Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

alkohol koszty uzyskania przychodu

 • 27.07.2020Tarcza antykryzysowa: Preferencje podatkowe w PIT i CIT (cz. I) - objanienia MF
  Odliczanie darowizn przekazanych na przeciwdziaanie COVID-19 czy darowizn na wsparcie owiaty, nowe zwolnienia w PIT, podwyszenie limitów niektórych zwolnie przedmiotowych, wyduenie terminu na przekazanie do US zaliczek i podatku zryczatowanego od wynagrodze pracowników, a take moliwo zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków i wiadcze "okooepidemicznych"- o tym m.in. moemy przeczyta w objanieniach podatkowych MF z 21 lipca 2020 r.
  • 24.07.2020Tarcza antykryzysowa: Preferencje podatkowe w PIT i CIT (cz. I) - objanienia MF
   Odliczanie darowizn przekazanych na przeciwdziaanie COVID-19 czy darowizn na wsparcie owiaty, nowe zwolnienia w PIT, podwyszenie limitów niektórych zwolnie przedmiotowych, wyduenie terminu na przekazanie do US zaliczek i podatku zryczatowanego od wynagrodze pracowników, a take moliwo zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków i wiadcze "okooepidemicznych"- o tym m.in. moemy przeczyta w objanieniach podatkowych MF z 21 lipca 2020 r.
   • 20.03.2020Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków na imprezy integracyjne
    W art. 15 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U.  z 2019 r., poz. 865, z pón. zm., dalej jako ustawa o PDOP), ustawodawca zawar ogóln zasad zaliczania do kosztów uzyskania przychodów poniesionych wydatków. Zgodnie z t regu, kosztami uzyskania przychodów s koszty poniesione w celu osignicia przychodów ze róda przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia róda przychodów, z wyjtkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o PDOP. W przepisie tym sformuowano zamknity katalog wydatków, które zostay wyczone z kosztów uzyskania przychodów z mocy prawa.
    • 20.03.2020Czy podatnik musi odliczy VAT?
     Odliczenie podatku jest jednym z fundamentów, na których opiera si konstrukcja VAT. Zasada ta wyraona zostaa w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usug, który mówi e w zakresie w jakim towary i usugi s wykorzystywane do wykonywania czynnoci opodatkowanych, podatnikowi przysuguje prawo do obnienia kwoty podatku nalenego o kwot podatku naliczonego. Zasada ta moe by zrealizowana po spenieniu podstawowego warunku, którym jest istnienie zwizku pomidzy nabytymi towarami lub usugami a dziaalnoci opodatkowan.
     • 13.02.2020Nowe podatki, które pojawiy si w latach 2015-2019
      Interesujca interpelacja poselska sta si przyczynkiem do powstania opracowania, w którym Ministerstwo Finansów zbiorczo przedstawio nowe podatki, które pojawiy si w latach 2015-2019 oraz obniki podatków, które wprowadzono w tym samym czasie. Zachcamy do zapoznania si z tym stosunkowo zwizym dokumentem.
      • 16.12.2019WSA. Wydatki na szkolenie partnerów handlowych w kosztach podatkowych
       Z uzasadnienia: Upatrywanie przez organ reprezentacyjnego charakteru poniesionych wydatków w tym, e partnerzy s podmiotami zewntrznymi w stosunku do spóki jest pozbawione racji. Okoliczno ta nie wycza powyszych wydatków z kosztów podatkowych. Organ pomin fakt, e w czci merytorycznej wyjazdów bd odbyway si szkolenia, których celem jest podnoszenie wiedzy i kwalifikacji partnerów, a nie ksztatowanie wizerunku firmy. Nieuzasadnione jest te doszukiwanie si (...) charakteru ponoszonych wydatków w tym, e w szkoleniach nie bd brali udzia wszyscy pracownicy spóki, lecz tylko osoby wykonujce na rzecz spóki okrelone czynnoci na podstawie umów cywilnoprawnych.
       • 29.11.2019Wydatki zwizane z udziaem w targach branowych
        Granica pomidzy reprezentacj i reklam jest pynna. adne z tych poj nie jest w ustawach podatkowych definiowane, a jednoczenie - wydatki na reklam bd najczciej stanowi koszt uzyskania, a na reprezentacj nie. Nie dziwi zatem, e na tle kwalifikacji tego rodzaju wydatków podatnicy i fiskus wiod nieustajcy spór. Dzisiejsza interpretacja dotyczy wanie wydatków, co do których zgody chyba nigdy nie bdzie. 
        • 29.10.2019Firmowy samochód wykorzystywany czasami prywatnie w kosztach dziaalnoci
         Pytanie: Czy koszty zwizane z zakupem oraz utrzymaniem samochodu osobowego, po jego przyjciu do ewidencji rodków trwaych jako rodka trwaego w dziaalnoci gospodarczej, z wykorzystywaniem go równie jako rodka transportu w podróach subowych niezwizanych z dziaalnoci, mog by uznane jako koszty uzyskania przychodów w dziaalnoci: koszty amortyzacji: 100% odpisów amortyzacyjnych; koszty ubezpieczenia OC, AC, NW oraz Assistance: 100% kosztów; koszty przegldów i napraw (usugi serwisowe wraz z zakupem czci zamiennych): 75% poniesionych kosztów; koszty zakupu paliwa, olejów, wymiany ogumienia i inne biece koszty eksploatacyjne zwizane z utrzymaniem pojazdu: 75% poniesionych kosztów?
         • 11.10.2019Podatek od czynnoci cywilnoprawnych w PKPiR przy zakupie rzeczy i praw
          W artykule: Podatek od czynnoci cywilnoprawnych w PKPiR przy zakupie towarów handlowych omówilimy sposób ujmowania w PKPiR podatku od czynnociach cywilnoprawnych, jeli wystpi po stronie przedsibiorcy obowizek jego zapaty. Dzisiaj, koczc temat, zajmiemy si sposobem ujcia tego podatku w ksidze przychodów i rzochodów w przypadku zakupu pozostaych rzeczy i praw.
          • 29.08.2019Stowarzyszenia i CIT: Warunki korzystania ze zwolnienia od podatku
           Czy dochód uzyskany poprzez dokonanie wiadczenia wzajemnego - usugi reklamowej, wykorzystany na cele statutowe Stowarzyszenia bdzie korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych? Na to pytanie odpowiada publikowana interpretacja, w której przedstawiono warunki korzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego przez stowarzyszenia.
           • 04.06.2019Vouchery dla pracowników w kosztach firmy
            Pytanie: Spóka chcc uczci i wynagrodzi pracowników, których sta pracy w spóce wynosi 20 lat nieodpatnie przekazaa im vouchery, które Spóka nabya od firmy zewntrznej. Vouchery zostay nabyte ze rodków obrotowych. Cena jednego vouchera wynosi ok. 550 z. Jest to gest podzikowania za wieloletni prac na rzecz Spóki. Czy Spóka w zwizku z nabyciem i przekazaniem voucherów pracownikom ma prawo zaliczy wydatki na zakup tych voucherów do kosztów uzyskania przychodów?
            • 08.05.2019WSA. Wydatki na branow imprez nie mog by kosztem podatkowym
             Z uzasadnienia: Wydatki - zwizane z udziaem w spotkaniach integracyjnych doradców podatkowych, jak i prawników, w czasie których odbywa si bd, np. wspólne zwiedzanie okrelonego obiektu, czy miejscowoci, zajcia sportowe, wspólne posiki, gry i konkursy, aukcje charytatywne, wspólne dyskusje - nie bd mogy stanowi kosztów uzyskania przychodów (...) Dziaania Wnioskodawcy skierowane bd do wskiego, wyspecjalizowanego grona osób ze rodowiska prawniczego i bd miay na celu tworzenie okrelonego wizerunku Wnioskodawcy na zewntrz, co jednoznacznie wskazuje na reprezentacyjny charakter tych wydatków.
             • 03.04.2019WSA. Wydatki na wyjazdy dla kontrahentów to koszty reprezentacji
              Z uzasadnienia: W odniesieniu do wydatków zwizanych z wizytami w Niemczech w fabryce samochodów sprzedawanych przez skarc poczonych z wizyt w muzeum marki, organ prawidowo oceni, e w tym przypadku nie sposób uzna, e nosz one wycznie znamiona reklamy, a wic nastawione s w gównej mierze na rozpowszechnianie, przedstawianie konkretnych produktów spóki z nakanianiem do ich kupna. S to przede wszystkim wydatki zmierzajce do ksztatowania i rozpowszechniania wizerunku firmy.
              • 22.03.2019NSA ponownie o wydatkach gastronomicznych w kosztach uzyskania
               W sprawie, rozstrzyganej przez NSA, ródem sporu bya interpretacja, w której Minister Finansów odmówi spóce moliwoci zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków, poniesionych na poczstunek goci kasyna, majcy ich skoni do duszego w tym kasynie pobytu. Uznajc zasadno kasacji NSA stwierdzi m.in: Jeeli (wydatki - dop. red.) zostan pozytywnie zweryfikowane jako celowe, nakierowane na osignicie przychodu lub zachowanie albo zabezpieczenie jego róda, mog stanowi koszty uzyskania przychodów, natomiast jeeli ich wycznym albo przynajmniej gównym celem jest kreowanie pozytywnego wizerunku podatnika, stanowi wówczas wydatki poniesione na reprezentacj i w konsekwencji do kosztów uzyskania przychodów zaliczone by nie mog.
               • 05.03.2019Wydatki na posiki dla pracowników pracujcych w nadgodzinach w kosztach firmy
                Pytanie:  W sytuacji polecenia pracownikowi pracy w nadgodzinach, Wnioskodawca zapewnia takiemu pracownikowi moliwo spoycia ciepego posiku, który jest przywoony i spoywany w jadalniach wydziaowych, a jego koszt ponoszony jest przez Spók ze rodków obrotowych. Czy wydatki poniesione przez Spók na zakup takich posików dla pracowników s dla Wnioskodawcy kosztem uzyskania przychodu?
                • 23.01.2019Wydatki na studia i siowni w kosztach dziaalnoci
                 Pytanie: W zwizku z rozpoczt dziaalnoci gospodarcz jako dyplomowany technik masaysta Wnioskodawca wiadczy mobilne usugi masau leczniczego i relaksacyjnego z dojazdem do domu klienta. Przed zaoeniem dziaalnoci gospodarczej Wnioskodawca rozpocz zaoczne jednolite studia magisterskie na kierunku fizjoterapia. Czy do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawca moe zaliczy: opaty za studia oraz wydatki na materiay naukowe, a dodatkowo karnet na siowni?
                 • 11.12.2018Wydatki na zakup odziey subowej w kosztach firmy
                  Wydatki na zakup ubiorów pracowniczych z wszytym na trwae widocznym na zewntrz oznaczeniem wskazujcym na spók speniaj warunki umoliwiajce zaliczenie ich do kosztów uzyskania przychodów. Maj one bowiem zwizek z prowadzon przez spók dziaalnoci gospodarcz. W przypadku wydatków na zakup strojów z wszytym na trwae lecz niewidocznym na zewntrz oznaczeniem spóki stwierdzi naley, e nie speniaj warunków uznania ich za koszty uzyskania przychodów - wyjani Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej.
                  • 07.11.2018WSA. Wydatki na imprezy integracyjne ze wspópracownikami mog by kosztem
                   Z uzasadnienia: Tylko wydatek na zakup tych usug gastronomicznych, których jedynym (gównym) celem jest tworzenie lub poprawa wizerunku firmy na zewntrz podlega wyczeniu z kosztów uzyskania przychodów (...) Jako bdny naley odrzuci taki wynik wykadni, który zdaje si afirmowa organ, e dziaania spóki (wydatki gastronomiczne) na rzecz kontrahentów czy osób trzecich, a wic niejako w sferze zewntrznej, implikuj przypisanie im przymiotu reprezentacji, a wic odnoszcych si do wydatków determinowanych wycznie celem kreowania swojego wizerunku.
                   • 25.10.2018Koszty uzyskania przychodów: Wydatki refakturowane przez podmoty wspópracujce
                    Brak jest przepisu wprost wyczajcego z kosztów uzyskania przychodów wydatki ponoszone przez podmioty wspópracujce z podatnikami na podstawie umów cywilnych. W takiej sytuacji do zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów wystarczajce jest spenienie warunków ogólnych zaliczenia wydatku do kosztów.
                    • 01.10.2018Projektowane uproszczenia dla przedsibiorców - wykaz zmian
                     Do Sejmu trafi projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszcze dla przedsibiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Zakada si wprowadzenie wielu zmian w prawie podatkowym, gospodarczym i ubezpiecze spoecznych, z których wikszo ma wej w ycie ju od 1.01.2019 r.
                     • 28.09.2018Projektowane uproszczenia dla przedsibiorców - wykaz zmian
                      Do Sejmu trafi projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszcze dla przedsibiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Zakada si wprowadzenie wielu zmian w prawie podatkowym, gospodarczym i ubezpiecze spoecznych, z których wikszo ma wej w ycie ju od 1.01.2019 r.
                      • 26.07.2018Wydatki na rzecz kontrahentów w kosztach uzyskania przychodów
                       Nawizywanie i utrzymywanie kontaktów biznesowych moe wiza si z ponoszeniem wydatków nie tylko na organizacj spotka, ale niekiedy take bezporednio na rzecz kontrahentów. W tym ostatnim wypadku mog to by rónego rodzaju nieodpatne wiadczenia, poczwszy od zwrotu okrelonych kosztów, a skoczywszy na tradycyjnych prezentach. Analizujc podatkowe aspekty takich wydatków, pod uwag naley bra nie tylko kwestie ujcia ich w kosztach uzyskania przychodów, co jest przedmiotem niniejszego artykuu, ale niekiedy take rozpoznania z tego tytuu przychodu powstajcego po stronie kontrahenta.
                       • 25.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. III
                        Zapraszamy do trzeciej czci praktycznego poradnika powiconego rozliczaniu delegacji krajowych i zagranicznych zarówno od strony czysto teoretycznej jak i - z zastosowaniem programu do rozliczania delegacji naszego autorstwa - od strony praktycznej. Dzisiaj rozwaa bdziemy skutki podatkowe powstajce przy rozliczaniu krajowych podróy subowych, zajmiemy si równie kwestiami podatkowymi zwizanymi z podróami osób wiadczcych usugi na podstawie umów cywilnoprawnych.
                        • 25.07.2018Wydatki na rzecz kontrahentów w kosztach uzyskania przychodów
                         Nawizywanie i utrzymywanie kontaktów biznesowych moe wiza si z ponoszeniem wydatków nie tylko na organizacj spotka, ale niekiedy take bezporednio na rzecz kontrahentów. W tym ostatnim wypadku mog to by rónego rodzaju nieodpatne wiadczenia, poczwszy od zwrotu okrelonych kosztów, a skoczywszy na tradycyjnych prezentach. Analizujc podatkowe aspekty takich wydatków, pod uwag naley bra nie tylko kwestie ujcia ich w kosztach uzyskania przychodów, co jest przedmiotem niniejszego artykuu, ale niekiedy take rozpoznania z tego tytuu przychodu powstajcego po stronie kontrahenta.
                         • 23.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. III
                          Zapraszamy do trzeciej czci praktycznego poradnika powiconego rozliczaniu delegacji krajowych i zagranicznych zarówno od strony czysto teoretycznej jak i - z zastosowaniem programu do rozliczania delegacji naszego autorstwa - od strony praktycznej. Dzisiaj rozwaa bdziemy skutki podatkowe powstajce przy rozliczaniu krajowych podróy subowych, zajmiemy si równie kwestiami podatkowymi zwizanymi z podróami osób wiadczcych usugi na podstawie umów cywilnoprawnych.
                          • 20.06.2018Upominki dla kontrahentów w kosztach firmy
                           Spóka w ramach dziaalnoci przekazuje swoim kontrahentom, partnerom biznesowym, doradcom upominki w postaci akcesoriów z kolekcji produktów marek samochodów, które sprzedaje, a take w postaci kwiatów, wina, sodyczy itp. Upominki s rozdawane masowo podczas organizowanych otwartych akcji promocyjno-marketingowych, a take na imprezach organizowanych dla zaproszonych goci oraz klientom i osobom towarzyszcym w przypadku przekazywania im zakupionego samochodu. Czy wydatki na zakup upominków mona zaliczy do kosztów uzyskania przychodu?
                           • 19.06.2018Upominki dla kontrahentów w kosztach firmy
                            Spóka w ramach dziaalnoci przekazuje swoim kontrahentom, partnerom biznesowym, doradcom upominki w postaci akcesoriów z kolekcji produktów marek samochodów, które sprzedaje, a take w postaci kwiatów, wina, sodyczy itp. Upominki s rozdawane masowo podczas organizowanych otwartych akcji promocyjno-marketingowych, a take na imprezach organizowanych dla zaproszonych goci oraz klientom i osobom towarzyszcym w przypadku przekazywania im zakupionego samochodu. Czy wydatki na zakup upominków mona zaliczy do kosztów uzyskania przychodu?
                            • 12.12.2017Wydatki na usugi cateringowe w kosztach dziaalnoci
                             Pytanie: Czy Wnioskodawca bdzie móg zaliczy do kosztów uzyskania przychodu wydatki na zakup posików dostarczanych przez firm cateringow do jego siedziby na regularnie organizowane spotkania ze wspópracownikami i kontrahentami w celu koordynacji pracy nad projektami Wnioskodawcy?
                             • 07.12.2017Wybór formy opodatkowania dla pocztkujcych przedsibiorców (4) - ryczat ewidencjonowany
                              Po omówieniu opodatkowania dochodu wg skali i podatkiem jednolitym omówimy dzisiaj opodatkowanie w formach zryczatowanych.  Mamy do wyboru dwie moliwoci: ryczat od przychodów ewidencjonowanych oraz  kart podatkow.  Obie te formy opodatkowania reguluj przepisy ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczatowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiganych przez osoby fizyczne.
                              • 25.09.2017Wydatki na upominki dla kontrahentów w koszach podatkowych
                               Pytanie: W ramach wykonywanej dziaalnoci Wnioskodawca zamierza przekazywa swoim kontrahentom drobne upominki w postaci papierowych voucherów lub zaprosze do restauracji. Vouchery i zaproszenia bd mie niewielk warto, ok. 100-500 z. Czy ww. wydatki Wnioskodawca bdzie móg zaliczy do kosztów uzyskania przychodu?
                               • 11.08.2017VAT od wydatków na reprezentacj jako koszt podatkowy
                                Czy moe stanowi koszt uzyskania przychodu naliczony podatek VAT zwizany z wydatkami na reprezentacj, które stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie stanowi kosztu uzyskania przychodu?
                                • 10.08.2017VAT od wydatków na reprezentacj jako koszt podatkowy
                                 Czy moe stanowi koszt uzyskania przychodu naliczony podatek VAT zwizany z wydatkami na reprezentacj, które stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie stanowi kosztu uzyskania przychodu?
                                 • 31.07.2017Wydatki na gastronomi oraz catering w kosztach podatkowych
                                  Koszty poniesione przez podatników na zakup usug gastronomicznych lub cateringowych niejednokrotnie budz wtpliwoci, odnonie do ich prawidowego rozliczenia w aspekcie podatkowym. Wynika to ze zbyt ogólnych przepisów ustawy dotyczcych kosztów podatkowych. W myl art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888, z pón. zm., dalej: ustawa o CIT) wydatki poniesione na reprezentacj nie stanowi kosztów uzyskania przychodów. Zgodnie za z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT za koszty podatkowe moemy uzna wydatki, które zostay poniesione w celu osignicia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia róda przychodów. W praktyce rozrónienie kosztów podatkowych od tych, które s kosztami poniesionymi na reprezentacj, wydaje si trudne i nie zawsze ich interpretacja jest jednoznaczna.
                                  • 31.07.2017Waciwa nazwa na fakturze warunkiem zaliczenia wydatku do kosztów
                                   Wydatki udokumentowane refaktur z pozycj „koszty dodatkowe zgodnie z umow z dnia...” nie bd mogy stanowi kosztów uzyskania przychodu prowadzonej przez Wnioskodawc dziaalnoci gospodarczej - stwierdzi Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
                                   • 28.07.2017Wydatki na gastronomi oraz catering w kosztach podatkowych
                                    Koszty poniesione przez podatników na zakup usug gastronomicznych lub cateringowych niejednokrotnie budz wtpliwoci, odnonie do ich prawidowego rozliczenia w aspekcie podatkowym. Wynika to ze zbyt ogólnych przepisów ustawy dotyczcych kosztów podatkowych. W myl art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888, z pón. zm., dalej: ustawa o CIT) wydatki poniesione na reprezentacj nie stanowi kosztów uzyskania przychodów. Zgodnie za z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT za koszty podatkowe moemy uzna wydatki, które zostay poniesione w celu osignicia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia róda przychodów. W praktyce rozrónienie kosztów podatkowych od tych, które s kosztami poniesionymi na reprezentacj, wydaje si trudne i nie zawsze ich interpretacja jest jednoznaczna.
                                    • 12.07.2017Wydatki na usugi cateringowe jako koszt podatkowy firmy
                                     Pytanie podatnika: Spóka rozwaa zawarcie umowy na usug cateringow dla jej pracowników. Czy koszty zakupu ww. usug bd dla spóki kosztem uzyskania przychodów?
                                     • 12.06.2017Nie wszystkie prezenty dla kontrahentów mog by kosztem firmy
                                      Pytanie: Czy wydatki ponoszone przez spók tytuem zakupu drobnych prezentów, nie majcych charakteru okazaoci czy wystawnoci, przekazywanych wybranym kontrahentom, mog stanowi koszty uzyskania przychodów spóki? Powysze prezenty przekazywane s zarówno potencjalnym klientom (np. podczas targów), jak i dotychczasowym klientom.
                                      • 09.06.2017Nie wszystkie prezenty dla kontrahentów mog by kosztem firmy
                                       Pytanie: Czy wydatki ponoszone przez spók tytuem zakupu drobnych prezentów, nie majcych charakteru okazaoci czy wystawnoci, przekazywanych wybranym kontrahentom, mog stanowi koszty uzyskania przychodów spóki? Powysze prezenty przekazywane s zarówno potencjalnym klientom (np. podczas targów), jak i dotychczasowym klientom.
                                       • 23.05.2017NSA. Wydatki na promocj produktu w kosztach dziaalnoci
                                        Z uzasadnienia: Wydatki poniesione na organizacj wystpów artystycznych lub inne atrakcje towarzyszce niezwizane bezporednio z kampani promocyjn i prezentacj produktu, a take wydatki poniesione na osoby towarzyszce (rodziny) kontrahentów lub przedstawicieli kontrahentów nie stanowi kosztów uzyskania przychodów.
                                        • 16.05.2017Wydatki na wynajcie samolotu w kosztach dziaalnoci
                                         Pytanie podatnika: Kancelaria poniosa wydatki na wynajcie samolotu, aby umoliwi zagranicznym gociom Kancelarii bezporedni powrót z Polski do Stanów Zjednoczonych. Czy Wnioskodawca moe - proporcjonalnie do swojego udziau w zysku/stratach Kancelarii - zaliczy wydatki na wynajcie samolotu do kosztów uzyskania przychodów?
                                         • 17.03.2017Kolacja z alkoholem kosztem uzyskania przychodu?
                                          Wymienienie w przepisach podatkowych jako przykadowych kosztów reprezentacji, tj. wydatków na usugi gastronomiczne, zakup ywnoci oraz napojów, w tym alkoholowych, nie oznacza, e wydatki tego rodzaju zawsze musz zosta wyczone z kosztów uzyskania przychodów.
                                          • 16.03.2017Kolacja z alkoholem kosztem uzyskania przychodu?
                                           Wymienienie w przepisach podatkowych jako przykadowych kosztów reprezentacji, tj. wydatków na usugi gastronomiczne, zakup ywnoci oraz napojów, w tym alkoholowych, nie oznacza, e wydatki tego rodzaju zawsze musz zosta wyczone z kosztów uzyskania przychodów.
                                           • 21.02.2017Koszty uzyskania przychodów. Wany jest cel poniesienia wydatku
                                            Z uzasadnienia: Sd podkrela, e polskiemu systemowi prawa podatkowego obca jest zasada, któr syntetycznie mona przedstawi w ten sposób, e samo poniesienie wydatków przez przedsibiorc i dysponowanie przez niego dokumentami zakupu paliwa i opat za przejazd autostrad, a wic dokumentujcymi nabycie towarów i usug nieswoistych, spenia warunek waciwego udokumentowania tego, e dane wydatki speniaj cechy pozwalajce na ich zakwalifikowanie do kosztów uzyskania przychodów. Przeciwnie przy takich nieswoistych towarach i usugach rzecz prowadzcego dziaalno podatnika jest zadbanie o wykazanie celu tych wydatków.
                                            • 28.12.2016Poczstunek w firmowych kosztach - zmiana stanowiska fiskusa
                                             Pytanie podatnika: W ramach dziaa sprzedaowych oraz negocjacji warunków zawieranych umów, czonkowie zarzdu oraz rady nadzorczej spotykaj si w siedzibie z aktualnymi oraz potencjalnymi kontrahentami. Spóka bierze udzia równie w targach. Na stoisku firmowym uczestnicy targów mog skorzysta z drobnego poczstunku zakupionego przez spók. Czy spóka jest uprawniona do zaliczenia wydatków na nabycie tych towarów do kosztów uzyskania przychodów?
                                             • 20.12.2016Wydatki na uroczyste otwarcie zakadu w kosztach podatkowych
                                              Pytanie podatnika: Spóka zorganizowaa uroczyste otwarcie zakadu. Celem uroczystoci bya promocja nowo otwartego zakadu oraz produktów spóki, które wytwarzane bd na terenie zakadu. Dodatkowo, celem tej uroczystoci bya promocja spóki, jako dobrego pracodawcy na lokalnym rynku pracy, wiarygodnego kontrahenta i partnera biznesowego. Czy wydatki poniesione na podstawie faktur VAT, wystawionych przez firm zewntrzn za zorganizowanie wydarzenia zwizanego z otwarciem zakadu, mona zaliczy do kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT?
                                              • 12.12.2016Trzy lata na poprawienie bdu
                                               Minister Rozwoju i Finansów par dni temu zmieni wydane przed trzema laty interpretacje dotyczce zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków zwizanych z posikami i poczstunkami dla kontrahentów. Stanowisko stao si teraz korzystne dla podatnika, ale czy trzeba byo na to czeka a trzy lata?
                                               • 23.11.2016NSA. Atrakcje dla uczestników szkole i konferencji jako koszt podatkowy
                                                Z uzasadnienia: "Okoo konferencyjne" wydatki ksztatuj wizerunek firmy, powoduj pozytywne postrzeganie przedsibiorcy przez osoby, do których ten przekaz jest kierowany. Zatem, wydatki na wystpy artystyczne, zajcia rekreacyjne oraz kolacje poniesione w ramach konferencji sprzedaowych oraz szkole produktowych s tego rodzaju wydatkami, których jedynym (gównym) celem jest tworzenie lub poprawa wizerunku firmy na zewntrz i podlegaj one wyczeniu z kosztów uzyskania przychodów na zasadach okrelonych w art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o CIT.
                                                • 03.11.2016Wydatki na rzecz kontrahentów w kosztach uzyskania przychodów
                                                 Nawizywanie i utrzymywanie kontaktów biznesowych moe wiza si z ponoszeniem wydatków nie tylko na organizacj spotka, ale niekiedy take bezporednio na rzecz kontrahentów. W tym ostatnim wypadku mog to by rónego rodzaju nieodpatne wiadczenia, poczwszy od zwrotu okrelonych kosztów, a skoczywszy na tradycyjnych prezentach. Analizujc podatkowe aspekty takich wydatków, pod uwag naley bra nie tylko kwestie ujcia ich w kosztach uzyskania przychodów, co jest przedmiotem niniejszego artykuu, ale niekiedy take rozpoznania z tego tytuu przychodu powstajcego po stronie kontrahenta.
                                                 • 02.11.2016Wydatki na rzecz kontrahentów w kosztach uzyskania przychodów
                                                  Nawizywanie i utrzymywanie kontaktów biznesowych moe wiza si z ponoszeniem wydatków nie tylko na organizacj spotka, ale niekiedy take bezporednio na rzecz kontrahentów. W tym ostatnim wypadku mog to by rónego rodzaju nieodpatne wiadczenia, poczwszy od zwrotu okrelonych kosztów, a skoczywszy na tradycyjnych prezentach. Analizujc podatkowe aspekty takich wydatków, pod uwag naley bra nie tylko kwestie ujcia ich w kosztach uzyskania przychodów, co jest przedmiotem niniejszego artykuu, ale niekiedy take rozpoznania z tego tytuu przychodu powstajcego po stronie kontrahenta.
                                                  • 18.10.2016Koszty dziaalnoci. Kara karze nierówna
                                                   Pytanie: Spóka prowadzi dziaalno gospodarcz w zakresie ochrony osób i mienia. Usugi te s wiadczone m.in. na podstawie staych umów zawartych z kontrahentami. Umowy te zawieraj postanowienia, zgodnie z którymi spóka w okrelonych przypadkach bdzie zobowizana do zapaty kar umownych na rzecz kontrahenta. Czy uiszczone kary umowne bd stanowi dla spóki koszty uzyskania przychodów?

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] nastpna strona »