Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

zakończeniu umowy

 • 04.12.2009Treść polecenia wyjazdu służbowego
  Polecenie wyjazdu w podróż służbową nie musi dla swojej ważności, wynikającej z pracowniczego podporządkowania pracodawcy, mieć formy pisemnej. Powinno jednak przybrać taką formę, gdyż będzie stanowić dokument potwierdzający m.in. związek wyjazdu z pracą, kwalifikowanie danego wyjazdu jako delegacji. Informacje zawarte w poleceniu wyjazdu służą zarówno pracownikowi (cel wyjazdu, środki komunikacji itp.), jak i pracodawcy (do celów rozliczeniowych).
 • 24.11.2009Tylko wynagrodzenie wypłacone jest kosztem
  Pytanie podatnika: Czy można zaliczyć koszty wynagrodzeń pracowników tymczasowych z tytułu umów zleceń do kosztów uzyskania przychodu w miesiącu za który są należne?
 • 20.11.2009Orzecznictwo podatkowe: Problemów z opodatkowaniem akcjonariuszy SKA ciąg dalszy
  Akcjonariusz w spółce komandytowo-akcyjnej, niezależnie od tego czy jest osobą fizyczną, czy też prawną, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym na takich samych zasadach jak komplementariusz w tej spółce, a także wspólnicy innych spółek osobowych. Brak w ustawach podatkowych przepisu, który zezwalałby na różnicowanie sytuacji prawnopodatkowej wspólników spółek osobowych, w zakresie podatków dochodowych.
 • 03.11.2009PKPiR krok po kroku – odcinek 3
  W poprzednim odcinku omówiliśmy konstrukcję podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Dzisiaj rozpoczynamy analizę poszczególnych kategorii operacji, które w PKPiR powinny być ewidencjonowane. Aby prawidłowo określić, jakie operacje i w jaki sposób należy ująć w przychodowych i kosztowych kolumnach księgi, nie można pominąć podstawowych pojęć dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych: przychodów i kosztów. Ich zrozumienie ułatwi podejmowanie decyzji o sposobach księgowania pojedynczych zdarzeń. Nie jest to koniec tych rozważań – w przyszłości wielokrotnie będziemy do nich wracać, przedstawiając różnego rodzaju szczegóły i wyjątki.
 • 16.10.2009Orzecznictwo SN: Obowiązki płatnika składek powinny obciążać pracodawcę
  Pracodawca, którego pracownik wykonuje na jego rzecz pracę w ramach umowy o dzieło zawartej z osobą trzecią, jest płatnikiem składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe chorobowe i wypadkowe z tytułu tej umowy (art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych).
 • 14.10.2009Kolekcjonerskie monety do kupienia w internetowym serwisie aukcyjnym NBP
  Począwszy od 2010 r. NBP zmienia sposób dystrybucji monet i banknotów kolekcjonerskich - srebrne i złote monety oraz banknoty będą sprzedawane na internetowych aukcjach organizowanych przez NBP. W aukcjach będą mogli uczestniczyć wszyscy zainteresowani kupnem monet lub banknotów na rynku pierwotnym, w tym głównie kolekcjonerzy indywidualni i firmy numizmatyczne. Warunkiem udziału w aukcjach będzie wcześniejsze zarejestrowanie konta w serwisie Kolekcjoner.
 • 08.10.2009Polsko-australijska umowa o zabezpieczeniu społecznym
  Minister pracy i polityki społecznej Jolanta Fedak oraz minister spraw zagranicznych Australii Stephen Smith podpisali w środę, 7 października umowę o zabezpieczeniu społecznym oraz porozumienie administracyjne w sprawie jej stosowania. Po umowie ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki oraz umowie z Kanadą, które weszły w życie w tym roku, jest to kolejna umowa regulująca stosunki w zakresie zabezpieczenia społecznego z państwem, na którego terenie mieszka liczna Polonia.
 • 23.09.2009Szczególne obowiązki stron w związku z zakończeniem umowy zlecenia
  Zakończenie umowy zlecenia rodzi obowiązek dokonania pewnych rozliczeń pomiędzy stronami. Poza wypłatą umówionego wynagrodzenia (przy wcześniejszym rozwiązaniu umowy często w niepełnej wysokości) należy pamiętać jeszcze o rozliczeniu wydatków zleceniobiorcy, zwolnieniu go z zaciągniętych w ramach wykonywania zlecenia zobowiązań oraz o obowiązku złożenia przez zleceniobiorcę sprawozdania z przebiegu zlecenia.
 • 22.09.2009Dochód wspólników po likwidacji spółki jawnej
  Pytanie podatnika: Czy rozwiązanie spółki jawnej spowoduje u Wnioskodawcy powstanie obowiązku podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu objęcia przez Wnioskodawcę udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością?
 • 09.09.2009Poradnik ZUS: Zasady rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób przebywających na urlopach wychowawczych lub pobierających zasiłek macierzyński
  Od 1 września 2009 r. zmianie uległy zasady podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym osób pobierających zasiłek macierzyńskie oraz zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego, które wprowadziła ustawa z dnia 24 czerwca 24 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy - Prawo bankowe (Dz.U. nr 71, poz.609). Zasady podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu osób przebywających na urlopach wychowawczych lub pobierających zasiłek macierzyński, a także zasady sporządzania dokumentów rozliczeniowych oraz ustalania podstawy wymiaru składek zostały przedstawione w niniejszym poradniku.
 • 07.09.2009Orzecznictwo: Wykreślenie spółki z rejestru nie chroni przed zaległościami w ZUS
  Przeniesienie odpowiedzialności za składki na członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest możliwe także po utracie bytu prawnego przez spółkę wskutek ukończenia postępowania upadłościowego i wykreślenia tego podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego (art. 116 ustawy z dnia 9 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, jednolity tekst: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.).
 • 19.08.2009Czas trwania zagranicznej podróży służbowej
  Regulację odnoszącą się do podróży służbowej ustawodawca zawarł w art. 77 (5) § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr. 21, poz. 94 z późn. zm). Przepis ten stanowi, że pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową. Na tę istotną kwestię w odniesieniu do zagranicznych podróży służbowych zwrócił uwagę Naczelny Sąd Administracyjny w Szczecinie w wyroku z 7 stycznia 1999 r., SA/Sz 793/98, LEX nr 36134, którego zdaniem „w wypadku świadczenia przez pracownika pracy poza granicami kraju może być ono uznane za wykonywanie zadań w ramach 'podróży służbowej' jedynie wówczas, gdy wykonywanie tego zadania odbywa się w miejscu, które nie jest – według umowy o pracę – miejscem stałego jej wykonywania”.
 • 18.08.2009Dostawa nieruchomości w drodze umowy zamiany a zwolnienie z VAT
  Pytanie podatnika: Czy w myśl art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT dostawa budynku w drodze umowy zamiany będzie podlegała zwolnieniu od podatku od towarów i usług?
 • 31.07.2009Kurs waluty na fakturze korygującej
  Pytanie podatnika: Jaki kurs walut, w świetle ustawy o CIT, Spółka powinna zastosować do obliczania przychodu wynikającego z podwyższenia wynagrodzenia, udokumentowanego fakturą korygującą?
 • 21.07.2009Orzecznictwo podatkowe: Cash pooling - ustalenie wartości świadczeń nieodpłatnych
  Z uzasadnienia: Organ podatkowy stwierdził, że brak możliwości zidentyfikowania w danym momencie, która ze spółek biorąca udział w systemie "cash poolingu" jest kredytowana nie uniemożliwia ustalenia okresów w jakich spółka oddawała własne środki finansowe innym podmiotom. Naturalną konsekwencją w obrocie gospodarczym i warunkach przyjętych na rynku usług finansowych jest pobieranie wynagrodzenia w postaci odsetek z tytułu korzystania z cudzego kapitału. Niezależne podmioty w takiej sytuacji ustaliłyby należne odsetki od kapitału wykorzystanego na potrzeby kredytowe, stanowiące cenę otrzymanego kapitału. Spółka w istocie udostępniła swoje środki pieniężne innym spółkom z grupy V. nie otrzymując z tego tytułu wynagrodzenia i dlatego transakcja ta może być porównana do pożyczki.
 • 17.07.2009PIT-11 bez dochodów z drobnych umów cywilnoprawnych
  Interpelacja nr 9475 do ministra finansów w sprawie wyłączenia spod obowiązku ujęcia w zeznaniach podatkowych PIT 11 dochodów nieprzekraczających miesięcznie, od tego samego płatnika, kwoty w wysokości 200 zł, podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości 18%
 • 02.07.2009Orzecznictwo: Sądowy finał aukcyjnego handlu
  Z uzasadnienia: Zatem organy prawidłowo wskazały, że nie mogły zastosować przy szacowaniu podstawy opodatkowania metody porównawczej wewnętrznej, bowiem skarżący nie prowadził działalności gospodarczej w poprzednich okresach, jak również metody porównawczej zewnętrznej, gdyż warunki prowadzenia przez niego działalności różniły się znacznie od tych podatników, którzy zarejestrowali działalność i w związku z tym ponosili udokumentowane koszty, w tym na nabycie towarów handlowych. Do zastosowania metody remanentowej wymagane były zaś dokumenty na podstawie, których można określić majątek przedsiębiorstwa na początek i koniec okresu, a takich dowodów skarżący w ogóle nie posiadał.
 • 26.06.2009Opodatkowanie najmu prywatnego i w ramach prowadzonej działalności
  Pytanie podatnika: Czy dochody z najmu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej mogą być opodatkowane podatkiem liniowym, natomiast dochody z najmu prywatnego mieszkania nie związanego z działalnością gospodarczą w formie ryczałtu?
 • 22.06.2009Prawo do ulgi odsetkowej w razie przeniesienia własności nieruchomości
  Pytania podatnika: 1. Czy w przypadku przeniesienia własności nieruchomości na małoletnią córkę (1 rok), z którą Wnioskodawca zamierza zamieszkiwać w przedmiotowej nieruchomości, będzie mógł mimo tego, że przestanie być właścicielem, odliczać ulgę odsetkową co roku z racji kredytu? 2. Czy w związku z przeniesieniem na małoletnią córkę własności nieruchomości, w związku z którą Wnioskodawca spłaca do 2033 r. kredyt hipoteczny, będzie mógł do końca spłaty kredytu (do 2027 r.) odliczać ulgę odsetkową?
 • 18.06.2009Zmiana roku podatkowego jest skuteczna dopiero w dniu wpisania zmiany w KRS
  Pytanie podatnika: Czy w związku ze złożeniem Naczelnikowi Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu w dniu 30 czerwca 2008 r. zawiadomienia informującego o zmianie roku podatkowego na rok kalendarzowy, zmiana roku podatkowego Spółki jest skuteczna od dnia 1 czerwca 2008 r., a tym samym obecny rok podatkowy Spółki trwa od 1 czerwca 2008 r. do 31 grudnia 2009 r., a lata następne od 1 stycznia do 31 grudnia?
 • 15.06.2009Zniszczenie przedmiotu leasingu w kosztach firmy
  Pytanie podatnika: Czy w wyniku wygaśnięcia umowy leasingu, na skutek całkowitego zniszczenia przedmiotu leasingu, Spółka będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu nierozliczoną część opłaty wstępnej i dodatkową opłatę naliczoną przez firmę leasingową?
 • 03.06.2009Rozliczenie świadczeń i zasiłków przedemerytalnych po zakończeniu roku rozliczeniowego 2008/2009
  W ciągu 2008/2009 r. osoby uprawnione do świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego, informowały ZUS o osiąganiu przychodów z tytułu pracy zarobkowej. W zależności od wysokości osiąganych przychodów – ZUS wypłacał świadczenia i zasiłki przedemerytalne w pełnej lub zmniejszonej wysokości, bądź też zawieszał prawo do ich wypłaty. Ostateczne rozliczenie nastąpi po zakończeniu roku rozliczeniowego 2008/2009, kiedy znana jest ostateczna kwota uzyskanego przychodu.
 • 03.06.2009Umowa dzierżawy jako umowa leasingu
  Pytania podatnika: 1. Czy biorąc pod uwagę elementy zawarte w umowie dzierżawy można uznać, że spełnia ona warunki umowy leasingu i na podstawie art. 16 ust. 3b odstąpić od prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu? 2. Czy otrzymanie od wydzierżawiającego oświadczenia stwierdzającego wartość początkową dzierżawionych samochodów jest wystarczającym dokumentem stanowiącym podstawę ustalenia spełnienia warunku określonego w art. 17b ust. 1 pkt 2 ustawy?
 • 01.06.2009Niezamortyzowana inwestycja w obcym środku trwałym nie stanowi kosztu
  Pytanie podatnika: Czy podatnik zgodnie z uchylonym art. 16 ust. 41 oraz art. 15 ust. 4f znowelizowanej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych może po rozwiązaniu umowy najmu, niezamortyzowaną część inwestycji w obcym środku trwałym zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?
 • 25.05.2009Zwolnienie z podatku dochodów uzyskanych z bezzwrotnej pomocy z UE
  Zagadnienie zwolnienia z podatku środków bezzwrotnej pomocy od dłuższego już czasu stanowi obszar częstych sporów z organami podatkowymi. Rozbieżności w orzecznictwie powoduje regulacja art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, ost. zm. Dz. U. z 2009 r. Nr 69, poz. 587, dalej: pdf).
 • 21.05.2009Niegotowy system monitorowania inwestycji kolejowych
  Najwyższa Izba Kontroli alarmuje, że opóźniają się przygotowania instytucji państwowych do monitorowania inwestycji kolejowych finansowanych ze środków unijnych na lata 2007-2013. Nie powstał jeszcze niezbędny system informatyczny, a instrukcje, na podstawie których mają działać urzędy, opracowywane są z ponad rocznym opóźnieniem. Tymczasem spółka PKP Polskie Linie Kolejowe podpisała już wstępne umowy na realizację inwestycji.
 • 20.05.2009Orzecznictwo podatkowe: Postępowanie w sprawie zasadności zwrotu VAT
  Wprawdzie wybór trybu zwrotu podatnikowi nadwyżki podatku od towarów i usług pozostawiono organom podatkowym, które mogą tego dokonać tak w trybie czynności sprawdzających - na podstawie przepisów art. 274b Ordynacji podatkowej w związku z art. 87 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług - jak też w trybie kontroli podatkowej, czy wdrożonego postępowania podatkowego, gdyż te tryby nie są względem siebie konkurencyjne, to jednak w żadnym przypadku, przyjęta przez te organy metoda zwrotu podatku, nie może wiązać się z jakimkolwiek ryzykiem finansowym dla podatnika (vide: orzeczenie ETS z dnia 25 października 2001 r., sygn. akt C-78/00), jak też naruszać zasady zaufania podatnika do organów podatkowych (art. 121 § 1 Ordynacji podatkowej).
 • 19.05.2009Polsko-australijska umowa o zabezpieczeniu społecznym w II połowie roku
  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej poinformowało o zakończeniu analiz i konsultacji związanych z planowanym zawarciem umowy o zabezpieczeniu społecznym między Polską a Australią.
 • 13.05.2009Sprzedaż samochodu osobowego wykupionego z leasingu
  Pytanie podatnika: Jaką stawkę VAT Spółka powinna zastosować przy sprzedaży w/w samochodu osobowego?
 • 08.05.2009Prawo do ulgi odsetkowej
  Pytanie podatnika: Czy w zaistniałej sytuacji (posiadania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego) Wnioskodawca może po raz pierwszy skorzystać z ulgi odsetkowej w zeznaniu podatkowym składanym za rok 2008?
 • 06.05.2009Prawo do odliczenia VAT z tytułu nabycia udziału we współwłasności nieruchomości
  Pytanie podatnika: Czy Spółka A będzie miała prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu nabycia udziału we współwłasności Nieruchomości od Spółki B?
 • 04.05.2009Orzecznictwo podatkowe: Termin nadania pisma w placówce pocztowej
  1. Pojęcie, o którym mowa w art. 12 § 6 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - nadanie pisma w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego - rozumieć należy zgodnie z definicjami określonymi w art. 3 pkt 8, 12, 14 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. - Prawo pocztowe. 2. Skoro ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. - Prawo pocztowe nie reguluje wprost momentu zawarcia umowy o świadczenie usługi pocztowej polegającej na przyjęciu i doręczeniu przesyłki rejestrowanej, to zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 1 ustawy momentem tym jest przyjęcie przez operatora przesyłki do przemieszczenia i doręczenia. Dowód zaś potwierdzający jej nadanie może mieć tylko znaczenie dowodowe dokumentujące fakt zawarcia umowy a nie jej moment.
 • 24.04.2009Warunki zatrudnienia pracownika po powrocie z urlopu macierzyńskiego
  Interpelacja nr 7916 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie przepisów dotyczących ochrony pracowników korzystających z praw wynikających z rodzicielstwa
 • 22.04.2009NIK o przygotowaniach do EURO 2012: Pozytywnie mimo zastrzeżeń
  Najwyższa Izba Kontroli, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, pozytywnie oceniła realizację zadań związanych z przygotowaniami Polski do organizacji EURO 2012 w latach 2007-2008. W ministerstwach i miastach, które będą gościły imprezę, oraz w innych jednostkach odpowiedzialnych za przygotowanie mistrzostw podjęto realizację zobowiązań i gwarancji zawartych w ofercie Polski przekazanej w 2005 r. do UEFA – stwierdza raport NIK.
 • 22.04.2009Amortyzacja budynku w stanie surowym
  Pytanie podatnika: Czy wynajmujący prawidłowo zakwalifikował obiekt w stanie surowym zamkniętym do środków trwałych i nalicza amortyzację?
 • 20.04.2009Rozliczenie w podatku VAT czynności darowizny przedsiębiorstwa
  Pytanie podatnika: Jak powinno przebiegać rozliczenie czynności darowizny w zakresie podatku VAT i czy w przypadku darowizny przedsiębiorstwa istnieje obowiązek korekty VAT rozliczeniowego na podstawie art. 91 ustawy o VAT?
 • 23.03.2009MPiPS o pracach interwencyjnych
  Interpelacja nr 7306 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zatrudniania bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych
 • 12.03.2009Amortyzacja ulepszonego środka trwałego
  Pytanie podatnika: Czy podatnik będzie mógł zastosować indywidualną stawkę amortyzacyjną wyłącznie do budynku dawnych koszar, czy również do nowo wybudowanego obiektu?
 • 06.03.2009Zasady wszczęcia kontroli podatkowej oraz postępowania podatkowego
  Z dniem 1 stycznia 2009 r. ustawodawca po raz kolejny znowelizował nie tylko przepisy materialnego prawa podatkowego, ale również wpisał nowe postanowienia do ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., nr 8, poz. 60, ostat. zm. Dz. U. z 2008 r., nr 209, poz. 1320). Spośród wielu zmian z oczywistych względów podatników najbardziej zainteresują nowe przepisy regulujące zasady wszczęcia kontroli podatkowej oraz postępowania podatkowego, w ramach których ustawodawca wprowadził kilka rzeczywiście korzystnych dla podatników rozwiązań.
 • 05.03.2009Sprzedaż lokalu mieszkalnego a podstawa opodatkowania w PCC
  Pytanie podatnika: W związku z brzmieniem art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, iż podstawą opodatkowania umowy sprzedaży jest wartość rynkowa rzeczy lub prawa, którą zgodnie z ust. 2 tego przepisu oblicza się na podstawie cen przeciętnych stosowanych w obrocie tego rodzaju rzeczami lub prawami majątkowymi (z uwzględnieniem miejsca ich położenia, stanu i stopnia zużycia) bez odliczania długów i ciężarów, powstaje pytanie jaka kwota w opisanym powyżej stanie faktycznym powinna być podstawą opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Czy podstawa opodatkowania podatkiem powinna być cena lokalu wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, czy też cena jedynie udziału w nieruchomości wspólnej (po odliczeniu kosztów nakładów)?
 • 03.03.2009VAT 2009 – Zakończenie wykonywania działalności przez osobę fizyczną i likwidacja spółki osobowej
  Osoby fizyczne będące podatnikami VAT, które kończą wykonywanie działalności gospodarczej, oraz niewykonujące czynności podlegających opodatkowaniu co najmniej przez 10 miesięcy, muszą liczyć się z koniecznością opodatkowania podatkiem od towarów i usług towarów własnej produkcji i towarów, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy towarów. Taki sam skutek podatkowy wystąpi w przypadku likwidacji spółki cywilnej lub handlowej niemającej osobowości prawnej.
 • 02.03.2009Weszła w życie ustawa o PPP
  27 lutego weszła w życie nowa ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym (PPP). Zmienione przepisy mają doprowadzić do redukcji zbędnych obciążeń administracyjnych oraz zachęceniu podmiotów prywatnych i publicznych do realizacji wspólnych inwestycji.
 • 26.02.2009Zmiana stanowiska po powrocie z urlopu macierzyńskiego
  Pracownica niedługo wraca z urlopu macierzyńskiego. Czy nowe przepisy dają mi możliwość jednostronnego przeniesienia jej na całkowicie inne stanowisko, bez konieczności wręczania wypowiedzenia warunków pracy?
 • 15.01.2009Broszura informacyjna do załącznika PIT/D składanego wraz z zeznaniem PIT-28, PIT-36 lub PIT-37 za 2008 rok
  Załącznik PIT/D przeznaczony jest dla podatników, którzy w zeznaniu podatkowym za 2008 r. dokonują odliczeń z tytułu wydatków poniesionych:
 • 13.01.2009Zasiłek macierzyński po ustaniu zatrudnienia
  W świetle ogólnej zasady, po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, pracownicy przysługuje zasiłek macierzyński, jeżeli w okresie ubezpieczenia chorobowego albo w okresie urlopu wychowawczego urodziła dziecko lub przyjęła dziecko na wychowanie, w tym w ramach rodziny zastępczej. W pewnych przypadkach zasiłek macierzyński przysługuje pracownicy także, gdy urodziła dziecko po ustaniu ubezpieczenia chorobowego, czyli po ustaniu zatrudnienia. Ma to miejsce wówczas, gdy nastąpi jedna z poniżej opisanych sytuacji.
 • 12.01.2009Urlop bezpłatny a prawo do zasiłków związanych z chorobą i macierzyństwem
  Co o urlopie bezpłatnym stanowi Kodeks pracy Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca może udzielić pracownikowi, na jego pisemny wniosek, urlopu bezpłatnego (art. 174 kp). Pracodawca, udzielając urlopu, zobowiązuje się tym samym zwolnić pracownika w okresie tego urlopu z obowiązku wykonywania pracy, a pracownik rezygnuje z prawa do wykonywania pracy. Urlop bezpłatny stanowi więc przerwę w realizacji pracowniczego obowiązku pracy. Okresu urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
 • 08.01.2009Opodatkowanie VAT przekazania narzędzi i maszyn podwykonawcom
  Pytanie podatnika: Czy w świetle przepisu art. 8 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług przekazanie narzędzi i maszyn podwykonawcom powinno zostać opodatkowane podatkiem VAT?
 • 05.01.2009MF: Informator PIT
  Opodatkowanie podatkiem dochodowym osób fizycznych regulują dwie ustawy: - ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), - ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.). Ich zakres omówiono poniżej w odrębnych tytułach, umownie nazwanych: „Zakres podstawowy” i „Ryczałt”.
 • 05.01.2009Wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy
  Czas pozostawania bez pracy, za jaki pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy, przysługuje wynagrodzenie na podstawie art. 57 § 1 k.p., nie musi obejmować miesięcy następujących bezpośrednio po rozwiązaniu stosunku pracy.
 • 16.12.2008Ewidencjonowanie w PKPiR transakcji w ramach autohandlu
  Pytanie: Zamierzam poszerzyć działalność gospodarczą o handel samochodami nabytymi w kraju. Proszę o informacje, jakie są zasady ewidencjonowania tego typu transakcji w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

« poprzednia strona [ 1 ] ... [ 16 ] . [ 17 ] . [ 18 ] . [ 19 ] . [ 20 ] . [ 21 ] . [ 22 ] . [ 23 ] . [ 24 ] . [ 25 ] następna strona »