Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

autorskie koszty uzyskania przychodu

 • 21.09.202050% koszty: Wynagrodzenie jako honorarium autorskie - interpretacja ogólna MF
  Dla potraktowania wynagrodzenia, jako honorarium i dla zastosowania wobec niego 50% kosztów uzyskania przychodów niezbdne jest:  powstanie utworu bdcego przedmiotem prawa autorskiego, warunkujce korzystanie przez twórc z praw autorskich i umoliwiajce rozporzdzanie majtkowym prawem autorskim do utworu,  dysponowanie obiektywnymi dowodami potwierdzajcymi powstanie utworu bdcego przedmiotem prawa autorskiego,  wyrane wyodrbnienie honorarium od innych skadników wynagrodzenia, przy czym warunek ten nie obejmuje wskazanych w interpretacji przypadków, w których 50% koszty uzyskania przychodów mona stosowa do caoci wynagrodzenia twórcy.
  • 11.09.202050% koszty: Dokumentacja techniczna programu to literatura?
   Czy w wietle art. 22 ust. 9b pkt 1 ustawy o PIT „dziaalno twórcz w zakresie literatury” naley rozumie jako korzystanie i rozporzdzanie prawami autorskimi do dzie literackich, czy te jako korzystanie i rozporzdzanie prawami autorskimi do wszelkich twórczych tekstów, take tych o charakterze informacyjnym, publicystycznym, naukowym, takich jak dokumentacja techniczna, specyfikacje, opisy koncepcji czy podrczniki uytkowników?
   • 29.05.2020Ulgi, preferencje i zwolnienia zwizane z pandemi COVID-19
    [Ostatnia aktualizacja - 29.05.2020 r. ] W zwizku z licznymi i nieustannie uzupenianymi i korygowanymi przepisami cz terminów, limitów i zwolnie podatkowych zostaa zmieniona w stosunku do pierwotnych zapisów ustawowych. Poniewa zmiany te s bardzo pynne i na bieco korygowane, w zalenoci od sytuacji epidemicznej, nanoszenie biecych korekt w e-kursach podatki.biz byoby dezorientujce i nie zapewniaoby biecego dostpu do aktualnych informacji. Dlatego opracowalimy specjalny dodatek do e-kursów, który na bieco aktualizujemy w razie pojawienia si kolejnych zmian. Prosimy o jego regularne sprawdzanie - informacja o dacie ostatniej aktualizacji jest publikowana we wstpie.
    • 29.05.2020Ulgi, preferencje i zwolnienia zwizane z pandemi COVID-19
     [Ostatnia aktualizacja - 03.06.2020 r. ] W zwizku z licznymi i nieustannie uzupenianymi i korygowanymi przepisami cz terminów, limitów i zwolnie podatkowych zostaa zmieniona w stosunku do pierwotnych zapisów ustawowych. Poniewa zmiany te s bardzo pynne i na bieco korygowane, w zalenoci od sytuacji epidemicznej, nanoszenie biecych korekt w e-kursach podatki.biz byoby dezorientujce i nie zapewniaoby biecego dostpu do aktualnych informacji. Dlatego opracowalimy specjalny dodatek do e-kursów, który na bieco aktualizujemy w razie pojawienia si kolejnych zmian. Prosimy o jego regularne sprawdzanie - informacja o dacie ostatniej aktualizacji jest publikowana we wstpie.
     • 19.05.2020Koszt pracownika na zleceniu i umowie o dzieo
      Zobacz, jak rozliczy pracownika zatrudnionego na podstawie umów cywilnoprawnych - zlecenie i o dzieo. Jakie poniesiesz koszty i ile pracownik otrzyma „na rk”.
      • 07.04.2020NSA. 50-proc. koszty dla pracownika
       Aby skorzysta z art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT konieczne jest wyrane wyodrbnienie czci wynagrodzenia nalenej m.in. za rozporzdzanie autorskimi prawami majtkowymi do utworu. To z tytuu przyjcia utworu i zwizanych z nim praw majtkowych, pracodawca wypaca nalene wynagrodzenie - honorarium, a zatem wielko tego honorarium musi by jasno okrelona w dokumentach regulujcych tre stosunku pracy. Okrelenie tej wartoci lub procedur jej obliczania powinno by jasno i precyzyjnie zawarte w dokumentach regulujcych tre stosunku pracy - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
       • 20.03.2020Przekazanie przedsibiorstwa maonkowi. Czy towary mog by kosztem?
        Podatniczka zamierza przej  nieodpatnie przedsibiorstwo swojego ma. Z mem czy j wspólno majtkowa. W skad przedsibiorstwa wchodz zamortyzowane rodki trwae, drobne wyposaenie oraz towary handlowe. Czy przyjte w ramach przedsibiorstwa towary handlowe bd dla podatniczki stanowi koszty uzyskania przychodu, wynikajcego ze sprzeday towarów?
        • 13.02.2020Nowe podatki, które pojawiy si w latach 2015-2019
         Interesujca interpelacja poselska sta si przyczynkiem do powstania opracowania, w którym Ministerstwo Finansów zbiorczo przedstawio nowe podatki, które pojawiy si w latach 2015-2019 oraz obniki podatków, które wprowadzono w tym samym czasie. Zachcamy do zapoznania si z tym stosunkowo zwizym dokumentem.
         • 16.01.2020Koszty uzyskania przychodów - przegld najnowszych interpretacji podatkowych
          Przedstawiamy przegld interpretacji podatkowych, dotyczcych co prawda indywidualnych problemów podatników, ale - w warstwie rozstrzygni KIS - interesujcych wszystkich, rozliczajcych koszty uzyskania przychodów.
          • 27.11.2019Przejcie rodka trwaego z dziaalnoci maonka
           Pytanie: Wnioskodawca rozpocz prowadzenie dziaalnoci gospodarczej i wniós do swojej dziaalnoci rodki trwae, które byy amortyzowane przez wspómaonka. Czy Wnioskodawca moe dokonywa odpisów amortyzacyjnych od tych rodków trwaych, skoro nabycie ich nastpio w zwizku z prowadzon przez wspómaonka dziaalnoci gospodarcz i na fakturze zakupu widniej dane wspómaonka?
           • 18.10.2019Sposób postpowania przy stosowaniu kosztów 50% - nieregularne przychody z praw autorskich
            Jeli praca jest przedmiotem prawa autorskiego, pracownik jest twórc w rozumieniu ustawy, uzyskiwanie przychodu przez pracownika wynika z korzystania przez twórc z tych praw lub rozporzdzania prawami, umowa o prac przewiduje zrónicowanie wynagrodzenia nalenego pracownikowi na kwot zwizan z korzystaniem z praw autorskich i kwot zwizan z wykonywaniem typowych obowizków pracowniczych, prowadzona jest odpowiednia dokumentacja, a przychody uzyskane przez pracownika zostay wymienione w art. 22 ust. 9b ustawy o PIT, mona zastosowa norm 50% KUP.
            • 07.10.2019Wydatki na wytworzenie programu komputerowego w kosztach podatkowych
             Pytanie: Czy poniesione przez Spók wydatki na wytworzenie programu komputerowego (wynagrodzenia pracowników Wnioskodawcy, zapata za usugi specjalistów zewntrznych (przedsibiorców na podstawie umów o wspópracy), wynagrodzenia wypacane na podstawie umów cywilnoprawnych osobom fizycznym, koszty dzierawy serwera, na którym program komputerowy jest tworzony, koszty koniecznych certyfikatów dla tworzonego programu komputerowego) mog by ujte w kosztach uzyskania przychodów po jego wytworzeniu jako wartoci niematerialne i prawne, poprzez dokonywanie odpisów amortyzacyjnych oraz czy wydatki te mona zaliczy do kosztów w momencie ich poniesienia?
             • 01.10.2019WSA. 50% koszty take przy premiach dla pracowników
              Z uzasadnienia: Premia moe stanowi dodatkowe wynagrodzenie za korzystanie z praw autorskich przez pracownika-twórc (lub za nabycie tych praw przez pracodawc). Oznacza to, e do zastosowania kosztów w zryczatowanej wysokoci z art. 22 ust. 3 pkt 9 u.p.d.o.f. konieczne bdzie jedynie wykazanie zwizku pomidzy przychodem a korzystaniem z praw autorskich (pokrewnych) lub rozporzdzaniem tymi prawami (...) sposób przyznawania premii nie moe decydowa, czy premia pozostaje w zwizku z utworem.
              • 16.09.2019Jednoosobowa spóka z o.o. - odc. 1 - podstawowe informacje
               Zapowiadane znaczce zwikszenie obcie kosztów pracy, zniesienie limitu trzydziestokrotnoci skadek na ubezpieczenie spoeczne, przymiarki do testu przedsibiorcy, majcego na celu ograniczenie moliwoci opodatkowania podatkiem jednolitym 19% - to tylko niektóre z elementów planu zwikszania przychodów budetowych, które powinny skoni osoby aktywnie zarabiajce do przyjrzenia si moliwociom, jakie tkwi w jednoosobowych spókach z o.o. Rozpoczynamy publikacj kilkuodcinkowego cyklu, w którym przedstawimy moliwoci, ograniczenia, korzyci i ryzyka wynikajce z tej formy zorganizowania aktywnoci gospodarczej.
               • 13.09.2019Jednoosobowa spóka z o.o. - odc. 1 - podstawowe informacje
                Zapowiadane znaczce zwikszenie obcie kosztów pracy, zniesienie limitu trzydziestokrotnoci skadek na ubezpieczenie spoeczne, przymiarki do testu przedsibiorcy, majcego na celu ograniczenie moliwoci opodatkowania podatkiem jednolitym 19% - to tylko niektóre z elementów planu zwikszania przychodów budetowych, które powinny skoni osoby aktywnie zarabiajce do przyjrzenia si moliwociom, jakie tkwi w jednoosobowych spókach z o.o. Rozpoczynamy publikacj kilkuodcinkowego cyklu, w którym przedstawimy moliwoci, ograniczenia, korzyci i ryzyka wynikajce z tej formy zorganizowania aktywnoci gospodarczej.
                • 09.08.2019Fryzjer i zabiegi kosmetyczne w kosztach, ale buty i kosmetyki ju nie
                 W zwizku z popularyzacj i wszechobecnoci kanaów tv, równie spoecznociowych, coraz czciej podatnicy uzyskuj przychody, bdce efektem tworzenia i udostpniania wyprodukowanych przez siebie programów, filmów, video-blogów, podcastów itp. Ilo tego typu produkcji gwatownie ronie, rosn te gwatownie przychody, zwizane z udostpnianiem utworów. Niestety – w dalszym cigu fiskus zdaje si nie rozumie, e aby odnie sukces, a co waniejsze - utrzyma na tym bardzo wymajajcym rynku swoj pozycj przychodow, konieczne s wydatki – nie tylko na sprzt, ale równie na autoprezentacj.
                 • 08.08.2019Fryzjer i zabiegi kosmetyczne w kosztach, ale buty i kosmetyki ju nie
                  W zwizku z popularyzacj i wszechobecnoci kanaów tv, równie spoecznociowych, coraz czciej podatnicy uzyskuj przychody, bdce efektem tworzenia i udostpniania wyprodukowanych przez siebie programów, filmów, video-blogów, podcastów itp. Ilo tego typu produkcji gwatownie ronie, rosn te gwatownie przychody, zwizane z udostpnianiem utworów. Niestety – w dalszym cigu fiskus zdaje si nie rozumie, e aby odnie sukces, a co waniejsze - utrzyma na tym bardzo wymajajcym rynku swoj pozycj przychodow, konieczne s wydatki – nie tylko na sprzt, ale równie na autoprezentacj.
                  • 11.06.2019KUP: Przekazanie towarów z dziaalnoci ma do dziaalnoci ony
                   Pytanie: Wnioskodawczyni oraz jej m prowadz odrbnie dziaalnoci gospodarcze, Wnioskodawczyni aktualnie ma zawieszon dziaalno. Midzy maonkami istnieje wspólno majtkowa. Maonkowie planuj dokona podziau dziaalnoci ma na dwa sklepy, przy czym jeden z nich prowadziaby Wnioskodawczyni. Czy zapas towarów handlowych spisanych na dzie zakoczenia sprzeday przez ma, a rozpoczcia sprzeday przez Wnioskodawczyni, bdzie podlega wpisaniu do PKPiR i w konsekwencji bdzie stanowi u Wnioskodawczyni koszt podatkowy jako warto towarów handlowych w cenie zakupu przeznaczonych do dalszej odsprzeday?
                   • 05.06.2019WSA. Koszty twórców: Honorarium mona ustala na podstawie czasu pracy
                    Z uzasadnienia: Art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT nie ustala wymogów co do sposobu okrelenia wynagrodzenia autorskiego. Ustawodawca pozostawi w tym zakresie swobod stronom stosunku pracy, co jest ze wszech miar uzasadnione z uwagi na przedmiot prac twórczych, ich wynik, czas wykonania utworu, a take organizacj wewntrzn pracodawcy. Kalkulacja wynagrodzenia autorskiego moe zosta oparta take na czasie powiconym przez pracownika na stworzenie utworu pracowniczego, ustalonego np. w oparciu o prowadzon przez pracodawc ewidencj.
                    • 31.05.2019Nabycie maej firmy - jak wyceni, amortyzowa i zaliczy do KUP poniesione wydatki
                     Przedmiotem prezentowanej interpretacji s problemy, z którymi boryka si nabywca maej firmy - chodzi tu o kawiarni, ale prezentowane w interpretacji zagadnienia s uniwersalne, w przypadku przejcia dziaajcej firmy. W skad przedsibiorstwa wchodz róne skadniki - rodki trwae, know-how, wyposaenie, za samo nabycie przedsibiorstwa - w zalenoci od warunków transakcji, moe wygenerowa wartoci niematerialne i prawne, podlegajce dalszej amortyzacji. Wszystkie te skadniki trzeba wyceni i uwzgldni w KUP bezporednio lub poprzez amortyzacj.
                     • 24.05.2019Ustalenie wartoci pocztkowej licencji przy patnociach ratalnych
                      W przypadku nabycia licencji, dla której cz nalenoci przypada na okres po oddaniu jej do uywania, dla okrelenia wartoci pocztkowej tej licencji naley przyj warto okrelon w umowie licencyjnej. Bez wzgldu na to jaka jego cz zostaa zapacona przed wprowadzeniem licencji, przy ustalaniu wartoci pocztkowej wartoci niematerialnych i prawnych naley przyj cznie wartoci wynikajce ze wszystkich dotyczcych jej faktur. Do wartoci pocztkowej wartoci niematerialnej i prawnej zalicza si nie tylko kwot nalen sprzedajcemu z tego tytuu, ale take inne wydatki zwizane z zakupem, naliczone do dnia przekazania skadnika majtku do uywania.
                      • 17.04.2019Skadki ZUS wykonujcych wolne zawody
                       Ci sporód freelancerów, którzy wykonuj swoj prac na podstawie umowy zlecenia s obowizkowo objci ubezpieczeniami spoecznymi i zdrowotnym, gdy nawet jednodniowa umowa tego typu rodzi obowizek i moliwo uzyskania ochrony w zakresie ubezpiecze. Osobom, które nie speniaj warunków do objcia obowizkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi przysuguje natomiast prawo do dobrowolnego objcia tymi ubezpieczeniami. Ponadto, w systemie prawa istniej rozwizania pomocowe z zakresu ubezpiecze spoecznych dla osób prowadzcych dziaalno, z których mog jak najbardziej korzysta równie freelancerzy decydujcy si na podjcie wasnej dziaalnoci gospodarczej - wyjanio Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej.
                       • 15.04.2019NSA. Koszty autorskie przy umowie o prac: Samo owiadczenie nie wystarczy
                        Z uzasadnienia: Dla zastosowania dla przychodów ze stosunku pracy, normy kosztów uzyskania przychodów, okrelonej w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT, konieczne jest rozrónienie wynagrodzenia na cz zwizan z wykonywaniem obowizków pracowniczych i cz okrelajc honorarium, zwizan z korzystaniem z praw autorskich za eksploatacj dziea w okrelony sposób i na okrelonym polu (...) dokumentacja pracodawcy powinna umoliwia wyodrbnienie tej czci czasu pracy, która przeznaczona jest na prac twórcz i powizanie tego czasu z rzeczywicie powstaym, lub majcym powsta utworem i w kocu, czy w zwizku z jego eksploatacj wypacono honorarium.
                        • 22.10.2018PIT: Przekazanie przedsibiorstwa przez jednego maonka na rzecz drugiego
                         Pytanie: Maonkowie prowadz odrbne przedsibiorstwa (dziaalnoci gospodarcze). Maonkowie nie zawarli rozdzielnoci majtkowej, pozostaj we wspólnocie majtkowej. Przedsibiorstwo ony zostao zaoone z dotacji na rozpoczcie dziaalnoci gospodarczej. ona Wnioskodawcy planuje zamkn dziaalno po upyniciu wymaganego w umowie o dofinansowanie na otwarcie dziaalnoci terminu, a cay majtek firmy przekaza Wnioskodawcy. Czy moliwe jest przekazanie przedsibiorstwa protokoem przekazania? Czy przekazanie caoci przedsibiorstwa niesie ze sob dla którejkolwiek ze stron obowizek podatkowy? 
                         • 21.09.2018CIT: Opata za przeniesienie autorskich praw majtkowych na rzecz podmiotu powizanego
                          Opaty z tytuu przeniesienia na spók autorskich praw majtkowych do utworów nie stanowi opat za korzystanie lub prawo do korzystania z tych utworów, a tym samym nie podlegaj ograniczeniu w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów wynikajcym z przepisów art. 15e ustawy o CIT.
                          • 31.08.2018Aport znaku towarowego do spóki osobowej
                           Wniesienie przez wspólnika aportu w postaci majtkowych praw autorskich do znaku towarowego do spóki jawnej nie powoduje powstania przychodu po jego stronie. Jako wspólnik Spóki osobowej (spóki jawnej) bdzie uprawniony do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartoci pocztkowej wartoci niematerialnej i prawnej w postaci autorskiego prawa majtkowego do znaku towarowego, nabytego w drodze wkadu niepieninego przez Spók jawn oraz zaliczania ich do kosztów uzyskania przychodów, stosownie do posiadanego udziau w zyskach tej Spóki, od momentu rozpoczcia amortyzacji.
                           • 10.08.2018Wtpliwoci dotyczce podwyszonych kosztów w odniesieniu do pracowników naukowych
                            Przepis dotyczcy podwyszonych do 50% kosztów uzyskania przychodu nie bdzie mia zastosowania, jeeli z ustalonego w sprawie stanu faktycznego nie mona ustali, jaka cz wynagrodzenia, uzyskiwanego przez pracownika ze stosunku pracy, dotyczy wynagrodzenia za wykonywanie prac o charakterze twórczym lub za rozporzdzenie przez twórc majtkowymi prawami autorskimi.
                            • 26.07.2018CIT: Koszty bezporednio zwizane z wytworzeniem lub nabyciem
                             Z uzasadnienia: Koszt o którym mowa w art. 15 e ust. o CIT to koszt usug lub prawa w jakimkolwiek stopniu „inkorporowanych” w produkcie, towarze lub usudze. Jest to zatem koszt, który wpywa na finaln cen danego towaru lub usugi, jako (zazwyczaj) jeden z wielu wydatków niezbdnych do poniesienia w procesie produkcji, dystrybucji danego dobra lub wiadczenia okrelonej usugi. Koszt ten powinien przy tym by moliwy do zidentyfikowania, jako czynnik obiektywnie ksztatujcy cen danego dobra lub usugi.
                             • 18.07.2018Podatki 2018: 50% koszty przy umowie o prac po zmianach
                              W ramach stosunku pracy wykonuj dziaalno twórcz w zakresie programów komputerowych w wyniku której powstaj utwory w rozumieniu ustawy o prawach autorskich i pokrewnych. Do mojego obowizku naley równie prowadzenie ewidencji czasu pracy przeznaczonego na prac twórcz, która potwierdza czasowe zaangaowanie pracownika w tak dziaalno. Ewidencja taka nie wlicza urlopów, zwolnie lekarskich, szkole, wyjazdów subowych itp. Czy w zwizku ze zmianami przepisów mam moliwo stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów?
                              • 17.07.2018Podatki 2018: 50% koszty przy umowie o prac po zmianach
                               W ramach stosunku pracy wykonuj dziaalno twórcz w zakresie programów komputerowych w wyniku której powstaj utwory w rozumieniu ustawy o prawach autorskich i pokrewnych. Do mojego obowizku naley równie prowadzenie ewidencji czasu pracy przeznaczonego na prac twórcz, która potwierdza czasowe zaangaowanie pracownika w tak dziaalno. Ewidencja taka nie wlicza urlopów, zwolnie lekarskich, szkole, wyjazdów subowych itp. Czy w zwizku ze zmianami przepisów mam moliwo stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów?
                               • 10.07.2018Podatki 2018: Wicej twórców z prawem do wyszych kosztów
                                19 ipca br. wejdzie w ycie nowela, która rozszerzy katalog dziaalnoci uprawniajcych do korzystania z 50 proc. kosztów uzyskania przychodów. Zmodyfikowana lista bdzie mie zastosowanie do przychodów osignitych od pocztku 2018 r. i bdzie obejmowa dodatkowo m.in. dziaalno twórcz w zakresie inynierii budowlanej, wzornictwa przemysowego, gier komputerowych, teatru, kostiumografii, scenografii, reyserii, a take dziaalno konserwatorsk czy naukow.
                                • 09.07.2018Podatki 2018: Wicej twórców z prawem do wyszych kosztów
                                 19 ipca br. wejdzie w ycie nowela, która rozszerzy katalog dziaalnoci uprawniajcych do korzystania z 50 proc. kosztów uzyskania przychodów. Zmodyfikowana lista bdzie mie zastosowanie do przychodów osignitych od pocztku 2018 r. i bdzie obejmowa dodatkowo m.in. dziaalno twórcz w zakresie inynierii budowlanej, wzornictwa przemysowego, gier komputerowych, teatru, kostiumografii, scenografii, reyserii, a take dziaalno konserwatorsk czy naukow.
                                 • 11.06.201850% koszty: Twórcy na celowniku fiskusa?
                                  Przez wiele lat powszechnie stosowan praktyk byo rozliczanie pracowników, np. informatyków, inynierów czy dziennikarzy, tak jak twórców, z zachowaniem odpowiednich procedur i prawa. Przyjmowano jednolicie, e pracownikom przysuguj 50-proc. koszty od tworzonych dzie, co ma potwierdzenie w licznych interpretacjach indywidualnych. W ramach prowadzonej przez obecny rzd opresyjnej wzgldem przedsibiorców polityki fiskalnej, po zmianie interpretacji, kontrole w wikszoci przypadków kocz si nakazem dopaty podatku, nawet do 5 lat wstecz.
                                  • 06.06.2018WSA. Twórca utworu ma prawo do podwyszonych kosztów, ale...
                                   W przypadku wykonywania na podstawie jednej umowy o prac zarówno czynnoci chronionych prawem autorskim, jak i czynnoci niebdcych przedmiotem prawa autorskiego, pozbawionych cech twórczych, z umowy tej powinno wynika wyrónienie, jaka cz wynagrodzenia obejmuje wynagrodzenie z tytuu korzystania z prawa autorskiego, a jaka cz dotyczy czynnoci nie chronionych prawem autorskim. Tylko bowiem takie rozrónienie poczone z dokumentowaniem prac - utworów chronionych prawem autorskim oraz wypaconych wynagrodze z tego tytuu daje podstaw do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów – orzek Wojewódzki Sd Administracyjny w Poznaniu.
                                   • 04.06.2018Program komputerowy w kosztach podatkowych
                                    Pytanie: Wnioskodawca zawar umow do uytkowania programu komputerowego. Program ten przekazywany jest Wnioskodawcy do jego wycznego uytku i dzierawa lub najem programu, dokumentacji bd ich kopii osobom trzecim s niedozwolone. Wnioskodawca korzysta z programu na urzdzeniach okrelonych i dozwolonych w zakupionej wersji. Ponadto umowa zabrania m.in. jego modyfikacji. Czy ww. program podlega amortyzacji jako warto niematerialna i prawna? Czy aktualizacja takiego programu stanowi jego ulepszenie?
                                    • 19.04.2018Koszty uzyskania przychodu: Know-how nabywane od podmiotów powizanych
                                     Jeeli opaty jako bezporednio powizane z wytworzonym produktem przeznaczonym do sprzeday, s bezporednimi kosztami uzyskania przychodów, to powinny zosta uznane równie za bezporednie koszty wytworzenia produktów. Tym samym mog zosta uznane za koszt wytworzenia produktu, a ograniczenie w zaliczaniu niektórych wydatków do kosztów nie znajdzie zastosowania.
                                     • 09.04.2018Obrót kryptowalutami a PIT, VAT, PCC i zeznanie roczne
                                      Zblia si termin zoenia rozliczenia rocznego w podatku dochodowym za rok 2017 i Ministerstwo Finansów postanowio przypomnie podatnikom w specjalnym komunikacie (a czci z nich zapewne uzmysowi) i w PIT naley wykaza równie przychody ze sprzeday lub zamiany kryptowalut, takich jak m.in. bitcoin, litecoin i ether. Przy okazji MF przedstawia generalne zasady dotyczce kwalifikowania przychodów ze sprzeday i zamiany kryptowalut oraz regulacje dotyczce podatku od czynnoci cywilnoprawnych i VAT.
                                      • 06.04.2018Obrót kryptowalutami a PIT, VAT, PCC i zeznanie roczne
                                       Zblia si termin zoenia rozliczenia rocznego w podatku dochodowym za rok 2017 i Ministerstwo Finansów postanowio przypomnie podatnikom w specjalnym komunikacie (a czci z nich zapewne uzmysowi) i w PIT naley wykaza równie przychody ze sprzeday lub zamiany kryptowalut, takich jak m.in. bitcoin, litecoin i ether. Przy okazji MF przedstawia generalne zasady dotyczce kwalifikowania przychodów ze sprzeday i zamiany kryptowalut oraz regulacje dotyczce podatku od czynnoci cywilnoprawnych i VAT.
                                       • 05.04.2018Koszty uzyskania przychodów w wysokoci 50% dla nauczycieli akademickich
                                        Z uzasadnienia: ...Dla zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów nie jest wystarczajce wyrónienie w umowie o prac czci czasu pracy przeznaczonej na prac twórcz, gdy z takiego wyrónienia nie wynika, czy jakikolwiek utwór rzeczywicie powsta i czy w zwizku z jego eksploatacj wypacono honorarium
                                        • 29.03.2018Pracownik twórca: Jak dokumentowa przekazanie praw autorskich aby móc stosowa 50% KUP
                                         Z uzasadnienia: Tylko bowiem wyrane rozrónienie, jak równie dokumentowanie prac – utworów chronionych prawem autorskim oraz wypaconych wynagrodze z tego tytuu daje podstaw do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów przy zapewnieniu waciwej realizacji obowizków patnika w zakresie prawidowego obliczania i poboru zaliczek na podatek dochodowy.
                                         • 06.02.2018Podatki 2018: 50% koszty uzyskania przychodu dla twórców na etacie
                                          Nowelizacja ustawy PIT w zakresie stosowania 50% kup wskazuje dziedziny o charakterze twórczym objte 50% kup. Koszty te bd miay zastosowanie m.in. do przychodów z tytuu dziaalnoci badawczo-rozwojowej oraz naukowo-dydaktycznej. Pozostae regulacje ustawy PIT w tym zakresie nie ulegy zmianie i w konsekwencji istota regulacji, jej przedmiot i cel pozostaj aktualne. Zmiany, poczwszy od 2018 r., nie oznaczaj utraty prawa do stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów w stosunku do tych pracowników, którzy w ramach stosunku pracy tworz dziea objte ochron praw autorskich we wskazanych dziedzinach - wyjanio Ministerstwo Finansów.
                                          • 17.01.2018Parametry i wskaniki 2018: Pracownik
                                           Za przychody ze stosunku pracy uwaa si wszelkiego rodzaju wypaty pienine oraz warto pienin wiadcze w naturze bd ich ekwiwalenty, bez wzgldu na ródo finansowania tych wypat i wiadcze, a w szczególnoci:
                                           • 12.01.2018Twórcy i artyci - preferencyjne koszty tylko dla niektórych
                                            Od 1.01.2018 r. wzrós limit przychodów, dla których mona zastosowa podwyszone koszty uzyskania przychodów. Zosta jednak ograniczony krg twórców, objtych preferencjami. Kto moe skorzysta obecnie z kosztów uzyskania w wysokoci 50%?
                                            • 06.12.2017Podatki 2018: Amortyzacja dziedziczonego majtku bez zmian?
                                             Odpisy amortyzacyjne od rodków trwaych oraz wartoci niematerialnych i prawnych nabytych tytuem darmym od przyszego roku bd kosztem uzyskania przychodu tylko w przypadku, kiedy warto spadku lub darowizny nie korzystaa ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn. Kosztem uzyskania przychodu bd równie odpisy amortyzacyjne w przypadku, kiedy skadnik majtku otrzymany w drodze spadku albo darowizny podlega opodatkowaniu, ale z uwagi na jego warto mieci si w tzw. kwocie wolnej w podatku od spadków darowizn.
                                             • 01.12.2017Podatki 2018. Najem prywatny: Ryczat 8,5% tylko do 100 tys. z
                                              Od przyszego roku obowizywa bdzie limit w wysokoci 100 000 z rocznie dla przychodów z najmu, które mog korzysta ze zryczatowanej formy opodatkowania w wysokoci 8,5% przychodów, przy czym limit ten dotyczy bdzie cznie maonków, midzy którymi istnieje wspólno majtkowa. Zmiana ta, zgodnie z zamysem projektodawców, pozwoli na ograniczenie stosowania tej formy opodatkowania tylko do podatników, którzy tego rodzaju przychody traktuj jako dodatkowe ródo dochodów.
                                              • 30.11.2017Podatki 2018. Koszty autorskie z wyszym limitem, ale nie dla wszystkich
                                               Zgodnie z tzw. du nowelizacj ustaw o podatkach dochodowych, która zostaa opublikowana w Dzienniku Ustaw 27 listopada br. (poz. 2175), od nowego roku podwyszony zostanie limit dotyczcy stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców o 100%, tj. do kwoty 85 528 z rocznie. Jednoczenie do ustawy o PIT dodana zostanie lista zawodów mogcych korzysta z tzw. kosztów autorskich, co, jak oceniaj eksperci, bdzie skutkowa nowymi sporami interpretacyjnymi midzy fiskusem a podatnikami.
                                               • 29.11.2017Podatki 2018. Koszty autorskie z wyszym limitem, ale nie dla wszystkich
                                                Zgodnie z tzw. du nowelizacj ustaw o podatkach dochodowych, która zostaa opublikowana w Dzienniku Ustaw 27 listopada br. (poz. 2175), od nowego roku podwyszony zostanie limit dotyczcy stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców o 100%, tj. do kwoty 85 528 z rocznie. Jednoczenie do ustawy o PIT dodana zostanie lista zawodów mogcych korzysta z tzw. kosztów autorskich, co, jak oceniaj eksperci, bdzie skutkowa nowymi sporami interpretacyjnymi midzy fiskusem a podatnikami.
                                                • 06.11.2017Premie i nagrody dla twórców a 50-proc. koszty uzyskania przychodu
                                                 Pytanie: Czy moliwe jest zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów z tytuu uznaniowych premii kwartalnych ustalonych na podstawie analizy ekonomicznej wartoci efektu pracy oraz wkadu twórcy w wytworzenie utworu, których podstaw jest wynagrodzenie uzyskiwane przez pracownika w ramach stosunku pracy za przeniesienie praw autorskich oraz z tytuu nagród, które s bezporednio zwizane z rozporzdzeniem przez pracownika majtkowym prawem autorskim i stanowi pochodn korzyci jakie spóka czerpie z efektu pracy twórczej pracownika?
                                                 • 26.10.201750% kosztów uzyskania przychodów dla etatowca? - trzeba speni wiele warunków
                                                  Tylko wyrane rozrónienie, jak równie dokumentowanie prac – utworów chronionych prawem autorskim oraz wypaconych wynagrodze z tego tytuu daje podstaw do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.
                                                  • 18.10.2017Amortyzacja wyposaenia wynajmowanego mieszkania
                                                   Pytanie: Wnioskodawczyni wynajmuje lokal mieszkalny rozliczajc si z podatku na zasadach ogólnych. W mieszkaniu znajdowa si bdzie uywane wyposaenie, nabyte na podstawie umowy kupna-sprzeday wraz z wpisan kwot kupna. Warto jednostkowa kadego z elementów wyposaenia nie przekroczy 3500 z. Ponadto wszystkie elementy wyposaenia zostan wprowadzone do ewidencji rodków trwaych. Czy Wnioskodawczyni moe amortyzowa uywane wyposaenie?

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] ... [ 5 ] nastpna strona »