akcyza stycznia

 • 26.05.2023Związkowcy chcą wzrostu płacy minimalnej do co najmniej 4350 zł
  W 2024 r. wynagrodzenie minimalne powinno wzrosnąć o przynajmniej 750 zł – twierdzi NSZZ „Solidarność”. Związkowcy przekonują, że płaca powinna wzrosnąć o 500 zł od stycznia i o kolejne 250 zł od lipca. Finalnie płaca minimalna miałaby osiągnąć poziom co najmniej 4350 zł brutto miesięcznie. Organizacje przedsiębiorców apelują z kolei o zmianę zasad i ograniczenie tempa podwyższania stawki.
 • 26.05.2023Ulga rehabilitacyjna: Limit wydatków na utrzymanie psa asystującego
  Wydatki poniesione na utrzymanie psa asystującego są limitowane do wysokości nieprzekraczającej w danym roku 2280 zł. Limit ten pozostaje niezmienny od lat co najmniej dwudziestu, mimo że na przestrzeni tych dekad drastycznie zmieniły się ceny towarów, koszt usług i wynagrodzeń. To czyni z tego odpisu bardziej symbol niż realną pomoc dla osób niepełnosprawnych, zwłaszcza przy ogromnym wzroście cen produktów, w tym karmy dla zwierząt, oraz usług weterynaryjnych.
 • 26.05.2023Składki ZUS od świadczenia urlopowego
  Świadczenie urlopowe wypłacone na innej podstawie niż przepisy ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (np. na podstawie regulaminu wynagradzania) podlega uwzględnieniu w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne - wyjaśnił Zakład Ubezpieczeń Społecznych w interpretacji indywidualnej.
 • 26.05.2023Dziennik Ustaw i Monitor Polski - co nowego w przepisach 
  26 maja 2023 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano dwa rozporządzenia w sprawie przesyłania oświadczenia płatnika, jedno dot. PIT, a drugie - CIT, a także jednolity tekst ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Natomiast dzień wcześniej, tj. 25 maja br. ukazały się: rozporządzenie w sprawie wzoru deklaracji o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 103 ust. 5a ustawy o podatku od towarów i usług (VAT-14) oraz jednolity tekst rozporządzenia w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług.
 • 25.05.2023Związkowcy chcą wzrostu płacy minimalnej do co najmniej 4350 zł
  W 2024 r. wynagrodzenie minimalne powinno wzrosnąć o przynajmniej 750 zł – twierdzi NSZZ „Solidarność”. Związkowcy przekonują, że płaca powinna wzrosnąć o 500 zł od stycznia i o kolejne 250 zł od lipca. Finalnie płaca minimalna miałaby osiągnąć poziom co najmniej 4350 zł brutto miesięcznie. Organizacje przedsiębiorców apelują z kolei o zmianę zasad i ograniczenie tempa podwyższania stawki.
 • 25.05.2023Fundacja rodzinna - najważniejsze informacje
  Jeżeli twoi przyszli spadkobiercy nie mogą lub nie chcą zajmować się biznesem, zastanów się nad stworzeniem fundacji rodzinnej. To rozwiązanie, które pozwala kontynuować biznes bez konieczności osobistego zaangażowania twoich następców prawnych, a jednocześnie chroni majątek rodziny.
 • 24.05.2023Emerytury rolnicze na korzystniejszych zasadach?
  W ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników zmianie ulec powinna definicja emerytury podstawowej, która miałaby stanowić kwotę równą kwocie najniższej emerytury określonej w przepisach emerytalnych – wynika z projektu nowelizacji, który zgłosił do Sejmu klub parlamentarny Lewicy. Zmiana ma być korzystna dla rolników i kosztować ponad 1,6 mld zł w skali roku. Nowelizacja miałaby wejść w życie z początkiem 2024 r.
 • 24.05.2023Faktura zaliczkowa wystawiona za wcześnie
  Może się zdarzyć, iż sprzedawca/usługodawca wystawi zaliczkową fakturę za wcześnie, a więc na ponad 60 dni przed dostawą towaru lub wykonaniem usługi, ewentualnie otrzymaniem zaliczki. Należy wspomnieć, że ustawodawca zastosował mechanizmy prawne mające dyscyplinować sprzedawcę/usługodawcę do niespóźnienia się z wystawieniem faktury kontrahentowi. Czy do zbyt wczesnego wystawienia faktury dojdzie z obawy przed zastosowaniem sankcji czy z innych przyczyn sytuacja taka nie jest niemożliwa. Fakt ten może mieć swoje konsekwencje.
 • 24.05.2023[29.05.2023] Szkolenie on-line: Ceny transferowe i dokumentacja podatkowa w 2023 roku
  W ostatnim czasie ustawodawca nieustannie i dość gruntownie zmienia przepisy w zakresie cen transferowych. Wychodząc naprzeciw zmianom w przepisach, zapraszamy Państwa na szkolenie, które ma na celu zapoznanie Państwa z regulacjami podatkowymi dotyczącymi podmiotów powiązanych. W szczególności szkolenie poświęcone zostanie nowym regulacjom. Zasadnicza część szkolenia poświęcona jest obowiązkowi sporządzania lokalnej dokumentacji podatkowej transakcji z podmiotami powiązanymi i skupia się na praktycznym, warsztatowym wyjaśnieniu najbardziej problematycznych kwestii związanych z wypełnieniem tego obowiązku.
 • 23.05.2023Nabycie od fundacji rodzinnej a podatek od spadków i darowizn
  Po zmianach w ustawie o podatku od spadków i darowizn, które weszły w życie 22 maja 2023 r., podatkowi temu nie podlega także nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych będących przedmiotem świadczenia, o którym mowa w ustawie o fundacji rodzinnej, oraz stanowiących mienie otrzymane w związku z rozwiązaniem fundacji rodzinnej albo fundacji rodzinnej w organizacji. Przez świadczenie należy tu rozumieć się składniki majątkowe, w tym środki pieniężne, rzeczy lub prawa, przeniesione na beneficjenta albo oddane beneficjentowi do korzystania przez fundację rodzinną albo fundację rodzinną w organizacji, zgodnie ze statutem i listą beneficjentów.
 • 23.05.2023Kiedy rozliczyć korektę sprzedaży in minus?
  Ze względu na niemożliwe do uniknięcia sytuacje dochodzi do korygowania przez sprzedawców/usługodawców wcześniej wystawionych faktur. W przypadku pomyłki w postaci zastosowania błędnej (zawyżonej) stawki podatku VAT pierwszym momentem, w którym spółka dowiaduje się o błędzie (tj. zawyżonej stawce podatku VAT na fakturze) i kwocie korekty jest moment, kiedy otrzyma fakturę korygującą in minus. Czy spółka powinna ująć zmniejszenie VAT naliczonego w okresie, w którym otrzymała fakturę korygującą?
 • 23.05.2023Przedsiębiorcy z branży erotycznej powinni płacić więcej?
  Czy państwo polskie nie powinno zwiększyć daniny od płatników, którzy prowadzą działalność o charakterze erotycznym, w szczególności biorąc pod uwagę olbrzymie zyski pochodzącego z tego typu wątpliwych etycznie przedsięwzięć biznesowych? - pyta poseł w interpelacji do Ministra Finansów.
 • 22.05.2023Ustawa o fundacji rodzinnej już obowiązuje. Nowe korzyści dla podatników
  W poniedziałek weszła w życie ustawa o fundacji rodzinnej. Nowa formuła ma stanowić kompleksowy mechanizm i ułatwiać w praktyce procesy sukcesji w polskich firmach rodzinnych. Jak oceniają eksperci, pod względem podatkowym nowe prawo jest korzystne dla podatników i ma same dobre strony.
 • 22.05.2023Podatki 2024: Nowy obowiązek ewidencyjny dla dostawców usług płatniczych
  Z początkiem 2024 r. do ustawy o VAT wprowadzone zostaną przepisy zobowiązujące dostawców usług płatniczych do prowadzenia ewidencji odbiorców płatności i płatności transgranicznych. Nowelizacja w tej sprawie została już podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę. Zmiany są związane z regulacjami unijnymi, które mają przeciwdziałać nieprawidłowościami dotyczącym VAT w sektorze e-handlu.
 • 22.05.2023Ustawa o fundacji rodzinnej wchodzi w życie
  22 maja 2023 r. weszła w życie ustawa z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej, która reguluje kwestię organizacji i funkcjonowania fundacji rodzinnej, w tym prawa i obowiązki jej fundatora i beneficjentów. Zasadniczym celem ustawy jest wzmocnienie narzędzi prawnych do przeprowadzenia procesów sukcesyjnych poprzez dodatnie do systemu prawa instytucji fundacji rodzinnej jako podmiotu służącego do gromadzenia rodzinnego majątku i pozwalającego na zatrzymanie go w kraju na wiele pokoleń. Fundacja rodzinna ma także za zadanie zaspokajać potrzeby beneficjentów, którzy co do zasady będą członkami rodziny fundatora - choć mogą to być również inne osoby i podmioty (beneficjentem może być sam fundator lub inne osoby fizyczne, a także organizacja pożytku publicznego).
 • 22.05.2023Koszty sądowe, czyli ile trzeba zapłacić w sądzie
  Od 22 maja 2023 r. od pozwu w sprawie o uchylenie uchwały organu fundacji rodzinnej czy stwierdzenia nieważności uchwały organu fundacji rodzinnej będzie pobierać się opłatę stałą w kwocie 200 zł. Natomiast w postępowaniu nieprocesowym w sprawach z zakresu rejestru fundacji rodzinnych będzie pobierać się opłatę stałą w wysokości: 500 zł od zgłoszenia fundacji rodzinnej do rejestru fundacji rodzinnych, 250 zł od wniosku o wpis w rejestrze fundacji rodzinnych. Ponadto, będzie pobierać się jedną opłatę stałą w kwocie 100 zł od skargi na orzeczenie referendarza sądowego, chociażby dotyczyło kilku wpisów w rejestrze fundacji rodzinnych.
 • 19.05.2023Weszły w życie kolejne przepisy ustawy antylichwiarskiej
  W czwartek w życie weszła kolejna część przepisów tzw. ustawy antylichwiarskiej. Obowiązywać zaczęły m.in. nowe przepisy dotyczące badania zdolności kredytowej oraz nadzoru nad rynkiem pożyczkowym. Ministerstwo Sprawiedliwości zaznacza, że wdrożone zmiany pozwalają na lepszą ochronę konsumentów. Część przepisów ustawy antylichwiarskiej weszła w życie już w połowie grudnia 2022 r.
 • 19.05.2023Komunikat MF dot. lokalnej dokumentacji cen transferowych w TPR-C oraz TPR-P
  W związku z wątpliwościami podmiotów co do sposobu zamieszczenia oświadczeń w Informacji TPR informujemy, że podmiot zobowiązany do złożenia Informacji TPR za rok 2022 może zamieścić treść oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych z wykorzystaniem formularza TPR-C (TPR-P) w wariancie 4 w Sekcji F Dodatkowe informacje.
 • 19.05.2023Prywatny samochód w delegacji. Zwrot kosztów z PIT?
  Czy wypłata na rzecz pracownika należności z tytułu zwrotu kosztów przejazdów w ramach podróży służbowej odbywanej jego prywatnym pojazdem elektrycznym, hybrydowym lub o napędzie wodorowym wiąże się z koniecznością poboru przez płatnika zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 • 19.05.2023Wciąż brak świadczeń dla rodziców dziecka martwo urodzonego - odpowiedź MRiPS
  Rodzice dzieci martwo urodzonych, których  płci  nie da się określić, nie mogą otrzymać ani zasiłku pogrzebowego ani macierzyńskiego, ani też skorzystać ze skróconego okresu urlopu macierzyńskiego Mimo że w 2021 r. Senat przyjął projekt ustawy dotyczący tej sprawy, Sejm nadal go nie uchwalił Rzecznik Praw Obywatelskich prosi przewodniczących komisji sejmowych o informacje co do aktualnego stanu prac nad tym projektem
 • 18.05.2023Podatki 2024: Projekt dotyczący obowiązkowego KSeF już w Sejmie
  Rząd skierował do Sejmu projekt nowelizacji zakładający wprowadzenie 1 lipca 2024 r. obowiązkowego e-fakturowania i korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Obligatoryjne e-fakturowanie obejmie dostawy towarów i świadczenie usług między firmami (b2b) oraz na rzecz organów publicznych (b2g). Nowy system ma pozwolić na skrócenie podstawowego terminu zwrotu VAT z 60 do 40 dni.
 • 18.05.2023Podatki 2024: Kwota wolna od podatku PIT wzrośnie do 60 tys. zł?
  Do Sejmu trafił poselski projekt nowelizacji ustawy o podatku PIT, w którym zaproponowano podwyższenie z początkiem 2024 r. kwoty wolnej od opodatkowania z obecnych 30 tys. zł do 60 tys. zł rocznie. W zgłoszonym przez posłów Koalicji Obywatelskiej projekcie wskazano, że zmiana kosztowałaby budżet państwa ok. 35 mld zł w skali roku.
 • 18.05.2023Od 2025 r. bez możliwości wystawiania faktur przy zastosowaniu kas
  Z początkiem 2025 r. zniesiona zostanie możliwość wystawiania faktur przy zastosowaniu kas fiskalnych (rejestrujących) – wynika z nowej wersji projektu ws. obowiązkowego e-fakturowania. Zmiana będzie opóźniona o pół roku względem daty wprowadzenia obligatoryjnego e-fakturowania.
 • 18.05.2023Do 22 maja roczne rozliczenie składki zdrowotnej
  Od 1 stycznia 2022 roku podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne ustalana jest w zależności od tego, jaki rodzaj pozarolniczej działalności prowadzi płatnik składek [1] oraz od tego, jaką formę opodatkowania stosuje do przychodów z tej działalności [2].  Każda osoba prowadząca pozarolniczą działalność, która opłaca składki na własne ubezpieczenia, w 2023 r. po raz pierwszy ma obowiązek złożyć roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne. Służy ono temu, aby ustalić składkę na ubezpieczenie zdrowotne za dany rok na podstawie przychodów/dochodów w nim osiągniętych. Składkę na ubezpieczenie zdrowotne za 2022 rok przedsiębiorcy muszą rozliczyć w 2023 roku [2]. Płatnicy będą składać takie rozliczenie po raz pierwszy.
 • 18.05.2023Roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne - kolejna ważna informacja ZUS
  Jak sporządzić roczne rozliczenie, jeżeli płatnik zmienił wstecz opodatkowanie z liniowego na skalę za cały 2022 rok, ale w 2023 roku jest opodatkowany liniowo – zmiana stanowiska ZUS.
 • 18.05.2023Komunikat MF dot. lokalnej dokumentacji cen transferowych w TPR-C oraz TPR-P
  W związku z wątpliwościami podmiotów co do sposobu zamieszczenia oświadczeń w Informacji TPR informujemy, że podmiot zobowiązany do złożenia Informacji TPR za rok 2022 może zamieścić treść oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych z wykorzystaniem formularza TPR-C (TPR-P) w wariancie 4 w Sekcji F Dodatkowe informacje.
 • 18.05.2023Kto i kiedy musi składać sprawozdania finansowe
  Terminy sporządzenia i zatwierdzenia sprawozdań finansowych w 2022 roku były dłuższe – z uwagi na pandemię Covid-19. W 2023 roku Ministerstwo Finansów zrezygnowało z przedłużenia terminów sprawozdawczych. Ostateczne terminy sprawozdawcze za 2022 rok upływają (gdy rok obrotowy jest równy kalendarzowemu):
 • 17.05.2023Roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne - kolejna ważna informacja ZUS
  Jak sporządzić roczne rozliczenie, jeżeli płatnik zmienił wstecz opodatkowanie z liniowego na skalę za cały 2022 rok, ale w 2023 roku jest opodatkowany liniowo – zmiana stanowiska ZUS.
 • 17.05.2023Roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne - kolejna ważna informacja ZUS
  Jak sporządzić roczne rozliczenie, jeżeli płatnik zmienił wstecz opodatkowanie z liniowego na skalę za cały 2022 rok, ale w 2023 roku jest opodatkowany liniowo – zmiana stanowiska ZUS.
 • 16.05.2023Podatki 2024: Biznes pozytywnie o projektowanym pakiecie ułatwień dla firm
  Z początkiem 2024 r. w życie wejść ma nowa ustawa przewidująca wprowadzenie pakietu ułatwień dla przedsiębiorców. Szykowane przez resort rozwoju i technologii zmiany obejmą też przepisy podatkowe. Ordynacja podatkowa będzie np. pozwalać na podpisywanie informacji MDR-3 przez pełnomocników. Jak oceniają eksperci Konfederacji Lewiatan, projektowane ułatwienia podatkowe powinny mieć pozytywny wpływ na zmniejszenie liczby zbędnych i nadmiernych wymogów regulacyjnych.
 • 16.05.2023[23.05.2023] Szkolenie on-line: Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w 2023 roku (z uwzględnieniem specustawy dla uchodźców z Ukrainy)
  Zapraszamy na szkolenie, którego celem jest praktyczne przeprowadzenie przez cały proces zatrudnienia cudzoziemca: jego przyjazd i pobyt, podjęcie pracy (zezwolenie na pracę, procedury uproszczone), obowiązki podatkowe i ubezpieczeniowe. W szczególności przybliżone zostaną zasady zatrudniania uchodźców z Ukrainy. Udział w szkoleniu zapewni wiedzę i praktyczne porady dzięki którym zatrudnią Państwo cudzoziemca zgodnie z przepisami w możliwie najkrótszym czasie. Zapoznają się Państwo z planowanymi zmianami w zakresie powierzania pracy cudzoziemcom.
 • 15.05.2023Najem prywatny małżonków na ryczałcie po zmianach
  W obecnym stanie prawnym, obowiązujący limit 100 tys. zł dotyczy łącznie obojga małżonków, niezależnie od ich ustroju majątkowego (rozdzielność majątkowa, wspólność ustawowa), co w praktyce oznacza, że każdy z małżonków w istocie opłaca ryczałt według 12,5% stawki od nadwyżki ponad 50 tys. zł przychodów. Zmiana ta zapewni, że małżonkowie osiągający przychody z najmu prywatnego będą opłacać ryczałt od tych przychodów w takiej samej wysokości jak inni podatnicy osiągający przychody z tego tytułu.
 • 12.05.2023Limity obrotu gotówkowego nie zostaną zaostrzone?
  W Sejmie trwają prace nad poselskim projektem, w którym przewidziano uchylenie przepisów zakładających zaostrzenie w 2024 r. limitów dotyczących obrotu bezgotówkowego. Jak oceniają eksperci Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, ewentualne zwiększenie ograniczeń w obrocie gotówkowym byłoby niekorzystne dla gospodarki, a nadmierne regulacje nie są potrzebne.
 • 12.05.2023Najem prywatny małżonków na ryczałcie po zmianach
  W obecnym stanie prawnym, obowiązujący limit 100 tys. zł dotyczy łącznie obojga małżonków, niezależnie od ich ustroju majątkowego (rozdzielność majątkowa, wspólność ustawowa), co w praktyce oznacza, że każdy z małżonków w istocie opłaca ryczałt według 12,5% stawki od nadwyżki ponad 50 tys. zł przychodów. Zmiana ta zapewni, że małżonkowie osiągający przychody z najmu prywatnego będą opłacać ryczałt od tych przychodów w takiej samej wysokości jak inni podatnicy osiągający przychody z tego tytułu.
 • 12.05.2023Mikroinstalacja energii elektrycznej w firmie a podatek akcyzowy
  Spółka z o.o. podpisała umowę na wykonanie instalacji fotowoltaicznej, której przedmiotem było zaprojektowanie oraz dostawa, montaż i uruchomienie mikroinstalacji fotowoltaicznej (niskonapięciowej) o mocy do 50 kW. Spółka będzie wykorzystywać wytworzoną energię tylko na potrzeby własne, bez dalszej odsprzedaży. Czy na spółce będą ciążyć obowiązki związane z podatkiem akcyzowym, rejestracją w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych, składaniem deklaracji oraz zapłatą podatku?
 • 12.05.2023Sprzedaż w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej
  Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników, stosownie do postanowień art. 22 ust. 1 oraz art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na czas nieokreślony albo określony, nie krótszy jednak niż 30 dni lub na czas określony - od 30 dni do 24 miesięcy (w przypadku przedsiębiorców wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego).
 • 11.05.2023Limity obrotu gotówkowego nie zostaną zaostrzone?
  W Sejmie trwają prace nad poselskim projektem, w którym przewidziano uchylenie przepisów zakładających zaostrzenie w 2024 r. limitów dotyczących obrotu bezgotówkowego. Jak oceniają eksperci Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, ewentualne zwiększenie ograniczeń w obrocie gotówkowym byłoby niekorzystne dla gospodarki, a nadmierne regulacje nie są potrzebne.
 • 11.05.2023Podatki 2024: MF szykuje pełną elektronizację systemu wiążących informacji
  Obsługa wiążących informacji będzie prowadzona wyłącznie w formie elektronicznej – wynika z przyjętego przez rząd projektu nowelizacji. Zmiany przewidziano w szerszym projekcie dotyczącym obowiązkowego e-fakturowania. Elektronizacja obejmie wiążące informacje taryfowe, akcyzowe, stawkowe i o pochodzeniu.
 • 11.05.2023Podatki 2024: Rząd przyjął projekt wprowadzający obowiązkowy KSeF
  We wtorek rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o VAT, który przewiduje wprowadzenie 1 lipca 2024 r. obowiązku e-fakturowania i korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Aktualna wersja projektu zakłada, że przy wystawianiu faktur na rzecz konsumentów nie trzeba będzie korzystać z systemu. Jak podkreśla resort finansów, zmianom towarzyszyć ma także skrócenie podstawowego terminu zwrotu VAT z obecnych 60 do 40 dni.
 • 11.05.2023Odsetki ustawowe w 2023 r. – 10,25%, 12,25%, 14,75% czy 16,75%?
  Rada Polityki Pieniężnej, po posiedzeniu w dniach 9-10 maja 2023 r., postanowiła nadal utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie. Przypomnijmy, że po posiedzeniu w dniu 7 września 2022 r., RPP podjęła decyzję o podwyższeniu stopy referencyjnej NBP o 0,25 pkt proc., tj. do poziomu 6,75%. Uchwała RPP w tej sprawie weszła w życie 8 września br. Od tego dnia zmieniły się również stawki odsetek ustawowych wynikających z Kodeksu cywilnego. Natomiast odsetki za opóźnienie określone w ustawie o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych zmieniły się 1 stycznia 2023 r.
 • 10.05.2023Podatki 2024: Rząd przyjął projekt wprowadzający obowiązkowy KSeF
  We wtorek rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o VAT, który przewiduje wprowadzenie 1 lipca 2024 r. obowiązku e-fakturowania i korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Aktualna wersja projektu zakłada, że przy wystawianiu faktur na rzecz konsumentów nie trzeba będzie korzystać z systemu. Jak podkreśla resort finansów, zmianom towarzyszyć ma także skrócenie podstawowego terminu zwrotu VAT z obecnych 60 do 40 dni.
 • 10.05.2023ZFŚS 2023: Do końca maja należy wpłacić pierwszą ratę
  Zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, pracodawca przekazuje odpis na rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w terminie do dnia 30 września, z tym, że w terminie do dnia 31 maja przekazuje kwotę stanowiącą co najmniej 75% równowartości odpisów.
 • 10.05.2023Nie będzie wyrównania dla emerytów z roczników innych niż 1953 - MRiPS wyjaśnia
  Mając na uwadze treść przywołanych wyżej orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, uchwały Sądu Najwyższego oraz uwag Sądu Najwyższego do przygotowywanego projektu, a także ogólne zasady prawa ubezpieczeń społecznych, jak również przedstawione szacunkowe wyliczenia kosztów wprowadzenia zmian legislacyjnych proponowanych przez Senat RP, Rada Ministrów nie może pozytywnie odnieść się do senackiego projektu ustawy, a w konsekwencji negatywnie opiniuje senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (druk nr 647) - czytamy w odpowiedzi Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na interpelację poselską.
 • 09.05.2023Podatki 2023: Zakres i zasady odliczeń przy ryczałcie
  Podatnicy decydujący się na korzystanie z opodatkowania zryczałtowanego generalnie nie mają możliwości odliczania kosztów uzyskania przychodu. Przepisy ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: updof) wprowadzają jednak pewne, ściśle określone, odliczenia przysługujące tym podatnikom.
 • 09.05.2023Do 22 maja roczne rozliczenie składki zdrowotnej
  Od 1 stycznia 2022 roku podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne ustalana jest w zależności od tego, jaki rodzaj pozarolniczej działalności prowadzi płatnik składek [1] oraz od tego, jaką formę opodatkowania stosuje do przychodów z tej działalności [2].  Każda osoba prowadząca pozarolniczą działalność, która opłaca składki na własne ubezpieczenia, w 2023 r. po raz pierwszy ma obowiązek złożyć roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne. Służy ono temu, aby ustalić składkę na ubezpieczenie zdrowotne za dany rok na podstawie przychodów/dochodów w nim osiągniętych. Składkę na ubezpieczenie zdrowotne za 2022 rok przedsiębiorcy muszą rozliczyć w 2023 roku [2]. Płatnicy będą składać takie rozliczenie po raz pierwszy.
 • 09.05.2023Roczne rozliczenie składki zdrowotnej - pytania i odpowiedzi
  1. Czy suma składek będzie automatycznie pobierana na DRA lub RCA w programie Płatnik/aplikacji ePłatnik? Przy sporządzaniu dokumentu z rocznym rozliczeniem program Płatnik/aplikacja ePłatnik podpowie dane do rocznego rozliczenia na podstawie zapisanych w systemie informacji z przekazanych przez płatnika do ZUS za rok składkowy (podatek liniowy, skala podatkowa) lub kalendarzowy (ryczałt ewidencjonowany) dokumentów rozliczeniowych oraz sporządzanych lub skorygowanych przez ZUS z urzędu. Podczas sporządzania dokumentu płatnik musi wskazać rok, za który dokonywane jest roczne rozliczenie oraz formę opodatkowania. Powinien też podać kwotę realnego ustalonego dochodu lub przychodu za rok 2022 w zależności od formy opodatkowania jaką stosował w 2022 r. Należy pamiętać, że kwoty dochodów/przychodów w dokumentach miesięcznych niekoniecznie muszą odpowiadać ustalonemu rocznemu dochodowi/przychodowi. 
 • 09.05.2023ZFŚS 2023: Do końca maja należy wpłacić pierwszą ratę
  Zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, pracodawca przekazuje odpis na rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w terminie do dnia 30 września, z tym, że w terminie do dnia 31 maja przekazuje kwotę stanowiącą co najmniej 75% równowartości odpisów.
 • 09.05.2023Data wpływu zapłaty a rejestracja na kasie
  Firma działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 16:00. Czy jeśli płatność zostanie dokonana np. w dniu 23 stycznia a z racji pracy w ww. godzinach odnotowana przez kasjera zostanie w dniu następnym, tj. 24 stycznia, to czy firma może taki fakt odnotować dopiero w dniu odczytu płatności w banku?
 • 08.05.2023Jak  informować o obniżkach cen? UOKiK opublikował nowe wyjaśnienia
  Z początkiem 2023 r. obowiązywać zaczęły nowe regulacje zobowiązujące sprzedawców do podawania najniższej ceny z ostatnich 30 dni przed obniżką. Kontrole i monitoring rynku pokazują, że sprzedawcy dosyć często popełniają błędy przy oznaczaniu obniżek. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przygotował nowe wyjaśnienia, w których szczegółowo tłumaczy, jak prawidłowo obliczać i informować o obniżkach cen.
 • 08.05.2023Limity obrotu gotówkowego. Kontrowersyjne przepisy zostaną uchylone?
  Przepisy, które zakładają zmniejszenie w 2024 r. limitu obrotu gotówkowego z 15 tys. zł do 8 tys. zł w transakcjach między firmami (b2b) oraz wprowadzenie limitu na poziomie 20 tys. zł dla transakcji między przedsiębiorstwami i konsumentami (b2c), powinny zostać uchylone – twierdzą posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Poselski projekt nowelizacji w tej sprawie został już skierowany do pierwszego czytania w Sejmie.

następna strona »