Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

zakończeniu umowy

 • 15.12.2008Podatek od nieruchomości a koszty uzyskania przychodu
  Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca może zaliczyć w koszty uzyskania przychodów wydatki poniesione na opłatę podatku od nieruchomości za budynek oraz grunty pod działalność gospodarczą?
 • 11.12.2008Orzecznictwo: Użyczenie i VAT
  Spółka nabywała specjalistyczne maszyny i urządzenia, które następnie nieodpłatnie przekazywała wykonawcom, wykorzystującym je do wykonania przedmiotu zlecenia tj. produkcji i montażu na rzecz Spółki. Mając na uwadze te ustalenia, a także dodatkowe warunki wykorzystywania udostępnionych maszyn i urządzeń, wynikające z umów o współpracy, na które Spółka zasadnie wskazywała w toku postępowania, a także w skardze kasacyjnej, należy dojść do wniosku, że stanowisko organów, iż takie udostępnienie należy uznać za odrębne świadczenie usług, które może być przedmiotem opodatkowania na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o VAT jest wadliwe.
 • 04.12.2008Rozliczanie opłat eksploatacyjnych
  Pytania podatnika: 1. Czy w świetle art. 14 ust 1 przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Podatnik prawidłowo kwalifikuje faktury wystawiane na „Opłaty Eksploatacyjne” jako miesięczny przychód z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej? 2. Czy stosownie do art. 14 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Podatnik rozliczy w prawidłowym okresie sprawozdawczym tj. w styczniu 2009 r. różnicę pomiędzy wydatkami poniesionymi faktycznie za rok 2008 a sumą wielkości zaliczkowych opłat eksploatacyjnych faktycznie zafakturowanych (wystawione faktury zaliczkowe w roku 2008) i czy prawidłowo postąpi gdy ujmie skutki tego rozliczenia (nadpłata lub niedopłata) w roku 2008 r.?
 • 24.11.2008Amortyzacja podatkowa systemu informatycznego
  Pytania podatnika: 1. W którym momencie Spółka powinna wprowadzić wartość niematerialną i prawną w postaci Systemu do rejestru wartości niematerialnych i prawnych (oraz rozpocząć dokonywanie podatkowych odpisów amortyzacyjnych)? 2. Czy „koszty okołowdrożeniowe” ponoszone do zakończenia procesu wdrożenia Systemu stanowią koszty uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w momencie ich poniesienia, czy powinny powiększać wartość początkową wartości niematerialnej i prawnej w postaci Systemu?
 • 19.11.2008Przychody i koszty uzyskania przychodów związane z przeniesieniem własności przedmiotu leasingu na korzystającego
  Sposób ustalenia przychodów i kosztów uzyskania przychodów w przypadku sprzedaży przez finansującego przedmiotu leasingu operacyjnego na rzecz korzystającego po zakończeniu umowy leasingu został uregulowany w art. 17c Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654, ze zm.; dalej: updop), zgodnie z którym jeżeli po upływie podstawowego okresu umowy leasingu, o której mowa w art. 17b ust. 1, finansujący przenosi na korzystającego własność środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, będących przedmiotem umowy:
 • 18.11.2008Utrata przedmiotu umowy leasingu – leasing operacyjny w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych
  W praktyce zdarza się, że z powodu kradzieży leasingowanego przedmiotu dochodzi do rozwiązania umowy leasingu przed upływem okresu na jaki została zawarta. W takiej sytuacji zazwyczaj korzystający jest zobowiązany mocą postanowień umownych do uiszczenia opłaty z tytułu utraty przedmiotu umowy leasingu. Kwota takiej opłaty zwykle obliczana jest jako suma nieuiszczonych czynszów przewidzianych w umowie.  
 • 18.11.2008Sprzedaż używanego samochodu osobowego
  Pytanie podatnika: Czy sprzedaż samochodu osobowego użytkowanego w Spółce od dnia 14 marca 2006 r. (na podstawie umowy leasingu operacyjnego), dłużej niż pół roku, jest zwolniona od podatku od towarów i usług?
 • 17.11.2008Autorskie koszty uzyskania przychodu w stosunku pracy
  Pytania podatnika: 1) Czy w związku z opisanym stanem faktycznym Wnioskodawczyni będzie mogła w składanym zeznaniu rocznym PIT-36/PIT-37 samodzielnie dokonać podziału swojego wynagrodzenia na dwie części: — wynagrodzenie za zwykłe obowiązki pracownicze, — wynagrodzenie za przeniesienie na Spółkę autorskich praw majątkowych do wykonanych przez Wnioskodawczynię utworów na podstawie otrzymanych od Spółki zestawienia rocznego i informacji o proporcji czasu pracy i wysokości przychodów? 2) Czy w zaznaniu rocznym Wnioskodawczyni będzie mogła zastosować 50% koszty uzyskania przychodów w odniesieniu do części wynagrodzenia za przeniesienie autorskich praw majątkowych sytuacji, gdy w informacji rocznej PIT-11 Spółka wykazuje koszty uzyskania przychodów obliczone zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 • 13.11.2008Cesja umowy leasingu operacyjnego a podatkowa kwalifikacja umowy leasingu
  W praktyce kłopoty sprawia ocena prawno-podatkowych skutków dokonania cesji umowy leasingu operacyjnego. Powstaje pytanie: czy zawarcie umowy cesji jest zdarzeniem obojętnym z punktu widzenia podatkowej kwalifikacji umowy leasingu operacyjnego, a cesjonariusz powinien być traktowany jak pierwotna strona umowy leasingu operacyjnego zarówno wtedy, gdy wstępuje w prawa i obowiązki leasingodawcy, jak też wtedy, gdy wstępuje w prawa i obowiązki leasingobiorcy, czy może raczej zmiana strony umowy leasingu operacyjnego oznacza, że umowa traci charakter umowy leasingu, w związku z czym na dzień zawarcia umowy cesji należy od nowa badać spełnienie warunków z art.17b ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 • 12.11.2008Opodatkowanie przychodu ze zbycia udziału w spółce z o.o.
  Pytanie podatnika: Czy przychód Wnioskodawczyni ze zbycia udziału w Spółce wykazany w zeznaniu podatkowym za rok 2008 powinien zawierać jedynie kwotę X czy sumę kwot X, Y, Z?
 • 06.11.2008Proporcja – odliczenie częściowe naliczonego podatku od towarów i usług
  Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje podatnikowi w związku z zakupem towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności opodatkowanych. Jeśli dany towar lub usługa nie może być powiązana z taką działalnością, prawo do odliczenia podatku nie przysługuje. Zgodnie bowiem z brzmieniem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.
 • 05.11.2008MPiPS: Kobieto przedsiębiorco chcesz wychowywać dziecko zawieś działalność
  Interpelacja nr 4954 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie możliwości zawieszenia obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne wobec kobiet wychowujących dziecko do lat 4 i prowadzących działalność gospodarczą, jednak nieosiągających z tego tytułu żadnych dochodów
 • 31.10.2008Orzecznictwo podatkowe: Sposób wypłaty środków finansowych nie powinien decydować o zwolnieniu
  Sposób wypłaty środków finansowych pochodzących z bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej jest kwestią techniczną, która nie ma znaczenia w przypadku instytucji zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. W tym przypadku kluczowe znaczenie ma bowiem ustalenie źródła środków składających się na bezzwrotną pomoc, czyli podmiotu który ostatecznie ponosi ekonomiczny ciężar bezzwrotnej pomocy.
 • 20.10.2008Łatwiejsze PPP
  Partnerstwem publiczno-prywatnym (PPP) będzie wspólna realizacja przedsięwzięcia oparta na podziale zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym. Nowe prawo wyeliminuje zbędne obciążenia biurokratyczne oraz przyczyni się do aktywizacji podmiotów publicznych. Zniesiony zostanie ponadto obowiązek przeprowadzania kosztownych i uciążliwych analiz poprzedzających rozpoczęcie inwestycji w ramach PPP – przewiduje rządowy projekt ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym.
 • 16.10.2008Skutki podatkowe zmiany umowy leasingu
  Pytanie podatnika: Czy działania Spółki, opisane poniżej, pozwalają na uznanie, iż umowy leasingu zachowują charakter podatkowych umów leasingu w rozumieniu art. 17b i 17f ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i tym samym przeniesienie własności przedmiotów leasingu po ich zakończeniu może odbywać się według zasad opisanych w art. 17c, 17d, 17g, 17h i 17j ustawy?
 • 15.10.2008Podleganie ubezpieczeniom społecznym podczas wykonywania pracy w innym państwie członkowskim UE, EOG i Szwajcarii
  Wraz z wejściem Polski z dniem 01.05.2004 r. do Unii Europejskiej, powstały nowe możliwości przemieszczania się w celu wykonywania aktywności zawodowej na obszarze innych państw członkowskich. Jednakże swoboda ta stwarza również zagrożenia dla osób, które przed wyjazdem nie zapoznały się z przepisami unijnymi obowiązującymi w dziedzinie zabezpieczenia społecznego. Często zdarza się, że dopiero w sytuacji kierowania roszczenia do ZUS o wypłatę jakiegoś świadczenia okazuje się, że składki były odprowadzane do niewłaściwego systemu, ponieważ zainteresowany powinien podlegać ubezpieczeniom społecznym w innym państwie. Z naszej praktyki wynika, że zwłaszcza pracownicy nie interesują się tą kwestią, chociaż takie przypadki nie są rzadkie także wśród pracodawców i osób prowadzących działalność na własny rachunek.
 • 07.10.2008Refakturowanie dostaw mediów
  Pytanie podatnika: Czy można rozliczyć w ten sposób podatek od towarów i usług, tzn. co miesiąc odprowadzać VAT od zaliczek za media, a raz do roku wyrównać to dokładnie do tego co faktycznie przypada na konkretnego najemcę?
 • 02.10.2008Opodatkowanie przychodu z tytułu najmu
  Pytania podatnika: 1. W jaki sposób z takich dochodów (czynszu, odstępnego) Wnioskodawczyni powinna rozliczać się z urzędem skarbowym? 2. Czy wydatki poniesione w związku z remontami i inwestycjami mogą być odliczone od dochodu?
 • 25.09.2008Rząd finalizuje prace nad PPP
  Wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld poinformował o zakończeniu kolejnego etapu prac nad ustawą o partnerstwie publiczno-prywatnym. Jej projekt został zaakceptowany przez Komitet Rady Ministrów, rząd może przyjąć go na jednym z najbliższych posiedzeń, a w październiku powinno odbyć się pierwsze czytanie ustawy w Sejmie.
 • 15.09.2008Brak rejestracji działalności nie może rodzić negatywnych skutków dla kontrahentów
  Sam fakt braku rejestracji, jako podmiotu gospodarczego, drugiej strony umowy nie może rodzić dla kontrahenta ujemnych skutków i nie jest automatycznie dowodem, że transakcja nie miała miejsca — orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.
 • 11.09.2008Odliczenie VAT od zakupów inwestycyjnych
  Pytanie podatnika: Czy Spółka miała prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT, zawartego w fakturach dokumentujących zakup towarów i usług niezbędnych do wybudowania obiektu budowlanego, którego część jest wykorzystywana na działalność zwolnioną od podatku VAT, a część na działalność opodatkowaną – w takiej części procentowej, jaką wynajmowana część nieruchomości opodatkowana podatkiem VAT pozostaje w ogólnej powierzchni wybudowanej nieruchomości?
 • 25.08.2008Bezumowne korzystanie z lokalu a VAT
  Pytanie podatnika: Czy wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z lokalu podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 • 20.08.2008ZUS: Zasady realizacji wyroku TK w sprawie podstawy wymiaru zasiłków
  Z dniem 7 lipca 2008 r. wszedł w życie wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca 2008 r. sygn. akt. SK 16/06 ( Dz. U. Nr 119, poz.771), w którym Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U z 2005 r. Nr 31, poz. 267 ze zm.) rozumiany w taki sposób, że w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego nie uwzględnia się składników wynagrodzenia, od których pracownik uiścił składkę na ubezpieczenie chorobowe, a które nie są mu wypłacane za okres pobierania zasiłku chorobowego, jest niezgodny z art. 67 ust.1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. Przy wykonywaniu tego wyroku należy stosować następujące zasady.
 • 13.08.2008Orzecznictwo: Kiedy nastąpiło wybudowanie?
  Decyzją z dnia 27 lutego 2006 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Inowrocławiu określił Romanowi F... (podatnikowi) wysokość zobowiązania podatkowego w zryczałtowanym podatku dochodowym z tytułu odpłatnego zbycia w 2002 r. budynku mieszkalnego w kwocie 15.594,90 zł.
 • 01.08.2008Moment ujęcia kosztów w PKPiR
  Podstawową metodą rozliczania kosztów uzyskania przychodów jest metoda określona w art. 22 ust. 4 ustawy o PDOF, zgodnie z którą koszty można potrącić wyłącznie w roku, w którym zostały poniesione. Ustawodawca daje też możliwość wyboru drugiej metody – rozliczania kosztów zgodnie z zasadą memoriałową, która mówi, iż koszty ewidencjonuje się w powiązaniu z przychodami danego roku, których one dotyczą. Dla niektórych kosztów ustawodawca wprowadził jednak szczególne zasady ich ewidencji.
 • 30.07.200850 proc. koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy
  Pytane podatnika: Czy można zastosować do przychodu tytułem wynagrodzenia za pracę nie mającą przymiotu pracy twórczej – koszty uzyskania przychodu określone w art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zaś do przychodu wynikającego z wynagrodzenia tytułem korzystania z praw autorskich do powstałych w wyniku tworzenia – w ramach stosunku pracy – programów komputerowych – koszty uzyskania przychodu określone w art. 22 ust. 9 pkt 3 ww. ustawy?
 • 14.07.2008Orzecznictwo: Niepodpisanie listy obecności może być uzasadnieniem wypowiedzenia umowy o pracę
  W zakładzie pracy, w którym nie ma obowiązku wprowadzenia regulaminu pracy, ustalenie elementów organizacji i porządku pracy, w tym sposobu potwierdzania obecności w pracy, następuje w drodze poleceń pracodawcy.
 • 11.07.2008Orzecznictwo: Zakaz ujawniania tajemnicy przedsiębiorstwa
  1. Zwolnienie byłych pracowników z zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy nie jest równoznaczne z godzeniem się przez byłego pracodawcę na ujawnienie (upowszechnienie) tych informacji przez pracowników lub na uczynienie z nich dowolnego użytku, zwłaszcza sprzecznego z interesem pracodawcy. 2. Także po rozwiązaniu stosunku pracy byli pracownicy zobowiązani są do zachowania w tajemnicy posiadanych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa (art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jednolity tekst: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.).
 • 03.07.2008Amortyzacja i sprzedaż budynku wykorzystywanego w działalności gospodarczej
  Pytania podatnika: Czy zastosowanie stawki amortyzacyjnej w wysokości 2,5 % było prawidłowe, czy powinna być zastosowana stawka w wysokości 1,5 %? Czy odpłatne zbycie budynku będzie opodatkowane tak jak przychód z działalności gospodarczej?
 • 27.06.2008Koniec negocjacji z Eureko
  Ministerstwo Skarbu Państwa poinformowało o zakończeniu negocjacji z Eureko w sprawie ugody dotyczącej prywatyzacji PZU. Zgodnie z harmonogramem ustalonym w połowie lutego bieżącego roku rozmowy miały się zakończyć przyjęciem projektu umowy dotyczącej polubownego zakończenia sporu. Do jej zawarcia jednak nie doszło.
 • 25.06.2008Moment ewidencjonowania w PKPiR wydatków poniesionych na nabycie towarów handlowych
  Pytanie podatnika: Z jaką datą należy dokonywać w podatkowej księdze przychodów i rozchodów księgowań wydatków stanowiących koszt uzyskania przychodu: z datą wystawienia faktury, czy z data otrzymania faktury?
 • 19.06.2008Wykupienie samochodu po zakończeniu umowy leasingu a prawo do odliczenia podatku VAT
  W przypadku nabycia samochodu, który uprzednio był użytkowany na podstawie umowy leasingu operacyjnego i po jej zakończeniu nastąpi wykup przedmiotu tej umowy, przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony stanowiący 60% kwoty podatku VAT określonej w fakturze zakupu, nie więcej niż 6.000 zł.
 • 19.06.2008VAT i podróżni
  Osoby fizyczne niemające stałego miejsca zamieszkania na terytorium Wspólnoty, nazywane "podróżnymi", mają prawo do otrzymania zwrotu podatku zapłaconego przy nabyciu towarów na terytorium kraju, które w stanie nienaruszonym zostały wywiezione przez nie poza terytorium Wspólnoty w ich bagażu osobistym. Zwrot turystyczny przysługuje tylko wtedy, gdy towary zostaną wywiezione z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty. Wywóz towarów do innego kraju członkowskiego uniemożliwia ubieganie się o zwrot zapłaconego podatku.
 • 19.06.2008Zakup nieruchomości przez wspólników spółki cywilnej
  Pytania podatnika: 1. Czy nabyta nieruchomość w świetle prawa podatkowego stanowi własność spółki czy też jest własnością jej wspólników? 2. Czy otrzymywane faktury VAT wystawione na Spółkę, stwierdzające nabycie towarów i usług związanych z prowadzoną inwestycją dają prawo do odliczenia zawartego w nich podatku w sytuacji gdy wg aktu notarialnego nabywcami nieruchomości są wspólnicy spółki cywilnej (dwie osoby fizyczne)? 3. Czy można uznać w świetle prawa, że doszło do wniesienia wkładu majątkowego już z chwilą zakupu nieruchomości przez wspólników spółki, zważywszy na zawarte w akcie notarialnym zastrzeżenie wspólników, że zakupiona nieruchomość w pełni zostanie przeznaczona przez nich na wspólny cel gospodarczy?
 • 17.06.2008Wykupienie samochodu osobowego z leasingu operacyjnego – skutki prawnopodatkowe (2)
  W artykule: Wykupienie samochodu osobowego z leasingu operacyjnego – skutki prawnopodatkowe (1) przedstawiłam niektóre sytuacje, które mogą wystąpić po zakończeniu umowy leasingu. Dzisiaj o sytuacji, w której samochód, po wykupieniu, jest wykorzystywany wyłącznie dla celów osobistych
 • 12.06.2008Wykupienie samochodu osobowego z leasingu operacyjnego – skutki prawnopodatkowe (1)
  Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (Firma) używała w działalności gospodarczej samochód osobowy na podstawie umowy leasingu operacyjnego. Po zakończeniu zaś umowy wykupiła samochód na własność za cenę 1% wartości samochodu. Przyjrzyjmy się skutkom prawnopodatkowym związanym z wykupieniem samochodu, dalszym użytkowaniem i ewentualnie późniejszą jego sprzedażą.
 • 09.06.2008Umowa BCC z koreańskim partnerem
  Prezes Business Centre Club Marek Goliszewski podpisał z przewodniczącym Koreańskim Stowarzyszeniem Handlu Międzynarodowego (Korea International Trade Association - KITA) Hee-Beom Lee umowę o współpracy między tymi dwiema organizacjami.
 • 15.05.2008Sprzeczne wyroki w sprawie opodatkowania wynagrodzeń osób wypłacanych ze środków pomocowych UE
  Interpelacja nr 1302 do ministra finansów w sprawie zwolnienia z PIT wynagrodzeń osób bezpośrednio realizujących cele projektów pomocowych, wypłacanych ze środków unijnych.
 • 10.04.2008Odwołanie wypowiedzenia
  Pytanie: Czy pracodawca może odwołać wręczone pracownikowi wypowiedzenie umowy o pracę?
 • 09.04.2008Rusza unijne wsparcie dla innowacyjnych firm
  Minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska oraz minister gospodarki Waldemar Pawlak ogłosili rozpoczęcie działań dla przedsiębiorców w ramach programu Innowacyjna Gospodarka. Pierwsze nabory wniosków ruszą 12 maja.
 • 07.04.2008Orzecznictwo podatkowe: Wykluczenie rat "leasingowych" z kosztów uzyskania przychodów
  Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 marca 2008 r., sygn. akt II FSK 26/07
 • 02.04.2008Korekta podatku naliczonego po zmianie przeznaczenia modernizowanego obiektu
  Pytanie podatnika: Czy jest konieczne dokonanie korekty podatku naliczonego VAT od wydatków inwestycyjnych poniesionych w okresie od lutego 2005 r. do marca 2006 r. w przypadku zmiany przeznaczenia obiektu w trakcie trwania modernizacji?
 • 17.03.2008Jedni płacą, inni nie
  Interpelacja nr 491 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia emerytalnego, rentowego i wypadkowego osób prowadzących działalność gospodarczą, mających uprawnienia do renty z tytułu niezdolności do pracy
 • 07.03.2008Moment zaliczenia do kosztów skapitalizowanych odsetek
  Pytanie podatnika: Czy w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Spółka może zaliczyć kwotę odsetek naliczonych w każdym okresie rozliczeniowym, a następnie skapitalizowanych bezpośrednio w koszty uzyskania przychodów już w dniu ich kapitalizacji?
 • 04.03.2008Wykup samochodu osobowego od firmy leasingowej
  Pytanie podatnika: Czy mam prawo do odliczenia 60% podatku naliczonego z faktury wykupu samochodu? Czy w przypadku sprzedaży samochodu w miesiącu jego wykupu można zastosować stawkę zwolnioną podatku?
 • 26.02.2008Pełna księgowość dla wszystkich firm realizujących unijne projekty?
  Interpelacja nr 353 do ministra rozwoju regionalnego w sprawie prowadzenia pełnej księgowości przez firmy realizujące projekty finansowane ze środków unijnych
 • 21.02.2008Refinansowanie kredytu hipotecznego a ulga odsetkowa
  Pytanie podatnika: Czy w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z art. 9 ustawy z dnia 16.11.2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Podatnik ma prawo skorzystać z tzw. „ulgi odsetkowej” w rozliczeniu podatku za rok 2007 i lata kolejne oraz czy w zeznaniu podatkowym za 2007 r. może odliczyć w całości zapłacone do końca 2007 r. odsetki od kredytów?
 • 19.02.2008Ustalenie podstawy wymiaru zasiłku – wynagrodzenie stałe, prowizyjne i dodatek za pracę w nocy
  Pytanie: Zatrudniliśmy pracownika 4 stycznia, 31 stycznia zachorował. Osoba ta otrzymuje poza stałym elementem wynagrodzenia (1200 zł), także wynagrodzenie prowizyjne (w styczniu pracownik wypracował z tego tytułu 2450 zł), oraz otrzymuje dodatki za pracę w nocy (w styczniu przepracował w nocy 16 godzin). W jaki sposób ustalić podstawę wymiaru wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy?
 • 18.02.2008Odszkodowanie z tytułu ponadnormatywnej eksploatacji przedmiotu leasingu jako koszt
  Pytanie podatnika: Podatnik jako korzystający korzysta z usług leasingu pojazdów samochodowych, w związku z czym ponosi opłaty leasingowe. Jednocześnie zawarta przez Spółkę umowa leasingu zawiera postanowienia dające finansującemu prawo do obciążenia Strony po zakończeniu umowy leasingu kosztem równym szacowanej utracie wartości przedmiotu leasingu. Powyższy koszt obejmuje szkody komunikacyjne nie zgłoszone wcześniej przez Spółkę lub inne usterki przekraczające zasady normalnego zużycia pojazdu w trakcie jego eksploatacji.
 • 15.02.2008Amortyzacja inwestycji w obcym środku trwałym
  Pytanie podatnika: Czy można kontynuować amortyzację inwestycji w obcym środku trwałym według metod i zasad stosowanych przed nabyciem środka trwałego?

« poprzednia strona [ 1 ] ... [ 16 ] . [ 17 ] . [ 18 ] . [ 19 ] . [ 20 ] . [ 21 ] . [ 22 ] . [ 23 ] . [ 24 ] . [ 25 ] następna strona »