydatek do kosztw uzyskania przychodw w rozumieniu art. 22 ust. 4 tej ustawy nie istnieje.
                                               • 01.04.2011Grunty nie podlegaj amortyzacji
                                                Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni (wsplnik spki cywilnej) na podstawie umowy darowizny staa si wacicielk niezabudowanej nieruchomoci gruntowej. Na tej nieruchomoci wsplnicy spki cywilnej, za zgod jej waciciela, zamierzaj dokona inwestycji w postaci budowy obiektu gastronomicznego, odliczajc przy tym podatek VAT jaki bdzie poniesiony na zakup towarw i usug do budowy. Czy spka cywilna w ewidencji rodkw trwaych prawidowo bdzie ujmowa warto rodka trwaego jako sum wartoci dziaki oraz nakadw poniesionych przez spk cywiln na budow?
                                                • 30.03.2011Zakwaterowanie pracownikw pracujcych za granic w 2011 r.
                                                 Pracownik wykonujcy prac poza granicami kraju najczciej musi korzysta z noclegu. Czsto te pracodawca zapewnia pracownikowi nieodpatne zakwaterowanie podczas pobytu za granic. Takie wiadczenie dla pracownika nie jest oczywicie obojtne podatkowo. Stosunkowo najmniejszym problemem jest nocleg podczas podry subowej. Jeeli pracownik znajduje si w podry subowej to pracodawca ma obowizek zapewni mu nocleg lub zwrci poniesione przez niego wydatki na ten cel.
                                                 • 23.03.2011NSA: Aport do spki osobowej bez podatku
                                                  Wniesienie przez osob fizyczn do spki osobowej (jawnej) wkadu niepieninego w postaci udziaw w spce kapitaowej (aport) nie stanowi odpatnego zbycia tych udziaw, o jakim mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych.
                                                  • 23.03.2011Koszty uzyskania przychodu z tytuu najmu
                                                   Podatnik moe zaliczy do kosztw uzyskania przychodw wydatki zwizane z posiadaniem i utrzymaniem lokalu, ktry wynajmuje. Odliczy mona take wydatki ponoszone w okresie, w ktrym lokal nie by wynajmowany. Stanowisko to potwierdzi Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 16 marca 2011 r. nr IPPB1/415-1140/10-4/MT.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] . [ 13 ] . [ 14 ] . [ 15 ] . [ 16 ] ... [ 16 ] nastpna strona »