Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

autorskie koszty uzyskania przychodu

 • 18.10.2017Amortyzacja wyposaenia wynajmowanego mieszkania
  Pytanie: Wnioskodawczyni wynajmuje lokal mieszkalny rozliczajc si z podatku na zasadach ogólnych. W mieszkaniu znajdowa si bdzie uywane wyposaenie, nabyte na podstawie umowy kupna-sprzeday wraz z wpisan kwot kupna. Warto jednostkowa kadego z elementów wyposaenia nie przekroczy 3500 z. Ponadto wszystkie elementy wyposaenia zostan wprowadzone do ewidencji rodków trwaych. Czy Wnioskodawczyni moe amortyzowa uywane wyposaenie?
  • 19.06.2017Autorskie, podwyszone koszty podatkowe dla pracownika
   W przypadku korzystania przez twórców z praw autorskich maj zastosowanie 50% koszty uzyskania przychodu. Podwyszone koszty podatkowe mog by stosowane take do pracowników-twórców zatrudnionych w ramach stosunku pracy. Wysze koszty mog jednak dotyczy tylko przychodów z pracy twórczej.  
   • 24.05.2017Rozliczenie PIT od wydania wasnej ksiki
    Pytanie podatnika: Wnioskodawca uzyska w 2016 r. przychód ze sprzeday napisanej przez siebie ksiki w wysokoci 132,38 z, który by niszy od kosztów uzyskania przychodu z tej sprzeday, poniesionych w 2015 r. i wynoszcych 3.500,00 z. Wnioskodawca poniós wic strat i nie uzyska w 2016 r. dochodu z tytuu sprzeday ww. ksiki. W jaki sposób naley opodatkowa sprzeda napisanej przez Wnioskodawc ksiki?
    • 29.03.2017NSA. 50% koszty obejmuj równie premi
     Z uzasadnienia: Przychodem okrelonym w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT moe by równie premia uznaniowa, o ile jest ona bezporednio zwizana z korzystaniem przez pracownika - twórc z praw autorskich lub rozporzdzaniem przez niego tymi prawami. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przepisy normujce wynagrodzenie twórców nie zakazuj wypaty wynagrodzenia pracownikom - twórcom w postaci premii.
     • 27.01.2017WSA. Amortyzacja systemu informatycznego
      Z uzasadnienia: Z przepisu art. 16b ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o CIT nie mona wyprowadzi wniosku, e przeniesienie praw majtkowych stanowi warunek do uznania umowy o korzystanie z oprogramowania (licencji) za warto niematerialn i prawn. Niezasadnie zatem organ stwierdzi, e wydatków zwizanych z nabyciem i wdroeniem zintegrowanego systemu informatycznego, nie mona uzna za wydatki na nabycie skadnika majtku trwaego, stanowicego warto pocztkow wartoci niematerialnej i prawnej.
      • 20.12.2016Wydatki na wytworzenie wzoru uytkowego jako koszt dziaalnoci
       Pytanie: Spóka jest podatnikiem CIT oraz czynnym podatnikiem VAT. Spóka wytworzya wzór uytkowy i w zwizku z tym poniosa niezbdne wydatki min. opaty urzdowe, honorarium rzecznika patentowego. Spóka dokonaa zgoszenia do Urzdu Patentowego RP przedmiotowego wzoru. Wzór ten bdzie wykorzystywany w prowadzonej dziaalnoci. Czy wydatki poniesione na wytworzenie wzoru mona zaliczy bezporednio do kosztów uzyskania przychodów?
       • 07.12.2016WSA: Pracodawca nie ma obowizku prowadzenia ewidencji prac twórczych
        Z uzasadnienia: Ustawa o PIT nie zawiera adnych uregulowa dotyczcych sposobu dokumentowania czci wynagrodzenia nalenego za prac o charakterze twórczym, co do której mog mie zastosowanie 50% koszty uzyskania przychodu w zwizku z osigniciem przychodu z tytuu praw autorskich. Organowi podatkowemu nie wolno wic nakada na patnika obowizku prowadzenia "ewidencji czasu prac o charakterze twórczym" bdcych w istocie ksigami podatkowymi nieznanymi polskiemu prawu podatkowemu.
        • 02.12.2016Podatki 2017. Od stycznia uatwienia dla prowadzcych dziaalno badawczo-rozwojow
         W Dzienniku Ustaw z 30 listopada 2016 r. w poz.1933 opublikowana zostaa ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw okrelajcych warunki prowadzenia dziaalnoci innowacyjnej. Wród rozwiza, które ustawa ta wprowadza w ycie, jest zwikszenie od 1 stycznia 2017 r. zacht w podatkach dochodowych do prowadzenia dziaalnoci badawczo-rozwojowej.
         • 07.11.2016Koszty autorskie w przypadku szkole prowadzonych w ramach dziaalnoci
          Pytanie podatnika: Wnioskodawca prowadzi od niedawna jednoosobow dziaalno gospodarcz polegajc gównie na prowadzeniu specjalistycznych technicznych szkole dla rónych klientów za porednictwem firmy, która takie szkolenia opracowuje, oferuje i sprzedaje. Czy przy tego rodzaju dziaalnoci przy obliczaniu podatku dochodowego mona zastosowa 50% koszty uzyskania dla przychodów uzyskanych za fakt przygotowania i/lub przeprowadzenia szkolenia i/lub stworzenia materiaów szkoleniowych?
          • 12.10.2016Opodatkowanie aportu wniesionego do spóki z o.o.
           Jednym z warunków utworzenia spóki z ograniczon odpowiedzialnoci jest wniesienie przez wspólników wkadów pieninych lub niepieninych. Stosownie do postanowie art. 158 § 1 ustawy z 15 wrzenia 2000 r. Kodeks spóek handlowych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030, z pón. zm.; dalej: k.s.h.), jeeli wkadem do spóki w celu pokrycia udziau ma by w caoci albo w czci wkad niepieniny (aport), umowa spóki powinna szczegóowo okrela przedmiot tego wkadu oraz osob wspólnika wnoszcego aport, jak równie liczb i warto nominaln objtych w zamian udziaów.
           • 05.10.2016W ktrym momencie zalicza w koszty wynagrodzenia?
            Pytanie podatnika: Czy koszty poniesione przez spk w zwizku z tworzeniem we wasnym zakresie programu komputerowego powinny by potrcane w tym roku, w ktrym zostay poniesione, tj. w przypadku zakupu prac programistycznych od podmiotw zewntrznych - zgodnie z art. 15 ust. 4e ustawy o CIT, a w przypadku kosztw wynagrodze pracownikw spki zaangaowanych w prace nad tworzeniem programu komputerowego - zgodnie z art. 15 ust. 4g ww. ustawy?
            • 23.09.2016Sprzeda praw do wykonanych przez siebie fotografii a PIT
             Uzyskany przez podatnika przychd ze sprzeday fotografii podlega - w roku uzyskania -opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osb fizycznych jako przychd z praw majtkowych. Przychd ten moe by pomniejszony o 50% koszty uzyskania przychodu, jednake koszty te nie mog przekroczy 1/2 kwoty stanowicej grn granic pierwszego przedziau skali podatkowej. Powinien by on wykazany w zeznaniu rocznym skadanym za okrelony rok podatkowy (rok uzyskania dochodu) jako przychd z praw autorskich i innych praw - wyjani Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 16 sierpnia 2016 r., sygn. ITPB1/4511-521/16/MR.
             • 16.09.2016NSA. Kiedy zarabianie na wizerunku z 50-proc. kosztami autorskimi?
              1. Przedstawienie wizerunku przez twrc wizerunku, w formie wskazanej w art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych stanowi bdzie utwr w rozumieniu tego przepisu i tylko wtedy w zwizku z korzystaniem przez twrc z praw autorskich lub gdy dojdzie do rozporzdzania przez twrc prawami autorskimi, moliwe bdzie zastosowanie 50% kosztw uzyskanego przychodu, o ktrych mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT.  2. Wynagrodzenie za „korzystanie” z wizerunku danej osoby fizycznej, ktra nie jest jego twrc, nie jest wynagrodzeniem z praw autorskich lub za rozporzdzanie prawami autorskimi, gdy wizerunek osoby fizycznej sam w sobie nie jest utworem w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie mona wobec tego mwi o prawach autorskich zwizanych z wizerunkiem osoby fizycznej.
              • 12.09.2016Kto ma moliwo zastosowania 50% kosztw uzyskania przychodw?
               Pytanie podatnika: Czy Spka, w oparciu o zmodyfikowane postanowienia umw o prac, wywizujc si z obowizkw patnika podatku dochodowego od osb fizycznych, przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od osb fizycznych od przychodu (wynagrodzenia) za rozporzdzanie majtkowymi prawami autorskimi, powstaymi w wyniku pracy twrczej, bdzie uprawniona do stosowania 50% kosztw uzyskania przychodw, przy czym do pozostaego przychodu z wynagrodzenia za prac niemajc charakteru pracy twrczej, koszty uzyskania przychodw powinny zosta okrelone na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy o PIT?
               • 26.08.2016Amortyzacja logo nabytego w darowinie
                Pytanie podatnika: Jak ustali warto pocztkow wartoci niematerialnej i prawnej w postaci autorskich praw majtkowych do logo sowno-graficznego otrzymanego przez Spk w formie darowizny? Czy Wnioskodawczyni bdzie uprawniona do zaliczania do kosztw uzyskania przychodw odpisw amortyzacyjnych od autorskich praw majtkowych do logo sowno-graficznego otrzymanych przez Spk w darowinie, stosownie do przypadajcego Jej udziau w zysku?
                • 24.08.2016WSA. 50 proc. koszty uzyskania przychodw przy umowie o prac
                 Z uzasadnienia: W przypadku wykonywania prac twrczych i tworzenia utworw w ramach stosunku pracy, koniecznym jest wyodrbnienie czci wynagrodzenia nalenej midzy innymi za rozporzdzenie autorskimi prawami majtkowymi do tego utworu, bo to z tytuu przyjcia tego utworu i zwizanych z nim praw majtkowych pracodawca wypaca nalene wynagrodzenie. Okrelenie tej wielkoci powinno by zawarte bd w umowie o prac, bd w innych postanowieniach obowizujcych danego pracodawc i jego pracownikw, jak np. w regulaminie wynagradzania.
                 • 17.08.2016Wydatki na prowadzenie bloga w kosztach dziaalnoci
                  Pytanie podatnika: Czy wydatki zwizane z prowadzeniem bloga i tworzeniem artykuw w nim publikowanych mona zaliczy do kosztw uzyskania przychodw, zgodnie z art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych?
                  • 05.07.2016Warunki stosowania przez pracownika 50% kosztw uzyskania przychodw
                   W celu wdroenia moliwoci stosowania 50% kosztw uzyskania przychodw w odniesieniu do przychodw osiganych przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac konieczne jest spenienie szeregu warunkw. Przede wszystkim w efekcie pracy pracownika powinien powsta utwr w rozumieniu przepisw ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 666, z pn. zm., dalej: ustawa o PAiPP). Ponadto wymagane jest rwnie odpowiednie uksztatowanie treci umowy o prac zawartej z twrc.
                   • 01.07.2016Warunki stosowania przez pracownika 50% kosztw uzyskania przychodw
                    W celu wdroenia moliwoci stosowania 50% kosztw uzyskania przychodw w odniesieniu do przychodw osiganych przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac konieczne jest spenienie szeregu warunkw. Przede wszystkim w efekcie pracy pracownika powinien powsta utwr w rozumieniu przepisw ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 666, z pn. zm., dalej: ustawa o PAiPP). Ponadto wymagane jest rwnie odpowiednie uksztatowanie treci umowy o prac zawartej z twrc.
                    • 24.06.2016Warto pocztkowa rodka trwaego wycofanego z poprzedniej dziaalnoci
                     Pytanie podatnika: W jakiej wysokoci naley ustali warto pocztkow nieruchomoci wycofanych z ewidencji rodkw trwaych prowadzonej dla dotychczasowej dziaalnoci gospodarczej Wnioskodawcy a wprowadzonych do ewidencji rodkw trwaych w nowej dziaalnoci gospodarczej Wnioskodawcy?
                     • 10.06.2016Program komputerowy dla firmy. Amortyzacja i warto pocztkowa
                      Kosztem uzyskania przychodu s wydatki poniesione w celu osignicia przychodw lub zachowania albo zabezpieczenia rda przychodw. Niektrych zakupw nie mona jednak odlicza od razu. Konieczne jest ustalenie ich wartoci pocztkowej i dokonanie odpisw amortyzacyjnych. Sprawdmy zatem, w jaki sposb rozliczy wydatek na zakup oprogramowania do firmy.
                      • 09.06.2016Program komputerowy dla firmy. Amortyzacja i warto pocztkowa
                       Kosztem uzyskania przychodu s wydatki poniesione w celu osignicia przychodw lub zachowania albo zabezpieczenia rda przychodw. Niektrych zakupw nie mona jednak odlicza od razu. Konieczne jest ustalenie ich wartoci pocztkowej i dokonanie odpisw amortyzacyjnych. Sprawdmy zatem, w jaki sposb rozliczy wydatek na zakup oprogramowania do firmy.
                       • 18.05.2016WSA. Nierzetelno ksigi przychodw i rozchodw
                        Z uzasadnienia: Korzystajc z wynikw wykadni tego pojcia uytego w treci innych aktw prawnych, a jednoczenie uwzgldniajc swoisto przepisw podatkowych dotyczcych prowadzenia ewidencji przychodw, naley uzna, sformuowanie "bdne zapisy s skutkiem oczywistej omyki" oznacza bdne, czyli niezgodne ze stanem rzeczywistym, zapisy w ewidencji, ktre s skutkiem oczywistego bdu rachunkowego (np. bdu w dodawaniu, itp.), bdu pisarskiego (np. nieprawidowego umieszczenia przecinka, dopisania lub niedopisania zera, itp.) oraz innych oczywistych omyek, zwaszcza w ksigowaniu (np. jednorazowego dokonania zapisu w rubryce innej ni wymagana).
                        • 06.04.2016Towary handlowe otrzymane od maonka w kosztach dziaalnoci
                         Pytanie podatnika: M Wnioskodawczyni zamierza przekaza jej prowadzone przez siebie przedsibiorstwa - w tym midzy innymi: towarw handlowych, rodka trwaego, wyposaenia. Wnioskodawczyni podkrela, e nie zamierza z mem zawiera umowy przekazania, lecz dokonana zostanie jedynie czynno techniczno-organizacyjna przekazania przedsibiorstwa do dalszego prowadzenia na podstawie protokou przekazania. Czy warto przekazanych Wnioskodawczyni towarw handlowych bdzie stanowia dla Niej koszt uzyskania przychodu?
                         • 18.03.2016Roczny PIT. Opodatkowanie dochodw maoletnich dzieci
                          Podatnicy (rezydenci i nierezydenci), ktrzy wychowuj maoletnie dzieci, zarwno wasne, jak i przysposobione, powinni dochody tych dzieci podlegajce opodatkowaniu na terytorium RP (w tym dochody zagraniczne) doliczy do wasnych dochodw wykazanych w zeznaniu rocznym, jeeli przysuguje im prawo pobierania poytkw ze rde przychodw dzieci.
                          • 17.03.2016Roczny PIT. Opodatkowanie dochodw maoletnich dzieci
                           Podatnicy (rezydenci i nierezydenci), ktrzy wychowuj maoletnie dzieci, zarwno wasne, jak i przysposobione, powinni dochody tych dzieci podlegajce opodatkowaniu na terytorium RP (w tym dochody zagraniczne) doliczy do wasnych dochodw wykazanych w zeznaniu rocznym, jeeli przysuguje im prawo pobierania poytkw ze rde przychodw dzieci.
                           • 10.03.2016Wynagrodzenie twrcy a koszty autorskie w rocznym PIT
                            Pytanie podatnika: Czy do przychodu z tytuu wynagrodzenia za prac twrcz, ktre to wynagrodzenie wynika z czasu pracy udokumentowanego w systemie rozliczeniowym obowizujcym u pracodawcy Wnioskodawczyni, mona zastosowa koszty uzyskania przychodu okrelone w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT, przy czym do pozostaego przychodu, tzn. za prac niemajc charakteru pracy twrczej, koszty uzyskania przychodu okrelone bd na podstawie art. 22 ust. 2 ww. ustawy o PIT, pomimo e pracodawca w PIT-11 nie wykazuje kosztw uzyskania przychodu przysugujcych pracownikowi z tytuu wykonywania pracy twrczej?
                            • 24.02.201650 proc. koszty mona zastosowa do wypacanych premii?
                             Pytanie podatnika: Czy i w jakiej czci koszty uzyskania przychodu okrelone w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy PIT powinny mie zastosowanie do wszystkich skadnikw przychodu z tytuu wynagrodzenia za prac wymienionych w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszego, pomimo, e pracodawca w PIT-11 nie wykazywa/nie wykazuje kosztw uzyskania przychodu przysugujcych pracownikowi z tytuu wykonywania pracy twrczej?
                             • 14.01.2016Podwyszone, autorskie koszty uzyskania przychodw a PIT
                              Pytanie podatnika: Czy w zwizku z realizowanymi zadaniami majcymi twrczy charakter i bdcymi przedmiotem prawa autorskiego Wnioskodawcy przysuguje prawo do zastosowania 50% kosztw uzyskania przychodw do czci przychodw majcych charakter twrczy, wypacanych tytuem wynagrodzenia oraz premii i czy procentowy podzia przychodw na przychody majce charakter twrczy i pozostae przychody na podstawie karty czasu pracy bdzie poprawny?
                              • 05.01.2016Rozliczenie przychodw i kosztw z tytuu obrotu kryptowalut Bitcoin
                               Pytanie podatnika: Czy rozliczajc podatek dochodowy PIT za rok 2015 Wnioskodawca moe wykaza rwnowarto (w zotych wedug kursu redniego ogaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzajcego dzie poniesienia kosztu) nabytych jednostek rozliczeniowych „kryptowaluty Bitcoin”, jako koszt uzyskania przychodu z praw majtkowych, o ktrych mowa w art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych?
                               • 30.10.2015Prawa autorskie a PIT. Fiskus wspiera twrcw
                                Jeli prcz wynagrodzenia za stworzenie utworu lub przeniesienie na pracodawc praw majtkowych i praw pokrewnych do utworu bd wypacane pracownikom premie, traktowane w caoci jako wynagrodzenie za stworzenie utworu lub przeniesienie praw majtkowych i praw pokrewnych do utworu, to do tych premii stosuje si 50% stawk kosztw uzyskania przychodw.
                                • 29.10.2015Prawa autorskie a PIT. Fiskus wspiera twrcw
                                 Jeli prcz wynagrodzenia za stworzenie utworu lub przeniesienie na pracodawc praw majtkowych i praw pokrewnych do utworu bd wypacane pracownikom premie, traktowane w caoci jako wynagrodzenie za stworzenie utworu lub przeniesienie praw majtkowych i praw pokrewnych do utworu, to do tych premii stosuje si 50% stawk kosztw uzyskania przychodw.
                                 • 16.10.2015Transakcje midzy maonkami a koszty dziaalnoci
                                  Pytanie podatnika: Wnioskodawca, jako osoba fizyczna prowadzi dziaalno gospodarcz. Jego maonka (osoba fizyczna nieprowadzca pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej) jest artystk i wykonuje m.in. profesjonalne zdjcia, ktre mog posuy mu do przygotowania projektw lamp, ktrymi si zajmuje w ramach prowadzonej dziaalnoci gospodarczej. Czy nabycie od maonki Wnioskodawcy praw autorskich do wykorzystania zdj oraz wzorw graficznych na potrzeby dziaalnoci gospodarczej, stanowi bdzie koszt uzyskania przychodu?
                                  • 24.09.2015Sprzeda szablonw stron internetowych a podatek dochodowy
                                   Pytanie podatnika: Do jakiego rda naley zaliczy planowane uzyskiwanie przychodw? Czy Wnioskodawca zmuszony bdzie do samodzielnego wpacania zaliczek na podatek dochodowy? Czy Wnioskodawcy przysuguj zryczatowane 50% koszty? Ktry moment naley uzna za uzyskanie przychodu – moment naliczenia prowizji, czy wypaty na konto bankowe?
                                   • 18.08.2015Czy koszty uzyskania przychodw pracownika mona podwyszy?
                                    Pytanie podatnika: Czy do przychodw uzyskiwanych z tytuu wynagrodzenia za prac twrcz, ktre to wynagrodzenie wynika bdzie z czasu pracy dokumentowanego w systemie rozliczeniowym obowizujcym u pracodawcy, mona bdzie zastosowa podwyszone koszty uzyskania przychodu, pomimo e pracodawca w PIT-11 nie bdzie wykazywa kosztw uzyskania przychodu przysugujcych pracownikowi z tytuu wykonywania pracy twrczej?
                                    • 06.08.2015Prace rozwojowe a koszty praw autorskich w CIT
                                     Teza: Koszty praw autorskich mieszcz si w ramach kosztw prac rozwojowych i mog by rozliczane stosowanie do art. 15 ust. 4a ustawy o CIT.
                                     • 25.06.2015Podwyszone koszty autorskie przy umowie o dzieo
                                      Pytanie podatnika: Czy przy wystawianiu rachunku do umowy o dzieo Wnioskodawca moe zastosowa koszty uzyskania przychodu w wysokoci 50%, o jakich mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych, w odniesieniu do wynagrodzenia otrzymanego za wykonanie dziea, bdcego przejawem pracy twrczej o indywidualnym charakterze w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych?
                                      • 15.04.201550 proc. koszty uzyskania przychodw. Zapisy w umowie o prac to nie wszystko
                                       Z uzasadnienia: Dla zastosowania normy kosztw uzyskania przychodw, okrelonej w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT, konieczne jest rozrnienie wynagrodzenia na cz zwizan z wykonywaniem obowizkw pracowniczych i cz okrelajc honorarium, zwizan z korzystaniem z praw autorskich za eksploatacj dziea w okrelony sposb i na okrelonym polu. Nie jest przy tym wystarczajce wyrnienie w umowie o prac czci czasu pracy przeznaczonej na prac twrcz, gdy z takiego wyrnienia nie wynika, czy jakikolwiek utwr rzeczywicie powsta i czy w zwizku z jego eksploatacj wypacono honorarium.
                                       • 01.04.2015Jak rozliczy w PIT usugi tumaczenia?
                                        Pytanie podatnika: W jaki sposobu naley opodatkowa przychody z tytuu wykonania usug tumaczenia?
                                        • 29.01.2015Podwyszone koszty autorskie dla informatyka
                                         Pytanie podatnika: Czy w odniesieniu do pracownikw – informatykw, zatrudnionych w sposb i na warunkach okrelonych powyej, Spka jako patnik moe zastosowa art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT, poprzez okrelenie kosztw uzyskania przychodu w wysokoci 50% uzyskanego przychodu w zakresie dotyczcym wynagrodzenia z tytuu stworzonego w ramach stosunku pracy oprogramowania (programu komputerowego), bdcego przedmiotem prawa autorskiego?
                                         • 12.01.2015Wynagrodzenia i skadki ZUS jako koszty uzyskania przychodw
                                          Pytanie podatnika: Czy z punktu widzenia ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych, Spka w prawidowym momencie kwalifikuje koszty wynagrodze pracownikw oraz skadek ZUS, koszty wypaconych wiadcze z tytuu umw cywilnoprawnych oraz koszty zakupionych prac od podwykonawcw, stosujc zasady opisane w pkt a, b, c opisu stanu faktycznego?
                                          • 11.12.2014Wynagrodzenie programistw a koszty autorskie
                                           Pytanie podatnika: Czy do wynagrodzenia zatrudnionych w firmie programistw moliwe jest zastosowanie 50% kosztw uzyskania przychodw?
                                           • 13.11.2014Podatki 2014: Aport komercjalizowanej wasnoci intelektualnej
                                            W ramach nowelizacji przepisw ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych ustawodawca zdecydowa si na wprowadzenie nowych regulacji dotyczcych opodatkowania wkadw niepieninych (aportw) w formie komercjalizowanej wasnoci intelektualnej.
                                            • 12.11.2014Podatki 2014: Aport komercjalizowanej wasnoci intelektualnej
                                             W ramach nowelizacji przepisw ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych ustawodawca zdecydowa si na wprowadzenie nowych regulacji dotyczcych opodatkowania wkadw niepieninych (aportw) w formie komercjalizowanej wasnoci intelektualnej.
                                             • 26.09.2014WSA: O wyszych kosztach dla twrcw decyduje nie tylko umowa
                                              Z uzasadnienia: O ile podatnik wykae przychd z praw autorskich to organ podatkowy nie moe odmwi mu zastosowania preferencyjnej stawki kosztw jego uzyskania. Nie jest poprawa teza organu, e brak okrelenia wynagrodzenia za prace twrcze w pisemnej umowie o prace, wyklucza zastosowanie stawki preferencyjnej kosztw. Przepis art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT nie bdzie mia zastosowania, tylko wwczas jeeli w wyniku prawidowo przeprowadzonego postpowania dowodowego nie mona ustali, jaka cz wynagrodzenia, uzyskiwanego przez pracownika ze stosunku pracy, dotyczy wynagrodzenia za wykonywanie prac o charakterze twrczym lub za rozporzdzenie przez twrc majtkowymi prawami autorskimi.
                                              • 19.08.2014Amortyzacja znaku towarowego
                                               Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca bdzie mg dokonywa odpisw amortyzacyjnych stanowicych koszt uzyskania przychodu od znaku towarowego objtego prawem ochronnym, nabytego w drodze darowizny, ktry bdzie wykorzystywany gospodarczo dla potrzeb prowadzonej jednoosobowej dziaalnoci gospodarczej lub spki osobowej, od wartoci ustalonej w darowinie okrelonej jako warto rynkowa?
                                               • 28.07.2014Przekazanie praw autorskich a koszty podatkowe
                                                Pytanie podatnika: Czy w przypadku umw zawieranych w ramach prowadzonej dziaalnoci gospodarczej, a dotyczcych napisania oprogramowania na zlecenie i przekazania praw autorskich do niego, przy zastosowaniu odrbnej wyceny tych 2 zdarze waciwe jest odrbne opodatkowanie wykonanej pracy (napisania programu bd czci programu) jako przychodu z pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej, za przekazania praw autorskich powstaych w trakcie prowadzenia tej dziaalnoci jako przychodw z praw autorskich zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT?
                                                • 07.07.2014Urlop lub choroba pracownika a podwyszone autorskie koszty podatkowe
                                                 Wypacane pracownikom wynagrodzenie za czas urlopu czy zwolnienia lekarskiego w adnej mierze nie jest wynagrodzeniem z tytuu korzystania przez twrcw z praw autorskich. Jak w takim razie naley to wynagrodzenie rozlicza?
                                                 • 15.05.2014Rozliczenie kosztw autorskich od programw komputerowych
                                                  Pytanie podatnika: Czy opisane powyej zdarzenie jest wystarczajc przesank do zastosowania 50% kosztw uzyskania przychodw w roku 2014? Czy jest wymagane prowadzenie ewidencji prac programistw-twrcw? Czy 50% koszty uzyskania przychodw oblicza si od wynagrodzenia pomniejszonego o czas przerw na posiek, urlopu wypoczynkowego?
                                                  • 14.03.2014PIT za 2013: Podwyszanie zryczatowanych kosztw uzyskania przychodw
                                                   Pytanie: Zryczatowane koszty uzyskania przychodw s wykazywane w informacji PIT-11 przez patnika podatku dochodowego od osb fizycznych. Podatnicy, sporzdzajc zeznanie roczne, na og przepisuj te kwoty wprost do odpowiedniego formularza. Zwykle pamitaj jedynie o tym, e niekiedy koszty wykazane w informacjach PIT-11 naley ograniczy. Czy jednak jest moliwo wykazania ich w kwotach wyszych ni wynikajce z PIT-11?

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] nastpna strona »